Document van 30 januari 2004
gepubliceerd op 02 april 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Beslissing van de raad van bestuur van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot vaststelling van het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de GOMB

bron
gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2004031111
pub.
02/04/2004
prom.
30/01/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

30 JANUARI 2004. - Beslissing van de raad van bestuur van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot vaststelling van het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de GOMB


De raad van bestuur van de GOMB, Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2000 tot bepaling van de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de diensten van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van de Colleges van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van de Franse Gemeenschapscommissie, alsook op de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen;

Gelet op de ordonnantie van 20 mei 1999 betreffende de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op artikel 10 van voormelde ordonnantie;

Gelet op het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 16 december 1999 houdende goedkeuring van de wijziging van de statuten van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op artikel 10 van deze statuten;

Gelet op het organiek reglement houdende personeelsstatuut van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest goedgekeurd door de raad van bestuur op 18 december 1992, 29 januari 1993 en 26 februari 1993 en verschenen in het Belgisch Staatsblad op 23 maart 1993;

Gelet op de wijzigingen aangebracht in het organiek reglement door de raad van bestuur van 24 juni 1994, 23 september 1994 en 16 december 1994;

Gelet op protocol nr. 2003/23 waarin de resultaten van de onderhandelingen gevoerd in sector XV zijn vastgelegd;

Gelet op zijn beslissing van 30 januari 2004;

Bepaalt het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

ADMINISTRATIEF STATUUT EN BEZOLDIGINGSREGELING VAN DE AMBTENAREN VAN DE GOMB Deel I. - Organisatie van de GOMB TITEL I. - De ambtenaren

Artikel 1.Ambtenaar van de GOMB is elke persoon die zijn diensten in vast verband aan het bestuur van de GOMB verleent.

De ambtenaren van de GOMB bevinden zich in een statutaire toestand die enkel beëindigd kan worden bij de in dit statuut bepaalde gevallen.

De raad van bestuur kan het statuut van de ambtenaren van de GOMB in de toekomst wijzigen, mits de bepalingen in artikel 289 van dit statuut in acht worden genomen.

TITEL II. - De graden

Art. 2.De graad is de titel op grond waarvan de ambtenaar met een rang bekleed is en waardoor hij gemachtigd is een betrekking in te nemen die met deze graad overeenstemt.

De graden worden gerangschikt per niveau en per rang. Het niveau van een graad bepaalt de plaats van die graad in de hiërarchie volgens de kwalificatie van de vorming en de geschiktheid waarvan blijk te geven is opdat die graad kan worden toegekend.

De rang bepaalt de betrekkelijke waarde van een graad binnen zijn niveau.

Art. 3.Elke rang wordt aangeduid met een letter gevolgd door een cijfer; de letter verwijst naar het niveau; het cijfer plaatst de rang binnen het niveau. Het hoogste cijfer stemt overeen met de hoogste rang.

De rangen worden als volgt verdeeld onder de niveaus : 1° in niveau A, zes rangen, namelijk de rangen A1, A2, A3, A4, A5 en A6;2° in niveau B, twee rangen, namelijk de rangen B1 en B2;3° in niveau C, twee rangen, namelijk de rangen C1 en C2;4° in niveau D, twee rangen, namelijk de rangen D1 en D2. Niveau A is het hoogste niveau.

Art. 4.§ 1. De volgende graden worden in de GOMB gecreëerd : in rang A6 : administrateur-generaal; in rang A5 : directeur-generaal; in rang A4 : inspecteur-generaal; in rang A3 : directeur; in rang A2 : eerste attaché; in rang A1 : attaché; in rang B2 : eerste assistent; in rang B1 : assistent; in rang C2 : eerste adjunct; in rang C1 : adjunct; in rang D2 : eerste klerk; in rang D1 : klerk.

Art. 5.Een van de directeurs-generaal van rang A5 draagt de titel van adjunct-administrateur-generaal op beslissing van de raad van bestuur.

Hij behoort verplicht tot een andere taalrol dan de administrateur-generaal.

Art. 6.De ambtenaren van de GOMB worden uitsluitend door de raad van bestuur benoemd.

TITEL III. - De personeelsformatie

Art. 7.De raad van bestuur bepaalt de personeelsformatie van de GOMB.

Art. 8.De personeelsformatie bepaalt het aantal betrekkingen per niveau, rang en graad dat nodig geacht wordt voor de uitvoering van de permanente opdrachten toegekend aan de GOMB.

Art. 9.Het departement personeelsbeheer stelt de functiebeschrijvingen op en legt ze ter goedkeuring voor : - niveaus B, C en D aan de administrateur-generaal; - graden A1, A2 en A3 aan de directieraad; - graden A4 tot A6 aan de raad van bestuur.

Bij elke functiebeschrijving zijn de kwalificaties gevoegd. Onder kwalificaties verstaat men het geheel van kennis en vaardigheden vereist voor de uitoefening van het ambt.

Deel II. - Rechten en plichten

Art. 10.Artikelen 4 tot 8 van het koninklijk besluit van 22 december 2000 tot bepaling van de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de diensten van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van de Colleges van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van de Franse Gemeenschapscommissie, alsook op de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen, zijn van rechtswege van toepassing op de ambtenaren van de GOMB.

Art. 11.De betrekkingen met de pers zijn uitsluitend voorbehouden aan de voorzitter van de raad van bestuur en aan de afgevaardigd bestuurder, alsook aan de ambtenaren die zij daartoe desgevallend uitdrukkelijk aanwijzen.

Art. 12.Het gebruik van de middelen die de ambtenaren van de GOMB ter beschikking krijgen voor de vervulling van hun opdracht is beperkt tot de dienstnoden. Deze materie zal in het arbeidsreglement uitgewerkt worden.

Art. 13.Zonder voorafgaande toestemming mogen de ambtenaren van de GOMB de uitoefening van hun ambt niet onderbreken.

Art. 14.De ambtenaren van de GOMB moeten zich discreet gedragen in hun acties en standpunten ten opzichte van het beleid van de GOMB. Deel III. - Werving, stage en benoeming TITEL I. - De werving

Art. 15.Niemand kan worden aangeworven als ambtenaar van de GOMB indien hij niet aan de volgende algemene toegangsvoorwaarden voldoet : 1° zich gedragen op een wijze die strookt met de vereisten van het ambt;2° burgerlijke en politieke rechten genieten;3° voldoen aan de wetten van de dienstplicht;4° houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat overeenkomt met het niveau van de te verlenen graad opgenomen in bijlage 3 gevoegd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zijn vrijgesteld van deze voorwaarde : de statutaire ambtenaren van de volgende instellingen, voor zover ze het bewijs leveren dat ze in hun instelling van oorsprong geslaagd zijn voor een toegangsexamen in de toe te kennen graad, georganiseerd door SELOR voor algemene materies : a) de ministeries en de instellingen van openbaar nut die afhangen van de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten;b) de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie;5° slagen voor een wervingsproef georganiseerd door SELOR of bij ontstentenis door de raad van bestuur;6° de medische geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt.

Art. 16.De raad van bestuur bepaalt op voorstel van de directieraad de kwalificaties die vereist zijn voor de aan te werven ambtenaren op basis van de functiebeschrijving opgemaakt overeenkomstig artikel 9.

Hij legt eveneens het programma van de wervingsproef vast.

De raad van bestuur kan bovendien : 1° specifieke wervingsvoorwaarden opleggen wanneer de aard van het ambt het vereist;2° nader bepalen welke diploma's in het bijzonder toegang verlenen tot het ambt waarvoor een wervingsexamen wordt uitgeschreven;3° voor een bepaald wervingsexamen bijzondere eisen stellen inzake beroepsbekwaamheid verworven door het bezit van praktische kennis of de uitoefening van een vorige werkzaamheid, wanneer de aard van de te verlenen betrekkingen dergelijke eisen wettigt;4° behalve de in artikel 15, 4°, 1e lid vermelde diploma's en getuigschriften de volgende, door de raad van bestuur aan te wijzen diploma's en getuigschriften aanvaarden voor het wervingsexamen in een bepaalde graad en wanneer de vereisten van het uit te oefenen ambt dit toelaten : a) diploma's en getuigschriften van het onderwijs voor sociale promotie en van het kunstonderwijs voor sociaal-culturele promotie;b) diploma's en getuigschriften van het technisch, kunst- of beroepssecundair onderwijs met volledig leerplan;5° beslissen of een wervingsreserve moet worden samengesteld en op basis van het aantal vacante betrekkingen te voorzien bij de GOMB het aantal kandidaten bepalen dat geslaagd is voor het wervingsexamen bedoeld in artikel 15, 5°, die worden toegelaten tot deze reserve.

Art. 17.De wervingsreserve heeft een geldigheidsduur van 3 jaar, eventueel te vernieuwen door de raad van bestuur.

Art. 18.Bij vacantverklaring van een van de in artikel 110 opgesomde betrekkingen gebeurt de oproeping van de kandidaten door inlassing van een bericht in het Belgisch Staatsblad en door elke andere vorm van publicatie die de raad van bestuur nuttig acht.

Dat bericht vermeldt : 1. de vacante betrekkingen;2. de toelatingsvoorwaarden;3. de termijn en de modaliteiten voor het indienen van de kandidaturen alsook de voor te leggen documenten. TITEL II. - De stage

Art. 19.De stagiair is geen ambtenaar in de zin van dit statuut.

De volgende in dit statuut opgenomen bepalingen zijn van toepassing op de stagiair : 1° de rechten, plichten, onverenigbaarheden en cumulatie van activiteiten, 2° de tuchtregeling, 3° de administratieve standen, 4° het geldelijk statuut, 5° het ambtshalve verlies van de hoedanigheid van ambtenaar en de definitieve ambtsneerlegging, 6° de maximum arbeidsduur. De stagiair geniet : 1° het jaarlijks vakantieverlof, 2° de feestdagen, 3° het omstandigheidsverlof, 4° het bevallingsverlof, 5° het ziekteverlof, 6° de disponibiliteit wegens ziekte, 7° verloven om in geval van ernstige ziekte of ongeval een persoon bij te staan die onder hetzelfde dak woont, 8° het verlof om een politiek mandaat uit te oefenen. Voor de toepassing van dit artikel wordt de stagiair geacht de graad te bezitten waarvoor hij zich kandidaat heeft gesteld.

Art. 20.De kandidaat voor een statutaire betrekking wordt door de raad van bestuur toegelaten tot de stage.

Art. 21.Wanneer de stagiair buiten de verloven bedoeld in artikel 19, derde lid, 1° tot 3° en 7°, 10 werkdagen gewettigde afwezigheid overschrijdt, wordt de stage geschorst.

Tijdens de schorsing van de stage behoudt de betrokkene zijn hoedanigheid van stagiair.

Hij behoudt deze hoedanigheid eveneens tot de datum waarop een definitieve beslissing omtrent zijn benoeming of ontslag wordt genomen.

Art. 22.De administrateur-generaal wijst in overleg met de betrokken directeur-generaal de ambtenaar aan die de leiding over de stage uitoefent, naargelang de taalrol van de stagiair. Deze ambtenaar die verplicht een hogere rang bekleedt dan de stagiair geeft hem een opleiding in de materies die behandeld worden in de algemene directie en het departement waarin de stagiair werkt.

Art. 23.De stage duurt één jaar voor de stagiairs van niveaus A en B. Ze duurt 6 maanden voor de stagiairs van niveaus C en D.

Art. 24.De ambtenaar belast met de leiding van de stage stelt een tussentijds verslag op na zes maanden voor de niveaus A en B en na 3 maanden voor de niveaus C en D. Dit verslag wordt aan de stagiair bezorgd, die desgevallend opmerkingen maakt.

Het verslag wordt vervolgens via de directeur-generaal van de directie waaraan de stagiair is toegewezen aan de administrateur-generaal gezonden die het aan het departement personeelsbeheer bezorgt.

Art. 25.De ambtenaar belast met de leiding van de stage stelt het eindverslag van de stage op en bezorgt het aan de stagiair die over 10 werkdagen beschikt om zijn opmerkingen toe te voegen.

De eindevaluatie houdt rekening met alle feiten, zowel gunstig als ongunstig, die tijdens de stage werden vastgesteld, en met de tussentijdse evaluatie.

Art. 26.De ambtenaar belast met de leiding van de stage overhandigt het eindverslag aan de administrateur-generaal via de directeur-generaal van de directie waaraan de stagiair is toegewezen.

Indien het eindverslag over de gehele stage gunstig is, stelt de administrateur-generaal aan de raad van bestuur de benoeming voor van de stagiair.

Indien het eindverslag ongunstig is, stelt de administrateur-generaal aan de raad van bestuur het ontslag voor wegens ongeschiktheid voor de uitoefening van een betrekking in de GOMB. Indien het eindverslag voorbehoud aantekent bij het verloop van de stage, stelt de administrateur-generaal de verlenging van de stage voor aan de raad van bestuur. In dat geval wordt de oorspronkelijke stage met 6 maanden verlengd voor de stagiairs van niveaus A en B en met 3 maanden voor de stagiairs van niveaus C en D.

Art. 27.Bij verlenging van de stage wordt de stagiair geëvalueerd volgens de regels van de oorspronkelijke stage. Artikel 26 is van toepassing met uitzondering van het laatste lid. Een tweede verlenging van de stage kan niet voorgesteld worden.

Art. 28.Vooraleer het voorstel van beslissing van de administrateur-generaal voor te leggen aan de raad van bestuur wordt de stagiair op de hoogte gebracht. Hij beschikt over 10 werkdagen te rekenen vanaf deze kennisgeving om een beroep in te dienen bij de commissie van beroep zoals voorzien in artikel 44.

Art. 29.De stagiair die een beroep zoals bedoeld in artikel 28 indient, bezorgt een kopie van het beroep tegen ontvangstbewijs aan de administrateur-generaal die over een termijn van 10 werkdagen beschikt te rekenen vanaf ontvangst van de kopie om het dossier aan de commissie van beroep te geven samen met het voorstel van beslissing.

De voorzitter van de commissie van beroep roept de stagiair op. De stagiair mag zich laten bijstaan door een persoon naar keuze.

De commissie van beroep hoort eveneens de ambtenaar die belast was met de leiding van de stage en die verslag uitbrengt over het verloop van de stage.

Art. 30.Binnen 3 maanden na indiening van het beroep door de stagiair brengt de commissie van beroep een gemotiveerd advies uit bij de raad van bestuur.

Art. 31.De beslissing tot verlenging van de stage overeenkomstig artikel 26 laatste lid, alsook de beslissing tot ontslag wegens beroepsongeschiktheid worden genomen door de raad van bestuur.

De ontslagen stagiair geniet een opzeggingstermijn van drie maanden.

Bij zware fout echter wordt hij zonder opzeggingstermijn ontslagen.

TITEL III. - De benoeming

Art. 32.De geschikt verklaarde stagiair wordt door de raad van bestuur benoemd als ambtenaar in de graad waarvoor hij zich kandidaat heeft gesteld.

Art. 33.De hoedanigheid van ambtenaar van de GOMB wordt bekrachtigd door de eed die wordt afgelegd overeenkomstig artikel 2 van het decreet van 20 juli 1831.

Art. 34.De administrateur-generaal en de directeurs-generaal worden beëdigd door de voorzitter van de raad van bestuur en de afgevaardigd bestuurder; de andere ambtenaren worden beëdigd door de administrateur-generaal en de adjunct-administrateur-generaal of door één van hen in geval van vacante betrekking of ontstentenis van de andere.

Art. 35.Aan de personeelsbehoeften wordt uitsluitend voldaan door ambtenaren die aan de bepalingen van dit statuut onderworpen zijn.

De raad van bestuur kan evenwel beslissen personen in dienst te nemen bij arbeidsovereenkomst met als enige doelstelling : 1° inspelen op uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften, of het nu gaat om de uitvoering van acties beperkt in de tijd, of om bijzondere werkoverlast;2° ambtenaren te vervangen bij gehele of gedeeltelijke afwezigheid, ongeacht of ze in dienstactiviteit zijn of niet, wanneer de duur van die afwezigheid tot vervanging noopt en waarvan de modaliteiten worden bepaald in het statuut;3° om bijhorende of specifieke opdrachten uit te voeren. Deel IV. - Onverenigbaarheden en cumulatie van beroepsactiviteiten

Art. 36.Met de hoedanigheid van ambtenaar is onverenigbaar elke activiteit die de ambtenaar zelf of via een tussenpersoon uitoefent en die : 1° verhindert dat hij zijn ambtsplichten vervult of strijdigheid van belangen tot gevolg heeft, 2° niet past bij de waardigheid van zijn ambt. Bovendien wordt eveneens onverenigbaar geacht met de hoedanigheid van ambtenaar de uitoefening van een functie, in om het even welke hoedanigheid, in een gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij, in een intercommunale maatschappij voor economische ontwikkeling, in een gewestelijke economische en sociale raad of in een gewestelijke investeringsmaatschappij.

De ambtenaar die deze bepaling niet eerbiedigt, stelt zich bloot aan een tuchtvordering.

Art. 37.De cumulatie van beroepsactiviteiten is verboden tenzij vooraf toestemming is verleend door de raad van bestuur.

Onder beroepsactiviteit wordt verstaan elke bezigheid die een belastbaar beroepsinkomen verschaft en die niet inherent is aan de uitoefening van het ambt.

Inherent aan het ambt is elke opdracht die ingevolge een wettelijke of reglementaire bepaling verbonden is aan het ambt of elke opdracht waarvoor de ambtenaar wordt aangewezen door de raad van bestuur of werd voorgesteld aan de raad van bestuur.

Art. 38.Een politiek mandaat wordt niet beschouwd als een beroepsactiviteit.

De verkozen ambtenaar moet de administrateur-generaal hiervan op de hoogte brengen.

Art. 39.De raad van bestuur kan toestemming verlenen voor de uitoefening van een beroepsactiviteit buiten de diensturen, indien deze activiteit niet in strijd is met de bepalingen van artikel 36.

Art. 40.De aanvraag tot cumulatie moet schriftelijk ingediend worden bij de administrateur-generaal die de aanvraag voor advies voorlegt aan de directieraad, die over een maand beschikt om advies uit te brengen. De raad van bestuur spreekt zich uit binnen 2 maanden die ingaan op de dag volgend op de dag waarop de directieraad zijn advies gaf.

Art. 41.De raad van bestuur kan zijn toestemming herroepen bij gemotiveerde beslissing.

Deel V. - De directieraad

Art. 42.In de GOMB bestaat een directieraad, samengesteld uit de ambtenaren die bekleed zijn met een graad ingedeeld in de rangen A6, A5 en A4, en desgevallend uit ambtenaren die bekleed zijn met een graad ingedeeld in een lagere rang dan rang A4 maar die effectief een hogere functie uitoefenen die overeenstemt met een graad van rang A6, A5 of A4, waarvoor ze in toepassing van artikel 270 een vergoeding genieten.

De directieraad stelt zijn huishoudelijk reglement op. Daarin wordt minstens bepaald met welke frequentie hij zal vergaderen, wat het quorum van de vereiste aanwezigheden is en welke meerderheid vereist is om geldig te kunnen beslissen. Dat reglement wordt ter kennis gebracht van alle ambtenaren.

Art. 43.Behalve de bevoegdheid die dit statuut hem toekent, heeft de directieraad het hoog toezicht over de evaluatie waarvan sprake is in artikel 47 en volgende.

Hij heeft eveneens het hoog toezicht over de afwikkeling van de loopbaan van de ambtenaren van de GOMB. Hij wordt voorgezeten door de administrateur-generaal of bij diens afwezigheid door de adjunct-administrateur-generaal. De voorzitter van de directieraad wijst het lid van de raad aan dat hem vervangt in geval van afwezigheid of van verhindering van de adjunct-administrateur-generaal.

Elke individuele beslissing die de directieraad neemt ten opzichte van een ambtenaar gebeurt bij geheime stemming.

Deel VI. - De commissie van beroep

Art. 44.De gemeenschappelijke commissie van beroep inzake ambtenarenzaken, opgericht bij artikel 17 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is bevoegd voor de beroepen ingediend door de ambtenaren van de GOMB.

Art. 45.De commissie van beroep is bevoegd voor beroepen inzake de stage, de evaluatie, de afwezigheden, de verloven, de disponibiliteit wegens ambtsontheffing in het belang van de dienst en de verklaring van definitieve beroepsongeschiktheid.

Art. 46.De samenstelling en de werking van de commissie van beroep worden geregeld door artikelen 19 tot 23 van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 26 september 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Deel VII. - De evaluatie TITEL I. - Algemene bepalingen

Art. 47.De evaluatie is verplicht voor iedere ambtenaar van de GOMB die effectief in dienst is.

Ze heeft tot doel de beroepsbekwaamheid en de wijze van dienen van de ambtenaren te bepalen op basis van de functiebeschrijving en de te bereiken doelstellingen die de ambtenaren zijn toegekend bij het begin van elke evaluatieperiode.

Art. 48.Na 1 jaar vindt een tussentijds gesprek plaats betreffende de verwezenlijking van de aan de ambtenaar toegekende doelstellingen. De evaluatie wordt aan de ambtenaar persoonlijk meegedeeld om de 2 jaar.

Indien de ambtenaar een nieuw ambt heeft opgenomen zonder daarom een bevordering te hebben gekregen, wordt hem een evaluatie meegedeeld nadat hij zijn nieuwe functies gedurende 1 jaar heeft uitgeoefend.

Art. 49.De evaluatie van de ambtenaren die, met behoud van hun aanspraken op bevordering, in disponibiliteit zijn gesteld of vrijstelling van dienst hebben bekomen voor het vervullen van een opdracht of verlof hebben gekregen om een ambt uit te oefenen bij een van de ministeriële kabinetten vermeld in artikel 231, § 1, 2°, wordt in beraad gehouden tot wanneer zij hun functies hebben hervat. In afwachting behouden ze hun laatste evaluatie.

De belanghebbenden beschikken, na hun diensthervatting, over een termijn van 1 jaar om hun aanspraak op een verbetering van hun evaluatie te doen gelden.

TITEL II. - Evaluatie van de ambtenaren-generaal

Art. 50.§ 1. De evaluatie van de administrateur-generaal en van de adjunct-administrateur-generaal gebeurt door de raad van bestuur op voorstel van de voorzitter en de afgevaardigd bestuurder. § 2. De evaluatie van de directeurs-generaal van rang A5 gebeurt door de raad van bestuur op voorstel van de voorzitter en de afgevaardigd bestuurder in overleg met de administrateur-generaal. § 3. De evaluatie van de inspecteurs-generaal van rang A4 gebeurt door de raad van bestuur op voorstel van de administrateur-generaal en van de directeur-generaal die de leiding heeft van de directie waartoe de ambtenaar van rang A4 behoort. § 4. Vóór de kennisgeving van zijn evaluatie wordt de ambtenaar-generaal opgeroepen : - door de voorzitter en de afgevaardigd bestuurder in het geval voorzien in § 1; - door de voorzitter, de afgevaardigd bestuurder en de administrateur-generaal in het geval voorzien in § 2; - door de administrateur-generaal en de betrokken directeur-generaal in het geval voorzien in § 3; voor een onderhoud waarin hij zijn opmerkingen kan formuleren.

Art. 51.Voor het opstellen van de evaluatie wordt voor elk van de ambtenaren-generaal een evaluatiedossier samengesteld met onder meer een individuele fiche waarop het feitenrelaas of de nauwkeurige gunstige of ongunstige bevindingen geschikt om als beoordelingsgrond te dienen, worden opgetekend.

Relaas en bevindingen mogen slechts betrekking hebben op de ambtsuitoefening.

Ze moeten door de belanghebbende geviseerd worden op het tijdstip waarop ze op zijn individuele fiche worden opgetekend.

Geen aanbeveling, van welke aard ook, mag in het evaluatiedossier voorkomen.

Art. 52.§ 1. De raad van bestuur stelt de evaluatie op aan de hand van de volgende criteria, die beoordeeld worden op basis van de functiebeschrijving vermeld onder artikel 9 : - beroepsbekwaamheid, - kwaliteit en gemiddelde kwantiteit van het werk dat tijdens de evaluatieperiode werd geleverd, - polyvalentie (d.w.z. de bekwaamheid om werk van verschillende aard te doen), - beschikbaarheid ten dienste van de gebruikers en van de instelling, - geschiktheid om in groepsverband te werken, - creativiteit en initiatief, - bereidheid tot het volgen van opleidingen, - communicatievaardigheid (intern en extern), - bekwaamheid tot georganiseerd en autonoom werken, - verantwoordelijkheidszin, - leiderschap, - zin voor organisatie en planning. § 2. Voor elk van de in § 1 genoemde criteria moeten de voorzitter en de afgevaardigd bestuurder de vermelding 'voldoende', 'onder voorbehoud' of 'onvoldoende' toekennen samen met een motivering. § 3. De synthese van deze criteria geeft aanleiding tot een algemene appreciatie die 'voldoende', 'onder voorbehoud' of 'onvoldoende' is.

De algemene appreciatie 'onvoldoende' mag slechts toegekend worden als voor minstens 6 van de 12 criteria, opgesomd in § 1, een onvoldoende is toegekend.

TITEL III. - Evaluatie van de overige ambtenaren

Art. 53.De evaluatie gebeurt door de directieraad op voorstel van de administrateur-generaal of de directeur-generaal van wie de betrokken ambtenaar afhangt. Ze wordt medeondertekend door een ambtenaar-generaal van dezelfde taalrol als de ambtenaar indien de administrateur-generaal of de directeur-generaal die het voorstel formuleerde tot een verschillende taalrol behoort.

Vóór de kennisgeving van zijn evaluatie wordt de ambtenaar opgeroepen door de directieraad voor een onderhoud waarin hij zijn opmerkingen kan formuleren.

Art. 54.Met het oog op het vaststellen van de evaluatie wordt voor iedere ambtenaar een evaluatiedossier bijgehouden dat onder meer een individuele fiche bevat waarop het feitenrelaas of de nauwkeurige gunstige of ongunstige bevindingen geschikt om als beoordelingsgrond te dienen, worden opgetekend.

Relaas en bevindingen mogen slechts betrekking hebben op de ambtsuitoefening.

Ze moeten door de belanghebbende geviseerd worden op het tijdstip waarop ze op zijn individuele fiche worden opgetekend.

De omstandige opgave van de behaalde uitslagen voor de loopbaanexamens wordt eveneens in zijn evaluatiedossier vermeld.

De ambtenaar kan aan de administrateur-generaal of de directeur-generaal onder wiens bevoegdheid hij valt, vragen in zijn evaluatiedossier een document op te nemen dat een gunstige beoordeling bevat betreffende de uitvoering van zijn werk.

Art. 55.§ 1. De directieraad baseert zich voor de evaluatie op het geheel van de volgende criteria die beoordeeld worden aan de hand van de functiebeschrijving vermeld onder artikel 9 : voor de ambtenaren van alle niveaus : - beroepsbekwaamheid, - kwaliteit en gemiddelde kwantiteit van het werk dat tijdens de evaluatieperiode werd geleverd, - polyvalentie (d.w.z. de bekwaamheid om werk van verschillende aard te doen), - beschikbaarheid ten dienste van de gebruikers en van de instelling, - geschiktheid om in groepsverband te werken, - creativiteit en initiatief, - bereidheid tot het volgen van opleidingen.

Uitsluitend voor de ambtenaren van niveau A zullen bovendien de volgende criteria in aanmerking worden genomen : - communicatievaardigheid (intern en extern), - bekwaamheid tot georganiseerd en autonoom werken, - verantwoordelijkheidszin, - leiderschap, - zin voor organisatie en planning. § 2. Voor elk van de in § 1 genoemde criteria zal de directieraad de vermelding 'voldoende', 'onder voorbehoud' of 'onvoldoende' aan de ambtenaar toekennen. § 3. De synthese van al deze criteria geeft aanleiding tot een algemene appreciatie 'voldoende', 'onder voorbehoud' of 'onvoldoende'.

De algemene appreciatie 'onvoldoende' mag slechts toegekend worden als voor minstens 4 van de 7 opgesomde criteria voor de ambtenaren van alle niveaus een onvoldoende is toegekend. Voor de ambtenaren van niveau A moet bovendien een onvoldoende toegekend zijn voor 3 van de 5 bijkomende criteria die voor hen gelden.

Art. 56.De periode waarin de ambtenaar de vermelding 'onder voorbehoud' of 'onvoldoende' krijgt, komt niet in aanmerking voor de berekening van de graadanciënniteit die nodig is voor overgang naar een hogere weddeschaal in toepassing van de normale of versnelde functionele loopbaan.

Art. 57.Indien de ambtenaar niet kan instemmen met de hem meegedeelde evaluatie beschikt hij over de mogelijkheid om, wat inhoud en vorm betreft, zich binnen de 10 dagen na de kennisgeving te wenden tot de commissie van beroep.

De ambtenaar verschijnt persoonlijk en kan zijn opmerkingen doen gelden; hij mag zich voor zijn verdediging laten bijstaan door een persoon naar eigen keuze. Het beroep is opschortend.

Art. 58.Wanneer de kandidatuur van een ambtenaar, die het in voorgaand artikel vermelde beroep heeft ingediend tegen de evaluatie waarvan hij in kennis werd gesteld, in aanmerking kan komen voor een verandering van graad of een bevordering, worden de benoemingsvoorstellen, voorzover zij de belanghebbende nadeel kunnen berokkenen, in beraad gehouden tot wanneer de commissie van beroep een beslissing heeft genomen.

Deel VIII. - Rangschikking

Art. 59.§ 1. Voor de toepassing van de verordeningsbepalingen die uitgaan van de anciënniteit, wordt onder de ambtenaren van de GOMB wier anciënniteit moet worden vergeleken de voorrang als volgt bepaald : 1° de ambtenaar met de grootste graadanciënniteit;2° bij gelijke graadanciënniteit, de ambtenaar met de grootste dienstanciënniteit;3° bij gelijke dienstanciënniteit, de oudste ambtenaar. § 2. Voor de toepassing van de verordeningsbepalingen die uitgaan van de graad-, de niveau- of de dienstanciënniteit, wordt de aanvangsdatum van de statutaire anciënniteit van de ambtenaar vastgesteld en aanvaard door de raad van bestuur op het ogenblik van de aanwerving, overeenkomstig artikel 285.

Deel IX. - Loopbaan van de ambtenaren van de GOMB TITEL I. - De hiërarchische loopbaan

Art. 60.De hiërarchische loopbaan is de loopbaan die een ambtenaar kan doorlopen door verhoging in graad binnen zijn niveau of door overgang naar een hoger niveau. HOOFDSTUK I. - Bevordering tot de graad van administrateur-generaal, directeur-generaal en inspecteur-generaal Afdeling 1. - Bevordering tot de graad van administrateur-generaal

Art. 61.De betrekking van administrateur-generaal staat open voor de ambtenaren van minstens rang A4 of van een evenwaardige graad die minstens 3 jaar graadanciënniteit en 12 jaar niveauanciënniteit tellen.

Ze staat open voor ambtenaren van de volgende instellingen : a) de ministeries en de instellingen van openbaar nut van de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten, b) de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, c) de diensten van de federale, communautaire en gewestelijke parlementaire vergaderingen, van het Rekenhof en van de Raad van State. De raad van bestuur beslist over de evenwaardigheid van de graden op het moment dat hij de ontvankelijkheid van de kandidaturen onderzoekt.

Art. 62.§ 1. Vóór elke bevordering tot de graad van administrateur-generaal moet de raad van bestuur deze betrekking vacant verklaren. § 2. Onverminderd de voorwaarden inzake rang en anciënniteit, opgenomen in artikel 61, bepaalt de raad van bestuur de voorwaarden op basis waarvan hij de kandidaturen voor de betrekking van administrateur-generaal zal beoordelen.

Deze criteria zijn onder meer : - de kennis van de Brusselse instellingen en de werking ervan, - de praktische ervaring in relaties met de privé-sector, - de bekwaamheid om een team te leiden, - de kennis van de GOMB en de visie op haar ontwikkeling, - kennis van de begrotings- en financiële aangelegenheden, de administratie en de personeelszaken van de GOMB, - de analysecapaciteiten, - de synthesecapaciteiten.

De raad van bestuur bepaalt eveneens de termijn waarin de kandidaturen moeten ingediend worden. Deze termijn bedraagt minstens 10 werkdagen.

Art. 63.§ 1. De vacante betrekking wordt ter kennis gebracht van de ambtenaren die in aanmerking komen om benoemd te worden via een publicatie in het Belgisch Staatsblad. § 2. Dit bericht van vacante betrekking nodigt uit tot kandidaatstelling en vermeldt : - de datum waarop de raad van bestuur beslist heeft de betrekking vacant te verklaren; - de criteria bepaald door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 62, § 2; de termijn waarin de kandidaturen moeten ingediend worden.

Art. 64.§ 1. Om ontvankelijk te zijn moet de kandidatuur ingediend worden : - hetzij per aangetekend schrijven via de post gericht aan de voorzitter en de afgevaardigd bestuurder; - hetzij door persoonlijke overhandiging aan de voorzitter of de afgevaardigd bestuurder tegen ondertekening van een ontvangstbewijs; en uiterlijk toekomen op de laatste dag van de termijn bepaald in het bericht van vacante betrekking. § 2. Bovendien moet elke kandidatuur voldoen aan de volgende voorwaarden : a) ze moet gedateerd en ondertekend zijn door de kandidaat;b) ze moet de naam, de voornaam en de graad van de kandidaat vermelden, c) ze moet, indien het bericht van vacante betrekking dit vraagt, een cv bevatten, d) ze moet uitdrukkelijk vermelden hoe de kandidaat denkt te beantwoorden aan de criteria die de raad van bestuur in artikel 62, § 2 oplegt.

Art. 65.Enkel de titels van de ambtenaren die hun kandidatuur indienden overeenkomstig de vorm en termijn bepaald in artikel 64 komen in aanmerking.

Art. 66.De voorzitter en de afgevaardigd bestuurder geven een met redenen omkleed advies over elke kandidaat die voldoet aan de voorwaarden.

Zij nemen daarvoor in overweging : - de functiebeschrijving en de criteria bepaald in artikel 62, - de titels en ervaring die de kandidaat voorlegt om zijn kandidatuur voor de betrekking te staven, - het evaluatiedossier van de kandidaat.

De voorzitter en de afgevaardigd bestuurder formuleren een voorstel van toewijzing dat maximum 6 kandidaten bevat. De kandidaten worden gerangschikt in de volgorde waarin ze in aanmerking komen.

Alle kandidaten worden via dienstnota op de hoogte gebracht van het voorstel.

De belanghebbenden viseren de dienstnota voor ontvangst. Een exemplaar van de nota wordt per aangetekend schrijven naar de woonplaats van de kandidaten gestuurd die tijdelijk om welke reden ook niet op de dienst aanwezig zijn of die geen ambtenaar van de GOMB zijn.

Art. 67.De ambtenaar die zich benadeeld voelt kan binnen de 10 werkdagen een bezwaar indienen bij de voorzitter van de raad van bestuur. Op verzoek van de kandidaat wordt hij gehoord door de voorzitter en de afgevaardigd bestuurder. Hij mag zich laten bijstaan door een persoon van zijn keuze.

De 10 werkdagen beginnen te lopen, hetzij op de dag dat de kandidaat de dienstnota geviseerd heeft, hetzij op de dag dat het aangetekend schrijven met de dienstnota door de post op de woonplaats van de kandidaat is aangeboden.

Art. 68.Indien de raad van bestuur het voorstel van rangschikking niet volgt, moet hij deze beslissing uitgebreid motiveren.

Art. 69.Indien de raad van bestuur na afloop van deze procedure beslist de betrekking van administrateur-generaal niet toe te wijzen, kan hij beslissen in afwijking van artikel 110 te werven in een bevorderingsgraad en de voorwaarden opgesomd in artikel 15 volledig of gedeeltelijk kwijt te schelden bij personen met een hoge bestuurlijke, wetenschappelijke of technische waarde of waarvan de beroepservaring noodzakelijk wordt geacht voor de instelling.

Geen enkele benoeming kan op deze wijze gebeuren, zonder : a) dat de gemotiveerde beslissing van de raad van bestuur om over te gaan tot de procedure bedoeld in dit artikel gepubliceerd is in het Belgisch Staatsblad.Dit bericht vermeldt dat de kandidaturen binnen een termijn van 15 dagen gericht moeten worden aan de voorzitter en de afgevaardigd bestuurder; b) het gemotiveerd advies van de voorzitter en de afgevaardigd bestuurder over de persoon wiens benoeming in de betrekking van administrateur-generaal wordt voorgesteld;c) dat de raad van bestuur beraadslaagd heeft over dit advies. De beraadslaging beoogt de toegangsvoorwaarden opgelegd bij artikel 15 waarvan eventueel mag afgeweken worden en bevat een uitdrukkelijke vermelding van de hoge bestuurlijke, wetenschappelijke of technische waarde of de beroepservaring van de persoon wiens benoeming voor de betrekking van administrateur-generaal wordt voorgesteld. Afdeling 2. - Bevordering tot de graad van directeur-generaal

Art. 70.De betrekkingen van directeur-generaal staan open voor de ambtenaren van minstens rang A3 of van een evenwaardige graad die minstens 3 jaar graadanciënniteit en 10 jaar niveauanciënniteit tellen.

De betrekkingen staan open voor ambtenaren van de volgende instellingen : a) de ministeries en de instellingen van openbaar nut van de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten, b) de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, c) de diensten van de federale, communautaire en gewestelijke parlementaire vergaderingen, van het Rekenhof en van de Raad van State. De raad van bestuur beslist over de evenwaardigheid van de graden op het moment dat hij de ontvankelijkheid van de kandidaturen onderzoekt.

Art. 71.§ 1. Vóór elke bevordering tot de graad van directeur-generaal moet de raad van bestuur deze betrekking vacant verklaren. § 2. Onverminderd de voorwaarden inzake rang en anciënniteit, opgenomen in artikel 70, kan de raad van bestuur eventueel bijkomende en bijzondere voorwaarden inzake beroepsbekwaamheid bepalen vereist door de aard van de betrekking die overeenstemt met de graad van directeur-generaal.

De raad van bestuur bepaalt eveneens de termijn waarin de kandidaturen moeten ingediend worden. Deze termijn bedraagt minstens 10 werkdagen.

Art. 72.De vacante betrekking wordt ter kennis gebracht van de ambtenaren die in aanmerking komen om benoemd te worden overeenkomstig de bepalingen van artikel 63, §§ 1 en 2 met uitzondering van de verwijzing naar artikel 62, § 2.

Art. 73.§ 1. Om ontvankelijk te zijn moet de kandidatuur ingediend worden : - hetzij per aangetekend schrijven via de post gericht aan de voorzitter en de afgevaardigd bestuurder; - hetzij door persoonlijke overhandiging aan de voorzitter of de afgevaardigd bestuurder tegen ondertekening van een ontvangstbewijs; en uiterlijk toekomen op de laatste dag van de termijn bepaald in het bericht van vacante betrekking. § 2. Bovendien moet elke kandidatuur voldoen aan de volgende voorwaarden : a) ze moet gedateerd en ondertekend zijn door de kandidaat;b) ze moet de naam, de voornaam en de graad van de kandidaat vermelden, c) ze moet, indien het bericht van vacante betrekking dit vraagt, een cv bevatten, d) ze moet uitdrukkelijk vermelden hoe de kandidaat denkt te beantwoorden aan de criteria die de raad van bestuur in artikel 71, § 2, oplegt.

Art. 74.Enkel de titels van de ambtenaren die hun kandidatuur indienden overeenkomstig de vorm en termijn bepaald in artikel 73 komen in aanmerking.

Art. 75.De voorzitter en de afgevaardigd bestuurder geven een met redenen omkleed advies over elke kandidaat die voldoet aan de voorwaarden.

Zij nemen daarvoor in overweging : - de functiebeschrijving en de eventueel in toepassing van artikel 71, § 2, bepaalde bijkomende en bijzondere voorwaarden; - de titels en ervaring die de kandidaat voorlegt om zijn kandidatuur voor de betrekking te staven; - het evaluatiedossier van de kandidaat.

De voorzitter en de afgevaardigd bestuurder formuleren een voorstel van toewijzing dat maximum 6 kandidaten bevat. De kandidaten worden gerangschikt in de volgorde waarin ze in aanmerking komen.

Alle kandidaten worden via dienstnota op de hoogte gebracht van het voorstel.

De belanghebbenden viseren de dienstnota voor ontvangst. Een exemplaar van deze nota wordt per aangetekend schrijven naar de woonplaats van de kandidaten gestuurd die tijdelijk om welke reden ook niet op de dienst aanwezig zijn of die geen ambtenaar van de GOMB zijn.

Art. 76.De ambtenaar die zich benadeeld voelt kan binnen de 10 werkdagen een bezwaar indienen bij de voorzitter van de raad van bestuur. Op verzoek van de kandidaat wordt hij gehoord door de voorzitter en de afgevaardigd bestuurder. Hij mag zich laten bijstaan door een persoon van zijn keuze.

De 10 werkdagen beginnen te lopen, hetzij op de dag dat de kandidaat de dienstnota geviseerd heeft, hetzij op de dag dat het aangetekend schrijven met de dienstnota door de post op de woonplaats van de kandidaat is aangeboden.

Art. 77.Indien de raad van bestuur het voorstel van rangschikking niet volgt, moet hij deze beslissing uitgebreid motiveren.

Art. 78.Indien de raad van bestuur na afloop van deze procedure beslist de betrekking van directeur-generaal niet toe te wijzen, kan hij beslissen in afwijking van artikel 110 te werven in een bevorderingsgraad en de voorwaarden opgesomd in artikel 15 volledig of gedeeltelijk kwijt te schelden bij personen met een hoge bestuurlijke, wetenschappelijke of technische waarde of waarvan de beroepservaring noodzakelijk wordt geacht voor de instelling.

Geen enkele benoeming kan op deze wijze gebeuren, zonder : a) dat de gemotiveerde beslissing van de raad van bestuur om over te gaan tot de procedure bedoeld in dit artikel gepubliceerd is in het Belgisch Staatsblad.Dit bericht vermeldt dat de kandidaturen binnen een termijn van 15 dagen gericht moeten worden aan de voorzitter en de afgevaardigd bestuurder; b) het gemotiveerd advies van de voorzitter en de afgevaardigd bestuurder over de persoon wiens benoeming in de betrekking van directeur-generaal wordt voorgesteld;c) dat de raad van bestuur beraadslaagd heeft over dit advies. De beraadslaging beoogt de toegangsvoorwaarden opgelegd bij artikel 15 waarvan eventueel mag afgeweken worden en bevat een uitdrukkelijke vermelding van de hoge bestuurlijke, wetenschappelijke of technische waarde of de beroepservaring van de persoon wiens benoeming voor de betrekking van directeur-generaal wordt voorgesteld. Afdeling 3. - Bevordering tot de graad van inspecteur-generaal

Art. 79.De betrekkingen van inspecteur-generaal staan open voor de ambtenaren van rang A3 of van een evenwaardige graad die minstens 3 jaar graadanciënniteit en 9 jaar niveauanciënniteit tellen.

De betrekkingen staan open voor ambtenaren van de volgende instellingen : a) de ministeries en de instellingen van openbaar nut van de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten, b) de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, c) de diensten van de federale, communautaire en gewestelijke parlementaire vergaderingen, van het Rekenhof en van de Raad van State. De raad van bestuur beslist over de evenwaardigheid van de graden op het moment dat hij de ontvankelijkheid van de kandidaturen onderzoekt.

Art. 80.§ 1. Vóór elke bevordering tot de graad van inspecteur-generaal moet de raad van bestuur deze betrekking vacant verklaren. § 2. Onverminderd de voorwaarden inzake rang en anciënniteit, opgenomen in artikel 79, kan de raad van bestuur eventueel bijkomende en bijzondere voorwaarden inzake beroepsbekwaamheid bepalen vereist door de aard van de betrekking die overeenstemt met de graad van inspecteur-generaal.

De raad van bestuur bepaalt eveneens de termijn waarin de kandidaturen moeten ingediend worden. Deze termijn bedraagt minstens 10 werkdagen.

Art. 81.De vacante betrekking wordt ter kennis gebracht van de ambtenaren die in aanmerking komen om benoemd te worden overeenkomstig de bepalingen van artikel 63, §§ 1 en 2 met uitzondering van de verwijzing naar artikel 62, § 2.

Art. 82.§ 1. Om ontvankelijk te zijn moet de kandidatuur ingediend worden : - hetzij per aangetekend schrijven via de post gericht aan de voorzitter en de afgevaardigd bestuurder; - hetzij door persoonlijke overhandiging aan de voorzitter of de afgevaardigd bestuurder tegen ondertekening van een ontvangstbewijs; en uiterlijk toekomen op de laatste dag van de termijn bepaald in het bericht van vacante betrekking. § 2. Bovendien moet elke kandidatuur voldoen aan de volgende voorwaarden : a) ze moet gedateerd en ondertekend zijn door de kandidaat;b) ze moet de naam, de voornaam en de graad van de kandidaat vermelden;c) ze moet, indien het bericht van vacante betrekking dit vraagt, een CV bevatten;d) ze moet uitdrukkelijk vermelden hoe de kandidaat denkt te beantwoorden aan de criteria die de raad van bestuur in artikel 80, § 2, oplegt.

Art. 83.Enkel de titels van de ambtenaren die hun kandidatuur indienden overeenkomstig de vorm en termijn bepaald in artikel 82 komen in aanmerking.

Art. 84.De voorzitter en de afgevaardigd bestuurder geven een met redenen omkleed advies over elke kandidaat die voldoet aan de voorwaarden.

Zij nemen daarvoor in overweging : - de functiebeschrijving en de eventueel in toepassing van artikel 80, § 2 bepaalde bijkomende en bijzondere voorwaarden; - de titels en ervaring die de kandidaat voorlegt om zijn kandidatuur voor de betrekking te staven; - het evaluatiedossier van de kandidaat.

De voorzitter en de afgevaardigd bestuurder formuleren een voorstel van toewijzing dat maximum 6 kandidaten bevat. De kandidaten worden gerangschikt in de volgorde waarin ze in aanmerking komen.

Alle kandidaten worden via dienstnota op de hoogte gebracht van het voorstel.

De belanghebbenden viseren de dienstnota voor ontvangst. Een exemplaar van deze nota wordt per aangetekend schrijven naar de woonplaats van de kandidaten gestuurd die tijdelijk om welke reden ook niet op de dienst aanwezig zijn of die geen ambtenaar van de GOMB zijn.

Art. 85.De ambtenaar die zich benadeeld voelt kan binnen de 10 werkdagen een bezwaar indienen bij de voorzitter van de raad van bestuur. Op verzoek van de kandidaat wordt hij gehoord door de voorzitter en de afgevaardigd bestuurder. Hij mag zich laten bijstaan door een persoon van zijn keuze.

De 10 werkdagen beginnen te lopen, hetzij op de dag dat de kandidaat de dienstnota geviseerd heeft, hetzij op de dag dat het aangetekend schrijven met de dienstnota door de post op de woonplaats van de kandidaat is aangeboden.

Art. 86.Indien de raad van bestuur het voorstel van rangschikking niet volgt, moet hij deze beslissing uitgebreid motiveren.

Art. 87.Indien de raad van bestuur na afloop van deze procedure beslist de betrekking van inspecteur-generaal niet toe te wijzen, kan hij beslissen in afwijking van artikel 110 te werven in een bevorderingsgraad en de voorwaarden opgesomd in artikel 15 volledig of gedeeltelijk kwijt te schelden bij personen met een hoge bestuurlijke, wetenschappelijke of technische waarde of waarvan de beroepservaring noodzakelijk wordt geacht voor de instelling.

Geen enkele benoeming kan op deze wijze gebeuren, zonder : a) dat de gemotiveerde beslissing van de raad van bestuur om over te gaan tot de procedure bedoeld in dit artikel gepubliceerd is in het Belgisch Staatsblad.Dit bericht vermeldt dat de kandidaturen binnen een termijn van 15 dagen gericht moeten worden aan de voorzitter en de afgevaardigd bestuurder; b) het gemotiveerd advies van de voorzitter en de afgevaardigd bestuurder over de persoon wiens benoeming in de betrekking van inspecteur-generaal wordt voorgesteld;c) dat de raad van bestuur beraadslaagd heeft over dit advies. De beraadslaging beoogt de toegangsvoorwaarden opgelegd bij artikel 15 waarvan eventueel mag afgeweken worden en bevat een uitdrukkelijke vermelding van de hoge bestuurlijke, wetenschappelijke of technische waarde of de beroepservaring van de persoon wiens benoeming voor de betrekking van inspecteur-generaal wordt voorgesteld. HOOFDSTUK II. - Bepalingen geldend voor de andere graden Afdeling 1. - Gemeenschappelijke bepalingen

Art. 88.§ 1. De bevordering is de benoeming van een ambtenaar van de GOMB tot een graad van een hogere rang, die bij hetzelfde of bij een hoger niveau is ingedeeld.

Er zijn twee soorten van bevordering : 1° bevordering door verhoging in graad in eenzelfde niveau;2° bevordering door overgang naar het niveau hoger dan dat van de ambtenaar. § 2. De bevordering door overgang naar het hogere niveau wordt steeds verleend via een examen waarvan de raad van bestuur de modaliteiten vastlegt.

Art. 89.§ 1. Bevordering is alleen mogelijk wanneer een vaste betrekking van de toe te kennen graad vacant is.

Zij wordt verleend volgens de regels bepaald in dit statuut. § 2. De vacature van een door bevordering te verlenen betrekking wordt door de administrateur-generaal of, bij zijn afwezigheid, door de adjunct-administrateur-generaal ter kennis gebracht van de benoembare ambtenaren door middel van een bericht van vacante betrekking.

Het bericht van vacante betrekking wordt aan de betrokken ambtenaren bezorgd tegen ontvangstbewijs met handtekening en datum waarop het afgeleverd is of verstuurd per aangetekend schrijven naar het laatste adres dat de betrokkene heeft medegedeeld indien hij tijdelijk niet op de dienst aanwezig is. § 3. Bij bevordering wordt alleen rekening gehouden met de titels van de ambtenaren die zich kandidaat hebben gesteld in de vorm en binnen de termijn bepaald in artikelen 103 tot 105.

Om bevorderd te kunnen worden moet de ambtenaar effectief in functie zijn bij de GOMB gedurende minstens 1 jaar vóór de vacantverklaring van een betrekking door de raad van bestuur. Dit impliceert dat de ambtenaar minstens 2 jaar na de benoeming effectief in dienst blijft.

Art. 90.Bij beslissing van de raad van bestuur organiseren de voorzitter en de afgevaardigd bestuurder de examens voor overgang naar het hogere niveau.

Ze kunnen de organisatie van die examens echter geheel of gedeeltelijk opdragen aan de administrateur-generaal.

Art. 91.§ 1. Om aan een examen voor overgang naar het hogere niveau deel te nemen, moet de ambtenaar zich bevinden in een administratieve stand waarin hij zijn aanspraken op bevordering kan doen gelden.

De in het eerste lid bepaalde voorwaarde moet vervuld zijn uiterlijk op de dag van inschrijving voor het examen. § 2. De ambtenaar die tijdens de examengedeelten niet langer de in § 1 bepaalde voorwaarde vervult, verliest het voordeel van zijn eventueel slagen voor het examen. § 3. Om een bevordering te verkrijgen, moet de ambtenaar zich in een administratieve stand bevinden waarin hij zijn aanspraken op bevordering kan doen gelden.

Bovendien moet de ambtenaar de evaluatie 'voldoende' hebben.

Art. 92.§ 1. Voor iedere bevordering door verhoging in graad formuleert de directieraad een gemotiveerd voorstel, samengesteld uit een rangschikking van alle kandidaten die aan de voorwaarden voor de betrekking voldoen, in de volgorde waarin ze in aanmerking komen voor de benoeming.

De directieraad houdt daarbij rekening met : 1° de functiebeschrijving en de kwalificatie vereist van de kandidaat;2° het evaluatiedossier van de kandidaat. Bij gelijkheid tussen de kandidaten wordt de beslissing genomen in toepassing van de bepalingen van artikel 59 met betrekking tot de anciënniteit. § 2. Het met redenen omkleed voorstel wordt medegedeeld aan de ambtenaren die hun kandidatuur ingediend hebben voor de te begeven betrekking en die voldoen aan de vereisten. § 3. De ambtenaar die zich benadeeld acht, kan binnen de 10 kalenderdagen na de kennisgeving bezwaar indienen bij de directieraad.

Hij wordt, op zijn verzoek, door die raad gehoord. Hij mag zich laten bijstaan door een persoon naar eigen keuze.

Na dit verhoor stelt de directieraad een proces-verbaal op van de middelen die de eiser ingeroepen heeft en van het met redenen omkleed advies over die middelen. Het proces-verbaal wordt bezorgd aan de raad van bestuur.

Art. 93.Bevordering van ambtenaren van de GOMB, zowel door verhoging in graad als door overgang naar het hogere niveau, wordt verleend door de raad van bestuur.

Art. 94.Wanneer de raad van bestuur afwijkt van het door de directieraad gedane voorstel, moet hij zijn beslissing met redenen omkleden.

De aangehaalde redenen moeten rekening houden met de argumenten die de directieraad naar voren bracht in zijn voorstel. Afdeling 2. - Bevordering door overgang naar een hoger niveau

Art. 95.§ 1. De overgang naar een hoger niveau wordt toegestaan na een specifiek examen georganiseerd door de raad van bestuur op grond van de noden. § 2. De bevordering door overgang naar het hogere niveau is uitsluitend mogelijk indien de raad van bestuur op dat niveau een betrekking vooraf vacant verklaard heeft in een wervingsgraad.

Art. 96.§ 1. Om deel te nemen aan een examen voor overgang naar het hogere niveau dient de ambtenaar zich in een administratieve stand te bevinden waarbij hij op de bevordering aanspraak kan maken en de evaluatie 'voldoende' te hebben. § 2. Om deel te nemen aan een specifiek examen voor overgang naar niveau A dient een ambtenaar van niveau B of C bovendien in een van beide of in beide niveaus ten minste 3 jaar niveauanciënniteit te hebben.

Om deel te nemen aan een examen voor overgang naar niveau B of C dient een ambtenaar bovendien een niveauanciënniteit van ten minste 3 jaar, respectievelijk in niveau C of D, te hebben. § 3. De raad van bestuur kan, bovenop de voorwaarden opgesomd in voorgaande §§ 1 en 2, bijkomende voorwaarden opleggen voor de deelname aan een examen voor overgang naar het hogere niveau wanneer deze voorwaarden gerechtvaardigd zijn door de aard van de betrekking.

Art. 97.De deelnemingsvoorwaarden bepaald krachtens artikel 96 moeten vervuld zijn uiterlijk de dag van inschrijving voor het examen.

De ambtenaar die tijdens de examens niet langer beantwoordt aan een van de voorwaarden verliest het voordeel van het eventueel slagen voor het examen. Afdeling 3. - Bevordering door verhoging in graad

Onderafdeling 1. - Orde van de bevorderingen

Art. 98.§ 1. Onverminderd hetgeen in artikel 94, lid 1 en 2, bepaald staat, wordt de bevordering door verhoging in graad tot een graad van de rangen A3 en A2 verleend door de raad van bestuur op een met redenen omkleed voorstel van de directieraad, opgesteld overeenkomstig artikel 92, § 1. § 2. In afwijking van § 1 kan de raad van bestuur, op grond van de bekwaamheid en van de beroepsspecialisatie van de kandidaten, bij een met redenen omklede beslissing afwijken van het voorstel van de directieraad.

Onderafdeling 2. - Voorwaarden van bevordering

Art. 99.Onverminderd de bij dit statuut bepaalde voorwaarden inzake rang en anciënniteit kan de raad van bestuur, voor elk van de bij bevordering door verhoging in graad te verlenen graden, de lijst van de graden vaststellen die er toegang toe verlenen met eventuele aanduiding van de aanvullende en bijzondere voorwaarden inzake beroepskwalificatie, die de aard van de betrekking die met de te begeven graad overeenstemt, vereist.

Art. 100.§ 1. De betrekkingen van directeur van rang A3 staan open voor de titularissen van de graad van eerste attaché in rang A2 die ten minste 6 jaar niveauanciënniteit tellen waarvan minstens 1 jaar graadanciënniteit. Bij gebrek aan kandidaten worden de betrekkingen ook opengesteld voor titularissen van de graad van attaché in rang A1 die ten minste 9 jaar niveauanciënniteit tellen. § 2. De betrekkingen van eerste attaché van rang A2 staan open voor de titularissen van de graad van attaché in rang A1 die ten minste 3 jaar graadanciënniteit tellen. § 3. De ambtenaar die zich kandidaat stelt voor een betrekking in rang A2 of A3 moet over de evaluatie 'voldoende' beschikken.

Art. 101.Bij ontstentenis van kandidaten die de bij het vorige artikel gestelde voorwaarden van rang en anciënniteit vervullen, kan de bevordering tot een graad van rang A3 en A2, in afwijking van die voorwaarde, worden verleend volgens de regels door de raad van bestuur voor elk geval bepaald. Deze regels moeten worden vermeld in de kennisgeving van de vacante betrekking.

Art. 102.De betrekkingen van rang B2, C2 en D2 staan open voor ambtenaren van respectievelijk rang B1, C1 en D1 die minstens 6 jaar graadanciënniteit tellen. Afdeling 4. - Kandidaatstelling met het oog op bevordering

Art. 103.Elke vacantverklaring van een betrekking door de raad van bestuur wordt ter kennis gebracht van de benoembare ambtenaren door middel van een bericht van vacante betrekking ondertekend door de administrateur-generaal of door de adjunct-administrateur-generaal bij ontstentenis van de administrateur-generaal.

Dit bericht van vacante betrekking nodigt uit tot kandidaatstelling en vermeldt : - de datum waarop de raad van bestuur besliste de betrekking vacant te verklaren; - de juiste omschrijving van de vacante betrekking (rang en graad); - het feit dat de betrekking te begeven is door bevordering; - de algemene en bijzondere voorwaarden waaraan de kandidaten moeten voldoen met het oog op genoemde bevordering; - de termijn waarin de kandidaturen moeten ingediend worden en die minstens 10 werkdagen moet bedragen.

Art. 104.§ 1. Om ontvankelijk te zijn moeten de kandidaturen ingediend worden : - hetzij bij een ter post aangetekend schrijven gericht aan de administrateur-generaal of aan de adjunct-administrateur-generaal bij ontstentenis van de administrateur-generaal; - hetzij door overhandiging aan de administrateur-generaal of aan de adjunct-administrateur-generaal bij ontstentenis van de administrateur-generaal tegen ondertekend ontvangstbewijs; en uiterlijk toekomen de laatste dag van de in de mededeling bepaalde termijn. § 2. Bovendien moet elke kandidatuur volgende voorwaarden vervullen : a) ze moet door de kandidaat gedagtekend en ondertekend zijn;b) ze moet melding maken van de naam, de voornaam en de graad alsook de dienst waartoe de kandidaat behoort;c) ze moet, indien het bericht van vacante betrekking dit vermeldt, een curriculum vitae bevatten;d) ze moet aangeven op welke manier de kandidaat denkt te voldoen aan de verschillende voorwaarden die de raad van bestuur eventueel oplegt.

Art. 105.Indien naar meerdere betrekkingen wordt gesolliciteerd moet voor elk van die betrekkingen een afzonderlijke kandidatuur worden ingediend.

TITEL II. - De functionele loopbaan HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Art. 106.De functionele loopbaan is voorbehouden aan de ambtenaren die titularis zijn van een wervingsgraad.

Zij bestaat erin dat de ambtenaar, zonder van graad te veranderen, één of twee hogere weddeschalen geniet dan die die zijn verbonden aan zijn graad, zolang hij voldoet aan de eisen die het statuut stelt inzake anciënniteit, evaluatie en vorming.

Art. 107.De administrateur-generaal beheert het stelsel van de functionele loopbanen. Hij kent een hogere weddeschaal toe zodra een ambtenaar de voorwaarden inzake graadanciënniteit, evaluatie en vorming vervult. HOOFDSTUK II. - De gewone functionele loopbaan

Art. 108.Aan de wervingsgraden van attaché, assistent, adjunct en klerk zijn de weddeschalen 101, 102 en 103 verbonden.

De weddeschaal 101 wordt toegekend vanaf de aanwerving of de overgang naar een hoger niveau.

De weddeschaal 102 wordt toegekend aan de ambtenaar die : 1° 9 jaar graadanciënniteit telt;2° over een evaluatie 'voldoende' beschikt;3° met goed gevolg de in artikel 252 bedoelde vorming heeft gevolgd. De weddeschaal 103 wordt toegekend aan de ambtenaar zodra hij 18 jaar graadanciënniteit telt, onder dezelfde voorwaarden inzake evaluatie en vorming. HOOFDSTUK III. - De versnelde functionele loopbaan

Art. 109.De ambtenaar die beschikt over een evaluatie 'voldoende' kan zijn functionele loopbaan versnellen door één of meerdere programma's inzake vrijwillige beroepsvorming overeenstemmend met zijn niveau met goed gevolg af te werken nog vóór hij de vereiste graadanciënniteit telt.

Onder vrijwillige beroepsvorming dient te worden verstaan de vorming bedoeld in artikel 254.

Onder de voorwaarden bepaald in het eerste lid van dit artikel, wordt de weddeschaal 102 toegekend zodra de ambtenaar 6 jaar graadanciënniteit telt en de weddeschaal 103 zodra hij 12 jaar graadanciënniteit telt.

De weddeschaal 103 wordt nochtans alleen toegekend nadat de ambtenaar ten minste 4 jaar weddeschaal 102 heeft genoten.

TITEL III. - Bij de GOMB vigerende graden

Art. 110.Worden beschouwd als bevorderingsgraden door verhoging in graad : administrateur-generaal, directeur-generaal, inspecteur-generaal, directeur, eerste attaché, eerste assistent, eerste adjunct, eerste klerk.

Worden beschouwd als bevorderingsgraden door overgang naar het hogere niveau : attaché bij overgang naar niveau A voor ambtenaren van niveaus B en C, assistent bij overgang naar niveau B voor ambtenaren van niveau C, adjunct bij overgang naar niveau C voor ambtenaren van niveau D. Worden beschouwd als wervingsgraden : attaché, assistent, adjunct, klerk.

TITEL IV. - Uitoefening van een hoger ambt

Art. 111.Onder hoger ambt wordt verstaan elk ambt dat overeenstemt met een in de personeelsformatie voorkomende betrekking van een graad van de onmiddellijk hogere rang dan die waarvan de ambtenaar titularis is.

Art. 112.Een ambtenaar kan worden aangesteld in een hoger ambt voor een betrekking die tijdelijk onbezet is.

Het feit alleen dat een betrekking tijdelijk onbezet is, is geen voldoende reden om die betrekking voorlopig te verlenen.

Art. 113.Alleen een ambtenaar die voldoet aan alle statutaire vereisten om tot de met het hoger ambt overeenstemmende graad te worden benoemd, kan voor het uitoefenen van dat ambt worden aangesteld.

Een ambtenaar die een tuchtstraf heeft opgelopen mag niet worden aangesteld alvorens zijn straf is doorgehaald.

Art. 114.In een tijdelijk vacante betrekking kan een ambtenaar alleen worden aangesteld indien de titularis ten minste een maand afwezig is.

Een hoger ambt kan alleen worden toegekend met ingang van de eerste dag van een maand.

Art. 115.De raad van bestuur beslist over de toekenning van een hoger ambt op voorstel van de directieraad.

Art. 116.De beslissing tot aanstelling vermeldt : 1° een omschrijving van het ambt dat tijdelijk vacant is, zijn huidige titularis en de reden van diens afwezigheid;2° een verantwoording van de noodzaak om een hoger ambt toe te kennen;3° een verantwoording van de keuze van de voorgestelde ambtenaar.

Art. 117.Een ambtenaar die met een hoger ambt is belast, beschikt over alle aan dat ambt verbonden prerogatieven.

Art. 118.De uitoefening van een hoger ambt verleent geen aanspraak op een benoeming in de graad van dat ambt.

Deel X. - Tuchtregeling

Art. 119.§ 1. De volgende tuchtstraffen kunnen worden uitgesproken : 1° de blaam, 2° de inhouding van wedde, 3° de tuchtschorsing, 4° de lagere inschaling, 5° de terugzetting in graad, 6° het ontslag van ambtswege, 7° de afzetting. § 2. De inhouding van wedde kan niet worden toegepast voor een periode van meer dan drie maanden.

De inhouding mag niet meer bedragen dan die bepaald bij artikel 23, tweede lid, van de wet van 12 april 1965 op de bescherming van het loon der werknemers. § 3. De tuchtschorsing mag een periode van 3 maanden niet overschrijden.

Ze plaatst de ambtenaar van rechtswege in de toestand van non-activiteit.

Tijdens de tuchtschorsing kan de ambtenaar zijn rechten op bevordering of weddeverhoging niet laten gelden.

Hij kan een inhouding van wedde ondergaan die niet hoger mag zijn dan het maximum voorzien in § 2, 2e lid. § 4. De lagere inschaling wordt, naargelang het geval, opgelegd door toekenning van : 1° een lagere weddeschaal in dezelfde graad;2° een graad van dezelfde rang met een lagere weddeschaal. § 5. De terugzetting in graad wordt opgelegd door toekenning van een graad van een lagere rang die in hetzelfde of in een lager niveau is ingedeeld.

In ieder geval moet de graad waarin de terugzetting plaatsheeft, voorkomen in de personeelsformatie.

De ambtenaar neemt in de nieuwe graad rang in op de datum waarop de in het eerste lid bedoelde toekenning van een graad uitwerking heeft. § 6. De afzetting en het ontslag van ambtswege verbreken definitief de banden van de ambtenaar met de openbare dienst. § 7. Elke tuchtstraf wordt op de individuele fiche van de ambtenaar opgetekend.

Art. 120.Overeenkomstig artikel 14, § 3, 2°, van het koninklijk besluit van 22 december 2000 tot bepaling van de algemene principes, mag de ambtenaar zich in elke fase van de tuchtprocedure laten bijstaan door een persoon naar keuze.

Art. 121.§ 1. Voor de ambtenaren met een graad van rang A3 of lager wordt de blaam uitgesproken door de administrateur-generaal of door de directeur-generaal van wie de ambtenaar afhangt.

Voor de ambtenaren met een graad van rang A4, A5 of A6 wordt de blaam uitgesproken door de voorzitter en de afgevaardigd bestuurder.

De toepassing van de blaam wordt schriftelijk geformuleerd, met motivering, en aan de betrokken ambtenaar bezorgd.

De ambtenaar wordt vooraf over de gebeurtenissen ondervraagd. § 2. De overige tuchtstraffen worden voor alle ambtenaren uitgesproken door de raad van bestuur, nadat hij de betrokkene, die zich mag laten bijstaan door een persoon naar keuze, heeft gehoord.

De terugzetting in graad, het ontslag van ambtswege en de afzetting kunnen voor alle ambtenaren slechts uitgesproken worden bij beslissing van de raad van bestuur genomen met absolute meerderheid in beide groepen respectievelijk bedoeld in artikel 8, § 2, 1e lid en artikel 8, § 2, 2e lid van de statuten van de GOMB, die de raad van bestuur uitmaken, en met een 2/3-meerderheid van alle leden.

Voor de ambtenaren die titularis zijn van een graad van rang A3 of lager worden de tuchtstraffen uitgesproken op gemotiveerd voorstel van de directieraad na de betrokkene gehoord te hebben.

Voor de ambtenaren die titularis zijn van rang A4, A5 of A6 worden de tuchtstraffen uitgesproken door de raad van bestuur op gemotiveerd voorstel van de voorzitter en de afgevaardigd bestuurder na de betrokkene gehoord te hebben. § 3. De ambtenaar wordt van het voorstel en van het verslag van de hoorzitting in kennis gesteld. Binnen een maand te rekenen vanaf de dag die volgt op de dag waarop het tuchtvoorstel aan de ambtenaar werd bekendgemaakt, moet het orgaan dat bevoegd is voor het formuleren van het voorstel dit voorstel aan de raad van bestuur bezorgen. § 4. De raad van bestuur kan geen zwaardere tuchtstraf uitspreken dan die die voorgesteld is.

De tuchtstraf kan geen uitwerking hebben over een periode vóór de uitspraak ervan.

Art. 122.Indien het orgaan dat bevoegd is voor het formuleren van het gemotiveerd voorstel, overeenkomstig artikel 121, § 2, 3e en 4e lid, tijdens de analyse van het dossier tot de bevinding komt dat geen enkele tuchtstraf moet uitgesproken worden ten opzichte van de ambtenaar, bezorgt hij het dossier met dit besluit aan de raad van bestuur die de uiteindelijke beslissing neemt.

Art. 123.§ 1. Wanneer meer dan één feit ten laste van de ambtenaar gelegd wordt, kan dit niettemin slechts aanleiding geven tot één procedure en tot het uitspreken van één tuchtstraf.

Wanneer in de loop van een tuchtprocedure een nieuw feit ten laste van de ambtenaar wordt gelegd, kan dit tot een nieuwe procedure aanleiding geven zonder dat de lopende procedure onderbroken wordt. § 2. Strafvorderingen die rechtstreeks met die feiten verband houden, schorten de procedure en de tuchtuitspraak niet op.

Ongeacht het resultaat van de strafvordering oordeelt alleen de administratieve autoriteit over de gepastheid een tuchtstraf uit te spreken.

Art. 124.De raad van bestuur spreekt de straf uit binnen de 2 maanden te rekenen vanaf de dag dat de directieraad het tuchtvoorstel doorgezonden heeft. Deze termijn start op de eerste dag volgend op deze verzending. Binnen de 10 werkdagen volgend op de uitspraak van de straf maakt de raad van bestuur zijn beslissing bekend aan de ambtenaar tegen wie de straf is uitgesproken. Dit geldt evenzeer wanneer geen straf is uitgesproken in toepassing van artikel 122.

Art. 125.De ambtenaar tegen wie een sanctie is uitgesproken kan binnen de 10 werkdagen volgend op de kennisgeving ervan beroep indienen afhankelijk van zijn graad bij een van de bevoegde raden van beroep zoals bedoeld in artikelen 132 en 133.

Het beroep moet per aangetekend schrijven gericht zijn aan de voorzitter van de betrokken raad van beroep. De indiening van een beroep schort de uitvoering van de tuchtstraf op.

Art. 126.Indien geen beroep werd ingediend bij een van de raden van beroep zoals bedoeld in artikelen 132 en 133, is de sanctie uit te voeren zodra de termijn voor het aantekenen van beroep verstreken is.

Art. 127.De beroepsprocedure zoals voorzien in artikelen 293 tot 305 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is van toepassing op de ambtenaren van de GOMB.

Art. 128.§ 1. Indien het advies van de betrokken raad van beroep verschilt van de beslissing die in eerste aanleg werd genomen, is de raad van bestuur bevoegd voor alle ambtenaren om een tuchtstraf uit te spreken na het beroep. § 2. Indien het advies van de betrokken raad van beroep overeenstemt met de beslissing genomen door het bevoegde orgaan in eerste aanleg, bevestigt de raad van bestuur de straf die niet zwaarder mag zijn dan de straf die in eerste aanleg was uitgesproken.

Art. 129.De raad van bestuur spreekt zich uit binnen de 2 maanden volgend op de ontvangst van het advies van de raad van beroep. De definitieve beslissing wordt binnen de 10 dagen na de uitspraak aan de ambtenaar bekendgemaakt en is uitvoerbaar op de eerste dag die volgt op de kennisgeving aan de ambtenaar.

Art. 130.§ 1. Elke tuchtstraf behalve de afzetting en het ontslag van ambtswege wordt in het persoonlijk dossier van de ambtenaar doorgehaald onder de in § 2 bepaalde voorwaarden.

Onverminderd de uitvoering van de straf, heeft de doorhaling tot gevolg dat met de doorgehaalde tuchtstraf geen rekening meer mag worden gehouden, inzonderheid bij de appreciatie van de aanspraken op bevordering van de ambtenaar, noch bij de toekenning van de evaluatie. § 2. De doorhaling van de tuchtstraffen geschiedt van ambtswege na een termijn waarvan de duur is vastgesteld op : - 6 maanden voor de blaam; - 1 jaar voor de inhouding van wedde; - 2 jaar voor de tuchtschorsing; - 3 jaar voor de terugzetting in graad.

De termijn loopt vanaf de datum waarop de straf is uitgesproken.

Art. 131.De tuchtvordering mag alleen betrekking hebben op feiten die zich hebben voorgedaan of werden vastgesteld binnen een termijn van 6 maanden voorafgaand aan de datum waarop de vordering wordt ingesteld.

Wanneer een strafvordering is ingezet en het openbaar ministerie de definitieve uitspraak van het gerecht ter kennis heeft gebracht van de GOMB, moet de tuchtvordering ingesteld worden binnen de 6 maanden volgend op de datum van kennisgeving.

Een strafrechtelijke vrijspraak belet echter niet dat de raad van bestuur een tuchtstraf kan opleggen, op voorwaarde dat de motivering van de straf niet in strijd is met het gezag van gewijsde. De raad van bestuur is bovendien niet gebonden door de wijze waarop de strafrechtelijke overheid de houding van de ambtenaar tijdens de feiten die hem ten laste worden gelegd, beoordeeld heeft.

Deel XI. - De gemeenschappelijke raad van beroep voor de instellingen van openbaar nut en de gewestelijke raad van beroep van de ambtenaren-generaal

Art. 132.De gemeenschappelijke raad van beroep voor de instellingen van openbaar nut opgericht bij artikel 289 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is bevoegd voor beroepen inzake tuchtvorderingen ingediend door de ambtenaren van de GOMB, met uitzondering van de ambtenaren-generaal. Hij is eveneens bevoegd voor andere beroepen die bij hem worden ingediend in toepassing van de bepalingen van dit statuut.

Art. 133.De gewestelijke raad van beroep van de ambtenaren-generaal opgericht bij artikel 285, 2°, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 1999 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is bevoegd voor beroepen inzake tuchtzaken ingediend door de ambtenaren-generaal van de GOMB.

Art. 134.De samenstelling van de gemeenschappelijke raad van beroep en de beroepsprocedure zijn bepaald bij artikelen 291 tot 305 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Deel XII. - Aansprakelijkheid van de ambtenaren van de GOMB

Art. 135.De wet van 10 februari 2003 betreffende de aansprakelijkheid van en voor personeelsleden in dienst van openbare rechtspersonen is van rechtswege van toepassing op de ambtenaren van de GOMB. Deel XIII. - Schorsing in het belang van de dienst

Art. 136.De ambtenaar kan in zijn ambt worden geschorst in het belang van de dienst : 1° in geval van strafrechtelijke vervolgingen;2° in geval van tuchtrechtelijke vervolging wegens een ernstig vergrijp waarbij de betrokkene op heterdaad is betrapt of waarvoor er afdoende aanwijzingen zijn. In geval 2° van voormeld lid kan de ambtenaar het recht ontzegd worden om zijn aanspraken op bevordering en op verhoging in wedde te doen gelden.

De raad van bestuur kan beslissen de wedde van de ambtenaar in te houden voor een bedrag dat 50 % van het loon niet mag overschrijden.

Deze maatregel mag de wedde echter niet terugbrengen tot een bedrag dat lager ligt dan het bedrag waarop geen beslag mag gelegd worden bij toepassing van artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek inzake loonbeslag.

Art. 137.De maatregelen bedoeld in artikel 136 worden op voorstel van de directieraad uitgesproken door de raad van bestuur met absolute meerderheid in elk van de groepen respectievelijk bedoeld in artikel 8, § 2, 1e lid en artikel 8, § 2, 2e lid van de statuten van de GOMB. De raad van bestuur hoort de ambtenaar vooraf. De ambtenaar mag zich laten bijstaan door een persoon naar eigen keuze.

Indien de ambtenaar wegens overmacht niet kan worden gehoord tijdens deze vergadering van de raad van bestuur, mag hij zich laten vertegenwoordigen.

De gemotiveerde schorsingsbeslissing wordt aangetekend betekend.

Art. 138.De ambtenaar tegen wie een schorsing werd uitgesproken, kan hiertegen binnen de 10 werkdagen na aanbieding van het aangetekend schrijven bij de post een beroep instellen bij een van de raden van beroep beoogd in artikelen 132 en 133 afhankelijk van zijn graad.

Art. 139.De raden van beroep beoogd in artikelen 132 en 133 zijn bevoegd voor beroep inzake schorsing in het belang van de dienst en de maatregelen voorzien in artikel 136, 2e lid.

Het voor de ambtenaar ongunstig advies van de raad van beroep sluit in dat de schorsing wordt gehandhaafd. Is het advies van de raad van beroep gunstig, dan beslist nog altijd de raad van bestuur.

De ambtenaar kan ook, op voorwaarde dat hij nieuwe feiten inroept, een beroep instellen telkens als een termijn van 3 maanden verstreken is sinds de dag waarop een beslissing tot handhaving van de schorsing is genomen.

Art. 140.Behalve bij strafrechtelijke vervolging bedraagt de schorsingsperiode maximum 6 maanden.

Art. 141.De schorsing in het belang van de dienst, alsook de maatregelen beoogd in artikel 136, 2e lid, eindigen automatisch indien de tuchtstraf uitgesproken ingevolge een zware fout zoals vermeld in artikel 136, 1e lid, 2°, definitief is.

De tuchtstraf van de ambtenaar heeft terugwerkende kracht tot een datum die niet vroeger mag zijn dan die waarop de maatregelen genomen in toepassing van artikel 136, 2e lid ingingen.

In dit geval wordt de duur van de in het belang van de dienst gebeurde opschorting in mindering gebracht op de duur van de tuchtschorsing.

Deel XIV. - Administratieve standen TITEL I. - Algemene bepalingen

Art. 142.De ambtenaren van de GOMB bevinden zich in een van de volgende standen : 1. dienstactiviteit, 2.non-activiteit, 3. disponibiliteit. TITEL II. - Dienstactiviteit

Art. 143.Dienstactiviteit is de gewone administratieve stand van de ambtenaar.

Art. 144.Tenzij anders bepaald heeft de ambtenaar in dienstactiviteit recht op wedde en op verhoging in zijn weddeschaal.

Hij kan zijn aanspraken op bevordering of op een hogere weddeschaal in zijn functionele loopbaan doen gelden.

TITEL III. - Non-activiteit

Art. 145.De ambtenaar kan, krachtens de bepalingen van dit statuut, van rechtswege of bij beslissing van de raad van bestuur in non-activiteit worden gesteld.

Tenzij anders bepaald heeft de ambtenaar in deze stand geen recht op wedde en op verhoging in zijn weddeschaal.

Hij kan zijn aanspraak op bevordering of op een hogere weddeschaal in zijn functionele loopbaan niet doen gelden.

Art. 146.Niemand kan in non-activiteit gesteld of gehouden worden wanneer hij aan de vereisten voldoet om een rustpensioen te genieten.

Art. 147.Tuchtschorsing plaatst de ambtenaar van rechtswege in de administratieve stand non-activiteit.

Tijdens de periodes van tuchtschorsing kan de ambtenaar zijn aanspraken op bevordering of op een hogere wedde niet doen gelden.

TITEL IV. - Disponibiliteit HOOFDSTUK I. - Disponibiliteit wegens ambtsontheffing in het belang van de dienst

Art. 148.De ambtenaar kan, zonder opzegging, in disponibiliteit worden gesteld wegens ambtsontheffing in het belang van de dienst wanneer hij een bepaald ambt niet kan uitoefenen en hij niet onmiddellijk in een beter geschikte betrekking opnieuw tewerkgesteld kan worden.

Op voorstel van de directieraad neemt de raad van bestuur een beslissing omtrent de indisponibiliteitstelling. De betrokkene wordt vooraf door de directieraad gehoord en kan worden bijgestaan door een persoon van zijn keuze.

Art. 149.De ambtenaar in disponibiliteit wegens ambtsontheffing in het belang van de dienst heeft geen recht op wedde of op verhoging in zijn weddeschaal.

Hij verliest zijn aanspraken op : 1° bevordering;2° een hogere weddeschaal in zijn functionele loopbaan. Hij geniet het eerste jaar een wachtgeld gelijk aan zijn laatste activiteitswedde. Vanaf het tweede jaar is dit wachtgeld gelijk aan 1/60e van de laatste activiteitswedde vermenigvuldigd met de dienstjaren die hij telt op de datum waarop hij in disponibiliteit is gesteld. HOOFDSTUK II. - De disponibiliteit wegens ziekte

Art. 150.§ 1. Onverminderd artikel 213 is de ambtenaar die wegens ziekte afwezig is na het maximum aantal verlofdagen hem toegekend bij artikel 209 te hebben bereikt, van rechtswege in disponibiliteit wegens ziekte.

Hij behoudt zijn aanspraak op bevordering en op verhoging in zijn weddeschaal.

Artikel 214 is van toepassing op de ambtenaar in disponibiliteit wegens ziekte. § 2. De ambtenaar in disponibiliteit wegens ziekte ontvangt een wachtgeld dat gelijk is aan 60 % van zijn laatste activiteitswedde.

Het bedrag van dit wachtgeld mag echter in geen geval lager liggen dan : 1° de vergoedingen die de betrokkene in dezelfde toestand zou ontvangen indien de sociale zekerheidsregeling op hem toepasselijk was geweest sinds het begin van zijn afwezigheid;2° het pensioen dat hij zou verkregen hebben indien hij, op de datum van zijn indisponibiliteitstelling, tot de vervroegde oppensioenstelling wegens lichamelijke ongeschiktheid was toegelaten. § 3. De ambtenaar heeft recht op een maandelijks wachtgeld dat gelijk is aan het bedrag van zijn laatste activiteitswedde indien de kwaal waaraan hij lijdt door de Sociaal-Medische Rijksdienst als een ernstige en langdurige ziekte wordt erkend. Dit recht heeft slechts uitwerking nadat de ambtenaar in disponibiliteit wegens ziekte werd gesteld voor een ononderbroken periode van ten minste drie maanden.

Dit recht heeft een herziening van de toestand van de ambtenaar tot gevolg met geldelijke uitwerking op de dag waarop zijn disponibiliteit wegens ziekte een aanvang heeft genomen. § 4. De disponibiliteit wegens ziekte maakt geen einde aan de stelsels van loopbaanonderbreking bedoeld in artikelen 157 tot 161, noch aan de stelsels van halftijdse vervroegde uittreding en van vrijwillige vierdagenweek zoals bedoeld in de wet van 10 april 1995 betreffende arbeidsverdeling in de openbare sector.

Voor de toepassing van § 2 van dit artikel, is de laatste activiteitswedde de wedde die vóór de verminderde prestaties verschuldigd was.

Art. 151.De ambtenaar die in disponibiliteit werd gesteld wegens ziekte, wordt ieder jaar medisch onderzocht door de medische controledienst bedoeld in artikel 216, in de loop van de maand overeenstemmend met die waarin hij in disponibiliteit werd gesteld. HOOFDSTUK III. - Gemeenschappelijke bepalingen

Art. 152.De raad van bestuur kan, op advies van de directieraad, de betrekking waarvan de in disponibiliteit gestelde ambtenaar titularis was, onmiddellijk vacant verklaren in geval van disponibiliteit wegens ambtsontheffing in het belang van de dienst.

De vacantverklaring kan slechts worden beslist na verloop van een jaar in geval van disponibiliteit wegens ziekte.

Art. 153.De raad van bestuur roept de in disponibiliteit gestelde ambtenaar in actieve dienst terug indien hij de vereiste beroeps- en lichamelijke geschiktheid bezit.

De ambtenaar in disponibiliteit wegens ziekte, wiens betrekking niet vacant werd verklaard, neemt deze betrekking opnieuw in wanneer hij zijn dienst hervat.

De ambtenaar moet in ieder geval, binnen de door de raad van bestuur gestelde termijn, het aangewezen ambt opnemen. Indien hij zonder geldige reden weigert, wordt hij, na een afwezigheid van 10 werkdagen, ambtshalve ontslagen.

Art. 154.Niemand kan in disponibiliteit gesteld of gehouden worden wanneer hij voldoet aan de voorwaarden om een rustpensioen te genieten.

Deel XV. - Afwezigheden en verlof TITEL I. - Afwezigheden

Art. 155.De ambtenaar mag niet afwezig zijn zonder verlof of dienstvrijstelling te hebben gekregen.

Art. 156.Met inachtname van artikel 18 van het koninklijk besluit van 22 december 2000 tot bepaling van de algemene principes en onverminderd de eventuele toepassing van een tuchtstraf, bevindt de ambtenaar die zonder toestemming afwezig is of de duur van zijn verlof zonder geldige reden overschrijdt, zich van rechtswege in non-activiteit.

Indien de ambtenaar zonder geldige reden meer dan 10 werkdagen afwezig is, wordt hij ambtshalve ontslagen.

TITEL II. - Verloven HOOFDSTUK I. - De verloven van arbeidsherverdelende aard Afdeling 1. - Het verlof voor loopbaanonderbreking

Art. 157.De ambtenaar krijgt verlof om zijn loopbaan voltijds, halftijds of deeltijds te onderbreken onder het stelsel van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en haar uitvoeringsbesluiten.

Art. 158.§ 1. De loopbaanonderbreking is een recht van de ambtenaar die titularis is van een wervingsgraad. § 2. De administrateur-generaal kan op advies van de directieraad aan de titularissen van een bevorderingsgraad in niveaus B, C en D toestaan hun loopbaan te onderbreken indien de goede werking van de dienst niet wordt verstoord. § 3. De raad van bestuur kan op advies van de directieraad aan de titularissen van een bevorderingsgraad in niveau A toestaan hun loopbaan voltijds of halftijds te onderbreken indien de goede werking van de dienst niet wordt verstoord.

Art. 159.De duur van een loopbaanonderbreking bedraagt ten minste 6 en ten hoogste 12 maanden.

De ambtenaar kan aan de raad van bestuur vragen het werk opnieuw te mogen opnemen voor het verstrijken van de termijn van de loopbaanonderbreking via vooropzeg van 2 maanden. De raad van bestuur kan deze vraag verwerpen indien het de goede werking van de dienst in het gedrang brengt.

Art. 160.Voor elk soort loopbaanonderbreking is de totale duur van al dan niet op elkaar volgende onderbrekingen beperkt tot 72 maanden voor de hele loopbaan.

Art. 161.Het verlof voor loopbaanonderbreking is niet bezoldigd.

De ambtenaar behoudt zijn aanspraken op bevordering in graad en verhoging in weddeschaal.

De ambtenaar die een voltijdse loopbaanonderbreking geniet, kan geen aanspraak maken op een versnelde functionele loopbaan. De ambtenaar die een halftijdse of een deeltijdse loopbaanonderbreking geniet, heeft recht op een versnelde functionele loopbaan in verhouding tot de door hem gepresteerde diensten.

Dit verlof wordt voor het overige gelijkgesteld met dienstactiviteit. Afdeling 2. - Het verlof onder het stelsel van de vrijwillige

vierdaagse werkweek

Art. 162.De ambtenaar krijgt verlof om onder het wettelijke stelsel van de vrijwillige vierdagenweek 1 dag per week afwezig te zijn, volgens de modaliteiten bepaald door de raad van bestuur.

Art. 163.§ 1. De vrijwillige vierdagenweek is een recht van de ambtenaar die titularis is van een wervingsgraad. § 2. De administrateur-generaal kan op advies van de directieraad aan de titularissen van een bevorderingsgraad in niveaus B, C en D het voordeel van de vrijwillige vierdagenweek toestaan, indien de goede werking van de dienst niet wordt verstoord. § 3. De raad van bestuur kan op advies van de directieraad de titularissen van een bevorderingsgraad in niveau A het voordeel van de vrijwillige vierdagenweek toestaan, indien de goede werking van de dienst niet wordt verstoord.

Art. 164.Het verlof onder het wettelijke stelsel van de vrijwillige vierdaagse werkweek is niet bezoldigd.

Dit verlof wordt voor het overige gelijkgesteld met dienstactiviteit. Afdeling 3. - Het verlof onder het stelsel van de halftijdse

vervroegde uittreding

Art. 165.De ambtenaar krijgt verlof om gedurende een ononderbroken periode van maximum 5 jaar voorafgaand aan de datum van zijn al dan niet vervroegde pensionering halftijds te werken.

Art. 166.§ 1. De halftijdse vervroegde uittreding is een recht van de ambtenaar die titularis is van een wervingsgraad. § 2. De raad van bestuur kan op advies van de directieraad de titularissen van een bevorderingsgraad het voordeel van de halftijdse vervroegde uittreding toestaan, indien de goede werking van de dienst niet wordt verstoord.

Art. 167.Het verlof onder het stelsel van de halftijdse vervroegde uittreding is niet bezoldigd.

De ambtenaar behoudt zijn aanspraken op bevordering.

Dit verlof wordt voor het overige gelijkgesteld met dienstactiviteit. HOOFDSTUK II. - De verloven van korte duur Afdeling 1. - De jaarlijkse vakantie

Art. 168.De ambtenaar heeft jaarlijks recht op 35 werkdagen vakantie.

Hij geniet een bijkomende jaarlijkse vakantie van : 1° 1 werkdag na 5 jaar dienstanciënniteit, 2° 2 werkdagen na 10 jaar dienstanciënniteit.

Art. 169.De vakantiedagen worden genomen naar keuze van de ambtenaar doch met inachtneming van de behoeften van de dienst.

De ambtenaar moet minstens eenmaal per kalenderjaar een onafgebroken periode van ten minste 10 werkdagen vakantie nemen.

Art. 170.De ambtenaar heeft het recht om binnen het aantal van 35 werkdagen, 4 werkdagen verlof te nemen zonder dat het dienstbelang daar tegenover kan worden gesteld om in geval van ernstige ziekte of ongeval een persoon bij te staan die met de ambtenaar onder hetzelfde dak woont.

Onder personen die onder hetzelfde dak wonen, worden verstaan : de echtgenoot/echtgenote, de persoon met wie hij samenleeft, een bloed- of aanverwant, een persoon opgenomen met het oog op adoptie of pleegvoogdij.

De ambtenaar moet een medisch attest voorleggen ter staving van : 1° de ernst van de ziekte of het ongeval, 2° de dwingende noodzakelijkheid van de aanwezigheid van de ambtenaar.

Art. 171.Indien de ambtenaar de 4 in artikel 170, eerste lid, bedoelde werkdagen heeft opgebruikt, heeft hij uitzonderlijk recht op 2 bijkomende werkdagen buiten de 35 werkdagen vakantie, voor dezelfde redenen en onder dezelfde voorwaarden.

De medische controledienst bedoeld in artikel 216 kan toezien op de gegrondheid van de aanvraag van deze laatste 2 dagen.

Art. 172.De jaarlijkse vakantie wordt opgenomen binnen het kalenderjaar volgens de regels bepaald door de administrateur-generaal en zoals vervat in het arbeidsreglement.

Art. 173.In de GOMB geldt een standaardwerktijdregeling van 38 uur per week waarvan de modaliteiten bepaald zijn in het arbeidsreglement.

Art. 174.Elke ambtenaar bepaalt zijn uurrooster in akkoord met zijn departementshoofd en bezorgt het aan het departement personeelsbeheer.

De aanwezigheid van de ambtenaar tijdens de diensturen wordt gecontroleerd door het departementshoofd.

Het arbeidsreglement bepaalt de stamtijden en de glijtijden, de verdeling van de arbeidsduur en de duur van de middagpauze.

Art. 175.Elke periode van dienstactiviteit geeft recht op jaarlijkse vakantie. Deze laatste wordt in evenredige mate verminderd : 1° wanneer de ambtenaar in de loop van het jaar in dienst treedt of zijn ambt definitief neerlegt;2° wanneer hij tijdens het jaar verlof krijgt : - om een stage of een proefperiode te vervullen bij een overheidsdienst zoals bepaald in artikel 200; - om kandidaat te zijn voor de wetgevende, gemeenschaps-, gewest-, provinciale, gemeentelijke of Europese verkiezingen; - om dwingende redenen van familiaal belang; - wegens halftijdse vervroegde uittreding; - met toepassing van de vrijwillige vierdaagse werkweek; - voor onderbreking van de beroepsloopbaan; - om een opdracht uit te voeren zoals bepaald in artikel 202.

De afwezigheden waarbij de ambtenaar in non-activiteit of disponibiliteit is geplaatst, geven eveneens aanleiding tot een evenredige vermindering van de vakantie.

Het aldus berekende aantal dagen bedraagt steeds een hele of een halve dag. De afronding gebeurt naar de hogere halve of hele dag.

Art. 176.De in deze afdeling bepaalde vakantiedagen worden opgeschort bij ziekte of bij disponibiliteit wegens ziekte voorzover de geneeskundige controle mogelijk is.

Art. 177.De jaarlijkse vakantie wordt gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit. Dit geldt eveneens voor de 2 bijkomende dagen voorzien in artikel 171, eerste lid.

Art. 178.De instelling is gesloten van 27 december tot en met 31 december. Afdeling 2. - De feestdagen

Art. 179.§ 1. De ambtenaar heeft verlof op de wettelijke feestdagen, op 2 en 15 november en op 26 december. § 2. De in § 1 vermelde verlofdagen die samenvallen met een zaterdag of een zondag, worden in de loop van het jaar gecompenseerd door verlof om de brug te maken die wordt bepaald door de voorzitter en de afgevaardigd bestuurder.

Indien het aantal feestdagen dat op die manier wordt gerecupereerd onvoldoende is, zullen de overige dagen afgehouden worden van de 35 jaarlijkse vakantiedagen. Indien er teveel te recupereren feestdagen zijn, zullen deze dagen gebruikt worden om de brug te verlengen. § 3. De ambtenaar die krachtens de arbeidsregeling die op hem van toepassing is, of ten gevolge van de behoeften van de dienst verplicht is te werken op één van de dagen bedoeld in § 1, krijgt vervangende verlofdagen die genomen kunnen worden onder dezelfde voorwaarden als het jaarlijks vakantieverlof. Afdeling 3. - Het verlof om familiale redenen

Onderafdeling 1. - Het omstandigheidsverlof

Art. 180.De ambtenaar krijgt verlof binnen de hierna gestelde perken naar aanleiding van : 1° zijn huwelijk : 4 werkdagen;2° de bevalling van de echtgenote of van de samenwonende partner : 14 werkdagen;3° het overlijden van de echtgenoot/echtgenote, van de samenwonende partner of van een bloed- of aanverwant in de eerste graad : 4 werkdagen;4° het huwelijk van een kind : 2 werkdagen;5° het overlijden van een bloed- of aanverwant in om het even welke graad maar onder hetzelfde dak wonend als de ambtenaar : 2 werkdagen;6° het overlijden van een bloed- of aanverwant in de tweede graad maar niet onder hetzelfde dak wonend als de ambtenaar : 1 werkdag. Dit verlof is verplicht op te nemen binnen de 30 kalenderdagen die volgen op de gebeurtenis die er aanleiding toe geeft. Het verlof vermeld onder 2° van het 1e lid mag opgenomen worden binnen het jaar volgend op de gebeurtenis die er aanleiding toe geeft.

Indien de gebeurtenis zich voordoet tijdens een periode van deeltijdse arbeid, wordt de duur van het verlof in evenredige mate verminderd.

Art. 181.Het omstandigheidsverlof wordt gelijkgesteld met dienstactiviteit.

Onderafdeling 2 Het verlof wegens dwingende familiale redenen

Art. 182.Met een maximum van 45 werkdagen per kalenderjaar, kan de ambtenaar verlof krijgen wegens : 1° ziekenhuisopname van een persoon die met de ambtenaar onder hetzelfde dak woont of van een bloed- of aanverwant in de eerste graad die niet met de ambtenaar onder hetzelfde dak woont, op voorlegging van een medisch attest;2° opvang tijdens de periodes van schoolvakantie van zijn kinderen die niet de leeftijd van 15 jaar bereikt hebben. Deze aanvraag moet verenigbaar zijn met de noden van de dienst.

Art. 183.Dit verlof is niet bezoldigd. Het wordt voor het overige met een periode van dienstactiviteit gelijkgesteld.

Onderafdeling 3. - Het ouderschapsverlof

Art. 184.Aan de ambtenaar in dienstactiviteit wordt, bij de geboorte of de adoptie van een kind, maximum 3 maanden ouderschapsverlof toegestaan. Dit verlof moet genomen worden voor het kind de leeftijd van 10 jaar heeft bereikt. Het verlof mag enkel gesplitst worden in maanden en genomen worden met volledige dagen.

Art. 185.Het ouderschapsverlof wordt niet vergoed. Het wordt voor het overige met een periode van dienstactiviteit gelijkgesteld.

Onderafdeling 4. - Het verlof voor de opvang met het oog op adoptie en pleegvoogdij

Art. 186.De ambtenaar kan verlof krijgen wanneer een kind beneden 10 jaar in zijn gezin wordt opgenomen met het oog op adoptie of pleegvoogdij.

De maximumduur van het verlof bedraagt 4 weken indien het opgenomen kind ouder is dan 3 jaar en 6 weken indien het die leeftijd nog niet heeft bereikt.

De maximumduur wordt verdubbeld wanneer het opgenomen kind mindervalide is en aan de voorwaarden voldoet om kinderbijslag te genieten overeenkomstig artikel 47 van de gecoördineerde wetten betreffende de kindertoeslagen voor de loonarbeiders of artikel 26 van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslagen ten voordele van de zelfstandigen.

Art. 187.Het verlof voor de opvang met het oog op adoptie en pleegvoogdij wordt bezoldigd en gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit. Afdeling 4. - Het bevallingsverlof

Art. 188.De vrouwelijke ambtenaar geniet voor de moederschapsbescherming de voordelen bedoeld in artikel 17, 2°, van het koninklijk besluit van 22 december 2000 tot bepaling van de algemene principes. Afdeling 5. - Het verlof om medische of humanitaire redenen

Art. 189.De vrouwelijke ambtenaar kan dienstvrijstelling krijgen om naar prenatale medische onderzoeken te gaan die niet buiten de diensturen kunnen plaatsvinden.

De aanvraag moet worden gestaafd door een medisch attest.

Art. 190.De ambtenaar krijgt verlof voor het afstaan van : 1° bloed : een dag;2° bloedplasma : een halve dag. Dit verlof kan worden genomen hetzij de dag zelf, hetzij de dag nadien, met een maximum van 4 werkdagen per jaar.

De ambtenaar moet het bewijs leveren dat hij bloed of plasma heeft gegeven.

Art. 191.Met een maximum van 4 werkdagen, krijgt de ambtenaar verlof voor het afstaan van beenmerg. Dit verlof neemt een aanvang op de dag waarop het beenmerg in het ziekenhuis wordt afgenomen.

De ambtenaar krijgt eveneens verlof voor het afstaan van organen of weefsel. De duur van dit verlof is die van de ziekenhuisopname en het vereiste herstel. De tijd noodzakelijk voor de voorafgaande medische onderzoeken kan eveneens in aanmerking komen.

De aanvraag moet worden gestaafd door een medisch attest.

Art. 192.De ambtenaar heeft recht op voorbehoedend verlof wanneer een inwonend familielid aangetast is door een besmettelijke ziekte, in de omstandigheden en volgens de nadere bepalingen die vastgesteld worden door het Algemeen Reglement van de Administratieve Gezondheidsdienst.

Art. 193.Voor zover de werking van de dienst niet in het gedrang komt, kan de ambtenaar maximum 5 werkdagen per jaar verlof krijgen om : 1° de cursussen bij te wonen van de school van het korps van de civiele bescherming, 2° in vredestijd prestaties te verrichten als vrijwilliger bij dit korps.

Art. 194.Met een maximum van 5 werkdagen per jaar en voorzover het belang van de dienst niet in het gedrang komt, kan de ambtenaar verlof krijgen om mindervalide zieken te vergezellen of om andere humanitaire zendingen te vervullen tijdens verblijven en reizen in binnen- of buitenland.

Deze verblijven of reizen moeten georganiseerd zijn door een openbare instelling of een vereniging die de zorg voor mindervaliden en zieken of de humanitaire zendingen als opdracht heeft. De instelling of vereniging moet erkend zijn door de Belgische Staat of een van haar gefedereerde entiteiten.

De aanvraag moet worden gestaafd met een attest waarbij de vereniging of instelling verklaart dat de reis of het verblijf onder haar verantwoordelijkheid gebeurt.

Art. 195.De verloven om medische en humanitaire redenen zijn bezoldigd en worden gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit. HOOFDSTUK III. - De verloven van lange duur Afdeling 1. - Het verlof om persoonlijke redenen

Art. 196.Indien het belang van de dienst er zich niet tegen verzet, kan de ambtenaar verlof om persoonlijke redenen krijgen.

Art. 197.Het verlof om persoonlijke redenen wordt enkel voltijds en voor ten hoogste 6 maanden toegekend. Het kan verlengd worden of na een onderbreking opnieuw worden aangevraagd.

Behoudens afwijking toegestaan door de raad van bestuur en op gunstig advies van de directieraad, mag dit verlof niet meer bedragen dan 24 maanden over de gehele loopbaan.

Iedere vraag tot verlenging moet ten minste één maand vóór het verstrijken van het lopende verlof worden ingediend.

Art. 198.Het verlof om persoonlijke redenen is niet bezoldigd en wordt gelijkgesteld met een periode van non-activiteit.

Art. 199.Met ziekten of ongevallen opgelopen gedurende deze verlofperiode wordt geen rekening gehouden. Afdeling 2. - Het verlof om een stage te doen

in een overheidsdienst

Art. 200.De ambtenaar kan verlof krijgen om een stage of proefperiode te doen in een betrekking bij een overheidsdienst.

Een betrekking in het gesubsidieerd of het universitair onderwijs wordt gelijkgesteld met een betrekking in een overheidsdienst.

Het verlof wordt toegestaan voor een periode die overeenstemt met de normale duur van de stage of van de proefperiode.

Art. 201.Dit verlof is niet bezoldigd en wordt voor het overige gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit. Afdeling 3. - Het verlof wegens opdracht

Art. 202.De raad van bestuur kan een ambtenaar, met zijn instemming, belasten met een opdracht.

Iedere ambtenaar kan eveneens met instemming van de raad van bestuur een opdracht aanvaarden : 1° bij een andere instelling van openbaar nut die afhangt van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;2° bij een ministerie of een instelling van openbaar nut die afhangt van de federale overheid, van een ander gewest, van een Gemeenschap of van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Franse gemeenschapscommissie of de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie;3° bij een buitenlandse regering of bij een internationale instelling; die uitgeoefend wordt in het kader van een beschikking genomen door de Commissie van de Europese Gemeenschappen op 26 juli 1988 tot vaststelling van de regeling die geldt voor nationale deskundigen die bij de diensten van de commissie gedetacheerd zijn, alsook in het kader van de programma's van de Europese Unie.

Art. 203.De raad van bestuur verleent de opdracht voor ten hoogste 2 jaar. Hij kan de opdracht verlengen voor telkens maximum dezelfde duur.

Art. 204.Het verlof wegens opdracht is onbezoldigd.

Het verlof wegens opdracht wordt gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit.

Art. 205.De ambtenaar die belast is met een opdracht wordt bezoldigd door de instelling waarin hij zijn opdracht vervult.

Art. 206.Zodra de ambtenaar 2 jaar met verlof wegens opdracht is, kan de raad van bestuur beslissen dat de betrekking die hij bekleedt, in het belang van de dienst, als vacant moet worden beschouwd.

Art. 207.Rekening houdend met een vooropzeg van 3 maanden kan de raad van bestuur op ieder ogenblik een eind maken aan de opdracht waarmee de ambtenaar is belast.

Art. 208.De ambtenaar wiens opdracht verstreken is, stelt zich opnieuw ter beschikking van de raad van bestuur.

Indien hij dit zonder geldige reden weigert of negeert zal hij na 10 dagen afwezigheid beschouwd worden als ontslagnemend.

Zodra zijn opdracht eindigt, neemt de ambtenaar die niet in zijn betrekking vervangen werd, opnieuw deze betrekking in wanneer hij zijn activiteiten herneemt.

Indien de ambtenaar vervangen werd in zijn betrekking voorziet de raad van bestuur onmiddellijk in zijn heropname in de personeelsformatie. HOOFDSTUK IV. - Het ziekteverlof Afdeling 1 - De ziekteverlofdagen

Art. 209.Tijdens zijn volledige loopbaan heeft de ambtenaar, die wegens ziekte verhinderd is zijn ambt normaal uit te oefenen, recht op ziekteverlof tot maximum 21 werkdagen per 12 maanden dienstanciënniteit. Als hij nog geen 36 maanden in dienst is wordt zijn wedde hem niettemin gedurende 63 werkdagen gewaarborgd.

Dit verlof wordt met een periode van dienstactiviteit gelijkgesteld.

Worden eveneens in aanmerking genomen de werkelijke prestaties die de ambtenaar in welke hoedanigheid ook verricht heeft, als titularis van ambten met volledige prestaties in een andere openbare dienst of een onderwijsinstelling, een dienst voor beroepskeuze, een psycho-medisch-sociaal centrum of een medisch-pedagogisch instituut voor zover zij werden opgericht, erkend of gesubsidieerd door de Staat, een Gewest of een Gemeenschap.

Art. 210.Het aantal werkdagen, bedoeld in artikel 209 wordt in evenredigheid verminderd, wanneer de ambtenaar tijdens zijn loopbaan verlof heeft gekregen : 1° van arbeidsherverdelende aard;2° om een stage te vervullen in een andere overheidsdienst;3° om een opdracht te vervullen buiten het Gewest;4° om kandidaat te zijn bij verkiezingen;5° voor onderbreking van de beroepsloopbaan;6° wegens ziekte, behalve in geval van een arbeidsongeval of op de weg van en naar het werk of een beroepsziekte. De ambtenaar die op non-activiteit geplaatst werd wegens ongewettigde afwezigheid, is onderworpen aan dezelfde regel.

Indien het aldus berekende aantal dagen ziekteverlof geen geheel getal vormt, wordt het afgerond naar de onmiddellijk hogere eenheid.

Enkel de werkdagen begrepen in de periode van afwezigheid wegens ziekte worden aangerekend.

Art. 211.§ 1. Het verlof wegens ziekte maakt geen einde aan de stelsels van loopbaanonderbreking zoals bedoeld in artikelen 157 tot 161, noch aan de stelsels van de halftijdse vervroegde uittreding en van de vrijwillige vierdagenweek bedoeld in de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector.

De ambtenaar blijft de voor zijn verminderde prestaties verschuldigde wedde ontvangen. § 2. Wanneer de ambtenaar deeltijdse prestaties verricht, worden de afwezigheden wegens ziekte aangerekend op het aantal dagen verlof waarop hij krachtens artikel 209 recht heeft, naar rato van de te verrichten prestaties.

Als het totale aantal aldus verrekende dagen per 12 maanden dienstanciënniteit geen geheel getal is wordt de dagbreuk verwaarloosd.

Voor de ambtenaar die deeltijdse prestaties verricht, worden als dagen ziekteverlof de dagen afwezigheid aangerekend waarop de ambtenaar prestaties diende te verrichten.

Art. 212.Het verlof wegens ziekte wordt tijdelijk onderbroken tijdens het verlof om dwingende redenen van familiaal belang. De dagen verlof om dwingende redenen die samenvallen met een ziekteverlof worden niet als ziekteverlofdagen beschouwd.

Art. 213.§ 1. In afwijking van artikel 209 wordt het verlof wegens ziekte zonder tijdsbeperking toegestaan, naar aanleiding van : 1° een arbeidsongeval, 2° een ongeval op de weg van en naar het werk, 3° een beroepsziekte. Bovendien komen de verlofdagen toegestaan naar aanleiding van een arbeidsongeval, een ongeval op de weg van en naar het werk of een beroepsziekte, zelfs na de datum van consolidatie, niet in aanmerking voor het bepalen van het aantal verlofdagen dat de ambtenaar nog kan krijgen bij toepassing van artikel 209. § 2. De ambtenaren die door een beroepsziekte bedreigd worden en die, onder de door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vastgestelde voorwaarden, daardoor tijdelijk dienen op te houden hun ambt uit te oefenen, worden ambtshalve in verlof gesteld voor de nodige periode. Het verlof wordt gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit.

Art. 214.De verlofdagen wegens ziekte ingevolge een ongeval veroorzaakt door de schuld van een derde en dat geen ongeval is als bedoeld in artikel 213 worden niet in aanmerking genomen om het aantal verlofdagen te bepalen die de ambtenaar nog krachtens artikel 209 kan krijgen ten belope van het percentage aansprakelijkheid dat aan de derde is toegewezen en dat als grondslag dient voor de wettelijke indeplaatsstelling van de instelling.

Art. 215.Wanneer de ambtenaar verminderde prestaties verricht die gespreid zijn over alle werkdagen, wordt het ziekteverlof aangerekend in verhouding tot het aantal uren dat hij gedurende zijn afwezigheid had moeten presteren.

Indien het aldus berekende aantal werkdagen geen geheel getal is, wordt het afgerond naar de onmiddellijk hogere eenheid.

Indien aldus het totaal aantal aangerekende dagen per 12 maanden dienstanciënniteit geen geheel getal is, wordt het gedeelte van de dag niet meegerekend.

Indien de ambtenaar deeltijds verlof geniet op basis van een wettelijke bepaling tot herverdeling van de arbeid in de openbare sector, worden als ziekteverlof meegerekend de werkdagen tijdens dewelke hij op basis van een voltijdse werkregeling prestaties had moeten verrichten. Afdeling 2

Het toezicht en de definitieve ongeschiktheidsverklaring

Art. 216.De wegens ziekte afwezige ambtenaar staat onder het geneeskundig toezicht van de door de raad van bestuur aangewezen medische controledienst.

Indien de ambtenaar niet akkoord gaat met de beslissing van de controlerend geneesheer, neemt de controlerend geneesheer binnen 24 uur contact met de behandelende geneesheer. In geval van niet-akkoord tussen beide geneesheren, wijzen zij onmiddellijk in onderling akkoord een arbitrerend geneesheer aan. De beslissing van de arbitrerend geneesheer is definitief en wordt aan de ambtenaar medegedeeld.

Art. 217.De ambtenaar blijft onderworpen aan de reglementering van de Administratieve Gezondheidsdienst voor de arbeidsongevallen, de beroepsziekten en de definitieve medische ongeschiktheidsverklaringen.

Het geschiktheidsonderzoek valt onder de bevoegdheid van de arbeidsgeneesheer.

Art. 218.Krachtens de geldende procedure bij de Administratieve Gezondheidsdienst, heeft de ambtenaar recht van beroep tegen de beslissingen van deze dienst voor de aangelegenheden bedoeld in artikel 217.

Art. 219.De ambtenaar kan niet definitief ongeschikt worden verklaard wegens ziekte vooraleer hij het aantal werkdagen heeft uitgeput waarop hij recht heeft als ziekteverlof.

Het eerste lid is niet toepasselijk op de ambtenaar die een opdracht heeft vervuld bij een buitenlandse regering, een buitenlands openbaar bestuur of een internationale instelling, en uit dien hoofde in ruste werd gesteld wegens invaliditeit en een pensioen ontvangt. Afdeling 3. - De verminderde prestaties wegens ziekte

Art. 220.De medische controledienst oordeelt of een ambtenaar met ziekteverlof in staat is om zijn ambt opnieuw op te nemen met halve-dagprestaties.

De ambtenaar met ziekteverlof kan zelf vragen zijn ambt opnieuw te mogen opnemen met halve-dagprestaties. Hij legt tot staving van die aanvraag een doktersattest voor aan de medische controledienst.

De medische controledienst geeft in beide gevallen kennis van zijn beslissing aan de administrateur-generaal.

Art. 221.De administrateur-generaal roept de ambtenaar opnieuw in dienst en staat hem toe die verminderde prestaties te verrichten, tenzij die maatregel niet in overeenstemming kan worden gebracht met de eisen van de goede werking van de dienst.

Art. 222.Halvedagprestaties worden niet toegestaan voor een periode van meer dan 30 kalenderdagen.

Verlengingen voor ten hoogste dezelfde periode mogen worden toegestaan, indien de medische controledienst zich bij een nieuw onderzoek in die zin uitspreekt.

Art. 223.De halve dagen die een ambtenaar afwezig is tijdens een periode van verminderde prestaties wegens ziekte worden beschouwd als ziekteverlof en worden verrekend in het aantal verlofdagen beoogd in artikel 209.

Dit verlof wordt met een periode van dienstactiviteit gelijkgesteld. HOOFDSTUK V. - De verloven om politieke redenen Afdeling 1

Het verlof om zich kandidaat te stellen bij verkiezingen

Art. 224.De ambtenaar kan verlof krijgen om zich kandidaat te stellen voor de wetgevende, gewest-, provinciale, gemeentelijke of Europese verkiezingen.

Dit verlof wordt toegekend voor een periode die overeenstemt met de duur van de verkiezingscampagne waaraan hij deelneemt.

Art. 225.Dit verlof wordt niet bezoldigd. Het wordt voor het overige gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit. Afdeling 2. - Het verlof om een functie uit te oefenen bij een erkende

politieke fractie

Art. 226.Een erkende politieke fractie is een groep verkozenen die als dusdanig is erkend overeenkomstig het reglement van de wetgevende vergadering waartoe zij behoren.

Art. 227.De ambtenaar kan verlof krijgen om een ambt uit te oefenen bij een erkende politieke fractie.

De voorzitter van een politieke fractie dient hiertoe een verzoek in bij de administrateur-generaal.

De directieraad gaat na of het belang van de dienst niet in het gedrang komt.

Het verlof wordt toegekend door de raad van bestuur met instemming van de ambtenaar.

Art. 228.De beslissing vermeldt de duur van het toegekende verlof, alsook de politieke fractie waarbij de ambtenaar een ambt zal uitoefenen.

Art. 229.De raad van bestuur kan om dienstredenen het verlof beëindigen mits hij een opzeggingstermijn van een maand respecteert.

Art. 230.Het verlof wordt gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit. Het is niet bezoldigd. Afdeling 3

Het verlof voor detachering bij een ministerieel kabinet

Art. 231.De ambtenaar van de GOMB krijgt verlof wanneer hij aangewezen wordt om een functie te vervullen op een ministerieel kabinet op volgende voorwaarden : 1° de detachering moet gebeuren bij een met redenen omklede beslissing van de raad van bestuur;2° het moet gaan om een detachering bij een kabinet van een Minister of van een Staatssecretaris van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, voor een periode van maximum 5 jaar.Achtereenvolgende detacheringen zullen door de raad van bestuur eventueel slechts worden toegekend als er een periode van minstens 2 jaar tussen ligt, waarin de ambtenaar effectief arbeidsprestaties verricht binnen de GOMB; 3° de detachering moet beperkt blijven tot één enkele ambtenaar van de GOMB per ministerieel kabinet;4° het ministerieel kabinet waarbij de ambtenaar wordt gedetacheerd, verbindt zich tot terugbetaling aan de GOMB van alle wedden, vakantiegelden, premies en bijkomende voordelen die de instelling aan de gedetacheerde ambtenaar betaalt.

Art. 232.De raad van bestuur beslist op basis van de dienstnoodwendigheden of de betrekking van de ambtenaar, gedetacheerd in een ministerieel kabinet overeenkomstig artikel 231, vacant moet worden verklaard.

De raad van bestuur kan die beslissing nemen zodra de afwezigheid van de ambtenaar 2 jaar bedraagt.

Art. 233.De ambtenaar wiens detachering verstreken is of bij ministeriële beslissing of bij beslissing van de raad van bestuur onderbroken wordt, stelt zich opnieuw ter beschikking van de raad van bestuur.

Indien hij zonder geldige reden weigert of verwaarloost dit te doen, wordt hij na 10 dagen afwezigheid als ontslagnemend beschouwd.

Zodra zijn detachering verstreken is, bezet de ambtenaar die in zijn betrekking niet werd vervangen, die betrekking wanneer hij zijn dienst hervat.

Indien de ambtenaar vervangen werd in zijn betrekking, zorgt de raad van bestuur onmiddellijk voor zijn heropname in de personeelsformatie.

Art. 234.Op het einde van zijn detachering en tenzij hij naar een ander kabinet overgaat, krijgt de ambtenaar, per maand activiteit in deze kabinetten, 1 dag verlof met een minimum van 3 werkdagen en een maximum van 15 werkdagen.

Art. 235.Dit verlof wordt gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit. Afdeling 4. - Het verlof om een politiek mandaat uit te oefenen

Art. 236.De ambtenaar krijgt op zijn aanvraag vrijstelling van dienst, ten belope van : 1° een halve dag per maand, voor de uitoefening van een mandaat van gemeenteraadslid, burgemeester, schepen of lid van de raad voor maatschappelijk welzijn, de voorzitter inbegrepen, in een gemeente tot 10.000 inwoners; 2° één dag per maand, voor de uitoefening van een mandaat van : a) gemeenteraadslid of lid van de raad voor maatschappelijk welzijn in een gemeente van 10 001 inwoners of meer;b) burgemeester, schepen of voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn in een gemeente van 10 001 tot 30 000 inwoners;c) schepen of voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn in een gemeente van 30 001 tot 50 000 inwoners;d) provincieraadslid, niet-lid van de bestendige deputatie.

Art. 237.De vrijstelling van dienst bepaald in artikel 236, 2°, wordt naar keuze van de betrokkene genomen in dagen of halve dagen. Zij mag niet van een maand naar een andere worden overgedragen tenzij zij is toegekend voor het uitoefenen van een mandaat van provincieraadslid.

Art. 238.De ambtenaar kan op zijn aanvraag een facultatief politiek verlof krijgen, ten belope van : 1° één of twee dagen per maand, voor de uitoefening van een mandaat van burgemeester, schepen, voorzitter of lid van het vast bureau van de raad voor maatschappelijk welzijn, in een gemeente tot 10.000 inwoners; 2° één tot drie dagen per maand, voor de uitoefening van een mandaat van : a) burgemeester van een gemeente van 10.001 tot 30.000 inwoners; b) schepen of voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn in een gemeente van 10.001 tot 50.000 inwoners; c) lid van het vast bureau van de raad voor maatschappelijk welzijn in een gemeente van 10.001 tot 20.000 inwoners; 3° één tot vijf dagen per maand, voor de uitoefening van een mandaat van lid van het vast bureau van de raad voor maatschappelijk welzijn in een gemeente van meer dan 20.000 inwoners; 4° een kwart van een voltijds ambt, voor de uitoefening van een mandaat van : a) burgemeester van een gemeente van 30.001 tot 50.000 inwoners; b) schepen of voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn in een gemeente van 50.001 tot 80.000 inwoners; 5° de helft van een voltijds ambt, voor de uitoefening van een mandaat van : a) burgemeester van een gemeente van 50.001 tot 80.000 inwoners; b) schepen of voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn in een gemeente van 80.001 tot 130.000 inwoners.

Art. 239.De ambtenaar is in politiek verlof van ambtswege, ten belope van : 1° twee dagen per maand voor de uitoefening van een mandaat van : a) burgemeester van een gemeente van 20.001 tot 30.000 inwoners; b) schepen of voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn in een gemeente van 20.001 tot 50.000 inwoners; 2° een kwart van een voltijds ambt voor de uitoefening van een mandaat van : a) burgemeester van een gemeente van 30.001 tot 50.000 inwoners; b) schepen of voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn in een gemeente van 50.001 tot 80.000 inwoners; 3° de helft van een voltijds ambt voor de uitoefening van een mandaat van : a) burgemeester van een gemeente van 50.001 tot 80.000 inwoners; b) schepen of voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn in een gemeente van 80.001 tot 130.000 inwoners; 4° een voltijds ambt voor de uitoefening van een mandaat van : a) burgemeester van een gemeente met meer dan 80.000 inwoners; b) schepen of voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn in een gemeente met meer dan 130.000 inwoners; c) lid van de bestendige deputatie van een provincieraad.

Art. 240.Onverminderd de bepalingen van de ordonnantie van 27 april 1995 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de diensten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met het oog op de uitoefening van een mandaat van lid van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad of de Brusselse Hoofdstedelijke Regering is de ambtenaar in politiek verlof van ambtswege, ten belope van een voltijds ambt, voor de uitoefening van een mandaat van : 1° lid van één der wetgevende kamers of van de federale Regering;2° lid van de Vlaamse Raad, van de Waalse Gewestraad, van de Raad van de Franse Gemeenschap en van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap;3° lid van de Vlaamse regering, van de Waalse Gewestregering, van de Franse Gemeenschapsregering en van de Duitstalige Gemeenschapsregering;4° lid van het Europees Parlement of van de Europese Commissie.

Art. 241.Het politiek verlof van ambtswege vangt aan op de datum van de eedaflegging.

Art. 242.Voor de toepassing van de artikelen 236, 238 en 239 wordt het aantal inwoners bepaald overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 5 en 29 van de nieuwe gemeentewet.

Art. 243.De ambtenaar die geen voltijds ambt uitoefent wordt met voltijds politiek verlof van ambtswege gezonden indien aan zijn politiek mandaat reeds politiek verlof van ambtswege beantwoordt waarvan de duur ten minste de helft van een voltijds ambt beloopt.

Art. 244.De ambtenaar die recht heeft op politiek verlof waarvan de duur niet de helft van een voltijds ambt overschrijdt, kan op zijn vraag halftijds of voltijds politiek verlof krijgen.

De ambtenaar die recht heeft op halftijds politiek verlof, kan op zijn vraag voltijds politiek verlof krijgen.

Art. 245.De periodes die door facultatief politiek verlof of politiek verlof van ambtswege worden gedekt, worden gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit. Ze worden evenwel niet bezoldigd.

Art. 246.Het politiek verlof eindigt uiterlijk op de laatste dag van de maand die volgt op die waarin het mandaat een einde neemt.

Vanaf dat ogenblik krijgt de belanghebbende zijn rechten terug.

Wanneer hij niet in zijn betrekking werd vervangen, herneemt hij die betrekking wanneer hij zijn dienst hervat. Indien hij wel werd vervangen, wordt hij voor een andere betrekking aangewezen.

Art. 247.De ambtenaar mag na zijn heropname zijn wedde niet cumuleren met voordelen die verbonden zijn aan de uitoefening van een politiek mandaat en die een wederaanpassingsvergoeding betreffen.

Deel XVI. - Vorming TITEL I. - Algemene bepalingen

Art. 248.Inzake vorming dient men te verstaan onder : 1° doorlopende beroepsvorming : de basisvorming waarvan het programma wordt opgelegd voor ieder niveau en die als vereiste geldt om tot een onmiddellijk hogere weddeschaal in de functionele loopbaan te worden toegelaten;2° vrijwillige beroepsvorming : de vorming die het mogelijk maakt zijn functionele loopbaan te versnellen en die : a) zonder te zijn opgelegd, een professionele meerwaarde verleent aan de ambtenaar, en b) als beroepsvorming is erkend door de Regering of de instantie die zij daartoe bevoegd verklaart.

Art. 249.De administrateur-generaal wordt belast met : 1° de organisatie van het onthaal en de vorming van de nieuwe personeelsleden, 2° het opstellen van het jaarlijks vormingsplan en de lijst van de erkende opleidingen, 3° de organisatie van de opleidingen. Hij kan samenwerken met de vormingsdienst van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Art. 250.Er wordt voor elk begrotingsjaar een vormingsplan opgesteld.

Dit plan houdt in : 1° de te bereiken algemene doelstellingen van de vorming, zowel kwalitatief als kwantitatief;2° de prioriteiten voor het komende jaar;3° de te voorziene opleidingen naar inhoud, vorm en duur;4° het al dan niet verplicht karakter van de verschillende opleidingen;5° de begroting te voorzien voor ieder van de vormingsdoelstellingen;6° een evaluatie van de bereikte doelstellingen na afloop van het eerste vormingsplan.

Art. 251.Het vormingsplan wordt opgesteld in samenwerking met de directieraad en moet goedgekeurd worden door de raad van bestuur.

Het wordt voorgelegd aan de vakorganisaties voor overleg, ten laatste in januari van het jaar waarop het van toepassing is.

TITEL II. - Het verloop van de vorming HOOFDSTUK I. - De doorlopende beroepsvorming

Art. 252.Iedere ambtenaar neemt deel aan de vorming die rechtstreeks betrekking heeft op de materies die hij in zijn ambt behandelt of zal te behandelen krijgen.

Deze vorming is verplicht.

Art. 253.Er wordt dienstvrijstelling verleend indien de opleiding wordt gegeven tijdens de diensturen. HOOFDSTUK II. - De vrijwillige beroepsvorming

Art. 254.Om in aanmerking te komen voor de versnelde functionele loopbaan, dient de ambtenaar met succes een beroepsvorming te volgen waarvan de duur ten minste bedraagt : - 30 uur voor niveaus C en D, - 45 uur voor niveau B, - 60 uur voor niveau A. Voor elk niveau bepaalt de raad van bestuur een vormingspakket dat voldoende keuze aan vormingsprogramma's bevat, bij voorrang uit de lijst van vormingen goedgekeurd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering voor de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut.

De ambtenaar dient persoonlijk een aanvraag in voor het volgen van een vormingsprogramma uit het voor zijn niveau erkende vormingspakket.

Art. 255.Er wordt dienstvrijstelling verleend indien de opleiding wordt gegeven tijdens de diensturen.

De ambtenaar kan studieverlof aanvragen indien de opleiding over een volledig jaar is gespreid en besloten wordt met een examen over de gedoceerde materie.

Het studieverlof bedraagt per jaar maximum 2 dagen voor niveau D, 5 dagen voor niveau C en 10 dagen voor niveaus A en B. Dit verlof wordt bezoldigd en gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit.

Art. 256.Als er inschrijvingskosten zijn, zal de ambtenaar ze moeten terugbetalen indien hij niet deelneemt aan de examens. Als er geen examens voorzien zijn, zal hij moeten bewijzen dat hij de vorming nauwgezet tot het einde heeft gevolgd. De controle op de nauwgezetheid gebeurt aan de hand van een attest uitgereikt door de opleider en doorgestuurd naar de verantwoordelijke van het departement personeelsbeheer. HOOFDSTUK III. - De vorming inzake loopbaanexamens

Art. 257.Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder loopbaanexamens het examen voor overgang naar het hogere niveau.

Art. 258.De ambtenaar heeft recht op een opleiding die hem voorbereidt op de in artikel 257 bedoelde examens.

Art. 259.Indien de opleidingen worden gegeven tijdens de diensturen, geniet hij dienstvrijstelling.

Op hun verzoek krijgen ambtenaren van niveaus D en C een studieverlof van ten hoogste 5 dagen om respectievelijk het examen voor overgang naar niveaus C en B voor te bereiden. De ambtenaren van niveaus C en B krijgen een studieverlof van maximum 10 dagen om het examen voor overgang naar niveau A voor te bereiden.

Deel XVII. - Definitieve ambtsneerlegging

Art. 260.De hoedanigheid van ambtenaar van de GOMB wordt ambtshalve en zonder opzegging verloren door : 1° de ambtenaar wiens benoeming onregelmatig bevonden wordt binnen de termijn voor beroep tot nietigverklaring bij de Raad van State;die termijn geldt niet in geval van arglist of bedrog van de ambtenaar; 2° de ambtenaar die niet meer zijn burgerlijke en politieke rechten geniet, die niet meer voldoet aan de wetten op de dienstplicht of die medisch ongeschikt werd verklaard door de Sociaal-medische Rijksdienst na het opgebruiken van de maximale duur van de verloven die wegens ziekte of gebrekkigheid kunnen toegekend worden aan de ambtenaar overeenkomstig artikel 209;3° onverminderd artikel 18 van het koninklijk besluit van 22 december 2000 tot bepaling van de algemene principes, de ambtenaar die, zonder geldige reden, zijn post verlaat en meer dan 10 werkdagen afwezig blijft;4° de ambtenaar die zich in een geval bevindt waarin de toepassing van de burgerlijke wetten en van de strafwetten de ambtsneerlegging tot gevolg heeft;5° de ambtenaar die om tuchtredenen van ambtswege ontslagen of afgezet is.

Art. 261.Geven aanleiding tot definitieve ambtsneerlegging : 1. het vrijwillig ontslag.In dit geval mag de ambtenaar slechts zijn dienst verlaten na behoorlijke toelating en na een opzeggingstermijn van 30 dagen, tenzij de raad van bestuur op verzoek van de ambtenaar een afwijking toestaat; 2. de opruststelling, hetzij op verzoek van de ambtenaar die de wettelijke of reglementaire voorwaarden terzake vervult, hetzij van ambtswege de eerste van de maand volgend op de 65e verjaardag na de geboorte van de ambtenaar.

Art. 262.Aanleiding tot definitieve ambtsneerlegging is eveneens de vastgestelde beroepsongeschiktheid.

Deze ongeschiktheid wordt vastgesteld voor alle ambtenaren door twee opeenvolgende malen de algemene beoordeling 'onvoldoende' te krijgen bij de evaluatie.

Art. 263.§ 1. De ambtenaar die niet akkoord gaat met de definitieve verklaring van beroepsongeschiktheid beschikt over 10 werkdagen om een beroep in te dienen bij de commissie van beroep via aangetekende brief.

Deze termijn loopt vanaf de kennisgeving aan de ambtenaar van de tweede opeenvolgende algemene evaluatie 'onvoldoende'.

De commissie van beroep brengt advies uit bij de raad van bestuur. De raad van bestuur spreekt zich uit over de verklaring van definitieve beroepsongeschiktheid. § 2. Bij bevestiging van de verklaring van beroepsongeschiktheid of wanneer de ambtenaar geen beroep heeft ingediend tegen de verklaring van beroepsongeschiktheid, wordt de ambtenaar ontslagen door de raad van bestuur.

De ontslagen ambtenaar kan een vergoeding wegens ontslag toegewezen krijgen onder de voorwaarden bepaald door de raad van bestuur.

Deel XVIII. - Geldelijke bepalingen TITEL I. - Wedde, toelagen, premies en vergoedingen

Art. 264.Iedere weddeschaal wordt aangeduid met een letter gevolgd door drie cijfers.

De letter duidt het graadniveau aan, het eerste cijfer de rang, het tweede cijfer de graad van een bijzondere kwalificatie in dezelfde rang, het derde cijfer de code van de weddeschaal.

Het cijfer nul betekent dat de code niet bepaald is.

Art. 265.Aan de graden die de ambtenaren kunnen bekleden, zijn de volgende schalen verbonden : NIVEAU A administrateur-generaal A600 directeur-generaal A500 inspecteur-generaal A400 A410 directeur A300 A310 eerste attaché A200 A210 attaché A103 A102 A101 NIVEAU B eerste assistent B200 assistent B103 B102 B101 NIVEAU C eerste adjunct C200 adjunct C103 C102 C101 NIVEAU D eerste klerk D200 klerk D103 D102 D101

Art. 266.De weddeschalen die gelden in de GOMB, met uitzondering van de weddeschaal A600, zijn opgenomen in bijlage I van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 26 september 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De weddeschaal A600 die van toepassing is op de administrateur-generaal van de GOMB is opgenomen in bijlage I van het besluit van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 6 mei 1999 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zoals gewijzigd door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 september 2002.

De weddeschalen zijn gekoppeld aan de index van de consumptieprijzen bedoeld in artikel 28 van het koninklijk besluit van 22 december 2000 tot bepaling van de algemene principes.

Art. 267.De tussentijdse verhogingen worden toegekend op grond van de geldelijke anciënniteit, conform artikel 285.

Art. 268.Onverminderd artikel 56 genieten de titularissen van de graad van inspecteur-generaal die de evaluatie 'voldoende' kregen, die met succes de vorming volgden bedoeld in artikel 252 en die minstens 9 jaar anciënniteit tellen in rang A4, de weddeschaal A410.

Onverminderd artikel 56 genieten de titularissen van de graad van directeur die de evaluatie 'voldoende' kregen, die met succes de vorming volgden bedoeld in artikel 252 en die minstens 9 jaar anciënniteit tellen in rang A3, de weddeschaal A310.

Onverminderd artikel 56 genieten de titularissen van de graad van eerste attaché die de evaluatie 'voldoende' kregen, die met succes de vorming volgden bedoeld in artikel 252 en die minstens 9 jaar anciënniteit tellen in rang A2, de weddeschaal A210.

De voorwaarde met betrekking tot de verplichte vorming is slechts van toepassing als de betrokken vorming georganiseerd werd.

Art. 269.Het loon van de ambtenaren van de GOMB is bepaald overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk III van titel I van boek II van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 26 september 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Ook de bepalingen betreffende het gewaarborgd inkomen, de haard- en standplaatstoelage, het vakantiegeld en de eindejaarspremie van hetzelfde besluit zijn van toepassing op de ambtenaren van de GOMB.

Art. 270.De bepalingen betreffende de toelagen bedoeld in hoofdstuk 1 (algemene bepalingen), 2 (toelagen verbonden met de loopbaan), 3 (de toelage verbonden aan de gepresteerde arbeid met uitzondering van afdeling 3 - de toelage voor ongezonde, hinderlijke of lastige werken of werken die een gevoel van onveiligheid, vrees en onzekerheid oproepen bij de personeelsleden die ermee belast zijn) en 5 (de premies toegekend in toepassing van de stelsels van arbeidsherverdeling) van Titel II van boek II van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 26 september 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn van toepassing op de ambtenaren van de GOMB.

Art. 270bis.§ 1. De ambtenaren van rang A1, A2 en A3 die titularis zijn van een diploma burgerlijk ingenieur, bio-ingenieur, landbouwkundig ingenieur, ingenieur voor de scheikunde of voor de landbouwindustrieën, of van een diploma architect, genieten een toelage waarvan het jaarlijks forfaitaire bedrag wordt vastgesteld op 3.500 EUR. § 2. Deze toelage wordt maandelijks en op dezelfde voorwaarden als de wedde uitbetaald. Ze is gekoppeld aan de spilindex 138,01.

Art. 271.Een premie voor tweetaligheid wordt toegekend aan de ambtenaren die voor een examencommissie samengesteld door de afgevaardigd bestuurder van SELOR het bewijs hebben geleverd dat zij : 1° hetzij een mondelinge kennis hebben van de tweede taal overeenstemmend met het niveau van hun graad;2° hetzij een schriftelijke en mondelinge kennis hebben van de tweede taal overeenstemmend met het niveau van hun graad. De mondelinge kennis bedoeld onder punt 1 wordt bepaald bij artikel 9, § 1 van het koninklijk besluit van 8 maart 2001 tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, samengevat op 18 juli 1966.

De schriftelijke en mondelinge kennis bedoeld onder punt 2 wordt bepaald bij het koninklijk besluit van 8 maart 2001 tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven door artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, samengevat op 18 juli 1966, inzonderheid : a) de artikels 8 en 9, § 1 voor de ambtenaren van de niveaus B, C en D en de graden van rang A1 en A2;b) de artikels 7, 11 of 12 en 9, § 1 voor de ambtenaren van de graden vanaf rang A3.

Art. 272.§ 1. Het jaarbedrag van de tweetaligheidspremie bedoeld in artikel 271, eerste lid, 1°, wordt vastgesteld op : - 600,00 EUR voor de ambtenaren van niveau A, - 450,00 EUR voor de ambtenaren van niveaus B en C, - 300,00 EUR voor de ambtenaren van niveau D. § 2. Het jaarbedrag van de tweetaligheidspremie bedoeld in artikel 271, eerste lid, 2°, wordt vastgesteld op het viervoudige van het jaarlijks beloop van de gemiddelde weddeverhogingen van de weddeschaal verbonden aan de graad van de ambtenaar.

Het jaarlijks beloop van de gemiddelde weddeverhogingen van de weddeschaal verbonden aan de graad van de ambtenaar wordt bepaald door het bedrag van het verschil tussen het maximum en het minimum van de basisweddeschaal, gedeeld door het aantal jaren dat vereist is voor de toekenning van de maximumwedde. § 3. Tot hij geslaagd is voor de examens voorzien in artikel 271, 2e en 3e lid, behoudt de in een nieuwe graad benoemde ambtenaar het voordeel van de laatst verkregen tweetaligheidstoelage op de lagere graad. § 4. De ambtenaren die slaagden voor het taalexamen georganiseerd door de instelling behouden ten persoonlijke titel het premiebedrag dat ze ontvingen op de dag van inwerkingtreding van dit statuut. Deze premie is in geen geval cumuleerbaar met de tweetaligheidspremie voorzien in §§ 1 en 2 van dit artikel.

Art. 273.De tweetaligheidspremies worden maandelijks en samen met de wedde vereffend. Zij zijn gebonden aan de schommelingen van de spilindex 138,01.

Art. 274.§ 1. De voorzitter en de afgevaardigd bestuurder kunnen, op advies van de directieraad, een directiepremie toekennen aan de ambtenaren van niveau A die effectief een departement leiden. § 2. De directiepremie bedraagt jaarlijks maximum : - 4.000,00 EUR voor de ambtenaren van rang A5 en A6, - 3.000,00 EUR voor de ambtenaren van rang A4, - 2.000,00 EUR voor de overige ambtenaren. § 3. De ambtenaren van niveau A die geen departement leiden maar alleen bevoegd zijn voor de behandeling van gespecialiseerde en complexe zaken kunnen een directiepremie genieten van maximum 2.000,00 EUR.

Art. 275.§ 1. De voorzitter en de afgevaardigd bestuurder kunnen, op advies van de directieraad, een rendementspremie toekennen aan de ambtenaren van niveau A die geen departement leiden en aan de ambtenaren van niveaus B, C en D. § 2. De rendementspremie wordt toegekend op basis van de volgende criteria : - aantal en duur van de afwezigheden (vooral afwezigheden voor een dag), - stiptheid, - hoeveelheid en kwaliteit van het geleverde werk, - verantwoordelijkheidszin, - zin voor initiatief, - organisatie en planning, - opvolging van het werk, - moeilijkheidsgraad van het geleverde werk. § 3. De rendementspremie bedraagt jaarlijks maximum : - 1.250,00 EUR voor de ambtenaren van niveau A, - 1.100,00 EUR voor de ambtenaren van niveau B, - 845,00 EUR voor de ambtenaren van niveau C, - 565,00 EUR voor de ambtenaren van niveau D.

Art. 276.Directiepremies en rendementspremies kunnen niet gecumuleerd worden.

De premies zijn facultatief. Ze maken het voorwerp uit van een jaarlijkse beslissing op basis van de begrotingsmogelijkheden van de GOMB. Het individueel bedrag wordt variabel vastgesteld aan de hand van de criteria bepaald in §§ 1 en 2 van artikel 275.

De toekenning van de premies, zelfs gedurende verscheidene opeenvolgende jaren, houdt geen verworven recht in.

Art. 277.§ 1. Elke ambtenaar ontvangt een maandelijkse verplaatsingsvergoeding van 100,00 EUR. § 2. De ambtenaren die gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontvangen een maandelijkse levensduurtepremie van 100,00 EUR.

Art. 278.De premies vermeld in artikels 274, 275 en 277, § 2, zijn gekoppeld aan de index van de consumptieprijzen zoals bedoeld in artikel 28 van het koninklijk besluit van 22 december 2000 tot bepaling van de algemene principes.

Art. 279.De ambtenaren van de instelling ontvangen maaltijdcheques, waarvan het aantal en het maximumbedrag kaderen binnen de sociale en fiscale wetgeving om de voorziene vrijstelling te genieten.

Art. 280.In het kader van het algemeen beleid van de GOMB inzake mobiliteit krijgen de personeelsleden die hun stage doorlopen hebben gratis een MIVB-abonnement.

Art. 281.De ambtenaar die zich per fiets verplaatst om zich van zijn woonplaats naar zijn werk te begeven, heeft recht op een vergoeding van zijn kosten.

De vergoeding wordt toegekend aan de ambtenaar die minstens 5 keer per maand gebruik maakt van zijn fiets op de weg van en naar het werk.

Art. 282.De fietsvergoeding wordt forfaitair vastgesteld op 0,15 EUR per kilometer. Zij wordt berekend volgens de kortste of de veiligste weg tussen de woonplaats van de ambtenaar en zijn administratieve standplaats.

De vergoeding wordt uitbetaald op voorlegging van een verklaring op erewoord gestaafd met een driemaandelijks overzicht.

Art. 283.§ 1. De ambtenaar die van een gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel per spoor gebruik maakt, al dan niet in combinatie met andere gemeenschappelijke openbare vervoermiddelen, om zich regelmatig te verplaatsen tussen de verblijfplaats en de werkplaats, geniet een tegemoetkoming in de abonnementskosten. § 2. De tegemoetkoming door de instelling bedraagt 56 % van de prijs van de met het sociaal abonnement gelijkgestelde treinkaart. § 3. Voor het stads- en streekvervoer georganiseerd door de gewestelijke maatschappijen voor openbaar vervoer wordt de tegemoetkoming in de prijs van het abonnement vastgesteld overeenkomstig § 2 van dit artikel.

Art. 284.§ 1. Een vergoeding voor begrafeniskosten wordt toegekend indien de uitkering voor begrafeniskosten bepaald bij artikel 61 van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, niet kan worden toegekend en wanneer de overleden ambtenaar zich in een van de volgende standen bevond : - in dienstactiviteit, - in disponibiliteit wegens ziekte, - in disponibiliteit wegens ambtsontheffing in het belang van de dienst, - in non-activiteit in het kader van een verlof om persoonlijke redenen. § 2. In geval van overlijden van een in § 1 bedoelde persoon wordt ten bate van zijn niet uit de echt gescheiden noch van tafel en bed gescheiden echtgenoot/echtgenote of de persoon met wie hij samenleeft, of bij diens ontstentenis van zijn erfgenamen in rechte lijn, als compensatie voor de begrafeniskosten een vergoeding uitgekeerd die overeenstemt met het maandelijks bedrag van de laatste bruto-activiteitsbezoldiging van de ambtenaar. Deze bezoldiging omvat, in voorkomend geval, de toelagen die het karakter van een toebehoren van de wedde hebben.

Voor ambtenaren in disponibiliteit wordt de laatste bruto-activiteitsbezoldiging, zo nodig : a) aangepast aan de wijzigingen als gevolg van de schommelingen van het algemeen indexcijfer van de kleinhandelsprijzen van het Rijk;b) herzien overeenkomstig artikel 327 van voormeld koninklijk besluit. De vergoeding mag het twaalfde niet overschrijden van het bedrag vastgesteld bij toepassing van artikel 39, eerste, derde en vierde lid van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971. § 3. Bij ontstentenis van de in § 2 bedoelde rechthebbenden, mag de vergoeding worden uitgekeerd ten bate van elke natuurlijke of rechtspersoon die bewijst dat hij de begrafeniskosten heeft gedragen.

In dit geval is de vergoeding gelijk aan de werkelijk gemaakte kosten zonder dat zij evenwel meer mag belopen dan het bedrag dat bij dit statuut is voorzien ten gunste van de echtgenoot/echtgenote of van de erfgenamen in rechte lijn. § 4. De bij dit statuut bepaalde vergoeding mag met soortgelijke, krachtens andere bepalingen toegekende vergoedingen, slechts ten belope van het bij § 2 bedoelde bedrag worden gecumuleerd.

TITEL II. - De vaststelling van de administratieve en geldelijke anciënniteit

Art. 285.De bepalingen van Boek III van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 26 september 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn van toepassing op de ambtenaren van de GOMB.

Art. 286.Jaarlijks wordt een 'jaarboek van het personeel' samengesteld waarin alle ambtenaren van de GOMB gerangschikt zijn op basis van graad-, niveau- en dienstanciënniteit en leeftijd, overeenkomstig de bepalingen van dit statuut. Het jaarboek wordt persoonlijk betekend aan elke ambtenaar.

Deel XIX. - Overgangsbepalingen en diverse bepalingen TITEL I. - Diverse bepalingen

Art. 287.Dit statuut treedt in werking op 1 januari 2004.

Elke keer dat dit statuut voorziet wettelijke en/of verordenende teksten, die betrekking hebben op het personeel van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, toepasselijk te maken op de ambtenaren van de GOMB kan als algemene regel gesteld worden dat deze teksten en hun latere wijzigingen naar analogie op de GOMB-personeelsleden van toepassing zullen zijn, behalve bij andersluidende beslissing van de raad van bestuur.

Bij twijfel over de interpretatie van dit statuut neemt de raad van bestuur, op met redenen omkleed advies van de directieraad, de nodige schikkingen voor de toepassing van het reglement. Alleen de raad van bestuur is bevoegd om te bepalen welke de te volgen werkwijze is bij aangelegenheden die dit statuut niet behandelt.

Art. 288.Het koninklijk besluit van 19 september 1977 waarbij de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 toepasselijk wordt verklaard op het personeel van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het arrondissement Brussel-Hoofdstad, het koninklijk besluit van 8 december 1977 betreffende de toekenning van een rust- of overlevingstoelage ten voordele van zekere personeelsleden van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor Brussel en het koninklijk besluit van 8 december 1977 betreffende de schadevergoeding ten gunste van de personeelsleden van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor Brussel voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk, zijn van rechtswege van toepassing op de ambtenaren van de GOMB.

Art. 289.Elke wijziging van dit statuut moet : - goedgekeurd worden door de raad van bestuur bij absolute meerderheid in elk van de groepen respectievelijk bedoeld in artikel 8, § 2, 1ste lid en artikel 8, § 2, 2e lid van de statuten van de GOMB en bij 2/3-meerderheid van het totaal aantal leden van die raad; - vooraf het voorwerp vormen van onderhandelingen voorzien bij de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

Art. 290.Vanaf zijn inwerkingtreding vervangt dit statuut het personeelsstatuut van de GOMB goedgekeurd bij koninklijk besluit van 2 mei 1977 en gewijzigd door verschillende beslissingen van de raad van bestuur goedgekeurd bij de koninklijke besluiten van 19 juni 1979, 4 juli 1984, 26 mei 1987, 12 oktober 1987 en door de beslissingen van de raad van bestuur van de GOMB op 23 juli 1991 en op 16 december 1994.

Art. 291.De vacante betrekkingen in de GOMB kunnen ingevuld worden door een beroep te doen op de stelsels van intraregionale en externe mobiliteit overeenkomstig het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 oktober 2002 houdende regeling van de mobiliteit in sommige instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en dit zodra de GOMB opgenomen is in het toepassingsdomein van het besluit van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 3 oktober 2002 tot vaststelling van de wijze waarop de ambtenaren die behoren tot sommige instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een mandaat kunnen opnemen bij het ministerie en van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 oktober 2002 tot bepaling van de wijze waarop de ambtenaren die behoren tot het ministerie of bepaalde instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een mandaat kunnen opnemen in een instelling van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Art. 292.De lopende tuchtzaken op het ogenblik van de goedkeuring van dit statuut door de raad van bestuur zijn onderworpen aan het tuchtstelsel zoals het bestond voor deze inwerkingtreding.

Art. 293.De ambtenaren behouden het voordeel van de weddeschaal die zij genoten op het ogenblik van de omzetting voorzover die voordeliger is dan de weddeschaal die hen wordt toegekend in hun nieuwe graad.

De weddeschalen die zij genoten in hun vroegere graad zijn die bedoeld in de bijlagen van de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 december 1993 tot vaststelling van de weddeschalen van de graden van niveaus 3 en 4 van het ministerie en de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en van 26 mei 1994 tot vaststelling van de weddeschalen van de graden van niveaus 1, 2+ en 2 van het ministerie en de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zoals gewijzigd door het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 19 september 2002.

Art. 294.De procedures inzake oppensioenstelling in uitvoering op de datum van de inwerkingtreding van dit statuut worden voortgezet overeenkomstig de op die datum van kracht zijnde bepalingen.

Art. 295.De ambtenaren van niveau II die bij de inwerkingtreding van dit statuut een hoger ambt uitoefenen van niveau I overeenkomstig de bepalingen die golden voor de inwerkingtreding van dit statuut blijven dit hoger ambt uitoefenen tot het moment van de organisatie van het eerstvolgende examen voor toegang tot niveau I. De andere ambtenaren die op het moment van de inwerkingtreding van dit statuut een hoger ambt uitoefenen overeenkomstig de bepalingen die golden voor de inwerkingtreding van dit statuut blijven dit hoger ambt uitoefenen gedurende 1 jaar.

Art. 296.De ambtenaar die onbetaald verlof om persoonlijke redenen heeft verkregen, overeenkomstig de reglementering die van kracht was vóór de inwerkingtreding van dit statuut, geniet dit verlof tot het einde van de periode waarvoor het was toegestaan zonder het te kunnen verlengen onder het stelsel van hetzelfde statuut.

Art. 297.De procedures voor bevordering door verhoging in graad in een betrekking vacant verklaard vóór de inwerkingtreding van dit statuut blijven onderworpen aan de reglementaire bepalingen die gelden op de datum van de vacantverklaring van de betrokken betrekkingen door de raad van bestuur.

Art. 298.De reglementaire bepalingen die gelden op de datum van inwerkingtreding van dit statuut blijven van toepassing op de wervingsprocedures waarover de raad van bestuur beslist heeft voor de betrokken datum van inwerkingtreding.

TITEL II. - Overgangsbepalingen HOOFDSTUK I. - Toekenning van de vermeldingen in het kader van de evaluatie

Art. 299.De ambtenaren die vast benoemd zijn en een signalement 'gelijk aan het gemiddelde' of 'hoger dan het gemiddelde' hebben gekregen, krijgen van ambtswege een vermelding 'voldoende'.

Zij die een signalement 'lager het gemiddelde' hebben gekregen, krijgen van ambtswege de vermelding 'met voorbehoud'.

Deze vermeldingen worden toegewezen op het ogenblik van de inwerkingtreding van dit statuut. HOOFDSTUK II. - Omzetting van de vroegere graden in de nieuwe graden

Art. 300.De titularissen van de graden bedoeld in de linkerkolom van bijlage I worden van rechtswege en door verandering van graad benoemd in de overeenstemmende graad in de rechterkolom.

Art. 301.De ambtenaren behouden in hun nieuwe graad de graadanciënniteit die was verkregen in de graad waarvan ze titularis waren.

Als verscheidene graden werden vereenvoudigd tot één basisgraad, is de graadanciënniteit van de ambtenaar die naar de nieuwe graad overgaat, gelijk aan de graadanciënniteit die hij desgevallend heeft verworven in ieder van de graden die in de nieuwe basisgraad worden omgezet.

Art. 302.Onverminderd artikel 293 behouden de ambtenaren hun geldelijke anciënniteit bij de omzetting naar hun nieuwe graad. Afdeling 1. - De omzetting in de functionele loopbanen

Art. 303.De titularissen van een wervingsgraad in de niveaus 1, 2 en 3 worden ingeschakeld in de weddeschaal 101 van de functionele loopbaan van hun niveau als zij minder dan 9 jaar graadanciënniteit hebben.

Als zij tussen 9 en 18 jaar graadanciënniteit hebben worden zij ingeschakeld in de weddeschaal 102 van de functionele loopbaan van hun niveau.

Als zij 18 jaar graadanciënniteit hebben, worden zij ingeschakeld in de weddeschaal 103 van de functionele loopbaan van hun niveau.

Deze ambtenaren genieten de nieuwe weddeschalen van de 'functionele loopbaan' op het ogenblik van de inwerkingtreding van dit statuut. Afdeling 2. - De omzetting van bevorderingsgraden

Art. 304.De titularis van de graad van administrateur-generaal van rang 16 wordt titularis van de graad van administrateur-generaal van rang A6 en geniet de weddeschaal A600.

De titularissen van de graad van directeur-generaal in rang 16 worden titularissen van de graad van directeur-generaal van rang A5 en genieten de weddeschaal A500.

De titularissen van de graad van inspecteur-generaal van rang 15 worden titularissen van de graad van inspecteur-generaal van rang A4 en genieten de weddeschaal A400 of A410 indien zij beantwoorden aan de voorwaarden inzake graadanciënniteit van artikel 268, 1e lid.

De titularissen van de graad van eerste adviseur in rang 14 worden titularissen van de graad van directeur van rang A3 en genieten de weddeschaal A310.

De titularissen van de graad van adviseur in rang 13 worden titularissen van de graad van directeur van rang A3 en genieten de weddeschaal A300 of A310 indien zij beantwoorden aan de voorwaarden inzake graadanciënniteit van artikel 268, 2de lid.

Art. 305.De titularissen van een graad van rang 25 genieten de weddeschaal B200.

De titularissen van een graad van rang 25 die houder zijn van een diploma of een studiegetuigschrift dat toegang geeft tot een betrekking van niveau B, worden van rechtswege benoemd tot de graad van assistent in rang B1.

Art. 306.De titularissen van een graad van rang 22 die geen diploma of studiegetuigschrift bezitten dat toegang verleent tot een betrekking van niveau B, genieten de weddeschaal C103. Diegenen die evenwel de voorwaarden vervullen om te worden bevorderd tot een graad van rang 24, genieten de weddeschaal C 200. Afdeling 3

De omzetting van de graden van de vlakke loopbanen

Art. 307.De ambtenaren die titularis zijn van een vlakke loopbaan bekleden in de personeelsformatie van de GOMB een betrekking in de laagste graad van deze vlakke loopbaan. Hun betrekking dooft uit en zal niet meer voorzien worden na het vertrek van de huidige titularis.

Art. 308.Onverminderd artikel 293 genieten de titularissen van een vlakke loopbaan in de rangen 10-11-13 in hun nieuwe omzettingsgraad de weddeschaal A102 zodra zij 6 jaar graadanciënniteit tellen en de weddeschaal A300 zodra zij 15 jaar graadanciënniteit tellen.

Zij genieten echter weddeschaal A310 indien ze titularis zijn van een graad van rang 13 en 9 jaar graadanciënniteit tellen.

Art. 309.Onverminderd artikel 293 worden de titularissen van een vlakke loopbaan in niveau 2 ingeschakeld in de functionele loopbaan van hun niveau.

Zij genieten de weddeschaal C102 zodra zij 6 jaar graadanciënniteit tellen en de weddeschaal C103 zodra zij 15 jaar graadanciënniteit tellen.

Zij genieten echter weddeschaal C200 indien ze titularis zijn van een graad van rang 23 en aan de voorwaarden voldoen voor bevordering tot een graad van rang 24.

Brussel, 30 januari 2004.

Voor de raad van bestuur :

Bijlage 1 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^