Erratum van 11 december 2013
gepubliceerd op 26 september 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014. - Erratum

bron
waalse overheidsdienst
numac
2018204746
pub.
26/09/2018
prom.
11/12/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018204746

WAALSE OVERHEIDSDIENST


11 DECEMBER 2013. - Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014. - Erratum


Artikel 71 van bovenvermeld decreet, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 10 februari 2014, op blz. 11126, dient te worden vervangen door wat volgt : "

Art. 71.In artikel 15, § 4, eerste lid, van het decreet van 25 april 2002 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs, worden de woorden ", de autonome gemeentebedrijven, de hulpverleningszones en de politiezones" ingevoegd tussen de woorden "de verenigingen bedoeld in hoofdstuk XII van de organieke wet van 8 juli 1976 van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn" en de woorden "worden toegekend, al naargelang van".


begin


Publicatie : 2018-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^