Document
gepubliceerd op 29 januari 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Inrichting van een examen voor de kandidaten-opsteller voor de griffies en de parketten 1. In de loop van het tweede kwartaal van 1999, zal de Minister van Justitie de eerste proef van het examen voor kandidaten-opsteller voor de griffies en de 2. Tot

bron
ministerie van justitie
numac
1999009096
pub.
29/01/1999
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Inrichting van een examen voor de kandidaten-opsteller voor de griffies en de parketten 1. In de loop van het tweede kwartaal van 1999, zal de Minister van Justitie de eerste proef van het examen voor kandidaten-opsteller voor de griffies en de parketsecretariaten van de hoven en rechtbanken, te Brussel inrichten, overeenkomstig het koninklijk besluit van 20 november 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/11/1998 pub. 01/12/1998 numac 1998009956 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit betreffende de vergelijkende examens en examens georganiseerd voor de werving en de loopbaan van de leden van de griffies en van de parketsecretariaten en van het personeel van de griffies en de parketsecretariaten sluiten, betreffende de vergelijkende examens en examens georganiseerd voor de werving en de loopbaan van de leden van de griffies en van de parketsecretariaten en van het personeel van de griffies en de parketsecretariaten.2. Tot dit examen worden toegelaten de vastbenoemde beambten, houders van een diploma of studiegetuigschrift in aanmerking komend voor de toelating tot een ambt van niveau 2 bij de Rijksbesturen en die gedurende ten minste twee jaar het ambt van beambte hebben uitgeoefend bij een griffie of een parketsecretariaat. Op de datum van de afsluiting van de inschrijvingen dienen de bovenvermelde vereisten vervuld te zijn.

Worden eveneens toegelaten, de beambten die niet houder zijn van het vereiste diploma, maar minstens twee jaar graadanciënniteit (benoeming) hadden op 1 juli 1997.

De licentiaat in de rechten is van dit examen vrijgesteld. 3. Het examen bestaat uit : - een eerste proef die vragen omvat met betrekking tot de rechterlijke organisatie en de beginselen van het grondwettelijk recht alsook vragen die moeten toelaten het bevattings- en redeneervermogen van de kandidaten te beoordelen. De examenstof is opgenomen in een handleiding die aan de ingeschreven kandidaten ter beschikking wordt gesteld.

De beoordeling van het bevattings- en redeneervermogen van de kandidaten geschiedt aan de hand van een reeks vragen op het niveau van het hoger middelbaar onderwijs over : - indeling in categorieën volgens bepaalde criteria; - praktische en logische organisatieproblemen; - interpretatie van cijfermatige gegevens; - begrijpend lezen.

Er worden gestandaardiseerde vragenlijsten gebruikt.

Er worden 3 punten per juist antwoord toegekend. Er wordt maximum 1 punt per foutief antwoord afgetrokken. Indien de kandidaat niet antwoord op een vraag wordt geen punt afgetrokken.

Deze proef duurt drie uur. Om te slagen moeten de kandidaten ten minste de helft van de punten die aan de proef worden toegekend, behalen; - een tweede proef die bestaat uit het samenvatten en commentariëren van een tekst die gedurende een termijn van dertig minuten ter beschikking van iedere kandidaat wordt gesteld. Tijdens deze periode mogen de kandidaten aantekeningen maken.

Deze proef duurt vier uur, de termijn hierbovenvermeld van dertig minuten niet inbegrepen.

Om te slagen moeten de kandidaten ten minste de helft van de punten die aan de proef worden toegekend, behalen.

Op elk proef staat de helft van de punten die aan het volledig examen worden toegekend. Worden geslaagd verklaard de kandidaten die 60 % van de punten die aan het volledig examen wordt toegekend, behaald hebben. 4. Elke aanvraag tot deelname aan dit examen moet, op straffe van nietigheid, bij middel van een copie van het hierbijgevoegd inschrijvingsformulier, opgestuurd worden per aangetekende zending aan de Minister van Justitie, Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie 3/P/R.O. II/Examens, Waterloolaan 115, 1000 Brussel. De kandidaten zullen er een copie van hun identiteitskaart (recto-verso), van een door het gemeentebestuur eensluidend verklaarde fotocopie van hun diploma of studiegetuigschrift alsmede een fotocopie van hun benoemingsbesluit als beambte bijvoegen. 5. De termijn van inschrijving voor dit examen wordt afgesloten op 1 maart 1999, de datum van de post geldt als bewijs. Geen inschrijvingsrecht dient te worden betaald. 6. De personen die geldig ingeschreven zijn voor dit examen zullen achteraf uitgenodigd worden om de syllabussen betreffende de materies van de eerste proef te komen afhalen bij het Ministerie van Justitie te Brussel.7. Diegenen die ten onrechte aan dit examen deelnemen worden in geen geval toelaatbaar verklaard.8. De kandidaat kan, mits schriftelijk verzoek, het reglement van het examen alsook de samenstelling van de examencommissie verkrijgen. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^