Erratum van 04 maart 2011
gepubliceerd op 22 april 2011

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de investeringssubsidie en de bouwtechnische en bouwfysische normen voor de sector van de voorzieningen voor gezinnen met kinderen. - Erratum

bron
vlaamse overheid
numac
2011201932
pub.
22/04/2011
prom.
04/03/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

4 MAART 2011. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de investeringssubsidie en de bouwtechnische en bouwfysische normen voor de sector van de voorzieningen voor gezinnen met kinderen. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2011 werd bovengenoemd besluit bij uittreksel en zonder vertaling gepubliceerd. Hierna volgt de correcte publicatie van het besluit in extenso en met vertaling.

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de investeringssubsidie en de bouwtechnische en bouwfysische normen voor de sector van de voorzieningen voor gezinnen met kinderen De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 23 februari 1994 inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden, artikel 6, § 1, en artikel 10, eerste lid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 08/06/1999 pub. 15/09/1999 numac 1999036087 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de totale investeringssubsidie en de bouwtechnische normen voor de kinderdagopvangsector type besluit van de vlaamse regering prom. 08/06/1999 pub. 10/09/1999 numac 1999036088 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de procedureregels inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden sluiten tot vaststelling van de totale investeringssubsidie en de bouwtechnische normen voor de kinderdagopvangsector;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 08/06/1999 pub. 15/09/1999 numac 1999036087 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de totale investeringssubsidie en de bouwtechnische normen voor de kinderdagopvangsector type besluit van de vlaamse regering prom. 08/06/1999 pub. 10/09/1999 numac 1999036088 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de procedureregels inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden sluiten houdende de procedureregels inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 17 december 2010;

Gelet op advies nr. 49.094/3 van de Raad van State, gegeven op 26 januari 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Definities en algemene bepaling

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder : 1° centrum voor integrale gezinszorg : een door de Vlaamse overheid erkend centrum voor integrale gezinszorg als vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1997Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/1997 pub. 27/11/1997 numac 1997036371 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van de centra voor integrale gezinszorg sluiten tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van de centra voor integrale gezinszorg;2° centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning : een door de Vlaamse overheid erkend centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning als vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2002 pub. 11/05/2002 numac 2002035597 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de erkenning en de subsidiëring van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning sluiten betreffende de erkenning en de subsidiëring van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning;3° crèche : een kinderdagverblijf dat voorziet in dagopvang van kinderen voor ze naar de basisschool gaan, en in de overgangsperiode tussen de kinderopvang en de basisschool;4° vertrouwenscentrum kindermishandeling : een door de Vlaamse overheid erkend vertrouwenscentrum kindermishandeling als vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2002 pub. 19/06/2002 numac 2002035781 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende erkenning en subsidiëring van de vertrouwenscentra kindermishandeling sluiten betreffende erkenning en subsidiëring van de vertrouwenscentra kindermishandeling;5° sector van de voorzieningen voor gezinnen met kinderen : de centra voor integrale gezinszorg, de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning, de crèches en de vertrouwenscentra kindermishandeling. Voor de toepassing van dit besluit gelden bovendien de volgende bepalingen voor een crèche : 1° het kinderdagverblijf kan, in dezelfde lokalen, kinderen uit het kleuteronderwijs buitenschools opvangen;2° het kinderdagverblijf beschikt over een principieel akkoord of een erkenning volgens de geldende regelgeving inzake erkenning en subsidiëring van voorzieningen inzake kinderopvang;3° het kinderdagverblijf kan kinderen van de basisschool buitenschools opvangen in aparte lokalen als voldaan wordt aan de voorwaarden die door de Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, zijn bepaald ter uitvoering van artikel 5, § 5, van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2001 houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van kinderdagverblijven en diensten voor onthaalouders, en na toestemming van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin, opgericht bij het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin;4° het kinderdagverblijf kan kinderen voor ze naar school gaan, of kinderen uit de basisschool opvangen in een lokale dienst buurtgerichte kinderopvang die verbonden is aan het kinderdagverblijf, als vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/05/2008 pub. 20/08/2008 numac 2008202840 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden voor toestemming voor en subsidiëring van lokale diensten buurtgerichte kinderopvang sluiten houdende de voorwaarden voor toestemming voor en subsidiëring van lokale diensten buurtgerichte kinderopvang. HOOFDSTUK 2. - Bouwtechnische en bouwfysische normen

Art. 2.De algemene bouwtechnische en bouwfysische normen waaraan de infrastructuur met een functionele bestemming in de sector van de voorzieningen voor gezinnen met kinderen moet voldoen om voor een investeringssubsidie in aanmerking te komen, zijn : 1° de regelgeving over de brandveiligheid;2° de regelgeving over de toegang van gehandicapten tot gebouwen die toegankelijk zijn voor het publiek;3° de regelgeving over de eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat voor gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat;4° het Algemeen Reglement inzake elektrische installaties;5° de typebestekken, opgesteld door het Vlaams ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken;6° de regelgeving over de stedenbouw en de ruimtelijke ordening;7° de regelgeving over de milieuvergunningen;8° de regelgeving houdende integratie van kunstwerken in gebouwen van openbare diensten en daarmee gelijkgestelde diensten en van door de overheid gesubsidieerde inrichtingen, verenigingen en instellingen die tot de Vlaamse Gemeenschap behoren. De gebouwen waarover een voorziening in de sector van de voorzieningen voor gezinnen met kinderen beschikt, moeten gemakkelijk toegankelijk en bereikbaar zijn, onder meer met het openbaar vervoer.

Art. 3.§ 1. De specifieke bouwtechnische en bouwfysische normen waaraan een crèche moet voldoen om voor een investeringssubsidie in aanmerking te komen, zijn bepaald in dit artikel. § 2. Voor de vestiging en de omgeving gelden de volgende normen : 1° de crèche is gemakkelijk bereikbaar en bevindt zich in een veilige en gezonde omgeving;2° de crèche beschikt over een buitenspeelruimte, die paalt aan het gebouw. § 3. Voor de bouw en de inrichting gelden de volgende normen : 1° de bruto bebouwde oppervlakte bedraagt minstens 12 m2 per plaats;2° alle lokalen die bestemd zijn voor de kinderen, moeten geventileerd kunnen worden op natuurlijke wijze of op mechanische wijze;3° de lokalen en de buitenspeelruimte, de inrichting, afwerking en uitrusting zijn aangepast aan de leeftijd van de opgevangen kinderen en zijn veilig en hygiënisch;4° de infrastructuur en de technische installaties moeten garanderen dat in de lokalen die bestemd zijn voor de kinderen, de temperatuur in de leefruimte minimaal 22 °C bedraagt en in de rustruimte minimaal 18 °C;5° de temperatuur van het water dat bestemd is voor de kinderen, mag niet hoger zijn dan 38 °C. § 4. De lokalen die bestemd zijn voor de kinderen, worden onderverdeeld in leefgroepunits. In één leefgroepunit wordt één leefgroep ondergebracht. Een leefgroep bestaat uit maximaal veertien kinderen. De leefgroepunit is samengesteld uit één leefruimte, minstens twee rustruimtes en één verzorgingsruimte. Binnen een leefgroepunit moet visueel toezicht tussen de ruimten onderling mogelijk zijn. § 5. Voor de leefruimte gelden de volgende normen : 1° de vloeroppervlakte in de leefruimte waarop gespeeld kan worden, bedraagt minstens 3 m2 per plaats;2° er is natuurlijk daglicht in de leefruimte;3° de oppervlakte van de buitenramen bedraagt minstens een zesde van de vloeroppervlakte;4° de hoogte van de vensterbanken van de buitenramen in de leefruimtes bedraagt maximaal 0,6 meter;5° de vorm en de inrichting van de leefruimte maken een permanent toezicht mogelijk. § 6. Voor de rustruimte gelden de volgende normen : 1° de nuttige vloeroppervlakte van de rustruimte bedraagt minstens 2 m2 per plaats;2° er kunnen voldoende uitgeruste bedjes geplaatst worden, zodat de kinderen die tegelijkertijd willen slapen, allemaal kunnen slapen;3° de bedjes kunnen zo geplaatst worden dat de kinderen er gemakkelijk in kunnen worden gelegd en uit kunnen worden genomen, en dat de kinderen elkaar niet kunnen aanraken;4° de rustruimte is akoestisch geïsoleerd. § 7. De verzorgingsruimte is minstens uitgerust met : 1° warm- en koudwatervoorziening;2° één ingebouwd badje;3° één verzorgingstafel;4° twee kindertoiletjes als de verzorgingsruimte ook voor lopers is bestemd. § 8. Voor de buitenspeelruimte gelden de volgende normen : 1° de crèche beschikt over een veilige en passend ingerichte buitenspeelruimte die bestemd is voor de opgevangen kinderen;2° de buitenspeelruimte is voor de kinderen veilig en gemakkelijk bereikbaar en is overal omheind;3° de beschikbare oppervlakte van de buitenspeelruimte in geval van nieuwbouw is minstens 3 m2 per kind;4° de buitenspeelruimte voldoet aan de bepalingen van het koninklijk besluit van 28 maart 2001 betreffende de uitbating van speelterreinen. § 9. Voor de algemene lokalen gelden de volgende normen : 1° de algemene lokalen zijn de hoofdingang, de kleedruimte, de ruimte voor kinderwagens, het administratieve lokaal, de personeelslokalen, de keuken, de sanitaire ruimte, het onderhoudslokaal en de berging;2° vanuit de hoofdingang is via de circulatieruimte elke leefgroepunit afzonderlijk te bereiken.De hoofdingang is voorzien van een tochtportaal. Als in het gebouw andere diensten aanwezig zijn, mag die ingang alleen voor de crèche gebruikt worden. Er is een mogelijkheid om toezicht te houden op de hoofdingang; 3° er is minstens één kleedruimte voor de kinderen per bouwlaag.De kleedruimte is minstens uitgerust met een bergvak voor de kledij van elk kind en een kapstokje op kinderhoogte per loper. Per zeven plaatsen is er één omkleedtafel of -bank voorhanden; 4° er is een ruimte voor kinderwagens in de onmiddellijke nabijheid van de hoofdingang;5° de voorziening voldoet aan de regelgeving over de veiligheid van de voedselketen en de voorwaarden, die gesteld zijn door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen;6° er is sanitair voor het personeel en voor de bezoekers;7° het lokaal voor onderhoud is minstens uitgerust met een uitgietbak met koud- en warmwatertoevoer.

Art. 4.De infrastructuur van een vertrouwenscentrum kindermishandeling moet voldoen aan de volgende specifieke bouwtechnische en bouwfysische normen om voor een investeringssubsidie in aanmerking te komen : 1° de lokalen voor de ontvangst zijn volledig gescheiden van de lokalen waar de hulp- en dienstverlening plaatsvindt;2° de lokalen zijn aangepast aan de hulp- en dienstverleningsdoeleinden en de lokalen waar de ontvangst en de hulp- en dienstverlening plaatsvinden of waar de opvang gebeurt, zijn voldoende geïsoleerd tegen het geluid;3° de basisinfrastructuur van een vertrouwenscentrum kindermishandeling bestaat tenminste uit de hierna vermelde lokalen, waarbij de opgegeven nuttige vloeroppervlakten minima zijn : a) voor de secretariaatsfunctie : 1) een secretariaat van 20 m2;2) een archief van 10 m2;3) een berging van 5 m2;b) voor de hulpverleningsfunctie : 1) twee gescheiden wachtkamers van samen 35 m2;2) één of meer multifunctionele ruimtes van samen 25 m2, te vermeerderen met 4 m2 per door de Vlaamse overheid gesubsidieerde voltijdse equivalent;3) één of meer gespreksruimtes van elk 20 m2;4) een extra gespreksruimte voor jonge kinderen van 20 m2;5) een medisch kabinet voor klinisch onderzoek van 15 m2, met een vaste wastafel;6) een sanitaire ruimte van 10 m2, met gescheiden wc voor mannen en vrouwen en met een verluierruimte voor ouders met jonge kinderen.

Art. 5.De infrastructuur van een centrum voor integrale gezinszorg moet voldoen aan de volgende specifieke bouwtechnische en bouwfysische normen om voor een investeringssubsidie in aanmerking te komen : 1° de lokalen voor de ontvangst zijn volledig gescheiden van de lokalen waar de hulp- en dienstverlening plaatsvindt;2° de infrastructuur is voldoende uitgerust om enerzijds de privacy en de autonomie van de bewoners te garanderen en om anderzijds voldoende ruimte te garanderen voor de gemeenschapsdynamiek;3° de basisinfrastructuur van een centrum voor integrale gezinszorg bestaat ten minste uit de hierna vermelde lokalen, waarbij de opgegeven nuttige vloeroppervlakten minima zijn : a) voor de secretariaatsfunctie : 1) een of meer ruimtes van 5 m2 als berging;2) voldoende administratieve ruimte met een archief van 10 m2 en een secretariaat van 20 m2;b) voor de residentiële en semiresidentiële functie : 1) de woon- en leefruimtes, die worden ingedeeld in gemeenschappelijke leefruimten met individuele slaapkamers of studio's voor ouders en kinderen.Er is een wastafel met warm en koud water per individuele slaapkamer. De oppervlakte van de slaapkamers is 12 m2, te vermeerderen met 8 m2 voor het eerste bijkomende bed, 6 m2 voor het tweede bijkomende bed, en 4 m2 voor het derde en het daaropvolgende bijkomende bed. Er is badgelegenheid en een toilet op de kamer, of minimaal één toilet en badgelegenheid per vijf residentiële bewoners.

Op de studio's is in een badkamer en een toilet voorzien; 2) bij nieuwbouw is er minimaal 3 m2 buitenspeelruimte per resident en semiresident;3) multifunctionele ruimtes voor de psychologische, de agogische en de sociale functies.Die multifunctionele ruimtes betreffen onder meer kinderwerking, ruimte voor gemeenschappelijke activiteiten met cliënten en een of meer vergaderlokalen; c) voor de ambulante en mobiele dienstverlening zijn er voldoende administratieve ruimtes, vergaderlokalen en multifunctionele ruimtes in overeenstemming met het aantal capaciteitseenheden.

Art. 6.De infrastructuur van een centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning moet voldoen aan de volgende specifieke bouwtechnische en bouwfysische normen om voor een investeringssubsidie in aanmerking te komen : 1° de lokalen voor de ontvangst zijn volledig gescheiden van de lokalen waar de hulp- en dienstverlening plaatsvindt;2° bij nieuwbouw is er minimaal 3 m2 buitenspeelruimte per resident. Deze bepaling geldt niet voor de infrastructuur waarin alleen ambulante trainingen worden georganiseerd waarbij de aanwezigheid van kinderen niet vereist is; 3° de basisinfrastructuur van een centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning bestaat tenminste uit de hierna vermelde lokalen, waarbij de opgegeven nuttige vloeroppervlakten minima zijn : a) voor de secretariaatsfunctie : 1) een secretariaat van 20 m2;2) een archief van 10 m2;3) een berging van 5 m2;b) voor de residentiële functie : 1) kamers met een oppervlakte van 12 m2, te vermeerderen met 8 m2 voor het eerste bijkomende bed, 6 m2 voor het tweede bijkomende bed, en 4 m2 voor het derde en het daaropvolgende bijkomende bed;2) voldoende slaapruimtes voor baby's en peuters;3) minimaal één toilet en badgelegenheid per vijf residentiële bewoners;4) één of meer multifunctionele ruimtes van samen 25 m2, te vermeerderen met 4 m2 per door de Vlaamse overheid gesubsidieerde voltijdse equivalent, voor onder andere leefgroepwerking of ouderwerking;5) een sanitaire ruimte van 10 m2, met gescheiden wc voor mannen en vrouwen en met een verluierruimte voor ouders met jonge kinderen;6) één of meer vergaderlokalen;7) voldoende administratieve ruimtes;c) voor de semiresidentiële of ambulante werking is er in een gespreksruimte, een kantoorruimte, een ruimte voor leefgroepwerking of kinderwerking en, indien nodig, in een rustruimte voorzien;d) voor de mobiele dienstverlening zijn er voldoende administratieve ruimtes, vergaderlokalen en multifunctionele ruimtes in overeenstemming met het aantal capaciteitseenheden.

Art. 7.De bouwfysische normen, vermeld in artikelen 2 tot en met 6, gelden met behoud van de toepassing van de wetgeving over veiligheid, hygiëne, comfort en bescherming van de arbeid. HOOFDSTUK 3. - Uitrusting en meubilering

Art. 8.De noodzakelijke uitrusting en meubilering om een crèche, een vertrouwenscentrum voor kindermishandeling, een centrum voor integrale gezinszorg of een centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning in te richten, komt in aanmerking voor een investeringssubsidie.

Voor een vertrouwenscentrum kindermishandeling wordt de video-opnameapparatuur tot de noodzakelijke uitrusting gerekend. HOOFDSTUK 4. - Subsidiabele oppervlakte

Art. 9.In dit artikel wordt verstaan onder subsidiabele oppervlakte : de som van de per bouwlaag berekende nuttige vloeroppervlakte, buitenmuren inbegrepen, die in aanmerking wordt genomen voor subsidiëring.

De subsidiabele oppervlakte bedraagt maximaal : 1° voor een crèche : 20 m2 per plaats;2° voor een vertrouwenscentrum kindermishandeling : 50 m2 per door de Vlaamse overheid gesubsidieerde voltijdse equivalent van de personeelsbezetting;3° voor een centrum voor integrale gezinszorg : a) residentieel : 50 m2 per residentiële capaciteitseenheid als vermeld in artikel 1, 7°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1997Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/1997 pub. 27/11/1997 numac 1997036371 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van de centra voor integrale gezinszorg sluiten tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van de centra voor integrale gezinszorg;b) semiresidentieel : 35 m2, te vermenigvuldigen met het aantal personen dat maximaal kan worden opgevangen binnen de semiresidentiële voorzieningen.Voor een gezin wordt een gemiddelde van vier leden geteld; c) mobiele dienstverlening (administratieve en multifunctionele ruimtes) : 10 m2, te vermeerderen met 10 m2 per vier capaciteitseenheden als vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1997Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/1997 pub. 27/11/1997 numac 1997036371 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van de centra voor integrale gezinszorg sluiten tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van de centra voor integrale gezinszorg;4° voor een centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning : a) 40 m2 per residentiële capaciteitseenheid als vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2002 pub. 11/05/2002 numac 2002035597 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de erkenning en de subsidiëring van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning sluiten betreffende de erkenning en de subsidiëring van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning;b) 20 m2 per semiresidentiële of ambulante capaciteitseenheid als vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2002 pub. 11/05/2002 numac 2002035597 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de erkenning en de subsidiëring van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning sluiten betreffende de erkenning en de subsidiëring van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning;c) voor de mobiele dienstverlening : 10 m2 administratieve ruimte, te vermeerderen met 10 m2 per vier mobiele capaciteitseenheden. Bij uitbreiding van de oppervlakte komt alleen de nieuw gebouwde of de aangekochte oppervlakte die samen met de oppervlakte van het behouden gedeelte van het bestaande gebouw de maximale subsidiabele oppervlakte, vermeld in het tweede lid, niet overschrijdt, voor subsidiëring in aanmerking.

Van de maximale subsidiabele oppervlakte, vermeld in het tweede en het derde lid, kan alleen op gemotiveerd verzoek afgeweken worden bij verbouwing of uitbreiding, voor zover de erkennings- en exploitatievoorwaarden dat vereisen. HOOFDSTUK 5. - Investeringssubsidie

Art. 10.§ 1. Het basisbedrag van de investeringssubsidie voor de nieuwbouw, uitrusting en meubilering inbegrepen, is voor de sector van de voorzieningen voor gezinnen met kinderen vastgesteld op 550 euro per m2. § 2. Bij de subsidiebelofte wordt de investeringssubsidie als volgt verdeeld : 1° ruwbouw : 35 %;2° technische uitrusting : 25 %;3° afwerking : 30 %;4° uitrusting en meubilering : 10 %. De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, kan de percentages aanpassen tot maximaal de volgende percentages bij de verdeling : 1° ruwbouw : 45 %;2° technische uitrusting : 35 %;3° afwerking : 40 %;4° uitrusting en meubilering : 20 %.

Art. 11.§ 1. Het basisbedrag van de investeringssubsidie voor uitbreiding is voor de sector van de voorzieningen voor gezinnen met kinderen vastgesteld op 500 euro per m2. § 2. Het basisbedrag van de investeringssubsidie voor de eerste uitrusting en meubilering bij uitbreiding is voor de sector van de voorzieningen voor gezinnen met kinderen vastgesteld op 60 % van de goedgekeurde raming. Dat basisbedrag wordt, indien nodig, verminderd op basis van de eindafrekening.

De te veel ontvangen investeringssubsidie moet onmiddellijk worden terugbetaald. § 3. De totale som van het basisbedrag van de investeringssubsidie voor uitbreiding, vermeld in paragrafen 1 en 2, kan niet hoger zijn dan het basisbedrag van de investeringssubsidie voor nieuwbouw, vermeld in artikel 10, § 1.

Art. 12.§ 1. Het basisbedrag van de investeringssubsidie voor verbouwingswerken is vastgesteld op 60 % van de goedgekeurde raming.

Dat basisbedrag wordt, indien nodig, verminderd op basis van de eindafrekening. De te veel ontvangen investeringssubsidie moet onmiddellijk worden terugbetaald. § 2. Het basisbedrag van de totale investeringssubsidie voor verbouwingswerken mag ten hoogste 75 % bedragen van het basisbedrag van de investeringssubsidie voor uitbreiding, vermeld in artikel 11, § 1. § 3. Het basisbedrag van de investeringssubsidie voor de eerste uitrusting en meubilering bij verbouwing is vastgesteld op 60 % van de goedgekeurde raming, tot maximaal 50 euro per m2. Dat basisbedrag wordt, indien nodig, verminderd op basis van de eindafrekening.

De te veel ontvangen investeringssubsidie moet onmiddellijk worden terugbetaald.

Art. 13.Het basisbedrag van de investeringssubsidie voor aankoop en de noodzakelijk bijbehorende verbouwing, uitrusting en meubilering inbegrepen, bedraagt maximaal 75 % van het basisbedrag van de investeringssubsidie, vermeld in artikel 10. Als het gebouw dat het voorwerp uitmaakt van de aankoop, in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad ligt of in een grootstad of centrumstad als vermeld in artikel 4 van het decreet van 13 december 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2003035124 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van het Vlaams Stedenfonds sluiten tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van het Vlaams Stedenfonds, bedraagt het basisbedrag van de investeringssubsidie voor aankoop met of zonder verbouwing, uitrusting en meubilering inbegrepen, maximaal 100 % van het basisbedrag van de investeringssubsidie, vermeld in artikel 10.

Voor de aankoop kan ten hoogste 60 % van de som van de door het comité van aankoop geschatte venale waarde van het gebouw en de aan de aankoop verbonden en bewezen notariskosten en registratierechten of btw in aanmerking komen voor de investeringssubsidie.

Art. 14.Er kan in een periode van twintig jaar na de ingebruikname van een door het Fonds of zijn rechtsvoorgangers gesubsidieerde investering van nieuwbouw, van uitbreiding, van aankoop met verbouwing of van verbouwing geen investeringssubsidie worden verkregen voor hetzelfde deel van de geplande infrastructuur zoals omschreven in het masterplan, ongeacht de sector van de persoonsgebonden aangelegenheden waarin de subsidie is verkregen. Alleen als een verbouwing noodzakelijk wordt wegens gewijzigde regelgeving of wegens gewijzigde en opgelegde veiligheidsvoorschriften, kan binnen die periode een investeringssubsidie voor verbouwing worden verkregen.

Art. 15.Het basisbedrag van de investeringssubsidie voor de noodzakelijke meubilering en uitrusting, vermeld in artikel 8, die afzonderlijk en in het bijzonder moeten worden aangeschaft, bedraagt 60 % van de goedgekeurde raming. Dat basisbedrag wordt, indien nodig, verminderd op basis van de eindafrekening. De te veel ontvangen investeringssubsidie moet onmiddellijk worden terugbetaald.

Art. 16.De bedragen, vermeld in artikelen 10, 11 en 12, worden jaarlijks op 1 januari aangepast aan de bouwindex. De basisindex is die van 1 januari 1994.

De aanpassing, vermeld in het eerste lid, wordt doorgevoerd aan de hand van de actualisatieformule 0,40 s/S + 0,40 i/I + 0,20, waarbij : 1° s : het officiële loon in de bouwnijverheid voor categorie 2A, dat van kracht is op 1 januari van het jaar in kwestie;2° S : 19,885;3° i : de index van de bouwmaterialen die van kracht is op 1 november voorafgaand aan het jaar in kwestie;4° I : 3627.

Art. 17.Behalve voor de aankoop omvat de investeringssubsidie, naast het bedrag dat exclusief btw wordt vastgesteld met toepassing van artikel 10, 11, 12, 13 en 15, een subsidie voor de btw tegen het geldende tarief en voor de algemene onkosten tegen 10 %. De totale investeringssubsidie wordt als volgt berekend : basisbedrag + geldende btw op het basisbedrag + algemene onkosten à 10 % op het basisbedrag + geldende btw op de algemene onkosten. HOOFDSTUK 6. - Wijzigingsbepaling

Art. 18.In artikel 15, 5°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 08/06/1999 pub. 15/09/1999 numac 1999036087 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de totale investeringssubsidie en de bouwtechnische normen voor de kinderdagopvangsector type besluit van de vlaamse regering prom. 08/06/1999 pub. 10/09/1999 numac 1999036088 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de procedureregels inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden sluiten houdende de procedureregels inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 mei 2008 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 juni 2009, 24 juli 2009, 18 juni 2010, 16 juli 2010 en 10 september 2010, wordt punt e) vervangen door wat volgt : "e) artikel 14 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 maart 2011 tot vaststelling van de investeringssubsidie en de bouwtechnische en bouwfysische normen voor de sector van de voorzieningen voor gezinnen met kinderen;". HOOFDSTUK 7. - Slotbepalingen

Art. 19.Het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 08/06/1999 pub. 15/09/1999 numac 1999036087 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de totale investeringssubsidie en de bouwtechnische normen voor de kinderdagopvangsector type besluit van de vlaamse regering prom. 08/06/1999 pub. 10/09/1999 numac 1999036088 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de procedureregels inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden sluiten tot vaststelling van de totale investeringssubsidie en de bouwtechnische normen voor de kinderdagopvangsector, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 1 juni 2001, 31 maart 2006 en 30 mei 2008, wordt opgeheven.

Art. 20.Voor de dossiers waarvoor de subsidiebelofte werd gegeven voor de datum van de inwerkingtreding van dit besluit, gelden de bepalingen die van toepassing waren voor de inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 21.De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 4 maart 2011.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^