Erkenning
gepubliceerd op 18 mei 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997 en 9 juni 1999. - Ve Bij

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2001000437
pub.
18/05/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997 en 9 juni 1999. - Vernieuwingen Bij ministerieel besluit van 9 maart 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/03/2001 pub. 17/03/2001 numac 2001009204 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit houdende de goedkeuring van het programma van het vergelijkend examen tot rangschikking van kandidaat-notarissen voor het jaar 2001 type ministerieel besluit prom. 09/03/2001 pub. 26/04/2001 numac 2001016083 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende erkenning van een centrum voor de productie, de handel, het intracommunautair handelsverkeer en de invoer van varkenssperma type ministerieel besluit prom. 09/03/2001 pub. 21/03/2001 numac 2001021138 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag van het presentiegeld van sommige leden van de beheerscommissies van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort en o type ministerieel besluit prom. 09/03/2001 pub. 21/03/2001 numac 2001021140 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag van het presentiegeld van sommige leden van de beheerscommissie van de Nationale Dienst voor Congressen opgericht als Staatsdienst met afzonderlijk beheer en tot bepaling van de vergoeding toegekend aan type ministerieel besluit prom. 09/03/2001 pub. 21/03/2001 numac 2001021141 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag van het presentiegeld van sommige leden van de beheerscommissie van de Dienst voor wetenschappelijke en technische Informatie opgericht als Staatsdienst met afzonderlijk beheer en tot bepaling van de ve type ministerieel besluit prom. 09/03/2001 pub. 05/04/2001 numac 2001022177 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan statutaire personeelsleden, stagiairs en personeelsleden aangeworven bij arbeidsovereenkomst, tewerkgesteld in de onthaalcentra voor vluchtelingen van het Ministeri type ministerieel besluit prom. 09/03/2001 pub. 21/03/2001 numac 2001021139 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag van het presentiegeld van sommige leden van de beheerscommissie van het Belgisch telematica-onderzoeksnetwerk opgericht als Staatsdienst met afzonderlijk beheer en tot bepaling van de vergoeding toegeke sluiten wordt de erkenning van volgende onderneming vernieuwd voor een periode van 5 jaar, vanaf 5 maart 2001 : De heer Schoorens, Jean-Claude, die zijn activiteiten uitoefent onder de handelsbenaming "Claudelec", gevestigd te 1080 Brussel, Korenbeeklaan 149A, onder het nr. 20 0821 48.

Bij ministerieel besluit van 12 maart 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/03/2001 pub. 27/03/2001 numac 2001000292 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit waarbij de Directeur-generaal van de Algemene Directie van de Wetgeving en van de Nationale Instellingen gemachtigd wordt vrijstelling te verlenen van het materieel houden van de steekkaarten die de bevolkingsregisters en het vreemdel type ministerieel besluit prom. 12/03/2001 pub. 04/04/2001 numac 2001022203 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de vergoedingen en het presentiegeld waarop de leden en deskundigen van het Wetenschappelijk Comité en de deskundigen van het Raadgevend Comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voe sluiten wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan de onderneming B.E.S. Brugse Elektro Service B.V.B.A., gevestigd te 8000 Brugge, Sint-Pieterszuidstraat 47, onder het nr. 20 0838 49 voor een periode van vijf jaar met ingang van 9 mei 2001.

Bij ministerieel besluit van 12 april 2001 wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan de heer Jan Vanparijs, gevestigd te 3300 Tienen, Dalweg 43, onder het nr. 20 0819 47 voor een periode van vijf jaar met ingang van 11 januari 2001.

Bij ministerieel besluit van 12 maart 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/03/2001 pub. 27/03/2001 numac 2001000292 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit waarbij de Directeur-generaal van de Algemene Directie van de Wetgeving en van de Nationale Instellingen gemachtigd wordt vrijstelling te verlenen van het materieel houden van de steekkaarten die de bevolkingsregisters en het vreemdel type ministerieel besluit prom. 12/03/2001 pub. 04/04/2001 numac 2001022203 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de vergoedingen en het presentiegeld waarop de leden en deskundigen van het Wetenschappelijk Comité en de deskundigen van het Raadgevend Comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voe sluiten wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan de onderneming Elektromon B.V.B.A., gevestigd te 1702 Groot-Bijgaarden, R. Dansaertlaan 253, voorheen gevestigd te 1700 Dilbeek, Kattebroekstraat 213, onder het nr. 20 0812 47 voor een periode van vijf jaar met ingang van 11 januari 2001.

De adreswijziging van de onderneming treedt in werking vanaf 11 januari 1996.

Bij ministerieel besluit van 3 april 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/04/2001 pub. 09/05/2001 numac 2001022265 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 1994 tot aanwijzing van de leden van de bijzondere werkgroepen bedoeld in artikel 7, 1° en 3° van het koninklijk besluit van 19 november 1982 betreffende de werking van de N type ministerieel besluit prom. 03/04/2001 pub. 25/04/2001 numac 2001022264 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot bijwerking van het bedrag van het forfaitair dagloon bepaald bij artikel 31bis, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van sluiten wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan de heer Luc Vanslambroeck, gevestigd te 8020 Oostkamp, Proosdijstraat 59, onder het nr. 20 0850 50 voor een periode van vijf jaar met ingang van 24 juni 2001.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^