Erratum van 07 maart 2002
gepubliceerd op 17 mei 2002
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Wet tot wijziging van de artikelen 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 en 61 van het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde. - Errata

bron
ministerie van financien
numac
2002003254
pub.
17/05/2002
prom.
07/03/2002
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN FINANCIEN


7 MAART 2002. - Wet tot wijziging van de artikelen 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 en 61 van het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde. - Errata


In het Belgisch Staatsblad van 13 maart 2002, 3e editie, blz. 10635 : - in de Franse versie, moet het opschrift van de wet gelezen worden als volgt : « LOI MODIFIANT LES ARTICLES 50, 51, 51bis, 53quater , 53quinquies , 53sexies , 55 et 61 DU CODE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ». - in de Franse versie moet artikel 6 gelezen worden als volgt : « ... et les autres assujettis non établis en Belgique que vise l'article 50, § 2,... » in plaats van « ... et les autres assujettis non établis en Belgique que visé à l'article 50, § 2,... ».

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^