Erratum van 11 december 2013
gepubliceerd op 05 februari 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013. - Errata

bron
waalse overheidsdienst
numac
2014200812
pub.
05/02/2014
prom.
11/12/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

11 DECEMBER 2013. - Decreet houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013. - Errata


Artikel 4 van bovenvermeld decreet, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 17 januari 2014, bladzijde 3154, dient als volgt te worden gelezen : "

Art. 4.Overeenkomstig artikel 3 van het decreet van 10 april 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/04/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003027273 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de financiële incentives voor de opleiding van werknemers die bij een onderneming in dienst zijn sluiten betreffende de financiële incentives voor de opleiding van werknemers die bij een onderneming in dienst zijn, rekening houdend met de budgettaire perken, mag de Regering tijdens het jaar 2013 geen subsidie toekennen aan de volgende bedrijven : - de bedrijven die een aanvraag tot aanpassingskrediet hebben ingediend waarvan de datum van het bericht van ontvangst van de FOREm, zoals bedoeld in artikel 26, § 1, tweede lid, van het besluit van 1 april 2004 van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 10 april 2004 betreffende de financiële incentives voor de opleiding van werknemers die bij een onderneming in dienst zijn, later is dan 10 juli 2013; - de bedrijven die een aanvraag tot aanpassingskrediet hebben ingediend waarvan de datum van het bericht van ontvangst van de FOREm, zoals bedoeld in artikel 27, § 1, tweede lid, van bovenvermeld besluit van 1 april 2004, later is dan 10 juli 2013.".

De §§ 5 en 8 van 42bis, sub artikel 18 van hetzelfde decreet, dienen als volgt te worden gelezen : " § 5. Voor 2013, wordt een gedeeltelijke vrijstelling van de eerste termijn van de toeslag bedoeld in § 1 toegekend aan de volgende eindafnemers : a) 85 % voor de eindafnemers onder een sectorovereenkomst, ongeacht hun energieverbruik;b) 50 % voor de eindafnemers aangesloten op een spanningsniveau hoger dan de laagspanning die tot een sectorovereenkomst niet verbonden zijn, na toelating van de CWaPE, voor zover ze onder de volgende categoriën ressorteren : 1° de ondernemingen die onder afdeling C van de NACE-codes ressorteren (verwerkende ondernemingen) waarvan het jaarlijks verbruik hoger is dan 1 GWh;2° de ondernemingen die onder de primaire NACE-code 01 ressorteren met betrekking tot de dierlijke teelt en productie (zonder onderscheiding tussen de hoofdactiviteiten en de bijkomende activiteiten);3° de ondernemingen die onder de volgende primaire NACE-codes ressorteren en waarvan het jaarlijks verbruik hoger is dan 1 GWh : - onderwijs (85); - ziekenhuizen (86); - medisch-sociaal (87-88).

Tijdens de periode van toepassing van de gedeeltelijke vrijstelling van de eerste term van de toeslag bedoeld in § 1, worden de administratieve kosten en de kosten in verband met de financiering van het in reserve plaatsen bedoeld in artikel 42, gedekt door de tweede term van de toeslag bedoeld in § 1 en wordt toegepast door interveniënten die aan de eindafnemers, die in aanmerking komen voor de vrijstelling bedoeld in het tweede lid, factureren, naar rato van het belastingvrije hoeveelheid energie.

Na de periode van toepassing van de gedeeltelijke vrijstelling van de eerste term van de toeslag bedoeld in § 1, worden de administratieve kosten en de kosten in verband met de financiering van het in reserve plaatsen bedoeld in artikel 42, gefactureerd zoals de eerste schijf van de toeslag bedoeld in § 1.". " § 8. De beheerders van een distributienet, de leveranciers en de toegangsgerechtigden berekenen en delen aan de CWaPE uiterlijk op de laatste werkdag van elke maand volgend op de inwerkingtreding van het decreet houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het jaar 2013, de volgende informaties betreffende het jaar 2013 mee : 1° het bedrag van alle toegekende vrijstellingen, overeenkomstig § 6;2° de som van de bedragen die ze voor de tweede term van de toeslag bedoeld in § 1 hebben gefactureerd, overeenkomstig § 5, derde lid;3° de afrekening van de toegekende vrijstellingen overeenkomstig § 5 en de afrekening van de gefactureerde producten voor de tweede term van de toeslag bedoeld in § 1. Binnen de maand na ontvangst van de informatie bedoeld in § 8, en na verificatie van de overeenstemming, maakt de CWaPE aan de beheerder van het lokale transmissienet de definitieve verschuldigde bedragen door de personen bedoeld in § 6 over. Deze bedragen vloeien voort uit het saldo tussen de terugbetaling van de vrijstellingen en de dekking van de kosten in verband met de openbare dienstverplichting bedoeld in artikel 34, 4°, e).

De beheerder van het lokale transmissienet betaalt de bedragen bedoeld in het tweede lid, aan de personen bedoeld in § 6, binnen de maand na ontvangst van de door de CWaPE overgemaakte informatie.

De personen bedoeld in § 6, maken de bedragen gestort door de beheerder van het lokale transmissienet overeenkomstig het derde lid, binnen de maand na hun ontvangst aan de begunstigden van de vrijstellingen over.".

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^