Erratum van 10 februari 2000
gepubliceerd op 16 juni 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet houdende wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Erratum

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2000000465
pub.
16/06/2000
prom.
10/02/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


10 FEBRUARI 2000. - Wet houdende wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad van 6 april 2000, tweede uitgave, blz. 10827 na artikel 2, § 2 wordt volgende tekst toegevoegd : Daartoe behouden zij tijdelijk hun bestaande erkenning. Onverminderd artikel 29, worden hun erkenning en opdrachten van rechtswege beëindigd op het ogenblik dat een aanvang wordt genomen met de in artikel 28, lid 2 bedoelde opdrachten hetzij door het Agentschap zelf, overeenkomstig de artikelen 15 en 16, hetzij door een erkende instelling overeenkomstig de artikelen 28 en 30. § 3. De overgangsregeling ingevoerd middels dit artikel geldt voor een maximale duur van twee jaar. De Koning kan bij een in Ministerraad overlegd besluit de voorwaarden en de nadere regelen bepalen betreffende de overdracht van de specifieke controleopdrachten. Hij kan op dezelfde wijze de termijn van deze overgangsregeling met telkens maximaal één jaar verlengen. »

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^