Document
gepubliceerd op 10 april 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Oproep tot kandidaatstelling met het oog op de toewijzing van het mandaat van directeur-diensthoofd HRM en transversale administratieve diensten (A4) en van directeur-diensthoofd Financiën-Budget, IT en Logistiek (A4) bij de Dienst voor Bra(...) De DB

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2018011546
pub.
10/04/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018011546

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Oproep tot kandidaatstelling (m/v/x) met het oog op de toewijzing van het mandaat van directeur-diensthoofd HRM en transversale administratieve diensten (A4) en van directeur-diensthoofd Financiën-Budget, IT en Logistiek (A4) bij de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (hierna DBDMH) De DBDMH is een is een instelling van openbaar nut van categorie A. Deze instelling is belast met de brandbestrijding en de eerste hulpverlening aan zieke of gewonde personen en hun vervoer naar ziekenhuizen, evenals met de opdrachten die toegewezen zijn aan brandweerdiensten met betrekking tot de civiele veiligheid en de afgifte van adviezen inzake brandpreventie.

Voor zijn administratief personeel is de DBDMH onderworpen aan de bepalingen van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014031406 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014031405 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

In toepassing van boek IV van voormeld besluit heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op 29 maart 2018 beslist om over te gaan tot een publieke oproep tot kandidaten voor de betrekkingen van directeur-diensthoofd HRM en transversale administratieve diensten en van directeur-diensthoofd Financiën-Budget, IT en Logistiek die bij mandaat moeten worden ingevuld.

De effectieve uitoefening van de mandaten is voorzien voor een duur van 5 jaar. De mandaathouder wordt geëvalueerd in de loop van de uitvoering van zijn mandaat.

De kandidaten voor een mandaatbetrekking moeten voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden voor overheidsbetrekkingen (artikel 34 van het voormelde besluit) en over minstens één van de volgende professionele ervaringen beschikken: - minstens negen jaar anciënniteit in niveau A of een equivalent niveau in de openbare sector; - minstens zes jaar ervaring in een leidinggevende functie. Onder ervaring in een leidinggevende functie verstaat men de ervaring inzake bestuur in een openbare dienst of in een organisatie uit de privésector.

Ieder kandidatuurdossier bevat : - een uiteenzetting van de titels en ervaring die de kandidaat voorlegt om voor de betrekking te kandideren. De uiteenzetting gebeurt aan de hand van het standaard curriculum vitae; - een beheerplan waarin bepaald wordt op welke manier de kandidaat de tijdens het mandaat te bereiken doelstellingen, vastgelegd overeenkomstig artikel 464 van het voormelde besluit, beoogt te verwezenlijken. Onder doelstellingen dient verstaan te worden de aan de mandaathouder toegewezen strategische en transversale doelstellingen De functiebeschrijving, de te bereiken doelstellingen, het standaard curriculum vitae en alle informatie over de procedure kunnen verkregen worden bij de directie van Human Resources van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel - Secretariaat van de selectiecommissies van de mandaathouders van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (tel. : 02/800.36.43 - e-mail : dvanmerris@sprb.brussels).

De kandidatuur dient, op straffe van nietigheid, toegestuurd te worden aan de Voorzitter van de Directieraad van de DBDMH, de heer Tanguy du bus de Warnaffe, (Helihavenlaan 11-15, 1000 Brussel), per aangetekend schrijven en onder dubbele gesloten omslag (met vermelding "kandidatuur" - "vertrouwelijk - niet openen") binnen een termijn van 35 dagen. Die termijn gaat in op de dag die volgt op de bekendmaking van deze vacature in het Belgisch Staatsblad. Bovendien zal de kandidaat op de achterzijde van elke omslag de titel van de betrekking waarvoor hij zich kandidaat stelt, noteren.

De kandidaten die in aanmerking komen, worden uitgenodigd voor een gesprek met de bevoegde selectiecommissie.

Het gesprek zal bestaan uit: - een analyse van het beheersplan, met vraag- en antwoordronde; - een assessmentproef (rollenspel) door en in aanwezigheid van een extern selectiekantoor.

De selectiecommissie formuleert voor elke kandidaat een gemotiveerd advies, waarbij zij rekening houdt met: - de functiebeschrijving en de mate waarin het profiel van de kandidaat en het resultaat van het gesprek (met inbegrip van de assessment) daarbij aansluiten; - de titels en de beroepservaring die de kandidaat kan voorleggen; - de afstemming van het beheersplan op de te bereiken doelstellingen en de voorstelling van het plan.

Na afloop van het gesprek en analyse van de kandidatuur, deelt de selectiecommissie de kandidaten in hetzij bij groep A "geschikt", hetzij bij groep B "niet geschikt". In groep A worden de kandidaten gerangschikt.

De Regering benoemt de mandataris uit de "geschikt" verklaarde kandidaten.


begin


Publicatie : 2018-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^