Document Van De Diensten Van De Eerste Minister
gepubliceerd op 18 maart 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis Eervolle ontslagen Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief Bij koninkli

bron
diensten van de eerste minister
numac
2000021103
pub.
18/03/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER


Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis Eervolle ontslagen Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Bij koninklijk besluit van 21 juni 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/06/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999012295 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende de arbeids- en beloningsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 21/06/1999 pub. 09/12/1999 numac 1999012458 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 12 januari 1999 genomen in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Franse Gemeenschap, in uitvoering van de wet van 19 augustus 1948 be type koninklijk besluit prom. 21/06/1999 pub. 09/07/1999 numac 1999012454 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 72 van 30 maart 1999, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende het beleid ter voorkoming van stress door het werk type koninklijk besluit prom. 21/06/1999 pub. 09/12/1999 numac 1999012292 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de wijziging van de statuten van het « Fonds sluiten wordt aan de heer Wellens, Robert, geboren op 29 maart 1935, hoofd van een departement bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, met ingang van 1 april 2000 eervol ontslag verleend uit zijn ambt bij voormelde instelling.

De betrokkene mag zijn aanspraak op een rustpensioen laten gelden en is ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren.

Bij koninklijk besluit van 4 februari 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/02/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000022155 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 mei 1982 houdende reglementering van het in de handel brengen van stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de mens of voor zijn leefmilieu type koninklijk besluit prom. 04/02/2000 pub. 07/03/2000 numac 2000003082 bron ministerie van financien Koninklijk besluit waarbij het Amortisatiefonds van de leningen voor de sociale huisvesting gemachtigd wordt onder Staatswaarborg leningen aan te gaan ten belope van een totaal werkelijk bedrag van 500 miljoen euro sluiten wordt aan de heer De Stobbeleir, Daniel A.L.P.A., geboren op 12 februari 1938, werkleider bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, met ingang van 1 oktober 1998 eervol ontslag verleend uit zijn ambt bij voormelde instelling.

De betrokkene mag zijn aanspraak op een rustpensioen laten gelden en is ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren.

Bij hetzelfde koninklijk besluit van 4 februari 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/02/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000022155 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 mei 1982 houdende reglementering van het in de handel brengen van stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de mens of voor zijn leefmilieu type koninklijk besluit prom. 04/02/2000 pub. 07/03/2000 numac 2000003082 bron ministerie van financien Koninklijk besluit waarbij het Amortisatiefonds van de leningen voor de sociale huisvesting gemachtigd wordt onder Staatswaarborg leningen aan te gaan ten belope van een totaal werkelijk bedrag van 500 miljoen euro sluiten wordt het koninklijk besluit van 31 augustus 1998 ingetrokken waarbij aan de heer De Stobbeleir, Daniel, eerstaanwezend assistent bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, met ingang van 1 oktober 1998 eervol ontslag wordt verleend uit zijn ambt bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 9 februari 2000 wordt aan de heer Houssiau, Jean, op zijn verzoek, met ingang van 1 februari 2000 ontslag verleend uit zijn ambt van attaché met mandaat bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën.

Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis Bij koninklijk besluit van 4 februari 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/02/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000022155 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 mei 1982 houdende reglementering van het in de handel brengen van stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de mens of voor zijn leefmilieu type koninklijk besluit prom. 04/02/2000 pub. 07/03/2000 numac 2000003082 bron ministerie van financien Koninklijk besluit waarbij het Amortisatiefonds van de leningen voor de sociale huisvesting gemachtigd wordt onder Staatswaarborg leningen aan te gaan ten belope van een totaal werkelijk bedrag van 500 miljoen euro sluiten wordt aan de heer Boone, Hubert J., geboren op 11 juni 1940, werkleider bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, met ingang van 1 juli 2000 eervol ontslag verleend uit zijn ambt bij voormelde instelling.

De betrokkene mag zijn aanspraak op een rustpensioen laten gelden en is ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^