Erkenning van 26 mei 2011
gepubliceerd op 07 juni 2011
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot intrekking van de erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten

bron
federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2011018207
pub.
07/06/2011
prom.
26/05/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN


26 MEI 2011. - Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot intrekking van de erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten


Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, Gelet op het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen, inzonderheid op artikel 3, § 5;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 april 2005 betreffende de aanduiding van de officiële laboratoria, tot bepaling van de procedure en de erkenningsvoorwaarden van laboratoria die analyses uitvoeren in het kader van de controleopdracht van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot uitvoering van de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, anti-hormonale, beta-adrenergische of productiestimulerende werking, inzonderheid op artikel 2, 2° en artikel 8;

Gelet op de beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen van 26 mei 2009 tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 10 juni 2009;

Overwegende dat het laboratorium Cerachim niet langer voldoet aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in de artikelen 4 en 5 van het hierboven vermelde koninklijk besluit van 15 april 2005, Beslist : Enig artikel. De erkenning van het laboratorium Cerachim, quai des Otages 3, 7000 Mons, wordt ingetrokken met ingang van 1 juni 2011.

Brussel, 26 mei 2011 De Gedelegeerd bestuurder, G. Houins

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^