Document
gepubliceerd op 08 februari 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vernieuwing van het mandaat van de leden van sommige paritaire comités en paritaire subcomités De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1070 Brussel, Ernest Blérotstraat 1, brengt ter kennis van de representatieve werknemers- en w Parit

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2012200519
pub.
08/02/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Vernieuwing van het mandaat van de leden van sommige paritaire comités en paritaire subcomités De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1070 Brussel, Ernest Blérotstraat 1, brengt ter kennis van de representatieve werknemers- en werkgeversorganisaties dat de duur van het mandaat van de leden van de navolgende paritaire comités en paritaire subcomités verstrijkt op : Paritair Comité Datum 1. Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf (nr.130) 04.06.2012 2. Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid (nr.128.03) 15.06.2012 3. Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder (nr.128.05) 15.06.2012 4. Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant (nr. 102.06) 16.06.2012 5. Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel (nr.117) 16.06.2012 6. Paritair Comité voor het cementbedrijf (nr.106) 29.06.2012 7. Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf (nr.145) 30.06.2012 8. Paritair Subcomité voor de metaalhandel (nr.149.04) 30.06.2012 9. Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking (nr.126) 13.07.2012 10. Nationaal Paritair Comité voor de sport (nr.223) 17.07.2012 11. Paritair Comité voor de banken (nr.310) 23.07.2012 12. Paritair Comité voor het bosbouwbedrijf (nr.146) 27.07.2012 13. Paritair Comité voor de casinobedienden (nr.217) 06.08.2012 Voor de toepassing van de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités (artikel 3), gewijzigd bij de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen, worden als representatieve werknemers- en werkgeversorganisaties aangemerkt : 1. de interprofessionele organisaties van werknemers en van werkgevers, die voor het gehele land zijn opgericht en die in de Centrale Raad voor het bedrijfsleven en in de Nationale Arbeidsraad vertegenwoordigd zijn;2. de vakorganisaties die aangesloten zijn bij of deel uitmaken van een onder 1 genoemde interprofessionele organisatie;3. de vakorganisaties van werkgevers die de Koning, op advies van de Nationale Arbeidsraad, als representatief in een bepaalde bedrijfstak erkent. Worden bovendien als representatieve werkgeversorganisaties aangemerkt de overeenkomstig de wetten betreffende de organisatie van de Middenstand gecoördineerd op 28 mei 1979, erkende nationale interprofessionele organisaties en beroepsorganisaties die representatief zijn voor de ondernemingshoofden uit het ambachtswezen, de kleine en middelgrote handel en de kleine nijverheid en voor de zelfstandigen die een vrij of een ander intellectueel beroep uitoefenen.

Om vervolgens, met toepassing van artikel 42 van de bovenvermelde wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, gewijzigd bij de programmawet van 22 december 2003, over te gaan tot de nieuwe aanstelling van de leden van deze paritaire comités en paritaire subcomités worden de betrokken organisaties verzocht, binnen de maand volgend op de bekendmaking van dit bericht in het Belgisch Staatsblad, mee te delen of zij voor vertegenwoordiging in aanmerking wensen te komen en eventueel van hun representatieve aard te doen blijken.

Deze kandidaturen moeten gericht worden aan de heer directeur-generaal van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Ernest Blérotstraat 1, te 1070 Brussel.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^