Erkenning
gepubliceerd op 24 april 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Erkenning van laboratoria voor de domeinen afvalwater, oppervlaktewater, grondwater, percolaatwater, putwater, neerslagwater, zwemwater, viswater, bodem, slib, sediment, vaste stof, vast afval, asbestverdachte materialen, lucht, rookgas, olie,(...) Over

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2014031182
pub.
24/04/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Erkenning van laboratoria voor de domeinen afvalwater, oppervlaktewater, grondwater, percolaatwater, putwater, neerslagwater, zwem(bad)water, viswater, bodem, slib, sediment, vaste stof, vast afval, asbestverdachte materialen, lucht, rookgas, olie, volgens hun accreditatie Overeenkomstig de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, overeenkomstig artikel 8 van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 23 juni 1994 betreffende de algemene voorwaarden en procedure voor erkenning van laboratoria in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en overeenkomstig het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, wordt het laboratorium ALCONTROL BV erkend bij ministerieel besluit van 20 juli 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/07/2012 pub. 27/08/2012 numac 2012031632 bron brussels instituut voor milieubeheer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 september 2007 houdende delegatie van bevoegdheden aan de leidende ambtenaren van het Brussels Instituut voor Milieubeheer inzake personeelsbeheer type ministerieel besluit prom. 20/07/2012 pub. 03/08/2012 numac 2012204371 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de Directieraad van de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid sluiten, gewijzigd door ministerieel besluit van 14 maart 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/03/2013 pub. 29/07/2013 numac 2013204236 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma's 12, 13 en 15 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 14/03/2013 pub. 22/03/2013 numac 2013021020 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 14/03/2013 pub. 04/04/2013 numac 2013201907 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de Adviescommissie voor de beroepen ingediend tegen de beslissingen tot weigering of intrekking van de erkenning van de jachtraden type ministerieel besluit prom. 14/03/2013 pub. 25/04/2013 numac 2013007098 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie ingesteld bij artikel 4 van het koninklijk besluit van 19 september 1985 tot vaststelling van de wijze waarop de Staat door bemiddeling van het Instituut voor veteranen - Nationaal Instituut sluiten voor de parameters en voor de domeinen zoals opgenomen in de accreditatie van de Raad voor accreditatie L028 geldig tot 1 maart 2015.

Overeenkomstig de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, overeenkomstig artikel 8 van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 23 juni 1994 betreffende de algemene voorwaarden en procedure voor erkenning van laboratoria in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en overeenkomstig het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, wordt het laboratorium AL-WEST BV erkend bij ministerieel besluit van 3 mei 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/05/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002027926 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 03 en 08 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 03/05/2002 pub. 13/07/2002 numac 2002035820 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende vaststelling van nadere regels voor de subsidiëring van bepaalde werken, leveringen en diensten die in het Vlaamse Gewest door of op initiatief van lagere besturen of ermee gelijkgestelde rechtspersonen worden uitgevoerd sluiten en gewijzigd door ministeriele besluiten van 24 september 2004, 7 september 2006, 15 september 2008, 25 november 2010, 5 februari 2013 en 28 mei 2013, overgedragen op 19 september 2005 aan het laboratorium AL-WEST BV, voor de parameters en voor de domeinen zoals opgenomen in de accreditatie van de Raad voor Accreditatie L005 geldig tot 1 september 2016.

Overeenkomstig de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, overeenkomstig artikel 8 van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 23 juni 1994 betreffende de algemene voorwaarden en procedure voor erkenning van laboratoria in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en overeenkomstig het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, wordt het laboratorium BODEMKUNDIGE DIENST van BELGIE vzw. erkend bij ministerieel besluit van 30 november 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/11/2000 pub. 19/12/2000 numac 2000022872 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 30/11/2000 pub. 19/12/2000 numac 2000022870 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 30/11/2000 pub. 19/12/2000 numac 2000022871 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde sluiten en gewijzigd door ministeriele besluiten van 10 mei 2006, 17 september 2007, 27 april 2011, 20 december 2011 en 17 september 2013 voor de parameters en voor de domeinen zoals opgenomen in de accreditatie van Belac versie n° 13 geldig tot 14 oktober 2016.

Overeenkomstig de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, overeenkomstig artikel 8 van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 23 juni 1994 betreffende de algemene voorwaarden en procedure voor erkenning van laboratoria in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en overeenkomstig het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, wordt het laboratorium CHEMIPHAR NV erkend bij ministerieel besluit van 22 september 2012 en gewijzigd door ministerieel besluit van 5 februari 2013 voor de parameters en voor de domeinen zoals opgenomen in de accreditatie van Belac versie n° 19 geldig tot 17 juli 2014. Overeenkomstig de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, overeenkomstig artikel 8 van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 23 juni 1994 betreffende de algemene voorwaarden en procedure voor erkenning van laboratoria in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en overeenkomstig het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, wordt het laboratorium DERVA NV erkend bij ministerieel besluit van 2 februari 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/02/2006 pub. 22/02/2006 numac 2006000141 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 april 2003 houdende aanwijzing van de leden van het Raadgevend Comité voor de Brandweer type ministerieel besluit prom. 02/02/2006 pub. 08/02/2006 numac 2006022144 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit houdende de oprichting van een Raad van Beroep bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen bevoegd om kennis te nemen van beroepen met betrekking tot de evaluatie en aanduiding van haar leden type ministerieel besluit prom. 02/02/2006 pub. 17/02/2006 numac 2006011073 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanduiding van de secretaris van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie sluiten en gewijzigd door ministeriele besluiten van 2 december 2008, 4 juni 2012, 14 januari 2013 en 28 oktober 2013 voor de parameters en voor de domeinen zoals opgenomen in de accreditatie van Belac versie nr. 7 geldig tot 18 april 2016.

Overeenkomstig de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, overeenkomstig artikel 8 van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 23 juni 1994 betreffende de algemene voorwaarden en procedure voor erkenning van laboratoria in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en overeenkomstig het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, wordt het laboratorium EUROFINS ANALYTICO BV erkend bij ministerieel besluit van 21 juni 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/06/2000 pub. 09/06/2001 numac 2001009406 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 juni 1996 tot aanwijzing van de vennootschappen voor het beheer van de rechten en de organisaties van hen die de vergoeding verschuldigd zijn, bepaald in artikel 42 van de wet van 30 j type ministerieel besluit prom. 21/06/2000 pub. 19/08/2000 numac 2000035801 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging, wat het beleidsdomein huisvesting betreft, van het ministerieel besluit van 17 maart 1995 houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake leefmilieu, landinrichting, natuurbehoud, waterbeleid en huisvesting, aan ambt sluiten toegekend aan Analytico Milieu BV en overgedragen aan Eurofins Analytico BV op 8 april 2008, gewijzigd door ministerieel besluit van 18 juni 2013voor de parameters en voor de domeinen zoals opgenomen in de accreditatie van de Raad voor Accreditatie L010 geldig tot 1 april 2017.

Overeenkomstig de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, overeenkomstig artikel 8 van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 23 juni 1994 betreffende de algemene voorwaarden en procedure voor erkenning van laboratoria in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en overeenkomstig het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, wordt het laboratorium EUROFINS FOOD TESTING BELGIUM NV erkend bij ministerieel besluit van 3 december 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/12/2013 pub. 12/12/2013 numac 2013002072 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 oktober 2009 tot vaststelling van de samenstelling van de Interparastatale stagecommissie voor sommige instellingen van openbaar nut type ministerieel besluit prom. 03/12/2013 pub. 13/03/2014 numac 2014029072 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Specialisatie : coördinatie van de algemene diensten » , gerangschikt op het niveau van het economisch hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type en van stel sluiten voor de parameters en voor de domeinen zoals opgenomen in de accreditatie van Belac versie nr. 2/2 geldig tot 17 juli 2014.

Overeenkomstig de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, overeenkomstig artikel 8 van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 23 juni 1994 betreffende de algemene voorwaarden en procedure voor erkenning van laboratoria in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en overeenkomstig het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, wordt het laboratorium L. ILLIANO BVBA erkend bij ministerieel besluit van 28 mei 2013 voor de parameters en voor de domeinen zoals opgenomen in de accreditatie Belac nr. 1/2 geldig tot 10 december 2015.

Overeenkomstig de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, overeenkomstig artikel 8 van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 23 juni 1994 betreffende de algemene voorwaarden en procedure voor erkenning van laboratoria in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en overeenkomstig het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, wordt het laboratorium LOVAP NV erkend bij ministerieel besluit van 14 maart 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/03/2013 pub. 29/07/2013 numac 2013204236 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma's 12, 13 en 15 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 14/03/2013 pub. 22/03/2013 numac 2013021020 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 14/03/2013 pub. 04/04/2013 numac 2013201907 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de Adviescommissie voor de beroepen ingediend tegen de beslissingen tot weigering of intrekking van de erkenning van de jachtraden type ministerieel besluit prom. 14/03/2013 pub. 25/04/2013 numac 2013007098 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie ingesteld bij artikel 4 van het koninklijk besluit van 19 september 1985 tot vaststelling van de wijze waarop de Staat door bemiddeling van het Instituut voor veteranen - Nationaal Instituut sluiten voor de parameters en voor de domeinen zoals opgenomen in de accreditatie Belac nr. 8 geldig tot 24 maart 2016.

Overeenkomstig de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, overeenkomstig artikel 8 van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 23 juni 1994 betreffende de algemene voorwaarden en procedure voor erkenning van laboratoria in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en overeenkomstig het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, wordt het laboratorium SGS BELGIUM NV erkend bij ministerieel besluit van 16 december 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/12/2003 pub. 16/01/2004 numac 2003011612 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van de door beheersvennootschappen aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 16/12/2003 pub. 30/12/2003 numac 2003003564 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. 16/12/2003 pub. 09/02/2004 numac 2004200227 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Dottenijs type ministerieel besluit prom. 16/12/2003 pub. 24/02/2004 numac 2004200474 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 10 en programma 04 van organisatieafdeling 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 16/12/2003 pub. 06/01/2004 numac 2003014294 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 houdende de samenstelling en de opdracht van de Filatelistische Commissie sluiten toegekend aan SGS NEDERLAND BV en overgedragen aan SGS BELGIUM NV op 16 november 2012 bij ministerieel besluit, gewijzigd door ministerieel besluit van 28 mei 2013 voor de parameters en voor de domeinen zoals opgenomen in de accreditatie Belac nr. 13 geldig tot 9 mei 2016.

Overeenkomstig de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, overeenkomstig artikel 8 van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 23 juni 1994 betreffende de algemene voorwaarden en procedure voor erkenning van laboratoria in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en overeenkomstig het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, wordt het laboratorium VIVAQUA CVBA erkend bij ministerieel besluit van 17 oktober 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/10/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012022379 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 17/10/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012022378 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 17/10/2012 pub. 09/11/2012 numac 2012011425 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de regeringscommissaris en de adjunct-regeringscommissaris bij de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type ministerieel besluit prom. 17/10/2012 pub. 16/11/2012 numac 2012009440 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de aanduiding en vervanging van een plaatsvervangend lid aangeduid door de voorzitter van het directiecomité teneinde te zetelen in de departementale stagecommissie ingesteld voor de Franstalige ambtenaren van de niveaus B, sluiten en gewijzigd door ministerieel besluit van 18 juni 2013 voor de parameters en voor de domeinen zoals opgenomen in de accreditatie Belac nr. 8 geldig tot 11 mei 2014.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^