Document
gepubliceerd op 11 februari 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Commissievergaderingen Agenda Dinsdag 11 februari 2003, om 9 u. 45 m. (*) Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid Interpellatie van Mevr. Béatrice Fraiteur (F) tot(...) Toegevoegde interpellatie van mevr. Adelheid Byttebier (N) betreffe

bron
brusselse hoofdstedelijke raad
numac
2003020036
pub.
11/02/2003
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD


Commissievergaderingen Agenda Dinsdag 11 februari 2003, om 9 u. 45 m. (Paleis van het Brussels Parlement (commissiezaal 201) (*) Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid Interpellatie van Mevr. Béatrice Fraiteur (F) tot de heer Didier Gosuin, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met leefimilieu en waterbeleid, natuurbehoud, openbare netheid en buitenlandse handel, betreffende "het afvalstoffenplan".

Toegevoegde interpellatie van mevr. Adelheid Byttebier (N) betreffende "de oproep tot offertes in het kader van een project rond de verkoop van tweedehandsgoederen".

Mondelinge vraag van de heer Alain Adriaens (F) aan de heer Didier Gosuin, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met leefmilieu en waterbeleid, natuurbehoud, openbare netheid en buitenlandse handel, betreffende "de verontrustende gevolgen van de bouw van de hoofdriool van de Drootbeek".

Financieel en boekhoudkundig balans van het waterbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Verzoek tot hoorzitting van het Rekenhof, zoals gevraagd door een lid.

Voorontwerp van plan voor de preventie en het beheer van afvalstoffen 2003-2007. - Uiteenzetting van de Minister. - Gedachtewisseling.

Dinsdag 11 februari 2003, om 9 u. 30 m. (Paleis van het Brussels Parlement (commissiezaal 206) (*) (De vergadering zal eventueel worden verlengd) Commissie voor de Huisvesting en Stadsvernieuwing Achtste Rapport over de staat van de armoede in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (advies voor te leggen aan de commissie voor Sociale Zaken van de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, krachtens artikel 33.2 van het Reglement).

Rapporteurs : Mevr. Isabelle Emmery, Mevr. Brigitte Grouwels en Mevr.

Fatiha Saïdi. - Voortzetting van de bespreking. - Eventueel stemmingen.

Woensdag 12 februari 2003, om 14 uur (Samenkomst : werfpaviljoen stelplaats Vandermeeren (ter hoogte van de Birminghamstraat - MIVB, trams 82, 83, bussen 20, 63, metro : Weststation, Jacques Brel) Commissie voor de Infrastructuur, belast met Openbare Werken en Verkeerswezen Bezoek aan de stelplaats Vandermeeren en het station Delacroix.

Inschrijvingsformulier als bijlage.

Donderdag 13 februari 2003, om 14 u. 30 m. (Paleis van het Brussels Parlement (commissiezaal 206) (*) Commissie voor de Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, Externe Betrekkingen en Algemene Zaken Ontwerp van ordonnantie tot bekrachtiging van de artikelen 5 en 13, derde lid, van het koninklijk besluit van 11 december 2001 houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet en die ressorteert onder het Ministerie van Financiën, en tot bekrachtiging van de wijzigingen aan het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen ingevolge de wet van 8 april 2002 tot wijziging van de artikelen 5, 9, 11, 21 en 42 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen in uitvoering van de richtlijn nr. 1999/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 1999 betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen. - Aanwijzing van een rapporteur. - Bespreking. - Eventueel stemmingen.

Ontwerp van ordonnantie tot goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de invoering van de euro inzake de verkeersbelasting. - Aanwijzing van een rapporteur. - Bespreking. - Eventueel stemmingen. (*) Behalve in de gevallen bedoeld in artikel 32.1 a) en b) van het Reglement, zijn de vergaderingen van de commissies openbaar, onder voorbehoud van de bepalingen van het tweede lid van hetzelfde artikel.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^