Document
gepubliceerd op 18 februari 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Betrekking van Nederlandstalig Staatsraad te begeven zijn bij de Raad van State Eerlang zal een betrekking van Nederlandstalig staatsraad te begeven zijn bij de Raad van State. De kandidaten moeten ten volle zevenendertig jaar oud zijn, doct 1° geslaa

bron
raad van state
numac
2013000063
pub.
18/02/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

RAAD VAN STATE


Betrekking van Nederlandstalig Staatsraad te begeven zijn bij de Raad van State Eerlang zal een betrekking van Nederlandstalig staatsraad te begeven zijn bij de Raad van State.

De kandidaten moeten ten volle zevenendertig jaar oud zijn, doctor, licentiaat of master in de rechten zijn, een nuttige juridische beroepservaring van ten minste tien jaar kunnen doen gelden en aan één van de volgende voorwaarden voldoen : 1° geslaagd zijn voor het vergelijkend examen van adjunct-auditeur en adjunct-referendaris bij de Raad van State, het vergelijkend examen van referendaris bij het Grondwettelijk Hof, het vergelijkend examen van adjunct-auditeur bij het Rekenhof of het examen inzake beroepsbekwaamheid bedoeld in artikel 259bis van het Gerechtelijk Wetboek;2° een administratieve functie met minstens rang 15 of een gelijkwaardige rang uitoefenen bij een Belgische overheidsdienst of bij een Belgische overheidsinstelling;3° met goed gevolg een proefschrift tot het verkrijgen van het doctoraat in de rechtsgeleerdheid hebben verdedigd of geaggregeerde zijn voor het hoger onderwijs in de rechten;4° in België een ambt van magistraat van het openbaar ministerie of van werkend rechter uitoefenen, dan wel lid zijn van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen;5° houder zijn van een leeropdracht rechtswetenschappen aan een Belgische universiteit. Voor de toepassing van de vorige alinea wordt het ambt van referendaris bij het Hof van Cassatie gelijkgesteld met de ambten waarvan de uitoefening een nuttige juridische beroepservaring oplevert in de zin van die alinea.

De kandidaturen, vergezeld van een curriculum vitae, worden op straffe van onontvankelijkheid bij ter post aangetekende brief toegezonden aan de Eerste Voorzitter van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, vóór 22 maart 2013.

Voor nadere inlichtingen kunnen de kandidaten zich wenden tot de heer Erik Notebaert op het nummer 02-234 97 93 van de dienst Personeel & Organisatie van de Raad van State.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^