Document
gepubliceerd op 20 februari 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Uitnodiging voor kandidaatstelling Veiling van gebruiksrechten voor radiofrequenties in de band 2520-2535/2640-2655 MHz Eind 2011 vond een veiling plaats van de 2,6 GHz band. Deze veiling leidde tot in totaal 155 MHz die succesvol geveild werd v Er is

bron
belgisch instituut voor postdiensten en telecommunicatie
numac
2020040389
pub.
20/02/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020040389

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE


Uitnodiging voor kandidaatstelling Veiling van gebruiksrechten voor radiofrequenties in de band 2520-2535/2640-2655 MHz Eind 2011 vond een veiling plaats van de 2,6 GHz band. Deze veiling leidde tot in totaal 155 MHz die succesvol geveild werd voor een totale opbrengst van 77.790.000 EUR. Aan vier operatoren (destijds Belgacom NV, BUCD bvba, KPN group Belgium en Mobistar) werden gebruiksrechten toegekend.

Er is momenteel nog een vrije band van 15 MHz duplex (2520-2535/2640-2655MHz). Het BIPT heeft beslist om deze band ter veiling aan de markt aan te bieden.

Een eerste fase in de veilingsprocedure is de uitnodiging voor kandidaatstelling, die potentiële kandidaten moet toelaten een aanvraag in te dienen om zich te kwalificeren voor de veiling (om te voldoen aan regels voor de geldigheid van de veiling). De indiening van een dergelijke aanvraag zal gebeuren door het invullen van een formulier voor kandidaatstelling.

Op 13 februari 2020 heeft de Raad van het BIPT beslist om uit te nodigen voor kandidaatstelling.

Hieronder worden instructies gegeven met betrekking tot de vereiste informatie in het formulier voor kandidaatstelling en de vorm van de presentatie. De termen gebruikt in het formulier voor kandidaatstelling en in de huidige instructies dienen te worden begrepen in de zin van het koninklijk besluit van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 25/01/2011 numac 2011011016 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende radiotoegang in de frequentieband 2500-2690 MHz sluiten betreffende radiotoegang in de frequentieband 2500-2690 MHz (hierna: "4G-besluit").

De frequentieblokken vermeld in art. 4, § 1, 3° van het 4G-besluit worden ter veiling aangeboden voor een vergunningsduur van 15 jaar.

Verplichte gegevens betreffende de kandidaat (artikel 14, § 1 4G-besluit): 1.1. De naam van de kandidaat ("de kandidaat"). 1.2. Het adres, telefoon- en faxnummer in de EU waarop de kandidaat op werkdagen, tussen 8 en 19 uur, bereikt kan worden, en dat voor deze procedure geldt als het officiële adres van de kandidaat met de bedoeling er documenten af te leveren, kennisgevingen te doen geworden en betekeningen te verrichten (artikel 14, § 1, 1° 4G-besluit). 1.3. De namen, titels, hoedanigheden en handtekeningen van minstens één persoon die wettelijk bevoegd is om de kandidaat ten volle te vertegenwoordigen krachtens de wet of de statuten van de kandidaat voor alle handelingen die verband kunnen hebben met de procedure tot toekenning van gebruiksrechten (artikel 14, § 1, 2°, 4G-besluit). 1.4. Het bankrekeningnummer van de kandidaat waarop het bedrag overeenkomstig artikel 18 of 35, § 3 4G-besluit kan teruggestort worden (artikel 14, § 1, 7° 4G-besluit). 1.5. De technische norm of technologie die de kandidaat van plan is te gebruiken en frequentieblokken waarvoor geboden zal worden (artikel 14, § 1, 8° 4G-besluit). 1.6. Een gedetailleerd, duidelijk en volledig overzicht van de aandeelhoudersstructuur van de kandidaat (artikel 14, § 1, 5° 4G-besluit):

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Elke vorm moet de naam bevatten van de persoon die hij vertegenwoordigt. • Rechtstreekse deelnemingen moeten worden aangeduid met een volle lijn die de twee partijen verbindt, met aan de zijkant een indicatie van het percentage van de deelneming tussen de twee partijen. De lijnen moeten ofwel horizontaal ofwel verticaal zijn, maar niet diagonaal.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Andere vormen van controle of invloed, zoals een managementovereenkomst of gemeenschappelijke bestuurders, dienen aangegeven te worden met een dubbele lijn met punten (= = =), met een ter illustratie of uitleg bijgevoegde tekst of voetnoot, die het controlemechanisme aangeeft. • Indien er andere ondernemingen zijn die onder de controle van een verbonden persoon vallen, moet de informatie weergegeven worden zoals in het hieronder weergegeven diagram. Voeg op een afzonderlijk blad een lijst toe met ondernemingen die onder de controle van deze verbonden persoon vallen (zie het punt beneden op de lijst).

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld • Elke lijst moet een titel in de vorm van Lijst A, B hebben. De hoofdonderneming van de lijst moet boven aan de lijst staan en opgesomd eronder de ondernemingen die rechtstreeks door de hoofdonderneming gecontroleerd worden, correct opgesteld om de volgorde van de aanhoudingsstructuur aan te duiden. Bij wijze van voorbeeld zou de volgende presentatie geschikt zijn: Hoofdonderneming Onderneming A Onderneming A1 Onderneming A2 Onderneming A2i Onderneming A2ii Onderneming B Onderneming C (Enz., indien nodig).

Het is niet noodzakelijk lijsten te verschaffen met ondernemingen die verbonden personen zijn ten aanzien van een kandidaat krachtens een gemeenschappelijke eigendom door een overheid.

Documenten die bij het formulier voor kandidaatstelling gevoegd dienen te worden: 2.1. De statuten of, bij gebreke daaraan, equivalente documenten van de kandidaat (artikel 14, § 1, 3° 4G-besluit): indien de originelen daarvan niet in het Frans of het Nederlands zijn, dient een officiële vertaling geleverd te worden (in één van deze talen), vergezeld van de versie in de originele taal. De kandidaat is verantwoordelijk voor de correctheid van elke vertaling. 2.2. Het bewijs, of indien een dergelijk bewijs niet uitgereikt wordt in het land waar de zetel van de kandidaat gevestigd is, een verklaring onder ede dat de kandidaat niet in staat van faillissement of van vereffening of een gelijkaardige toestand verkeert, en dat hij geen aangifte heeft gedaan van faillissement en niet in een vereffeningsprocedure of procedure van gerechtelijk akkoord betrokken is, en niet in een gelijkaardige procedure volgens een buitenlandse reglementering betrokken is (artikel 14, § 1, 4° 4G-besluit). De originelen daarvan moeten in het Frans of het Nederlands geleverd worden, of, bij gebreke daaraan, in een officiële Franse of Nederlandse vertaling. De kandidaat is verantwoordelijk voor de correctheid van elke vertaling. 2.3. Het bewijs van kennisgeving overeenkomstig artikel 9 van de wet van 13 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie sluiten betreffende de elektronische communicatie (artikel 14, § 1, 9° 4G-besluit). 2.4. Het bewijs van de betaling van de waarborg (artikel 14, § 1, 6° 4G-besluit): het bewijs dient onherroepelijke betalingsinstructies, gegeven aan de bank(en) belast met de betaling, te bevatten, samen met de bevestiging van de bank(en) dat de betaling doorgevoerd werd in het clearing systeem (een bevestiging van de bank(en) dat het recht op de rekening van de bestemmeling werd gestort, dient niet geleverd te worden).

Betalingsinstructies 3.1. De waarborg van EUR 1 miljoen dient te worden gestort op rekeningnummer 100-0086954-76 - IBAN: BE91 1000 0869 5476 - BIC: NBBEBEBB203 met de vermelding "4G-procedure".

Instructies voor het indienen van de kandidaturen De laatste dag voor de indiening van de kandidaturen is 23 maart 2020, uiterlijk om 10 u.

De kandidaturen moeten worden ingediend op werkdagen tussen 9 uur en 17 uur op het volgende adres: BIPT Ellipse Building - Gebouw C Koning Albert II-laan 35 1030 Brussel Een ontvangstbewijs wordt afgeleverd.

Kandidaturen dienen geleverd te worden in twee exemplaren, met aanduiding van een origineel exemplaar dat medeondertekend wordt door de gemachtigde vertegenwoordigers van de kandidaten (artikel 13, § 1, 2° -3° 4G-besluit). De kandidaturen dienen geleverd te worden in verzegelde dozen met volgende vermelding: Ter attentie van de heer Michel Van Bellinghen (naam van de kandidaat) Kandidatuur 4G-veiling Doos (nummer van de doos) van (totaal aantal dozen) Opmerking De kandidaten dienen te noteren dat de kandidatuur bij het indienen ervan volledig dient te zijn, in het correcte aantal kopieën en zonder fouten en weglatingen. Ze dient eveneens ingediend te worden binnen de aangegeven uren en ten laatste op de dag en het uur bepaald door het BIPT. De kandidatuur kan als niet-ontvankelijk worden beschouwd indien deze voorwaarden niet vervuld zijn.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2020-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^