Erkenning
gepubliceerd op 28 april 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Erkenningen als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1999 en 10 Bij

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2004000173
pub.
28/04/2004
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Erkenningen als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1999 en 10 juni 2001 Bij ministerieel besluit van 13 mei 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/05/2003 pub. 21/08/2003 numac 2003011322 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 109 houdende erkenning en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 13/05/2003 pub. 19/08/2003 numac 2003011318 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 13 tot erkenning en intrekking van erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 13/05/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003022629 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van sommige bijlagen van het koninklijk besluit van 3 mei 1994 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen sluiten wordt de heer Vanpevenaeyge, Gérard, gevestigd te 7822 Isières, chemin du Castillon 29, onder het nummer 20 1271 24 erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Deze erkenning wordt verleend onder de ontbindende voorwaarde dat de heer Vanpevenaeyge, Gérard, conform het koninklijk besluit van 13 juni 2002 betreffende de voorwaarden tot het verkrijgen van een erkenning als beveiligingsonderneming, binnen de negen maanden vanaf de dag na de kennisgeving van dit besluit, het attest uitgaande van een door de Minister van Binnenlandse Zaken aangewezen certificatie-instelling bekomt waaruit blijkt dat de onderneming aan de voorwaarden inzake technische uitrusting, zoals bedoeld in artikel 4 van dit besluit voldoet.

Bij ministerieel besluit van 13 mei 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/05/2003 pub. 21/08/2003 numac 2003011322 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 109 houdende erkenning en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 13/05/2003 pub. 19/08/2003 numac 2003011318 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 13 tot erkenning en intrekking van erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 13/05/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003022629 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van sommige bijlagen van het koninklijk besluit van 3 mei 1994 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen sluiten wordt de heer Scion, Michaël, gevestigd te 4141 Sprimont, rue de Stinval 42, onder het nummer 20 1269 24 erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Deze erkenning wordt verleend onder de ontbindende voorwaarde dat de heer Scion, Michaël, conform het koninklijk besluit van 13 juni 2002 betreffende de voorwaarden tot het verkrijgen van een erkenning als beveiligingsonderneming, binnen de negen maanden vanaf de dag na de kennisgeving van dit besluit, het attest uitgaande van een door de Minister van Binnenlandse Zaken aangewezen certificatie-instelling bekomt waaruit blijkt dat de onderneming aan de voorwaarden inzake technische uitrusting, zoals bedoeld in artikel 4 van dit besluit voldoet.

Bij ministerieel besluit van 24 oktober 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 18/12/2003 numac 2003202333 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, gewijzigd bij de ministeri type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 09/12/2003 numac 2003202129 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 juni 2003 tot benoeming van de leden van de commissie voor de erkenning van de ondernemingen die gemachtigd zijn om van dienstencheques gebruik te maken sluiten wordt de erkenning als beveiligings onderneming verleend aan de onderneming A.M.S. Alessandrini B.V.B.A., gevestigd te 6000 Charleroi, rue Bayemont 1, vernieuwd onder het nummer 20 0519 32 voor een periode van vijf jaar vanaf 20 oktober 2003.

Bij ministerieel besluit van 24 oktober 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 18/12/2003 numac 2003202333 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, gewijzigd bij de ministeri type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 09/12/2003 numac 2003202129 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 juni 2003 tot benoeming van de leden van de commissie voor de erkenning van de ondernemingen die gemachtigd zijn om van dienstencheques gebruik te maken sluiten wordt de onderneming Cap Security S.P.R.L., gevestigd te 1495 Villers-la-Ville, chaussée de Namur 122, onder het nummer 20 1295 10 erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

De erkenning werd verleend onder de voorwaarde dat de onderneming binnen de zes maanden vanaf ontvangst van de notificatie van de erkenning, het controlecertificaat inzake technische uitrusting, afgeleverd door een door de Minister van Binnenlandse Zaken aangewezen certificatie-instelling bekomt.

Indien deze voorwaarde niet vervuld wordt, zal de erkenning van rechtswege, echter zonder terugwerkende kracht vervallen.

Bij ministerieel besluit van 24 oktober 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 18/12/2003 numac 2003202333 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, gewijzigd bij de ministeri type ministerieel besluit prom. 24/10/2003 pub. 09/12/2003 numac 2003202129 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 juni 2003 tot benoeming van de leden van de commissie voor de erkenning van de ondernemingen die gemachtigd zijn om van dienstencheques gebruik te maken sluiten wordt de onderneming van de heer Daniaux, Hugues, gevestigd onder de benaming « ABS Security » te 7000 Bergen, rue de la Garenne 42, onder het nummer 20 1294 10 erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 13 november 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/11/2003 pub. 24/11/2003 numac 2003007298 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 24 september 1984 genomen in uitvoering van het koninklijk besluit van 1 maart 1977 tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk op de militairen en de met militairen gelijkge type ministerieel besluit prom. 13/11/2003 pub. 16/02/2004 numac 2004200308 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer en ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 30 en programma 03 van organisatieafdeling 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 13/11/2003 pub. 20/02/2004 numac 2004200498 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 03 van organisatieafdeling 40 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 13/11/2003 pub. 20/02/2004 numac 2004200497 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 19 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 13/11/2003 pub. 23/02/2004 numac 2004200502 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 03 en 04 van organisatieafdeling 50 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 13/11/2003 pub. 20/02/2004 numac 2004200501 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 en 09 van organisatieafdeling 02, programma 03 van organisatieafdeling 09 en programma 01 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting sluiten wordt de onderneming Totally Advanced Security Systems B.V.B.A., verkorte benaming T.A.S. Systems, gevestigd te 2100 Antwerpen, Generaal Slingeneyerlaan 86, onder het nummer 20 1297 11 erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 5 januari 2004 wordt de onderneming Wolff E.A.G.T. S.P.R.L., gevestigd te 1140 Evere, Hendrik Consciencelaan 195, onder het nummer 20 1296 11 erkend als beveiligings onderneming voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 5 januari 2004 wordt de onderneming Rombouts, Manuel, gevestigd te 2140 Antwerpen, Bothastraat 36, onder het nummer 20 1299 12 erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 6 januari 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/01/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004003101 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Ministerieel besluit houdende aanstelling van een Afgevaardigde van de Minister van Begroting bij de Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen type ministerieel besluit prom. 06/01/2004 pub. 15/01/2004 numac 2003003577 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de aan de ambtenaren van de Administratie der thesaurie alsook aan de personeelsleden van het Agentschap van de schuld toe te kennen delegaties inzake de machtiging voor het aangaan van leningen of voor het beheer van de S type ministerieel besluit prom. 06/01/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004003102 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Ministerieel besluit houdende aanstelling van een Regeringscommissaris van Begroting bij het Fonds voor Arbeidsongevallen en ontslag van de Afgevaardigde van de Minister van Begroting type ministerieel besluit prom. 06/01/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004003100 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Ministerieel besluit houdende aanstelling van een Afgevaardigde van de Minister van Begroting bij het Belgisch Instituut voor Normalisatie sluiten wordt de onderneming Arcom B.V.B.A., gevestigd te 8400 Oostende, Troonstraat 91, onder het nummer 20 1298 12 erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 6 februari 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/02/2004 pub. 16/02/2004 numac 2004003086 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 06/02/2004 pub. 25/02/2004 numac 2004011086 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de secretaris van de Nationale Commissie voor de distributie type ministerieel besluit prom. 06/02/2004 pub. 14/04/2004 numac 2004031094 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot uitvoering van de artikelen 5 en 38 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 november 2003 met betrekking tot het financieel beheer van de gemeentebedrijven sluiten wordt de onderneming De Bruyn B.V.B.A., gevestigd te 9506 Geraardsbergen, Lindeveldstraat 18, onder het nummer 20 1301 01 erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 5 maart 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/03/2004 pub. 12/03/2004 numac 2004011126 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2001 tot benoeming van de leden van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas type ministerieel besluit prom. 05/03/2004 pub. 11/03/2004 numac 2004035402 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2003 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 05/03/2004 pub. 24/03/2004 numac 2004022174 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 maart 2002 tot vaststelling van de toegelaten chemische vormen van nutriënten en van andere voedingsstoffen, die in voedingsmiddelen voor bijzondere voeding mogen gebruikt worden sluiten wordt de onderneming Fontaine Daniel S.P.R.L., gevestigd 7160 Chapelle-lez-Herlaimont, rue de Lumechon 20, onder het nummer 20 1303 02 erkend als beveiligings onderneming voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 5 mei 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/05/2004 pub. 12/05/2004 numac 2004035761 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2003 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 05/05/2004 pub. 12/10/2004 numac 2004203019 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 51 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 sluiten wordt het ministerieel besluit van 31 augustus 2001 tot erkenning van de onderneming Eurocabling S.P.R.L., bevestigd te 1340 Ottignies (Louvain-la-Neuve), rue du Bosquet 7, als beveiligingsonderneming onder het nummer 20 1181 06, opgeheven.

Dit besluit treedt in werking op 16 juni 2003.

Bij ministerieel besluit van 5 maart 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/03/2004 pub. 12/03/2004 numac 2004011126 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2001 tot benoeming van de leden van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas type ministerieel besluit prom. 05/03/2004 pub. 11/03/2004 numac 2004035402 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2003 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 05/03/2004 pub. 24/03/2004 numac 2004022174 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 maart 2002 tot vaststelling van de toegelaten chemische vormen van nutriënten en van andere voedingsstoffen, die in voedingsmiddelen voor bijzondere voeding mogen gebruikt worden sluiten wordt de onderneming Belvision B.V.B.A., gevestigd te 6110 Montigny-le-Tilleul, rue de Gozée 647, onder het nummer 20 1305 02 erkend als beveiligings onderneming voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 5 maart 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/03/2004 pub. 12/03/2004 numac 2004011126 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2001 tot benoeming van de leden van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas type ministerieel besluit prom. 05/03/2004 pub. 11/03/2004 numac 2004035402 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2003 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 05/03/2004 pub. 24/03/2004 numac 2004022174 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 maart 2002 tot vaststelling van de toegelaten chemische vormen van nutriënten en van andere voedingsstoffen, die in voedingsmiddelen voor bijzondere voeding mogen gebruikt worden sluiten wordt de onderneming De Beveiligingsfabriek N.V., gevestigd te 8790 Waregem, Flanders Fieldweg 34C, onder het nummer 20 1307 02 erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 10 maart 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000143 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het bedrag van het presentiegeld toegekend aan de leden van sommige organen, opgericht bij het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot instelling van een Hoge Raad voor de opleiding voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000141 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de opleidingen die in 2004 door de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten worden georganiseerd type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000142 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot erkenning van de V.Z.W. « Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer » als Provinciaal opleidingscentrum voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035773 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op schelvis in de i.c.e.s.-gebieden VII, VIII type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035772 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op wijting in het i.c.e.s.-gebied VIIa type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004007098 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut sluiten wordt de onderneming A. Grandin S.A., gevestigd te 4560 Ocquier, Grand'Rue 31, onder het nummer 20 1309 02 erkend als beveiligings onderneming voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 10 maart 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000143 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het bedrag van het presentiegeld toegekend aan de leden van sommige organen, opgericht bij het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot instelling van een Hoge Raad voor de opleiding voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000141 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de opleidingen die in 2004 door de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten worden georganiseerd type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004000142 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot erkenning van de V.Z.W. « Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer » als Provinciaal opleidingscentrum voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035773 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op schelvis in de i.c.e.s.-gebieden VII, VIII type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004035772 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op wijting in het i.c.e.s.-gebied VIIa type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004007098 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut sluiten wordt de onderneming van de heer Jurgawczinski, Denis, onder de benaming « A.I.D. Securite » gevestigd te 7603 Bonsecours, avenue de la Basilique 51, onder het nummer 20 1308 02 erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^