Document van 28 januari 2011
gepubliceerd op 18 mei 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Beslissing van de raad van bestuur van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de GOMB van 30 januari 2004

bron
gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brusselse hoofdstedelijk gewest
numac
2011031198
pub.
18/05/2011
prom.
28/01/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

28 JANUARI 2011. - Beslissing van de raad van bestuur van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de GOMB van 30 januari 2004


De raad van bestuur van de GOMB, Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2000 tot bepaling van de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de diensten van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van de Colleges van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van de Franse Gemeenschapscommissie, alsook op de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen;

Gelet op de ordonnantie van 20 mei 1999 betreffende de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op artikel 14 van deze ordonnantie;

Gelet op het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 16 december 1999 houdende goedkeuring van de wijziging van de statuten van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op artikel 10 van deze statuten;

Gelet op het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de GOMB goedgekeurd op 30 januari 2004;

Gelet op artikel 289 van dit statuut;

Gelet op protocol nr. 2010/23 waarin de resultaten van de onderhandelingen gevoerd op Sector XV zijn vastgelegd;

Gelet op zijn beslissing van 28 januari 2011, Wijzigt zoals volgt het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest :

Artikel 1.In artikel 4 van het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, hierna « het statuut » genoemd, goedgekeurd door de raad van bestuur op 30 januari 2004 en gewijzigd op 14 juli 2006 en 26 juni 2009, in § 1 : 1° de woorden « assistent-informaticus » worden ingevoegd na de woorden « in rang B1 : assistent »;2° de woorden « adjunct-informaticus » worden ingevoegd na de woorden « in rang C1 : adjunct ».

Art. 2.In ditzelfde statuut wordt een artikel 93bis ingevoegd dat als volgt luidt : «

Art. 93bis.Ambtenaren die houder zijn van de graad van assistent-informaticus of van adjunct-informaticus en die zich kandidaat stellen voor een bevordering door verhoging in graad of door overgang naar het hoger niveau en een dergelijke bevordering krijgen, verliezen automatisch de verhoging in weddeschaal die verbonden is aan hun wervingsgraad. »

Art. 3.In artikel 100, § 2, van ditzelfde statuut worden de woorden « of A3 » geschrapt.

Art. 4.In artikel 102 van ditzelfde statuut worden de woorden « die houder zijn van de graad van assistent, adjunct of klerk » ingevoegd tussen het woord « ambtenaren » en de woorden « van respectievelijk rang ».

Art. 5.In ditzelfde statuut wordt een artikel 108bis ingevoegd dat als volgt luidt : «

Art. 108bis.In afwijking van de bepalingen van artikel 108 zijn aan de graad van assistent-informaticus de weddeschalen B103, B200 en B210 verbonden.

Weddeschaal B103 wordt toegekend bij de aanwerving.

Weddeschaal B200 wordt toegekend aan de ambtenaar die : 1° 9 jaar graadanciënniteit heeft;2° een evaluatie 'voldoende' heeft;3° met succes de vorming bedoeld in artikel 252 heeft gevolgd. Weddeschaal B210 wordt toegekend aan de ambtenaar zodra hij 18 jaar graadanciënniteit heeft onder dezelfde voorwaarden inzake evaluatie en vorming.

Kunnen enkel worden aangeworven in de graad van assistent-informaticus : houders van een bachelordiploma computerwetenschappen, beheersinformatica, industriële informatica, netwerk- en telecombeheer of een gelijkwaardig diploma, erkend door de Franse of de Vlaamse Gemeenschap. »

Art. 6.In ditzelfde statuut wordt een artikel 108ter ingevoegd dat als volgt luidt : «

Art. 108ter.In afwijking van de bepalingen van artikel 108 zijn aan de graad van adjunct-informaticus weddeschalen C103, C200 en C210 verbonden.

Weddeschaal C103 wordt toegekend bij de aanwerving.

Weddeschaal C200 wordt toegekend aan de ambtenaar die : 1° 9 jaar graadanciënniteit heeft;2° een evaluatie 'voldoende' heeft;3° met succes de vorming bedoeld in artikel 252 heeft gevolgd. Weddeschaal C210 wordt toegekend aan de ambtenaar zodra hij 18 jaar graadanciënniteit heeft onder dezelfde voorwaarden inzake evaluatie en vorming.

Kunnen enkel worden aangeworven in de graad van adjunct-informaticus : houders van een diploma van het hoger secundair onderwijs richting informaticatechnicus of een gelijkwaardig diploma, erkend door de Franse of de Vlaamse Gemeenschap. »

Art. 7.In ditzelfde statuut wordt een artikel 109bis ingevoegd dat als volgt luidt : «

Art. 109bis.De ambtenaar die houder is van de graad van assistent-informaticus in rang B1 of van de graad van adjunct-informaticus in rang C1 kan zijn functionele loopbaan versnellen door een of meerdere programma's inzake vrijwillige beroepsvorming overeenstemmend met zijn niveau met goed gevolg af te werken vóór hij de vereiste graadanciënniteit heeft.

Onder vrijwillige beroepsvorming dient te worden verstaan de vorming bedoeld in artikel 254.

Onder de voorwaarden bepaald in het eerste lid van dit artikel wordt weddeschaal 200 toegekend zodra de ambtenaar 6 jaar graadanciënniteit heeft en weddeschaal 210 zodra hij 12 jaar graadanciënniteit telt. »

Art. 8.In artikel 110, derde lid, van ditzelfde statuut : 1° de woorden « assistent-informaticus » worden ingevoegd na het woord « assistent »;2° de woorden « adjunct-informaticus » worden ingevoegd na het woord « adjunct ».

Art. 9.In ditzelfde statuut wordt een artikel 110bis ingevoegd dat als volgt luidt : «

Art. 110bis.Houders van de graad van assistent-informaticus in rang B1 en van de graad van adjunct-informaticus in rang C1 bekleden in de personeelsformatie een betrekking van rang B1 en C1 ongeacht de weddeschaal waarop ze in toepassing van dit statuut en deze bezoldigingsregeling recht hebben. »

Art. 10.Artikel 188 van ditzelfde statuut wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 188.De vrouwelijke ambtenaar geniet in het kader van de moederschapsbescherming de voordelen bedoeld in artikels 197 en volgende van het statuut van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. »

Art. 11.In artikel 265 van ditzelfde statuut, 1° het tweede lid « NIVEAU B » wordt aangevuld met een regel die als volgt luidt : « assistent-informaticus B103 »;2° het derde lid « NIVEAU C » wordt aangevuld met een regel die als volgt luidt : « adjunct-informaticus C103 ».

Art. 12.In artikel 266, derde lid, van ditzelfde statuut wordt een zin toegevoegd die als volgt luidt : « Deze weddeschalen volgen de algemene ontwikkeling van de weddeschalen van de GOMB. »

Art. 13.In hetzelfde statuut wordt bijlage 2 (« Weddeschalen B210, C210 en D210 ») vervangen door de bijlage gevoegd bij deze beslissing.

Art. 14.Deze beslissing treedt in werking op 1 februari 2011.

Bijlage 2 - Weddeschalen B210, C210 en D210

Ancienneté/Anciënniteit

B210

0

22613

1

22914

2

23215

3

23935

4

23935

5

24345

6

24345

7

25245

8

25245

9

26145

10

26145

11

27045

12

27045

13

27945

14

27945

15

28845

16

28845

17

29745

18

29745

19

30645

20

30645

21

31545

22

31545

23

32445

24

32445

25

33345

26

33345

27

34245


Ancienneté/Anciënniteit

C210

0

20681

1

21001

2

21321

3

22371

4

22371

5

22921

6

22921

7

23471

8

23471

9

24021

10

24021

11

24571

12

24971

13

25701

14

25701

15

26431

16

26431

17

27161

18

27161

19

27891

20

27891

21

28621

22

28621

23

29351

24

29351

25

30081

26

30081

27

30811


Ancienneté/Anciënniteit

D210

0

16930

1

17440

2

17440

3

17950

4

17950

5

18460

6

18460

7

18970

8

18970

9

19480

10

19480

11

19990

12

19990

13

20500

14

20500

15

21010

16

21010

17

21520

18

21520

19

22030

20

22030

21

22540

22

22540

23

23050

24

23050

25

23560

26

23560

27

24070

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^