Document
gepubliceerd op 23 januari 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Administratie der douane en accijnzen. - Bevorderingen en mutaties Bij besluit van de directeur-generaal van 5 september 2002, wordt de heer Cocquyt, Guido B.M., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur, dienstchef gemuteerd van Brusse Bij besl

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2002003551
pub.
23/01/2003
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Administratie der douane en accijnzen. - Bevorderingen en mutaties Bij besluit van de directeur-generaal van 5 september 2002, wordt de heer Cocquyt, Guido B.M., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur, dienstchef gemuteerd van Brussel (centrum voor beroepsopleiding) naar Brugge I.W.E.C.C., met ingang van 1 juli 2002.

Bij besluit van de directeur-generaal van 17 september 2002, wordt de heer Bonjean, Victor C.G., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur, gemuteerd van Luik (directie) naar Luik (Opsporingen) (afdeling Bierset (Grâce-Hollogne)), met ingang van 1 juli 2002.

Bij besluit van de directeur-generaal van 24 september 2002, wordt de heer De Sloover, Jozef C., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur, gemuteerd van Brussel I.W.E.C.C. naar Vilvoorde DAE, met ingang van 1 februari 2002.

Bij besluit van de directeur-generaal van 24 september 2002 worden de in kolom 1 van onderstaande tabel vermelde ambtenaren, met ingang van 1 juli 2002, gemuteerd op de standplaats vermeld tegenover hun naam in kolom 3 van de tabel : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Bij ministerieel besluit van 27 september 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/09/2002 pub. 05/10/2002 numac 2002003437 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 27/09/2002 pub. 08/10/2002 numac 2002022797 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 2, § 2 van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu en tot bepaling, voor wat deze Overheids sluiten, wordt de heer Baecke, Serge A.C., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur bij de Nationale Opsporingsdirectie te Brussel, met ingang van 1 juli 2002, bevorderd door verhoging in de weddenschaal 10S3.

Belanghebbende wordt, op dezelfde datum, gemuteerd naar de betrekking van eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur, dienstchef bij de Diensten van algemene controle en organisatie te Brussel.

Bij ministerieel besluit van 27 september 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/09/2002 pub. 05/10/2002 numac 2002003437 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 27/09/2002 pub. 08/10/2002 numac 2002022797 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 2, § 2 van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu en tot bepaling, voor wat deze Overheids sluiten, wordt de heer Van der Elst, Peter F.A., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur te Gent DE, met ingang van 1 juli 2002, bevorderd door verhoging in de weddenschaal 10S3.

Belanghebbende wordt, op dezelfde datum, gemuteerd naar de betrekking van eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur, dienstchef te Antwerpen DE. Bij besluit van de directeur-generaal van 4 oktober 2002 worden de in kolom 1 van onderstaande tabel vermelde ambtenaren, met ingang van 1 juli 2002, gemuteerd op de standplaats vermeld tegenover hun naam in kolom 3 van de tabel : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Bij besluit van de directeur-generaal van 14 oktober 2002 worden de in kolom 1 van onderstaande tabel vermelde ambtenaren, met ingang van 1 oktober 2002, gemuteerd op de standplaats vermeld tegenover hun naam in kolom 3 van de tabel : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Bij ministerieel besluit van 18 oktober 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/10/2002 pub. 19/10/2002 numac 2002022866 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 18/10/2002 pub. 31/10/2002 numac 2002003458 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 januari 1995 tot regeling van de terugbetaling door de Staat van de kosten van de dienstverlening door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toegekend aan een behoeftige die type ministerieel besluit prom. 18/10/2002 pub. 30/10/2002 numac 2002022875 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 september 2002 tot de vaststelling van het model van formulier door middel waarvan de aanvraag om erkenning als kinesitherapeut dient ingediend type ministerieel besluit prom. 18/10/2002 pub. 25/10/2002 numac 2002000757 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 mei 1998 tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden tewerkgesteld in de gesloten centra onder het beheer van de Dienst Vreemdelingenzaken en aan de personeelsleden die insta type ministerieel besluit prom. 18/10/2002 pub. 25/10/2002 numac 2002000758 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning van een wachtvergoeding aan sommige personeelsleden in dienst in de gesloten centra van het Ministerie van Binnenlandse Zaken type ministerieel besluit prom. 18/10/2002 pub. 25/10/2002 numac 2002000688 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de titularissen van sommige functies bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken die onderworpen zijn aan bijzondere dienstverplichtingen waardoor zij kosteloze vrije inwoning genieten, en waarvoor het type ministerieel besluit prom. 18/10/2002 pub. 25/10/2002 numac 2002000759 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan sommige personeelsleden tewerkgesteld in de gesloten centra onder het beheer van de Dienst Vreemdelingenzaken, aan sommige personeelsleden die belast zijn met het vervoer van de vreemdelingen, alsook sluiten, wordt Mevr. Vermote, Erna E., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur te Antwerpen, met ingang van 1 juli 2002, bevorderd door verhoging in de weddenschaal 10S3.

Belanghebbende wordt, op dezelfde datum, gemuteerd naar de betrekking van eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur, dienstchef te Antwerpen (directie).

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^