Erkenning
gepubliceerd op 18 mei 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997 en 9 juni 1999. - Op Bij

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2001000438
pub.
18/05/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997 en 9 juni 1999. - Opheffingen Bij ministerieel besluit van 15 maart 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/03/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001003172 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 juni 1999 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 25 maart 1999 houdende de verdeling van de betrekkingen per organieke afdeling van het Ministerie van Financiën type ministerieel besluit prom. 15/03/2001 pub. 19/04/2001 numac 2001022233 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot bepaling van de voorwaarden waaronder gezinsbijslag wordt toegekend uit hoofde van grensarbeiders sluiten wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het nr. 20 0506 31 aan de heer Rudy Deschuyteneer die zijn activiteiten uitoefent onder de handelsbenaming Das, gevestigd te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Pijnbroekstraat 56, opgeheven.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 6 februari 2001.

Bij ministerieel besluit van 26 maart 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/03/2001 pub. 05/04/2001 numac 2001011146 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot schrapping van erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 26/03/2001 pub. 27/03/2001 numac 2001016095 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van mond- en klauwzeer type ministerieel besluit prom. 26/03/2001 pub. 15/05/2001 numac 2001011152 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit waarbij de nodige machtiging wordt verleend aan de organismen belast met de afgifte van oorsprongsattesten en bindende oorsprongsinlichtingen en waarbij hun bevoegdheid bepaald wordt type ministerieel besluit prom. 26/03/2001 pub. 31/03/2001 numac 2001022213 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specia sluiten wordt het ministerieel besluit van 16 maart 1998 dat de erkenning als beveiligingsonderneming verleent onder het nummer 20 0949 67 aan de onderneming « Etablissement Dalle, Jean-Marie », gevestigd te 5651 Tarcienne, rue des 10 Bonniers 34, opgeheven.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 21 december 2000.

Bij ministerieel besluit van 29 maart 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/03/2001 pub. 05/04/2001 numac 2001022252 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2001 tot benoeming van de leden van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas type ministerieel besluit prom. 29/03/2001 pub. 31/03/2001 numac 2001022214 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specia type ministerieel besluit prom. 29/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001022259 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende schorsing van de aflevering van geneesmiddelen die tolcapone bevatten type ministerieel besluit prom. 29/03/2001 pub. 31/03/2001 numac 2001022215 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specia sluiten wordt het enige artikel van het ministerieel besluit van 23 januari 1997, houdende de erkenning als beveiligingsonderneming van de onderneming Top Elec Security van de heer Jean-Pierre Beaufort, als volgt gewijzigd : de woorden « rue Marcel Hicter 18 » worden vervangen door de woorden « clos du Vieux Moulin 2/30 ».

Dit artikel heeft uitwerking vanaf 1 december 1998.

Het ministerieel besluit van 23 januari 1997 dat de erkenning als beveiligingsonderneming verleent onder het nr. 20 0026 13, aan de onderneming Top Elec Security van de heer Jean-Pierre Beaufort, gevestigd te 4300 Waremme, clos du Vieux Moulin 2/30, wordt opgeheven.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 13 maart 2001.

Bij ministerieel besluit van 30 maart 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/03/2001 pub. 10/05/2001 numac 2001000375 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 maart 2000 tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszones van de Provincie Luik type ministerieel besluit prom. 30/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001035405 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de bijzondere maatregelen inzake het uitrijden van dierlijke mest tot uitvoering van artikel 17, § 6, 1°, a) van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door mes type ministerieel besluit prom. 30/03/2001 pub. 25/04/2001 numac 2001011085 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van de verordening nr. 12 van 22 januari 2001 van de Controledienst voor de Verzekeringen tot vaststelling van de regels betreffende de doorlopende inventaris van de dekkingswaarden sluiten wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het nr. 20 0867 51 aan de onderneming Elektro Lambrecht, gevestigd te 8170 Ooigem, Berkenstraat 15, opgeheven.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 19 januari 2001.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^