Erkenning
gepubliceerd op 03 april 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Erkenning als beveilingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997 en 9 juni 1999 - Wijzi Bij

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2001000288
pub.
03/04/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Erkenning als beveilingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997 en 9 juni 1999 - Wijzigingen Bij ministerieel besluit van 12 januari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001022025 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 houdende bepaling van de voorwaarden en regelen voor de vaststelling van de verpleegdagprijs, van het budget en de onderscheidene bestanddelen ervan, alsmede van de r sluiten tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 september 1997 betreffende de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan de onderneming Bols Technics N.V., wordt het cijfer "75" vervangen door het cijfer "9".

De adreswijziging treedt in werking vanaf 24 januari 2000.

Bij ministerieel besluit van 12 januari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001022025 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 houdende bepaling van de voorwaarden en regelen voor de vaststelling van de verpleegdagprijs, van het budget en de onderscheidene bestanddelen ervan, alsmede van de r sluiten tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 juni 1998 betreffende de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan de heer Klaus Muller, die zijn activiteiten uitoefent onder de handelsbenaming M.D. Electro, worden de woorden "3941 Hechtel-Eksel, Overpelterbaan 55" vervangen door de woorden "3950 Kaulille, Schansweg 18".

De adreswijziging treedt in werking vanaf 14 november 2000.

Bij ministerieel besluit van 17 januari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/01/2001 pub. 22/02/2001 numac 2001014019 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende de benoeming van een voorzitter en leden van de examencommissie met betrekking tot de pleziervaart type ministerieel besluit prom. 17/01/2001 pub. 02/02/2001 numac 2001021056 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot aanwijzing van de omroeporganisaties als bedoeld in artikel 13, 2e streepje, van de wet van 30 maart 1995 betreffende de netten voor distributie voor omroepuitzendingen en de uitoefening van televisieomroepactiviteiten in het twee type ministerieel besluit prom. 17/01/2001 pub. 09/02/2001 numac 2001012035 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Opvolgingscommissie voor de externe diensten voor technische controles op de werkplaats type ministerieel besluit prom. 17/01/2001 pub. 09/03/2001 numac 2001014033 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter en leden van de Commissie voor het verlenen van Rijnschipperspatenten sluiten wordt het artikel twee van het ministerieel besluit van vernieuwing, houdende de erkenning als beveiligingsonderneming van de heer Emmanuel Doucet, die zijn handelsactiviteiten uitoefent onder de benaming "New Tech", als volgt gewijzigd : De woorden "de Charleville 14" worden vervangen door de woorden "Frange Boisée 13".

Dit besluit heeft uitwerking vanaf 16 februari 2000.

Bij ministerieel besluit van 5 februari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/02/2001 pub. 08/02/2001 numac 2001022074 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de financiering van de laboratoriumtest voor het opsporen van boviene spongiforme encefalopathie type ministerieel besluit prom. 05/02/2001 pub. 15/02/2001 numac 2001003050 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 januari 2001 betreffende de aan de ambtenaren van de Administratie der thesaurie alsook aan de personeelsleden van het Agentschap van de schuld toe te kennen delegaties inzake de macht type ministerieel besluit prom. 05/02/2001 pub. 15/02/2001 numac 2001003094 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de rentevoet van de in 2001 uit te keren intresten voor de bij de Deposito- en Consignatiekas in bewaring gegeven consignaties, vrijwillige deposito's en borgtochten type ministerieel besluit prom. 05/02/2001 pub. 21/02/2001 numac 2001000149 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de tegemoetkoming in de wedde van de leden van de gemeentepolitie die deelnemen aan de wettelijk verplicht gestelde beroepsopleidingen die met periodes van actieve dienst worden gelijkgesteld type ministerieel besluit prom. 05/02/2001 pub. 17/02/2001 numac 2001021095 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit houdende regeling van de toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan sommige personeelsleden van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid type ministerieel besluit prom. 05/02/2001 pub. 28/02/2001 numac 2001022112 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de wijze van het nemen van monsters voor de officiële controle op de maximumgehalten aan mycotoxines in bepaalde voedingsmiddelen sluiten tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 mei 1998 betreffende de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan de onderneming Anseeuw Domotica B.V.B.A., worden de woorden "Grote Veldstraat 129" vervangen door de woorden "Diksmuidestraat 74C".

De adreswijziging treedt in werking vanaf 28 januari 2001.

Bij ministerieel besluit van 13 februari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/02/2001 pub. 03/03/2001 numac 2001009097 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot erkenning, bedoeld in artikel 508/2 van het Gerechtelijk Wetboek, van bepaalde organisaties voor de juridische bijstand type ministerieel besluit prom. 13/02/2001 pub. 20/02/2001 numac 2001011082 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas sluiten tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 mei 1998 betreffende de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan de onderneming Werner Weber en Zonen B.V.B.A., worden de woorden "2160 Wommelgem, Autolei 228-230" vervangen door de woorden "2170 Merksem, Minister Delbekelaan 12-14".

De adreswijziging treedt in werking vanaf 7 augustus 2000.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^