Document
gepubliceerd op 10 april 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Oproep tot kandidaatstelling met het oog op de toewijzing van drie mandaten van officier-Departementshoofd (A4) bij de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (hierna DBDMH) De DBDMH(...) Voor zijn

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2018011547
pub.
10/04/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018011547

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Oproep tot kandidaatstelling (m/v/x) met het oog op de toewijzing van drie mandaten van officier-Departementshoofd (A4) bij de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (hierna DBDMH) De DBDMH is een is een instelling van openbaar nut van categorie A. Deze instelling is belast met de brandbestrijding en de eerste hulpverlening aan zieke of gewonde personen en hun vervoer naar ziekenhuizen, evenals met de opdrachten die toegewezen zijn aan brandweerdiensten met betrekking tot de civiele veiligheid en de afgifte van adviezen inzake brandpreventie.

Voor zijn operationeel personeel is de DBDMH onderworpen aan de bepalingen van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 augustus 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/08/2017 pub. 14/09/2017 numac 2017013133 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp sluiten houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de DBDMH. In toepassing van boek IV van voormeld besluit heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op 29 maart beslist over te gaan tot een publieke oproep tot kandidaten voor drie betrekkingen van rang A4 die bij mandaat moeten worden ingevuld: - de betrekking van officier-departementshoofd Operaties; - de betrekking van officier-departementshoofd Preventie; - de betrekking van officier-departementshoofd Preparatie.

De effectieve uitoefening van de mandaten is voorzien voor een duur van 5 jaar. De mandaathouder wordt geëvalueerd in de loop van de uitvoering van zijn mandaat.

De kandidaten voor een operationele mandaatbetrekking bij de DBDMH moeten voldoen aan de voorwaarden van artikel 14, § 2, met uitzondering van de voorwaarden bedoeld onder punt 6° en 7° van artikel 14, § 2 (besluit van 24 augustus 2017) alsook aan de volgende voorwaarden: - minstens negen jaar anciënniteit in het hoger kader bij de DBDMH of in een hulpverleningszone van het land van ministens categorie 3; - houder zijn van het brevet OFF3.

Ieder kandidatuurdossier bevat : - een uiteenzetting van de titels en ervaring die de kandidaat voorlegt om voor de betrekking te kandideren. De uiteenzetting gebeurt aan de hand van het standaard curriculum vitae; - een beheersplan waarin bepaald wordt op welke manier de kandidaat de tijdens het mandaat te bereiken doelstellingen beoogt te verwezenlijken. Onder doelstellingen dient verstaan te worden de aan de mandaathouder toegewezen strategische en transversale doelstellingen De functiebeschrijvingen, de te bereiken doelstellingen, het standaard curriculum vitae en alle informatie over de procedure kunnen verkregen worden bij de directie van Human Resources van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel - Secretariaat van de selectiecommissies van de mandaathouders van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (tél. : 02/800.36.43 - e-mail : dvanmerris@sprb.brussels).

De kandidatuur dient, op straffe van nietigheid, toegestuurd te worden aan de Voorzitter van de Directieraad van de DBDMH, de heer Tanguy du Bus de Warnaffe, (Helihavenlaan 11-15, 1000 Brussel), per aangetekend schrijven en onder dubbele gesloten omslag (met vermelding "kandidatuur" - "vertrouwelijk - niet openen") binnen een termijn van 35 dagen. Die termijn gaat in op de dag die volgt op de bekendmaking van deze vacature in het Belgisch Staatsblad. Bovendien zal de kandidaat op de achterzijde van elke omslag de titel van de betrekking waarvoor hij zich kandidaat stelt, noteren.

In geval van kandidatuur voor meerdere betrekkingen, dient de kandidaat voor elke beoogde betrekking een apart kandidaatuurdossier in te dienen, toegestuurd per aparte zending.

De kandidaten die in aanmerking komen, worden uitgenodigd voor een gesprek met de bevoegde selectiecommissie.

Het gesprek zal bestaan uit: - een analyse van het beheersplan, met vraag- en antwoordronde; - een assessmentproef (rollenspel) door en in aanwezigheid van een extern selectiekantoor.

De selectiecommissie formuleert voor elke kandidaat een gemotiveerd advies, waarbij zij rekening houdt met: - de functiebeschrijving en de mate waarin het profiel van de kandidaat en het resultaat van het gesprek (met inbegrip van de assessment) daarbij aansluiten; - de titels en de beroepservaring die de kandidaat kan voorleggen; - de afstemming van het beheersplan op de te bereiken doelstellingen en de voorstelling van het plan.

Na afloop van het gesprek en analyse van de kandidatuur, deelt de selectiecommissie de kandidaten in hetzij bij groep A "geschikt", hetzij bij groep B "niet geschikt". In groep A worden de kandidaten gerangschikt.

De Regering benoemt de mandataris uit de "geschikt" verklaarde kandidaten.


begin


Publicatie : 2018-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^