Erkenning
gepubliceerd op 28 juli 2001

Erkenningen als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997 en 9 juni 1999

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2001000579
pub.
28/07/2001
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Erkenningen als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997 en 9 juni 1999 Bij ministerieel besluit van 9 mei 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/05/2001 pub. 12/06/2001 numac 2001003253 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot toekenning van een forfaitaire toelage aan de ambtenaar die in de hoedanigheid van preventieadviseur bij het Ministerie van Financiën, belast is met de leiding van de Interne Dienst voor preventie en bescherming op het werk type ministerieel besluit prom. 09/05/2001 pub. 15/05/2001 numac 2001035524 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit van 9 mei 2001 tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 2001 houdende de bijzondere maatregelen inzake het uitrijden van dierlijke mest tot uitvoering van artikel 17, § 6, 1°, a), van het decreet van 23 januari 19 type ministerieel besluit prom. 09/05/2001 pub. 10/07/2001 numac 2001027386 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 10 en programma 03 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 09/05/2001 pub. 06/10/2001 numac 2001027550 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 10 en programma 03 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 sluiten, wordt de volgende onderneming erkend als beveiligingsonderneming, voor een periode van vijf jaar : De onderneming « Electrotechnique et Mécanique Putman frères N.V. », gevestigd te 1000 Brussel, rue de la Senne 98, onder het nummer 20 1167 03.

Bij ministerieel besluit van 10 mei 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/05/2001 pub. 02/10/2001 numac 2001027526 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit betreffende reductie van de rentetoelagen voor de in 2000 besloten aanvragen van steun aan de landbouw type ministerieel besluit prom. 10/05/2001 pub. 21/06/2001 numac 2001027334 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Komen-Waasten sluiten, wordt de volgende onderneming erkend als beveiligingsonderneming, voor een periode van vijf jaar : De onderneming « Etablissements Gabriel Pourveur N.V. », gevestigd te 7012 Jemappes, avenue Champ de Bataille 288, onder het nummer 20 1165 03.

Bij ministerieel besluit van 11 mei 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/05/2001 pub. 14/06/2001 numac 2001012552 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit houdende organisatie en structuur van de Inspectie van de sociale wetten type ministerieel besluit prom. 11/05/2001 pub. 15/05/2001 numac 2001016164 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van mond- en klauwzeer type ministerieel besluit prom. 11/05/2001 pub. 22/06/2001 numac 2001022405 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de laboratoriumtest voor het opsporen van boviene spongiforme encefalopathie type ministerieel besluit prom. 11/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001009425 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2000 houdende benoeming van de leden van de Commissie « strafuitvoeringsrechtbanken, externe rechtspositie van gedetineerden en straftoemeting » en houdende toekenning van een r sluiten, wordt de onderneming Vanden Berghe Electro B.V.B.A., gevestigd te 8530 Harelbeke, Forestierstraat 77, onder het nummer 20 1164 03 erkend als beveiligingsonderneming, voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 11 mei 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/05/2001 pub. 14/06/2001 numac 2001012552 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit houdende organisatie en structuur van de Inspectie van de sociale wetten type ministerieel besluit prom. 11/05/2001 pub. 15/05/2001 numac 2001016164 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van mond- en klauwzeer type ministerieel besluit prom. 11/05/2001 pub. 22/06/2001 numac 2001022405 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de laboratoriumtest voor het opsporen van boviene spongiforme encefalopathie type ministerieel besluit prom. 11/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001009425 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2000 houdende benoeming van de leden van de Commissie « strafuitvoeringsrechtbanken, externe rechtspositie van gedetineerden en straftoemeting » en houdende toekenning van een r sluiten, wordt de onderneming Elektro Bowilek B.V.B.A., gevestigd te 3930 Hamont-Achel, Stad 36, onder het nummer 20 1168 03 erkend als beveiligingsonderneming, voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 11 mei 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/05/2001 pub. 14/06/2001 numac 2001012552 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit houdende organisatie en structuur van de Inspectie van de sociale wetten type ministerieel besluit prom. 11/05/2001 pub. 15/05/2001 numac 2001016164 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van mond- en klauwzeer type ministerieel besluit prom. 11/05/2001 pub. 22/06/2001 numac 2001022405 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de laboratoriumtest voor het opsporen van boviene spongiforme encefalopathie type ministerieel besluit prom. 11/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001009425 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2000 houdende benoeming van de leden van de Commissie « strafuitvoeringsrechtbanken, externe rechtspositie van gedetineerden en straftoemeting » en houdende toekenning van een r sluiten, wordt de onderneming Roten Marc B.V.B.A., gevestigd te 1750 Lennik, Lt. Jacopsstraat 68, onder het nummer 20 1166 03 erkend als beveiligingsonderneming, voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 14 mei 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/05/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001022330 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Raad van de Tandheelkunde type ministerieel besluit prom. 14/05/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001011228 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 18 september 1996 tot erkenning van bevoegde instanties, aangewezen instanties en beproevingslaboratoria genomen in toepassing van artikelen 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 en 15 van het ko sluiten, wordt de onderneming Elektro Cotteur N.V., gevestigd te 3570 Alken, Grootstraat 113, onder het nummer 20 0805 46 erkend als beveiligingsonderneming, voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 23 mei 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/05/2001 pub. 17/07/2001 numac 2001016183 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 mei 1988 betreffende de georganiseerde bestrijding van de bijenziekten type ministerieel besluit prom. 23/05/2001 pub. 20/06/2001 numac 2001002042 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juli 1997 tot vaststelling van sommige bijzondere bepalingen om de uitvoering, binnen het Ministerie van Ambtenarenzaken, van het statuut van het Rijkspersoneel te waarborgen type ministerieel besluit prom. 23/05/2001 pub. 20/06/2001 numac 2001002065 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juli 1997 tot vaststelling van sommige bijzondere bepalingen om de uitvoering, binnen het Ministerie van Ambtenarenzaken, van het statuut van het Rijkspersoneel te waarborgen type ministerieel besluit prom. 23/05/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001022343 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2001 tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzek type ministerieel besluit prom. 23/05/2001 pub. 10/07/2001 numac 2001027387 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 12 en programma 03 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 23/05/2001 pub. 06/10/2001 numac 2001027549 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatie-afdeling 12 en programma 03 van organisatie-afdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 sluiten wordt de onderneming Etac Gent B.V.B.A., gevestigd te 9090 Melle, Potaardestraat 25, onder het nummer 20 1157 01 erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar, onder de dubbele opschortende voorwaarde dat het bewijs wordt neergelegd dat de onderneming geregistreerd is als aannemer en in het bezit is van een getuigschrift van elektro-technisch installateur.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^