Document
gepubliceerd op 05 november 2002
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Openbare commissievergaderingen Dagorde Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven Dinsdag 5 november 2002 1. Vraag van de heer Pierre Chevalier aan de Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en Verv 2. Samengevoegde

bron
belgische kamer van volksvertegenwoordigers
numac
2002020263
pub.
05/11/2002
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS


Openbare commissievergaderingen Dagorde Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven Dinsdag 5 november 2002 1. Vraag van de heer Pierre Chevalier aan de Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en Vervoer en aan de Minister van Binnenlandse Zaken, over « de verkeerssituatie op de E40 te Ternat ».2. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Roel Deseyn aan de Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en Vervoer, over « de prijsverhogingen van de NMBS ». - Vraag van de heer André Frédéric aan de Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en Vervoer, over « de NMBS-studententarieven ». 3. Vraag van de heer Jean-Pol Henry aan de Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en Vervoer, over « de spoorwegverbindingen met Gosselies ».4. Vraag van de heer Karel Van Hoorebeke aan de Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en Vervoer, over « de uitreiking van bewonerskaarten ».5. Vraag van de heer Roel Deseyn aan de Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en Vervoer, over « de vrije begeleiding ».6. Vraag van de heer Yves Leterme aan de Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en Vervoer, over « de 60/40-verdeelsleutel voor NMBS-investeringen in 2002 ».7. Vraag van Mevr.Frieda Brepoels aan de Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en Vervoer, over « de inzet van posttreinen ». 8. Vraag van de heer Daan Schalck aan de Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en Vervoer, over « de ingebruikneming van oude spoorlijnen door het provinciebestuur West-Vlaanderen voor de verdere uitbouw van een fietsnetwerk ».9. Wetsontwerp houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid. Toegevoegde wetsvoorstellen en wetsontwerp : - Wetsvoorstel (de heer Jos Ansoms) tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer met het oog op de beteugeling van asociaal en agressief verkeersgedrag. - Wetsvoorstel (de heer Jos Ansoms) tot wijziging van artikel 619 van het Wetboek van strafvordering. - Wetsvoorstel (de heer Jos Ansoms) betreffende de versnelde beteugeling van de verkeersmisdrijven door de inning van forfaitaire verkeersboeten. - Wetsvoorstel (de heer Daniel Bacquelaine) tot wijziging van artikel 11 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie over het wegverkeer. - Wetsvoorstel (de heer Jos Ansoms) tot oprichting van een nationaal centrum voor verkeersslachtoffers en hun familie. - Wetsontwerp (de heer Jos Ansoms) tot oprichting van een nationaal centrum voor verkeersslachtoffers en hun familie. - Wetsontwerp tot bevordering van de verkeersveiligheid in de schoolomgeving. - Wetsvoorstel (de heer Thierry Giet) tot wijziging, wat het rijden in tegengestelde richting op de autosnelweg betreft, van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het koninklijk besluit van 7 april 1976 tot aanwijzing van de zware overtredingen van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer. - Wetsvoorstel (de heer Jos Ansoms) tot wijziging van de op 16 maart 1968 gecoördineerde wet betreffende de politie over het wegverkeer wat de aanvullende verkeersreglementen en de raadgevende commissies betreft. - Wetsvoorstel (de heer Jos Ansoms) tot hervorming van de rijopleiding. - Wetsvoorstel (de heer Daan Schalck) tot bevordering van de handhaving van de wegverkeersregels. - Wetsvoorstel (de heren Jos Ansoms, Yves Leterme, Dirk Pieters en Herman Van Rompuy) houdende BTW-vrijstelling voor de inspanningen van de overheden inzake verkeersveiligheid en voor de niet- verplichte veiligheidsuitrustingen in het verkeer. - Wetsvoorstel (de heren Jos Ansoms, Marc Van Peel en Ludo Van Campenhout) betreffende de administratieve afhandeling van parkeerovertredingen door de gemeenten. - Wetsvoorstel (de heer Jos Ansoms) tot wijziging, wat de verkeershandhaving betreft, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. - Wetsvoorstel (de heer Thierry Giet) tot aanvulling van artikel 12 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer. - Voorstel van resolutie (Mevr. Kristien Grauwels, Mevr. Géraldine Pelzer-Salandra, de heren Lode Vanoost, André Frédéric en Daan Schalck) tot bevordering van de verkeersveiligheid door middel van de herwaardering van de verkeerspolitie. - Wetsvoorstel (de heren François Bellot en Daniel Bacquelaine) tot wijziging van artikel 216bis van het Wetboek van strafvordering, alsook van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, teneinde het openbaar ministerie de mogelijkheid te bieden inzake verkeersovertredingen een alternatieve maatregelen voor te stellen, in plaats van de gebruikelijke gerechtelijke vervolging. - Wetsvoorstel (de heer Daan Schalck) tot wijziging van de bij het koninklijk besluit van 16 maart gecoördineerde wetten betreffende de politie over het wegverkeer inzake het verplaatsen van voertuigen. - Wetsvoorstel (de heer Ludo Van Campenhout) tot wijziging van artikel 16 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer. - Wetsvoorstel (de heren Ludo Van Campenhout, Bart Somers, Georges Lenssen, Jacques Germeaux, Daan Schalck) tot invoering van een opleiding defensief rijden in de rij-opleiding. (Voortzetting en eventueel sluiting en stemmingen.) (Rapporteur : de heer Daan Schalck.) Woensdag 6 november 2002 Wetsontwerp met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector. (Voortzetting en eventueel sluiting en stemmingen.) (Rapporteur : Mevr. Marie-Thérèse Coenen.) Amendementen van de heer Leterme, de heer Depreter c.s., Mevr. Lalieux c.s. en de heer Somers c.s.

Commissie voor de Justitie Dinsdag 5 november 2002 1. Wetsontwerp tot wijziging van de bepalingen inzake de persoonlijke verschijning van de beklaagde en het artikel 421 van het Wetboek van strafvordering. Toegevoegde wetsvoorstellen : - Wetsvoorstel (de heren Geert Bourgeois, Karel Van Hoorebeke en Fred Erdman) tot wijziging van het Wetboek van strafvordering wat het verstek betreft.

Amendement van de regering en van de heer Erdman. - Wetsvoorstel (de heer Daniel Bacquelaine, Mevr. Jacqueline Herzet en Mevr. Anne Barzin) tot wijziging van het Wetboek van strafvordering, teneinde ervoor te zorgen dat beklaagden en beschuldigden door een raadsman kunnen worden bijgestaan, ook al waren zij niet op de terechtzitting aanwezig. (Stemming over het geheel - Rgt, art. 18, 4a)bis.) (Rapporteur : Mevr. Jacqueline Herzet.) 2. Wetsontwerp tot wijziging, wat de wedden van de magistraten van de Rechterlijke Orde betreft, van het Gerechtelijk Wetboek. (Voortzetting.) (Rapporteur : Mevr. Fientje Moerman.) Amendementen van de regering, van de heren Bourgeois, Van Parys en Arens en van Mevr. Lalieux c.s.

Advies van de Hoge Raad voor de Justitie. (Voortzetting.) 3. Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2003 (met inbegrip van de verantwoording en de beleidsnota) - Sectie 12 - Justitie. (Advies uit te brengen aan de Commissie voor de Begroting en Financiën.) (Pro memorie.) 4. Wetsvoorstel (de heer Hugo Coveliers c.s.) houdende verticale integratie van het openbaar ministerie. (Voortzetting.) (Rapporteurs : de heer Guy Hove en Mevr. Joke Schauvliege.) Amendementen van de heer Coveliers.

Advies van de Raad van State.

Advies van de Hoge Raad voor de Justitie 5. Wetsontwerp inzake de verscherping van de controle van veroordeelde gedetineerden die de gevangenis verlaten, inzake de verbetering van de positie van het slachtoffer wanneer de dader de gevangenis verlaat en inzake de optimalisering van de penitentiaire capaciteit. Advies van de Hoge Raad voor de Justitie. 6. Wetsvoorstel (de heer Dirk Van der Maelen) tot invoeging van een artikel 10quinquies in de Voorafgaande Titel van het Wetboek op strafvordering, met het oog op de universele strafbaarstelling van bepaalde inbreuken op fundamentele sociale rechten. (Rapporteur : Mevr. Fauzaya Talhaoui.) 7. Wetsvoorstel (de heren Hugo Coveliers, Fred Erdman, Thierry Giet, Mevr.Els Haegeman en Mevr. Jacqueline Herzet en de heer Guy Hove) tot wijziging van de wet van 29 mei 2000 houdende oprichting van een centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling, alsook tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek. 8. Samengevoegde wetsvoorstellen : - Wetsvoorstel (de heer Thierry Giet) tot wijziging van artikel 909 van het Burgerlijk Wetboek. - Wetsvoorstel (de heer Jef Valkeniers) tot wijziging van artikel 909 van het Burgerlijk Wetboek. - Wetsvoorstel (de heer Claude Eerdekens) tot wijziging van artikel 909 van het Burgerlijk Wetboek. 9. Wetsvoorstel (de heren Yves Leterme, Joseph Arens, Geert Bourgeois, Hugo Coveliers en Thierry Giet en Mevr.Els Haegeman en Mevr.

Jacqueline Herzet en de heer Tony Van Parys) tot wijziging van de artikelen 55 en 56 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de aangifte van geboorte.

De vergadering zal worden verlengd.

Woensdag 6 november 2002 1. Samengevoegde wetsontwerpen : - Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica, en van artikel 137 van het Wetboek van strafvordering. - Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica.

Advies te verstrekken aan de Commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing. (Voortzetting, sluiting en stemmingen.) (Rapporteurs : de heer Jo Vandeurzen en Mevr. Anne Barzin.) 2. Samengevoegde wetsontwerpen en -voorstellen : - Wetsontwerp tot hervorming van de adoptie (I). Amendementen van Mevr. Grauwels, Mevr. De Meyer en Mevr. Genot en van de heren Maingain, Schoofs en Arens.

Advies van de Hoge Raad voor de Justitie. - Wetsontwerp tot hervorming van de adoptie (II). - Wetsvoorstel (Mevr. Joëlle Milquet) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek inzake adoptie en tot aanvulling van de wet van 31 maart 1987 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de afstamming. - Wetsvoorstel (de heren Thierry Giet, Charles Michel en André Frédéric) tot wijziging van artikel 355 van het Burgerlijk Wetboek betreffende adoptie. - Wetsvoorstel (Mevr. Els Van Weert) tot wijziging van de artikelen 355 en 358 van het Burgerlijk Wetboek inzake de gevolgen van de afstamming en adoptie wat de naam betreft. - Wetsvoorstel (Mevr. Magda De Meyer) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op adoptie door wettelijk samenwonenden. - Wetsvoorstel (Mevr. Zoé Genot en Mevr. Kristien Grauwels) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erkenning van de afstamming betreft. (Voortzetting.) (Rapporteurs : de heren Servais Verherstraeten, Karel Van Hoorebeke, Mevr. Jacqueline Herzet en Mevr. Karine Lalieux.) De vergadering zal worden verlengd.

Parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek van de omstandigheden die hebben geleid tot het faillissement van Sabena, de bepaling van eventuele verantwoordelijkheden en de formulering van aanbevelingen voor de toekomst Dinsdag 5 november 2002 Hoorzitting met de heer Charles-Louis d'Arenberg, kabinetschef van de Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties.

Hoorzitting met de heer Karl Huts, kabinetsmedewerker van de Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties.

Hoorzitting met de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties.

De namiddagvergadering kan worden verlengd.

Woensdag 6 november 2002 Hoorzitting met de heer Janie Haek, kabinetschef van de Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie. (Voortzetting.) Hoorzitting met de heer Johan Vande Lanotte, Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie.

De namiddagvergadering kan worden verlengd.

Vrijdag 8 november 2002 Hoorzittingen met de heer Luc Coene, voorzitter van het directiecomité, medewerker van de Eerste Minister.

Hoorzittingen met de heer Wouter Gabriëls, medewerker van de Eerste Minister.

Hoorzittingen met de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister. (Rapporteurs : de heren Jacques Chabot, Lode Vanoost en Servais Verherstraeten.) De namiddagvergadering kan worden verlengd.

Commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw Dinsdag 5 november 2002 1. Vraag van Mevr.Trees Pieters aan de Minister van Energie en Duurzame Ontwikkeling, over « de handel in broeikasgas-uitstootrechten ». 2. Wetsontwerp houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie. (Voortzetting.) (Rapporteur : Mevr. Dalila Douifi.) 3. Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Woensdag 6 november 2002 1. Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet. (Voortzetting.) (Rapporteur : Mevr. Muriel Gerkens.) Amendementen van de regering en van Mevr. De Meyer. - Hoorzitting met de v.z.w. Zelfhulpgroep Schuldoverlast. 2. Vraag van Mevr.Trees Pieters aan de Eerste Minister, over « de prioriteitennota inzake de nieuwe technologieën en het bevorderen van R & D ». (Het antwoord zal worden verstrekt door de Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid.) 3. Samengevoegde vragen : - Vraag van Mevr.Dalila Douifi aan de Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid, over « de billijke vergoeding ». - Vraag van de heer Peter Vanvelthoven aan de Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid, over « de billijke vergoeding ». 4. Vraag van de heer Richard Fournaux aan de Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid, over « de handelspraktijken van een 'low cost' luchtvaartmaatschappij ».5. Vraag van Mevr.Simonne Creyf aan de Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid, over « het niet-verzekerd autorijden ». 6. Vraag van de heer André Frédéric aan de Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid, over « de publiciteit rond kinderfeesten ».7. Vraag van Mevr.Joke Schauvliege aan de Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid, over « de controle op de beheersvennootschappen ». 8. Vraag van Mevr.Joke Schauvliege aan de Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid, over « de Raad voor Mededinging : onderzoek van SABAM-tarieven ». 9. Vraag van Mevr.Simonne Creyf aan de Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid, over « de vrijstellingsregeling in verband met de toegang tot het beroep van accountant en belastingconsulent ». 10. Hervatting van punt 1 van de agenda van de ochtendvergadering.11. Wetsontwerp tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister en tot oprichting van erkende ondernemingsloketten. (Rapporteur : Mevr. Leen Laenens.) (Voortzetting.) 12. Voorstel van resolutie (Mevr.Muriel Gerkens c.s.) betreffende de inachtneming van sociale, ethische en milieucriteria bij overheidsopdrachten in België. (Voortzetting.) (Rapporteur : de heer Maurice Dehu.) Amendementen van Mevr. Gerkens en van de regering. 13. Wetsvoorstel (Mevr.Karine Lalieux) tot instelling van een universele bankdienstverlening. (Tweede lezing - Rgt, art. 72.1.) (Stemming over het geheel - Rgt, art. 18.4 a)bis.) (Rapporteur : Mevr. Muriel Gerkens.) (Pro memorie.) Amendementen van Mevr. Lalieux, Mevr. De Meyer c.s., Mevr. Gerkens, de regering, Mevr. Creyf c.s. en de heer Lenssen c.s. en de heer Lano. 14. Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling. Donderdag 7 november 2002 1. Vraag van Mevr.Trees Pieters aan de Minister toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw, over « de behandeling van de dossiers in het kader van het Rampenfonds ». 2. Vraag van Mevr.Trees Pieters aan de Minister toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw, over « de EU-landbouwhervorming ». 3. Vraag van Mevr.Trees Pieters aan de Minister toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw, over « de Europese cel ». 4. Interpellatie nr.1437 van de heer Paul Tant tot de Minister toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw, over « problemen voor de seizoenarbeid in de land- en tuinbouwsector ».

Commissie voor de Sociale Zaken Dinsdag 5 november 2002 Samenstelling van de werkgroep « Sociaal statuut van de zeevissers ».

Woensdag 6 november 2002 1. Vraag van Mevr.Trees Pieters aan de Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, over « de terugbetaling van het medicijn Glivec ». 2. Vraag van Mevr.Trees Pieters aan de Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, over « de resultaten van de Ronde Tafelconferentie ». 3. Vraag van Mevr.Annemie Van de Casteele aan de Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, over « het Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten ». 4. Vraag van de heer Philippe Seghin aan de Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, over « de terugbetaling van de behandeling van het syndroom van Gelineau of narcolepsie-cataplexie ».5. Vraag van de heer Hubert Brouns aan de Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, over « de kinderbijslag voor +18-jarige kinderen van Belgische grensarbeiders die in Nederland werken ».6. Vraag van Mevr.Trees Pieters aan de Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, over « de overdracht van pensioenrechten ». 7. Vraag van de heer Jo Vandeurzen aan de Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, over « de liberalisering van een aantal diensten ».8. Vraag van de heer Jo Vandeurzen aan de Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, over « de financiële situatie van openbare ziekenhuizen ».9. Vraag van de heer Jo Vandeurzen aan de Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, over « het verslag « Professor Dillemans » ».10. Vraag van Mevr.Michèle Gilkinet aan de Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, over « de maximumfactuur ». 11. Samengevoegde vragen : - Vraag van Mevr.Annemie Van de Casteele aan de Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, over « de acties van apothekers ». - Vraag van Mevr. Yolande Avontroodt aan de Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, over « de inlevering die van apothekers gevraagd wordt ». - Vraag van Mevr. Annemie Van de Casteele aan de Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, over « de besparingen in het geneesmiddelenbudget ». 12. Interpellatie nr.1438 van Mevr. Greta D'Hondt tot de Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, over « het evenwicht in de sociale zaken ». 13. Vraag van de heer Jo Vandeurzen aan de Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, over « de medische materialen ».14. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Koen Bultinck aan de Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, over « de hervorming van de responsabiliseringsbijdragen voor de overheidspensioenen ». - Vraag van Mevr. Greta D'Hondt aan de Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, over « de bijdrage van de deelstaten in de financiering van de pensioenen ». - Vraag van Mevr. Annemie Van de Casteele aan de Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, over « de responsabiliseringsbijdragen voor overheidspensioenen ». 15. Vraag van de heer Jean-Marc Delizée aan de Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, over « de terugwerking van de MUG-financiering ».16. Vraag van de heer Jo Vandeurzen aan de Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, over « de kleine outliers ».17. Vraag van Mevr.Yolande Avontroodt aan de Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, over « de opbrengst van de erkenning en terugbetaling van nieuwe geneesmiddelen ». 18. Vraag van de heer Koen Bultinck aan de Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, over « de stijging van de rusthuisprijzen ».19. Vraag van de heer André Frédéric aan de Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, over « de terugbetaling van rolstoelen voor gehandicapten ». Commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en Maatschappelijke Hernieuwing Dinsdag 5 november 2002 1. Wetsontwerp houdende regeling van de autopsie na het onverwachte en om medisch onverklaarbare redenen overlijden van een kind van minder dan één jaar - Overgezonden door de Senaat. (Sluiting en stemmingen.) (Rapporteur : Mevr. Anne-Mie Descheemaeker.) Amendementen van Mevr. De Meyer, van Mevr. Gilkinet en Mevr.

Descheemaeker en van de heren Hondermarcq en Seghin, de heer Goutry c.s. en de heer Germeaux c.s. 2. Regeling van de werkzaamheden.3. Voorstel van resolutie (Mevr.Yolande Avontroodt en de heer Jacques Germeaux) met betrekking tot het organiseren van een wetenschappelijk prospectief onderzoek inzake de besluitvorming en medische zorghandelingen bij het levenseinde. 4. Wetsvoorstel (de heer Hubert Brouns) tot oprichting van de Orde van tandartsen.5. Wetsvoorstel (de heer Hubert Brouns) tot oprichting van de Orde van artsen.6. Wetsvoorstel (de heer Hubert Brouns) tot oprichting van de Orde van apothekers.7. Wetsvoorstel (de heren Etienne De Groot en Jef Valkeniers) tot wijziging van het koninklijk besluit nr.79 van 10 november 1967 betreffende de Orde van geneesheren. 8. Wetsvoorstel (de heer André Frédéric c.s.) betreffende de Orde der geneesheren. 9. Wetsvoorstel (de heren Koen Bultinck, Gerolf Annemans, Guy D'haeseleer, Roger Bouteca, Luc Sevenhans en Mevr.Alexandra Colen) tot oprichting van een Nederlandstalige en een Franstalige Orde van geneeskundigen. 10. Wetsvoorstel (Mevr.Anne-Mie Descheemaker, Mevr. Michèle Gilkinet en de heer Joos Wauters) tot oprichting van de Orde van artsen, het Tuchtcollege voor de Gezondheid en de Hoge Raad voor de Ethiek en Deontologie van de Gezondheid. 11. Wetsvoorstel (de heer Daniel Bacquelaine) tot wijziging van het koninklijk besluit nr.79 van 19 november 1967 betreffende de Orde van geneesheren. 12. Wetsvoorstel (de heren Koen Bultinck, Guy D'haeseleer en Hagen Goyvaerts) tot oprichting van een Nederlandstalige en een Franstalige Orde van apothekers.13. Wetsvoorstel (de heer Jan Peeters en Mevr.Magda De Meyer) tot afschaffing van de onderhoudsplicht van kinderen bij opname van bejaarden in een rusthuis. (Pro memorie.) 14. Wetsvoorstel (Mevr.Yolande Avontroodt) tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor maatschappelijk welzijn met het oog op het instellen van een uniforme regeling inzake de onderhoudsplicht van kinderen bij de opname van bejaarden in een rusthuis. (Pro memorie.) 15. Wetsvoorstel (de heer Luc Goutry en Mevr.Greta D'Hondt) ter verbetering van de toepassing van de onderhoudsplicht bij opname van ouderen in een rusthuis. (Pro memorie.) 16. Wetsvoorstel (Mevr.Magda De Meyer c.s.) tot wijziging van artikel 98 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. (Pro memorie.) 17. Vraag van Mevr.Annemie Van de Casteele aan de Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, over « nieuwe PCB-vervuiling ». 18. Vraag van de heer André Frédéric aan de Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, over « praktijken als piercing, tatoeage, scarificatie en onderhuidse implanting » 19.Vraag van Mevr. Trees Pieters aan de Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, over « namaakwapens ». 20. Vraag van de heer Robert Hondermarcq aan de Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, over « de beroepscommissie inzake de overbrenging en de fusie van apotheken ».21. Vraag van de heer Jo Vandeurzen aan de Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, over « het voorschrijven van methadon als substitutiebehandeling ».22. Vraag van de heer Roel Deseyn aan de Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, over « de MUG-helikopter in West-Vlaanderen ».23. Vraag van de heer Yves Leterme aan de Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, over « de vergoeding voor runderen die uit voorzorg uit de voedselketen worden gehouden ». 24. Vraag van de heer Roel Deseyn aan de Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, over « de waarschuwing m.b.t. de voedingssupplementen ». 25. Vraag van de heer Roel Deseyn aan de Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, over « het voorkomen van risico's van GSM-gebruik ».26. Hervatting van de agenda van de ochtendvergadering. Subcommissie Rekenhof Dinsdag 5 november 2002 1. Benoeming van de voorzitter.2. Samengevoegde wetsontwerpen : - Wetsontwerp houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. - Wetsontwerp tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof. - Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof. (Advies gevraagd door de Commissie voor de Financiën en de Begroting.) Commissie voor de Landsverdediging Dinsdag 5 november 2002 1. Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 juli 1978 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van de land-, de lucht- en de zeemacht en van de medische dienst. (Bespreking en stemmingen.) (Rapporteur : Mevr. Mirella Minne.) 2. Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 42 en 44 van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Adviescomité voor Wetenschappelijke en Technologische Vraagstukken Dinsdag 5 november 2002 1. Nota van de DWTC m.b.t. de PVH-opsporingstest voor baarmoederhalskanker. 2. Verslag van de EPTA-Conferentie (Londen, 21 en 22 oktober 2002.) 3. Voorstel van de Voorzitster m.b.t. een lastenboek over het thema « alternatieve energievormen ». 4. EPRI-Conferentie (13 en 14 november 2002) : ICT en democratische besluitvorming.5. Voorstel van de heer Thierry Verbist (Observatorium van de rechten op het Internet) om een interparlementair forum te organiseren. Werkgroep « Sociaal statuut van de zeevissers » Dinsdag 5 november 2002 1. Benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter.2. Regeling van de werkzaamheden. Commissie voor de Financiën en de Begroting Dinsdag 5 november 2002 - Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2003. - Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2003. - Algemene Toelichting. (Inleidende uiteenzetting door de Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie.) Woensdag 6 november 2002 1. Vraag van de heer Peter Vanhoutte aan de Minister van Financiën, over « de herziening van de kadastrale perequatie ».2. Vraag van de heer Peter Vanhoutte aan de Minister van Financiën, over « het statuut van de hypotheekbedienden ».3. Vraag van de heer Peter Vanhoutte aan de Minister van Financiën, over « de modernisering van de informatica bij de administratie van Financiën ».4. Interpellatie nr.1446 van de heer Jean-Pol Henry tot de Minister van Financiën, over « de ten behoeve van de gemeenten geheven personenbelasting en de weerslag van het federale beleid inzake financiën op de stad Charleroi ». 5. Vraag van de heer Peter Vanvelthoven aan de Minister van Financiën, over « een overzicht van de belastingssituatie in alle gemeenten ».6. Wetsontwerp houdende wijziging van de artikelen 53quater, 53quinquies, 53sexies en 55 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde. (Teruggezonden naar commissie : plenaire vergadering van 24 oktober 2002.) 7. Wetsontwerp tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Toegevoegde wetsvoorstellen : - Wetsvoorstel (de heren Maurice Dehu en Jacques Chabot) tot wijziging van de artikelen 18, 21 en 264 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Wetsvoorstel (de heren Jozef Van Eetvelt en Dirk Pieters) houdende vervanging van de aanvullende crisisbijdrage voor vennootschappen door een aanvullende gemeentelijke vennootschapsbelasting in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Wetsvoorstel (de heer Geert Versnick) houdende wijziging van een aantal fiscale bepalingen met betrekking tot de autonome gemeentedrijven.

Advies van de Raad van State.

Amendementen van de heer Versnick. - Wetsvoorstel (de heren Tony Van Parys, Yves Leterme en Dirk Pieters, Mevr. Trees Pieters en de heer Servais Verherstraeten) tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 om een verhoogde investeringsaftrek mogelijk te maken voor veiligheidsbevorderende investeringen. - Voorstel van resolutie (de heren Goyvaerts, Koen Bultinck en Guy D'haeseleer) strekkende tot fiscale stimuli voor investeringen in veiligheid door zelfstandige ondernemers. (Bespreking.) (Rapporteur : de heer Eric van Weddingen.) 8. Wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen inzake ecotaksen en ecobonussen. Amendementen van de regering en de heren Bacquelaine en van Weddingen.

Toegevoegd wetsvoorstel : - Wetsvoorstel (de heren Stefaan De Clerck, Yves Leterme en Dirk Pieters) tot verlaging van het BTW- en accijnstarief op minerale waters en frisdranken.

Amendementen van de heer Leterme. - Wetsvoorstel (Mevr. Magda De Meyer en de heren Patrick Lansens en Daan Schalck) tot wijziging van de bijlage, tabel A, X, bij het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven.

Amendementen van de heer Dirk Pieters. (Bespreking.) (Rapporteur : de heer Alfons Borginon.) 9. Wetsontwerp tot invoeging van artikel 466bis in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot regeling van de toepassing van artikel 244bis van hetzelfde wetboek op de inwoners van Nederland. Gemeenschappelijke vergadering van het Adviescomité voor Europese Aangelegenheden en van de Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen Dinsdag 5 november 2002 (Gemeenschappelijke vergadering met de analoge commissies van de Senaat) Gedachtewisseling met de Eerste Minister over de Europese Raad van Brussel (24 - 25 oktober 2002.) Commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming der Instellingen Woensdag 6 november 2002 1. Herziening van artikel 157 van de Grondwet - Ontwerp overgezonden door de Senaat. Toegevoegd voorstel : - Voorstel (de heer Peter Vanhoutte, Mevr. Fauzaya Talhaoui, Mevr.

Martine Dardenne en Mevr. Mirella Minne) tot herziening van artikel 157 van de Grondwet. (Stemmingen.) (Rapporteur : Mevr. Fauzaya Talhaoui.) Amendementen van Mevr. Schauvliege en de heren Bourgeois en Pieters. 2. Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 mei 2002 tussen de federale overheid en de gewesten met betrekking tot de oprichting van een Agentschap voor Buitenlandse Handel - Ontwerp overgezonden door de Senaat, nr.2092/1.

Commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt Woensdag 6 november 2002 1. Interpellatie nr.1444 van de heer Francis Van den Eynde tot de Eerste Minister, over « de beslissing van het parlement van de Franse Gemeenschap om zich voortaan voor te stellen als de vertegenwoordiging van alle Franstaligen uit België, dus ook de zogenaamde 'francophones de Flandre' ». (Het antwoord zal worden verstrekt door de Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie.) 2. Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten. (Voortzetting, sluiting en stemmingen.) (Rapporteur : Mevr. Kristien Grauwels.) Amendementen van de heren Coveliers en Tony Smets, Mevr. Grauwels, de heer Detremmerie en de regering.

Adviezen van de Raad van State. 3. Wetsontwerp houdende de inrichting van de functie van veiligheidsbeambte met het oog op de uitvoering van taken die betrekking hebben op de politie van hoven en rechtbanken en de overbrenging van gevangenen.4. Gedachtewisseling met de Minister van Binnenlandse Zaken over de Europese Raad van de Ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie van 14 en 15 oktober 2002.5. Samengevoegde wetsontwerpen : - Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Wetsontwerp tot wijziging van artikel 71 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Toegevoegd wetsvoorstel : - Wetsvoorstel (de heer Vincent Decroly, Mevr. Martine Dardenne, Mevr.

Claudine Drion, Mevr. Kristien Grauwels, Mevr. Leen Laenens en Mevr.

Géraldine Pelzer-Salandra en de heer Jef Tavernier) tot instelling van een status van tijdelijke bescherming ter aanvulling van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 betreffende de status van vluchtelingen en tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 6. Vraag van de heer Yvan Mayeur aan de Minister van Binnenlandse Zaken, over « het nieuwe koninklijke besluit tot vaststelling van het regime en de regels voor de werking van de gesloten centra voor vreemdelingen ».7. Interpellatie nr.1431 van de heer Karel Pinxten tot de Minister van Binnenlandse Zaken, over « de toepassing van de reglementering betreffende voetbalwedstrijden ». 8. Vraag van Mevr.Fauzaya Talhaoui aan de Minister van Binnenlandse Zaken, over « het rapport van het Comité ter Preventie van Foltering en Mensonwaardige Behandeling (CPT) overgemaakt aan de Belgische overheid ». 9. Vraag van de heer Guido Tastenhoye aan de Minister van Binnenlandse Zaken, over « de problemen in de gesloten centra voor illegalen ».10. Vraag van de heer Bernard Baille aan de Minister van Binnenlandse Zaken, over « de opleiding in het gebruik van de ISLP-software ».11. Vraag van de heer Jozef Van Eetvelt aan de Minister van Binnenlandse Zaken, over « de subsidiëring aan de brandweerzones ». Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen Woensdag 6 november 2002 1. Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Speciale Administratieve Regio Hongkong van de Volksrepubliek China inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 6 april 1998 - Overgezonden door de Senaat.2. Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Oezbekistan, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 14 november 1996 - Overgezonden door de Senaat.3. Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Staat Bahrein inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 30 juni 1998 - Overgezonden door de Senaat.4. Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Belgische Regering en de Macedonische Regering, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 22 oktober 1998 - Overgezonden door de Senaat.5. Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Kroatië inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Zagreb op 12 maart 1996 - Overgezonden door de Senaat.6. Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Zijne Majesteit de Sultan en Yang Di-Pertuan van Brunei Darussalam inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, gedaan te Brussel op 18 februari 1994 - Overgezonden door de Senaat.7. Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek van de Seychellen inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 27 februari 1998 - Overgezonden door de Senaat.8. Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Nieuw-Zeeland inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Wellington op 4 juni 1999 - Overgezonden door de Senaat.9. Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Zuid-Afrika, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 2 mei 2000 - Overgezonden door de Senaat.10. Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken, gedaan te Brussel op 11 december 2001 - Overgezonden door de Senaat.11. Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake rechtshulp in strafzaken tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Canada, ondertekend te Brussel op 11 januari 1996 - Overgezonden door de Senaat.12. Wetsontwerp houdende instemming met de Partnerovereenkomst tussen de Leden van de Groep van Staten in Afrika, het Caribisch Gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, anderzijds, en met de Bijlagen I, II, III, IV, V en VI, ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000 - Overgezonden door de Senaat.13. Voorstel van resolutie (Mevr.Michèle Gilkinet c.s.) betreffende het standpunt van België in het kader van de thans bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO) gevoerde onderhandelingen ingevolge de Verklaring van 14 november 2001 over de Overeenkomst inzake de Handelsaspecten van Intellectuele Eigendom (HAIE) en Volksgezondheid. 14. Samengevoegde voorstellen : - Voorstel van resolutie (Mevr.Muriel Gerkens, Mevr. Leen Laenens, Mevr. Claudine Drion en Mevr. Fauzaya Talhaoui) betreffende de Islamitische Republiek Iran. - Voorstel van resolutie (de heren Patrick Moriau, Daniel Bacquelaine, Jacques Simonet en Yvon Harmegnies) betreffende de politieke en humanitaire situatie in Iran. 15. Voorstel van resolutie (Mevr.Leen Laenens, Mevr. Karine Lalieux en Mevr. Claudine Drion en de heren Dirk Van der Maelen en Jacques Lefevre) betreffende de onderhandelingen over de Algemene Overeenkomst inzake de handel in diensten binnen de Wereldhandelsorganisatie. 16. Voorstel van resolutie (de heer Peter Vanhoutte en Mevr.Mirella Minne) inzake nucleaire ontwapening en mogelijke initiatieven van België ten overstaan van de NAVO die op termijn kunnen leiden tot de uitbouw van een kernwapenvrije zone in Europa. 17. Wetsvoorstel (de heer Geert Bourgeois en Mevr.Frieda Brepoels) betreffende de parlementaire controle op de samenwerking inzake justitie en binnenlandse aangelegenheden binnen de Europese Unie. (Voortzetting.) (Rapporteur : de heer Ferdy Willems.) - Advies van de Commissie voor de Justitie. - Advies van de Commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt. 18. Verslag (1 januari 2001 - 31 december 2001) van de regering aan het parlement over de toepassing van de wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit-, en doorvoer van wapens, munitie, en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en de daaraan verbonden technologie. - Gedachtewisseling met de Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken en met de Minister toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw. 19. Wetsvoorstel (de heer Pieter De Crem) tot wijziging van artikel 14 van de wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie.20. Wetsvoorstel (de heer Dirk Van der Maelen, Mevr.Martine Dardenne en de heren Robert Denis, Claude Eerdekens, Stef Goris en Peter Vanhoutte) houdende wijziging van de wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van en de bestrijding van illegale handel in wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie. 21. Wetsvoorstel (Mevr.Els Van Weert en Mevr. Annemie Van de Casteele) tot wijziging van de wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie. 22. Voorstel van resolutie (de heer Pieter De Crem) betreffende de intrekking van de export-licentie toegekend door de Belgische regering aan FN voor de levering van 5 500 mitrailleurs, type Minimi, aan Nepal. Gemeenschappelijke vergadering van de Commissie voor de Landsverdediging en van de Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen Gemeenschappelijke vergadering met de analoge commissies van de Senaat.

Vrijdag 8 november 2002 Gedachtewisseling met Ambassadeur Dominique Struye de Swielande, Vertegenwoordiger van België bij de NAVO, met het oog op de voorbereiding van de Top van Praag van 21 en 22 november 2002.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^