Document
gepubliceerd op 28 maart 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

HOVEN EN RECHTBANKEN Inrichting van een examen voor de kandidaten-opsteller voor de griffies en de parketten 1. In de loop van het tweede semester van 2002, zal de Minister van Justitie een examen voor kandidaten-opsteller voor de griffies en 2. Tot dit

bron
ministerie van justitie
numac
2002009306
pub.
28/03/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


HOVEN EN RECHTBANKEN Inrichting van een examen voor de kandidaten-opsteller voor de griffies en de parketten 1. In de loop van het tweede semester van 2002, zal de Minister van Justitie een examen voor kandidaten-opsteller voor de griffies en de parketsecretariaten van de hoven en rechtbanken, te Brussel inrichten, overeenkomstig het koninklijk besluit van 20 november 1998, betreffende de vergelijkende examens en examens georganiseerd voor de werving en de loopbaan van de leden van de griffies en van de parketsecretariaten en van het personeel van de griffies en de parketsecretariaten.2. Tot dit examen worden toegelaten de vastbenoemde beambten, houders van een diploma of studiegetuigschrift in aanmerking komend voor de toelating tot een ambt van niveau 2 bij de Rijksbesturen en die gedurende ten minste twee jaar het ambt van beambte hebben uitgeoefend bij een griffie of een parket-secretariaat. Op de datum van de afsluiting van de inschrijvingen dienen de bovenvermelde vereisten vervuld te zijn.

Worden eveneens toegelaten, de beambten die niet houder zijn van het vereiste diploma, maar minstens twee jaar graadanciënniteit (benoeming) hadden op 1 juli 1997.

Licentiaten in de rechten en houders van het getuigschrift van kandidaat-griffier en kandidaat-secretaris zijn van dit examen vrijgesteld. 3. Het examen bestaat uit : - een eerste proef die vragen omvat met betrekking tot de rechterlijke organisatie en de beginselen van het grondwettelijk recht alsook vragen die moeten toelaten het bevattings- en redeneervermogen van de kandidaten te beoordelen. De examenstof is opgenomen in een handleiding die aan de ingeschreven kandidaten ter beschikking wordt gesteld.

De beoordeling van het bevattings- en redeneervermogen van de kandidaten geschiedt aan de hand van een reeks vragen op het niveau van het hoger middelbaar onderwijs over : - indeling in categorieën volgens bepaalde criteria; - praktische en logische organisatieproblemen; - interpretatie van cijfermatige gegevens; - begrijpend lezen.

Er worden gestandaardiseerde vragenlijsten gebruikt.

Er worden 3 punten per juist antwoord toegekend. Er wordt maximum 1 punt per foutief antwoord afgetrokken. Indien de kandidaat niet antwoordt op een vraag wordt geen punt afgetrokken.

Deze proef duurt drie uur. Om te slagen moeten de kandidaten ten minste de helft van de punten die aan de proef worden toegekend, behalen; - een tweede proef die bestaat uit het samenvatten en commentariëren van een tekst die gedurende een termijn van dertig minuten ter beschikking van iedere kandidaat wordt gesteld. Tijdens deze periode mogen de kandidaten aantekeningen maken.

Deze proef duurt vier uur, de termijn hierboven vermeld van dertig minuten niet inbegrepen.

Om te slagen moeten de kandidaten ten minste de helft van de punten die aan de proef worden toegekend, behalen.

Op elk proef staat de helft van de punten die aan het volledig examen worden toegekend. Worden geslaagd verklaard de kandidaten die 60 % van de punten die aan het volledig examen wordt toegekend, behaald hebben. 4. Elke aanvraag tot deelname aan dit examen moet, op straffe van nietigheid, bij middel van een kopie van het hierbijgevoegd inschrijvingsformulier, opgestuurd worden per aangetekende zending aan de Minister van Justitie, Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie 3/P/R.O. II/Examens, Waterloolaan 115, 1000 Brussel. De kandidaten zullen er een kopie van hun identiteitskaart (recto-verso), van een door het gemeentebestuur eensluidend verklaarde fotokopie van hun diploma of studiegetuigschrift alsmede een fotokopie van hun benoemingsbesluit als beambte bijvoegen. 5. De termijn van inschrijving voor dit examen wordt afgesloten op 26 april 2002, de datum van de post geldt als bewijs. Geen inschrijvingsrecht dient te worden betaald. 6. De personen die geldig ingeschreven zijn voor dit examen zullen achteraf uitgenodigd worden om de syllabussen betreffende de materies van de eerste proef te komen afhalen bij het Ministerie van Justitie te Brussel.7. Diegenen die ten onrechte aan dit examen deelnemen worden in geen geval toelaatbaar verklaard.8. De kandidaat kan, mits schriftelijk verzoek, het reglement van het examen alsook de samenstelling van de examencommissie verkrijgen. Behoud van de geldigheid van de oude examens van opsteller De geslaagden van een wervingsexamen voor de graad van opsteller dat georganiseerd is vóór 1 juli 1997 die willen dat hun goede uitslag onbeperkt geldig blijft moeten dit aan de Minister van Justitie te kennen geven.

Deze aanvraag moet, op straffe van nietigheid, opgestuurd worden bij een ter post aangetekende brief ten laatste drie maanden na deze bekendmaking aan de Minister van Justitie, Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie 3/P/R.O. II/OM/Examens, Waterloolaan 115, 1000 Brussel (artikel 95 van de wet van 17 februari 1997 tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot het personeel van de griffies en parketten).

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^