Document
gepubliceerd op 18 november 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel Bij besluiten van de Waalse Regering van 17 mei 1999 worden de heren Jacques Bughin, Paul Burgue, Christian Chevalier, Etienne Claeys, Christian Cornet, Yvan Cornil, Jean Crochet, Guy Couturier, Albert De Bruycker, Jules Delvaux, Claud Bij bes

bron
waals ministerie voor uitrusting en vervoer
numac
1999027785
pub.
18/11/1999
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER


Personeel Bij besluiten van de Waalse Regering van 17 mei 1999 worden de heren Jacques Bughin, Paul Burgue, Christian Chevalier, Etienne Claeys, Christian Cornet, Yvan Cornil, Jean Crochet, Guy Couturier, Albert De Bruycker, Jules Delvaux, Claude Dermience, Paul Dewil, Théodore Droixhe, Philippe Elsen, Jean-Claude Fagard, Guy Fauville, Paul Gemoets, Jean Gerday, Alain Gillet, Guy Haesen, Daniel Heuchenne, Guy Hochart, Marcel Hospied, Jacques Huveneers, Michel Jacques, Michel Jardin, Philippe Jeunehomme, Henri Lambert, Pierre Langhendries, Bernard Louant, Henri Mairesse, Gustaaf Mampaey, Marc Michaux, René Moutschen, Alain Pechard, Christian Pevee, Freddy Rosy, André Schmitz, Pierre Van Ooteghem, Léonce Veriter en Joseph Warscotte evenals Mevr.

Michelle Bodranghien, Mevr. Marianne Degryse, Mevr. Laurence Deminne, Mevr. Mireille Francotte, Mevr. Michèle Ledent en Mevr. Anne Libois bevorderd bij verhoging van graad tot eerste attaché met ingang van 1 februari 1999.

Bij besluiten van de Waalse Regering van 2 juli 1999 worden de heren Pascal Becco en Fernand Dubois, attachés, bevorderd bij verhoging van graad tot eerste attaché met ingang van 1 juni 1999.

Bij besluiten van de Waalse Regering van 2 juli 1999 worden de heren Jacques Bughin, Jacques Hacourt, Guy Lefèvre en Albert Plumier, eerste attachés, bevorderd bij verhoging van graad tot directeur met ingang van 1 juni 1999.

Bij ministerieel besluit van 15 maart 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/03/1999 pub. 20/03/1999 numac 1999003109 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 1998 betreffende de uitgifte van schatkistcertificaten type ministerieel besluit prom. 15/03/1999 pub. 13/04/1999 numac 1999002033 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende voorzitters van de Interdepartementale raad van beroep in het raam van de evaluatieprocedure sluiten wordt de heer René-Jean Maréchal, directeur, in ruste gesteld met ingang van 1 mei 1999.

Bij ministeriële besluiten van 12 april 1999 worden de heren Emile Blairon en André Igot, attachés, in ruste gesteld met ingang van 1 juni 1999.

Bij ministerieel besluit van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/05/1999 pub. 27/10/1999 numac 1999016149 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 januari 1998 tot uitvoering van het artikel 3 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 betreffende de identificatie, de registratie en de toepassingsmodaliteiten voor de epidemio type ministerieel besluit prom. 07/05/1999 pub. 09/11/1999 numac 1999012770 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot uitvoering van hoofdstuk III van het koninklijk besluit van 15 januari 1999 betreffende de boekhouding en de jaarrekening met betrekking tot de Fondsen voor bestaanszekerheid type ministerieel besluit prom. 07/05/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999000374 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 februari 1977 houdende bepaling van het aantal, de plaats van vestiging, de territoriale bevoegdheid en de regelen betreffende de organisatie van de examencentra type ministerieel besluit prom. 07/05/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999022429 bron ministerie van verkeer en infrastructuur en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de parkeerkaart voor mensen met een handicap type ministerieel besluit prom. 07/05/1999 pub. 15/06/1999 numac 1999002112 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 6 september 1998 houdende toekenning van een toelage aan de peroneelsleden belast met informaticataken bij sommige overheidsdienten type ministerieel besluit prom. 07/05/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999014133 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 december 1975 tot vaststelling van de kenmerken van bepaalde schijven, bebakeningen en platen die voorgeschreven zijn door het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer type ministerieel besluit prom. 07/05/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999014134 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg sluiten wordt de heer Benoît Brunin, op eigen verzoek, uit zijn functies van attaché ontslagen, met ingang van 1 januari 1999.

Bij besluit van de secretaris-generaal van 10 mei 1999 wordt de heer Francis Vanesse als attaché tot de proeftijd toegelaten, met ingang van 1 april 1999.

Bij besluiten van de secretaris-generaal van 12 mei 1999 worden de heren Philippe Adam en Rudi Noël als attaché tot de proeftijd toegelaten, met ingang van 1 april 1999.

Bij besluiten van de secretaris-generaal van 12 mei 1999 worden de heren Jean Conreur, Erwin Marchal, Jacques Mont, Jean-Louis Orban en André Schmitz als attaché tot de proeftijd toegelaten, met ingang van 1 mei 1999.

Bij besluiten van de secretaris-generaal van 12 mei 1999 worden de heren Sébastien Lannoy en Pascal Vanbrabant als attaché tot de proeftijd toegelaten, met ingang van 16 april 1999.

Bij besluit van de secretaris-generaal van 17 mei 1999 wordt de heer Laurent Gilsoul als attaché tot de proeftijd toegelaten, met ingang van 1 mei 1999.

Bij besluit van de secretaris-generaal van 17 mei 1999 wordt de heer David Geurts als attaché tot de proeftijd toegelaten, met ingang van 16 mei 1999.

Bij ministerieel besluit van 27 mei 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/05/1999 pub. 09/06/1999 numac 1999035717 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot regeling van de bevoorrading van de vinkeniers en tot stimulering van de vinkenkweek voor de periode 1998-1999 in het Vlaamse Gewest type ministerieel besluit prom. 27/05/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999016208 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 januari 1998 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 7 januari 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Middenstand en Landbouw sluiten wordt de heer Olivier Marchal als attaché in vast verband benoemd, met ingang van 16 februari 1999.

Bij besluiten van de secretaris-generaal van 9 juni 1999 worden de heren Olivier Bribosia, Xavier Simon en Didier Urbain als attaché tot de proeftijd toegelaten, met ingang van 1 mei 1999.

Bij besluiten van de secretaris-generaal van 9 juni 1999 worden de heren Ernur Colak en Olivier Halliez als attaché tot de proeftijd toegelaten, met ingang van 1 juni 1999.

Bij ministerieel besluit van 15 juni 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/06/1999 pub. 30/10/1999 numac 1999022658 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 houdende bepaling van de voorwaarden en regelen voor de vaststelling van de verpleegdagprijs, van het budget en de onderscheiden bestanddelen ervan, alsmede van de regelen type ministerieel besluit prom. 15/06/1999 pub. 18/06/1999 numac 1999003378 bron ministerie van financien Ministerieel besluit dat de faciale rentevoet van de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet uitgegeven op 18 juni 1996, voor de periode van 18 juni 1999 tot 17 juni 2001 bevestigt type ministerieel besluit prom. 15/06/1999 pub. 12/10/1999 numac 1999016226 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 1997 houdende erkenning van provinciale, gemeentelijke of particuliere laboratoria sluiten worden de heer Robert Loor, directeur-generaal, in ruste gesteld met ingang van 1 augustus 1999.

Bij ministerieel besluit van 28 juni 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/06/1999 pub. 31/07/1999 numac 1999011267 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende vaststelling van de maximumprijzen voor het vervoer met taxi's type ministerieel besluit prom. 28/06/1999 pub. 02/07/1999 numac 1999022725 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 juni 1999 tot vaststelling van de modaliteiten van monsterneming en de technische competentie van de laboratoria voor het opsporen van residuen van PCB/dioxines in sommige producten va type ministerieel besluit prom. 28/06/1999 pub. 20/10/1999 numac 1999016246 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende de uitvoerings-bepalingen betreffende het gebruik van uit productie genomen grond voor de productie van grondstoffen voor de vervaardiging van niet specifiek voor voeding of veevoeding bestemde producten type ministerieel besluit prom. 28/06/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999027637 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot bepaling van het bedrag van en de regels voor de vergoeding van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn of van de Instelling met sociale doelstelling die verhuis- en huurtoelagen voorschieten aan de tegemoetkomingsgerech type ministerieel besluit prom. 28/06/1999 pub. 03/08/1999 numac 1999003455 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de aflossing van de preferente aandelen van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen sluiten wordt de heer Vincent Mignolet als attaché in vast verband benoemd, met ingang van 16 mei 1998.

Bij ministeriële besluiten van 5 juli 1999 worden Mevr. Anne-Françoise Mouton en de heren Pascal Blocteur, Michel Broodcorens en Didier Vilain van ambtswege overgedragen naar een betrekking van attaché bij het Waals Ministerie voor Uitrusting en Vervoer, met ingang van 1 augustus 1999.

Bij besluit van de secretaris-generaal van 7 september 1999 wordt de heer Serge Cravatte als attaché tot de proeftijd toegelaten, met ingang van 16 augustus 1999.

Bij besluit van de secretaris-generaal van 7 september 1999 wordt de heer Dany Weverbergh als attaché tot de proeftijd toegelaten, met ingang van 1 september 1999.

Bij besluit van de secretaris-generaal van 7 september 1999 wordt de heer Didier Heyvaert als attaché tot de proeftijd toegelaten, met ingang van 16 september 1999.

Bij ministerieel besluit van 14 september 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/09/1999 pub. 01/12/2000 numac 1999012628 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot oprichting van het Paritair leercomité voor de stoffering en de houtbewerking type ministerieel besluit prom. 14/09/1999 pub. 14/10/1999 numac 1999012629 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot oprichting van het Paritair leercomité voor het marokijnwerk type ministerieel besluit prom. 14/09/1999 pub. 29/09/1999 numac 1999012622 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot vaststelling van de plaatsen erkend als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 7 november 1966 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, lucht sluiten wordt de heer Raymond Grosjean, directeur, in ruste gesteld met ingang van 1 oktober 1999.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^