Erratum van 17 oktober 2011
gepubliceerd op 25 november 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsattesten voor de nucleaire sector en tot regeling van de toegang tot de veiligheidszones, het kernmateriaal of tot de nucleaire documenten in bepaalde bijzondere omstandigheden. - Erratum

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, federale overheidsdienst justitie, ministerie van landsverdediging, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federaal agentschap voor nucleaire controle
numac
2011000735
pub.
25/11/2011
prom.
17/10/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER, FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE, MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING, FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN EN FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR NUCLEAIRE CONTROLE


17 OKTOBER 2011. - Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsattesten voor de nucleaire sector en tot regeling van de toegang tot de veiligheidszones, het kernmateriaal of tot de nucleaire documenten in bepaalde bijzondere omstandigheden. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad nr. 319 van 8 november 2011, moet op pagina 67436 het advies nr 49.674/2 van de afdeling wetgeving van de Raad van State ingevoegd worden na het verslag aan de Koning.

ADVIES 49.674/2 VAN 7 JUNI 2011 VAN DE AFDELING WETGEVING VAN DE RAAD VAN STATE De Raad van State, afdeling Wetgeving, tweede kamer, op 10 mei 2011 door de Minister van Binnenlandse Zaken verzocht haar, binnen een termijn van dertig dagen, van advies te dienen over een ontwerp van koninklijk besluit "betreffende de veiligheidsattesten voor de nucleaire sector en tot regeling van de toegang tot de veiligheidszones, het kernmateriaal of tot de nucleaire documenten in bepaalde bijzondere omstandigheden", heeft het volgende advies gegeven : Rekening houdend met het tijdstip waarop dit advies gegeven wordt, vestigt de Raad van State de aandacht op het feit dat, wegens het ontslag van de regering, de bevoegdheid van deze laatste beperkt is tot het afhandelen van de lopende zaken. Dit advies wordt evenwel gegeven zonder dat wordt nagegaan of dit ontwerp in die beperkte bevoegdheid kan worden ingepast, aangezien de afdeling Wetgeving geen kennis heeft van het geheel van de feitelijke gegevens welke de regering in aanmerking kan nemen als zij te oordelen heeft of het vaststellen of wijzigen van een verordening noodzakelijk is.

Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, zoals het is vervangen bij de wet van 2 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en tot regeling van sluiten, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.

Wat deze drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen.

Voorafgaande vormvereisten 1. Volgens de aanhef van het ontwerp is het advies van de Inspecteur van Financiën gegeven op 6 juli 2009. In dat advies kan het volgende worden gelezen wat de budgettaire aspecten van het ontwerp betreft : « De adviezen van de gemachtigden van Financiën aangesteld bij het IRE en het SCK zijn absoluut onontbeerlijk om de impact op de federale staatsbegroting te kennen van deze ontwerpen.

Deze gemachtigden werden precies aangesteld omdat ze over de vereiste kennis en het vertrouwen van de bevoegde voogdijministers beschikken".

Uit het aan de Raad van State overgezonden dossier blijkt niet dat deze bijkomende adviezen zouden zijn aangevraagd.

Indien dit nog niet is geschied, dient de steller van het ontwerp er voor te zorgen dat deze adviezen verkregen worden en in de aanhef vermeld worden. 2. De afdeling Wetgeving kan niet nagaan of de akkoordbevinding van de staatssecretaris voor Begroting van 16 juli 2009 wel degelijk betrekking had op het ontworpen besluit, dat in het opschrift van deze akkoordbevinding niet wordt vermeld.In het dossier met de adviesaanvraag komt ook een akkoordbevinding van 28 april 2011 voor, maar deze akkoordbevinding betreft alleen de ontwerpen van koninklijk besluit waarop de adviesaanvragen met de rolnummers 49.675/2 tot 49.677/2 betrekking hebben, waarover heden door de afdeling Wetgeving een advies is uitgebracht. Aangezien de akkoordbevinding van 16 juli 2009 reeds oud is en hoe dan ook betrekking heeft op een vroegere versie van het onderzochte ontwerp van koninklijk besluit, zou het raadzaam zijn om een nieuwe akkoordbevinding in budgettair opzicht over het ontworpen koninklijk besluit te vragen (1). 3. Artikel 28 van de wet van 11 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 bron ministerie van landsverdediging Wet betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen type wet prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 bron ministerie van justitie Wet tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens sluiten betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen bepaalt dat de koninklijke besluiten tot uitvoering van deze wet worden aangenomen "na advies van het Ministerieel Comité voor inlichting en veiligheid". Het vierde lid van de aanhef verwijst naar een advies dat dit comité op 10 juli 2009 zou hebben gegeven.

In het aan de Raad van State overgezonden dossier komt inderdaad een "notificatie" voor van een vergadering van dit comité die gehouden is op 10 juli 2009 (dit wil zeggen bijna twee jaar vóór de aanneming van de wet die aan het voorliggende besluit rechtsgrond verleent), uit welke notificatie blijkt dat dit comité een ontwerp van koninklijk besluit heeft "goedgekeurd" waarvan het opschrift niet overeenstemt met het voorliggende koninklijk besluit.

De steller van het ontwerp wordt verzocht na te gaan of het betrokken ministerieel comité wel degelijk zijn advies heeft gegeven over het voorliggende koninklijk besluit, zodat kan worden aangetoond dat aan het voorgeschreven vormvereiste op een correcte wijze is voldaan.

Algemene opmerkingen 1. Het ontwerp ontleent zijn rechtsgrond aan artikel 8bis van de wet van 11 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 bron ministerie van landsverdediging Wet betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen type wet prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 bron ministerie van justitie Wet tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens sluiten betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen. Die bepaling is in die wet ingevoegd bij artikel 14 van de wet van 30 maart 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/03/2011 pub. 18/04/2011 numac 2011000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en tot wijziging va sluiten tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en tot wijziging van de wet van 11 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 bron ministerie van landsverdediging Wet betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen type wet prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 bron ministerie van justitie Wet tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens sluiten betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen (hierna te noemen : de wet van 30 maart 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/03/2011 pub. 18/04/2011 numac 2011000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en tot wijziging va sluiten).

Overeenkomstig artikel 18, § 1, vierde lid, van de wet van 30 maart 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/03/2011 pub. 18/04/2011 numac 2011000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en tot wijziging va sluiten, treedt artikel 14 ervan, en dus artikel 8bis van de voormelde wet van 11 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 bron ministerie van landsverdediging Wet betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen type wet prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 bron ministerie van justitie Wet tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens sluiten, eerst in werking op de eerste dag van de achttiende maand na die waarin deze wet is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, dit wil zeggen op 1 oktober 2012, behalve indien de Koning, krachtens artikel 18, § 2, van dezelfde wet, bepaalt dat deze bepaling op een daaraan voorafgaande datum in werking treedt.

Volgens artikel 22 van het voorliggende ontwerp treedt dit artikel in werking op de eerste dag van de zesde maand na die waarin het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Met toepassing van artikel 18, § 2, van de wet van 30 maart 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/03/2011 pub. 18/04/2011 numac 2011000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en tot wijziging va sluiten dient het ontwerp dus te worden aangevuld met een bepaling die ertoe strekt artikel 14 van de wet van 30 maart 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/03/2011 pub. 18/04/2011 numac 2011000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en tot wijziging va sluiten in werking te laten treden op dezelfde datum als die welke is bepaald voor de inwerkingtreding van het voorliggende ontwerp, opdat het voorliggende ontwerp en de rechtsgrond ervan tegelijkertijd in werking treden. 2. Meermaals worden in de ontworpen tekst bepalingen overgenomen of geparafraseerd die reeds voorkomen in artikel 8bis van de voornoemde wet van 11 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 bron ministerie van landsverdediging Wet betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen type wet prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 bron ministerie van justitie Wet tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens sluiten (2). Gelet op de aard van het ontwerp is het zeker niet altijd gemakkelijk zo'n werkwijze die, uit een wetgevingstechnisch oogpunt in principe afkeurenswaardig is, te mijden. Om niet de indruk te wekken dat de uitvoerende macht bevoegd zou zijn om eventueel de wetteksten te wijzigen waarvan het besluit de essentie weergeeft, zou, daar waar het niet mogelijk blijkt deze teksten weg te laten, moeten worden geschreven dat de bepalingen in kwestie worden aangenomen "overeenkomstig... (geef de relevante bepaling aan van artikel 8bis van de voormelde wet van 11 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 bron ministerie van landsverdediging Wet betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen type wet prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 bron ministerie van justitie Wet tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens sluiten)".

Bijzondere opmerkingen Aanhef 1. De in het eerste lid vermelde wet verleent geen rechtsgrond aan het ontwerp.Dit lid behoort dus te vervallen. 2. In het tweede lid, dat het eerste lid wordt, moet de wet van 30 maart 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/03/2011 pub. 18/04/2011 numac 2011000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en tot wijziging va sluiten alleen met de datum en niet met het volledige opschrift ervan worden aangegeven.3. Gelet op algemene opmerking 1, moet in een nieuw tweede lid artikel 18, § 2, van de wet van 30 maart 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/03/2011 pub. 18/04/2011 numac 2011000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en tot wijziging va sluiten worden vermeld. Dispositief Artikel 4 Artikel 4, § 2, tweede lid, bepaalt : « Wanneer het veiligheidsattest uit hoofde van dit artikel, met uitzondering van paragraaf 4, 2e lid, wordt aangevraagd, dan voegt de veiligheidsofficier hierbij een verklaring op erewoord van de betrokken persoon volgens welke hem uit hoofde hiervan sinds drie jaar geen veiligheidsattest werd afgeleverd. » In het verslag aan de Koning wordt het beroep op een verklaring op erewoord als volgt gerechtvaardigd : « Deze vereiste werd voorzien omdat er een middel moest worden gevonden waardoor de Directeur-generaal de mogelijkheid had zich ervan te verzekeren dat de regel van drie jaar werd nageleefd, gezien de bewaartermijn van persoonlijke gegevens beperkt is uit hoofde van de wet. » Aangezien het erom gaat een veiligheidsattest af te geven dat toegang geeft tot de veiligheidszones, het kernmateriaal of de nucleaire documenten, is het niet aanvaardbaar zich met een dergelijke verklaring te vergenoegen.

De regelgeving betreffende de bewaring van de vroeger afgegeven veiligheidsattesten moet worden gewijzigd.

Dezelfde opmerking geldt voor de artikelen 5, 12, 13, 17 en 18.

Artikel 19 De steller van het ontwerp wordt verzocht na te gaan of de onvoorwaardelijke aard van het verbod bepaald in paragraaf 5, derde lid, wel geschikt is voor alle gevallen die zich kunnen voordoen.

Artikel 21 De bijlage bij het koninklijk besluit van 3 juni 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/06/2005 pub. 07/06/2005 numac 2005009467 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2000 tot uitvoering van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen type koninklijk besluit prom. 03/06/2005 pub. 07/06/2005 numac 2005009466 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2000 tot regeling van de rechtspleging voor het beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/03/2000 pub. 31/03/2000 numac 1999021596 bron diensten van de eerste minister, ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking, van binnenlandse zaken, van landsverdediging en van justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen type koninklijk besluit prom. 24/03/2000 pub. 31/03/2000 numac 1999021599 bron diensten van de eerste minister, ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking, van binnenlandse zaken, van landsverdediging en van justitie Koninklijk besluit tot regeling van de rechtspleging voor het beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen sluiten tot uitvoering van de wet van 11 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 bron ministerie van landsverdediging Wet betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen type wet prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 bron ministerie van justitie Wet tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens sluiten betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, welke bijlage wordt gewijzigd bij artikel 21 van het voorliggende ontwerp, had normaal, bij het voornoemde koninklijk besluit van 3 juni 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/06/2005 pub. 07/06/2005 numac 2005009467 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2000 tot uitvoering van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen type koninklijk besluit prom. 03/06/2005 pub. 07/06/2005 numac 2005009466 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2000 tot regeling van de rechtspleging voor het beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen sluiten, moeten worden ingevoegd in het koninklijk besluit van 24 maart 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/03/2000 pub. 31/03/2000 numac 1999021596 bron diensten van de eerste minister, ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking, van binnenlandse zaken, van landsverdediging en van justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen type koninklijk besluit prom. 24/03/2000 pub. 31/03/2000 numac 1999021599 bron diensten van de eerste minister, ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking, van binnenlandse zaken, van landsverdediging en van justitie Koninklijk besluit tot regeling van de rechtspleging voor het beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen sluiten tot uitvoering van de wet van 11 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 bron ministerie van landsverdediging Wet betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen type wet prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 bron ministerie van justitie Wet tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens sluiten betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, aangezien deze bijlage is opgevat als een bijlage bij het koninklijk besluit van 24 maart 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/03/2000 pub. 31/03/2000 numac 1999021596 bron diensten van de eerste minister, ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking, van binnenlandse zaken, van landsverdediging en van justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen type koninklijk besluit prom. 24/03/2000 pub. 31/03/2000 numac 1999021599 bron diensten van de eerste minister, ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking, van binnenlandse zaken, van landsverdediging en van justitie Koninklijk besluit tot regeling van de rechtspleging voor het beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen sluiten. Ze wordt trouwens in artikel 30bis van het koninklijk besluit van 24 maart 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/03/2000 pub. 31/03/2000 numac 1999021596 bron diensten van de eerste minister, ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking, van binnenlandse zaken, van landsverdediging en van justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen type koninklijk besluit prom. 24/03/2000 pub. 31/03/2000 numac 1999021599 bron diensten van de eerste minister, ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking, van binnenlandse zaken, van landsverdediging en van justitie Koninklijk besluit tot regeling van de rechtspleging voor het beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen sluiten, ingevoegd in dat besluit bij artikel 4 van het koninklijk besluit van 3 juni 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/06/2005 pub. 07/06/2005 numac 2005009467 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2000 tot uitvoering van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen type koninklijk besluit prom. 03/06/2005 pub. 07/06/2005 numac 2005009466 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2000 tot regeling van de rechtspleging voor het beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen sluiten, aangekondigd als een bijlage "bij dit besluit", dit wil zeggen een bijlage bij het koninklijk besluit van 24 maart 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/03/2000 pub. 31/03/2000 numac 1999021596 bron diensten van de eerste minister, ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking, van binnenlandse zaken, van landsverdediging en van justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen type koninklijk besluit prom. 24/03/2000 pub. 31/03/2000 numac 1999021599 bron diensten van de eerste minister, ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking, van binnenlandse zaken, van landsverdediging en van justitie Koninklijk besluit tot regeling van de rechtspleging voor het beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen sluiten. Bij vergissing is deze bijlage thans evenwel bij het voornoemde koninklijk besluit van 3 juni 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/06/2005 pub. 07/06/2005 numac 2005009467 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2000 tot uitvoering van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen type koninklijk besluit prom. 03/06/2005 pub. 07/06/2005 numac 2005009466 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2000 tot regeling van de rechtspleging voor het beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen sluiten gevoegd.

Er wordt derhalve aanbevolen de gelegenheid te baat te nemen en naar aanleiding van de wijziging van deze bijlage bij het voorliggende ontwerp de vergissing die in 2005 gemaakt is recht te zetten.

Derhalve moet de bijlage bij het koninklijk besluit van 3 juni 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/06/2005 pub. 07/06/2005 numac 2005009467 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2000 tot uitvoering van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen type koninklijk besluit prom. 03/06/2005 pub. 07/06/2005 numac 2005009466 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2000 tot regeling van de rechtspleging voor het beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen sluiten worden opgeheven en moet de betrokken bijlage in het koninklijk besluit van 24 maart 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/03/2000 pub. 31/03/2000 numac 1999021596 bron diensten van de eerste minister, ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking, van binnenlandse zaken, van landsverdediging en van justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen type koninklijk besluit prom. 24/03/2000 pub. 31/03/2000 numac 1999021599 bron diensten van de eerste minister, ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking, van binnenlandse zaken, van landsverdediging en van justitie Koninklijk besluit tot regeling van de rechtspleging voor het beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen sluiten worden ingevoegd nadat ze is gewijzigd zoals bepaald in het ontwerp (3).

Deze werkwijze zal de leesbaarheid van de bijlage, en van de toelichting die ze bevat, bevorderen, aangezien ze er dan als een nieuw volledig document zal uitzien (4).

Een volledige herschrijving van de bijlage waarin de beoogde wijzigingen opgenomen zijn is des te noodzakelijker daar de bij het ontwerp ingevoerde wijzigingen op bepaalde punten zelf achterhaald lijken te zijn. Zo veronderstelt de afdeling Wetgeving dat in de wijziging waarin onderdeel 4' voorziet de verwijzing moet worden aangepast, aangezien de "datum van de wijzigingswet" bekend is, namelijk 30 maart 2011.

Artikel 21 dient dus fundamenteel te worden herzien. (1) De budgettaire middelen van 2011 zijn niet noodzakelijkerwijs dezelfde als die van 2009.(2) Bijvoorbeeld : in artikel 9, § 2, van het ontwerp wordt een bepaling overgenomen die vervat is in artikel 8bis, § 3, eerste lid, van de wet van 11 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 bron ministerie van landsverdediging Wet betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen type wet prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 bron ministerie van justitie Wet tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens sluiten. (3) Beginselen van de wetgevingstechniek - Handleiding voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten, www.raadvstconsetat.be, tab "Wetgevingstechniek", formule F-4-2-13-4. (4) De lezing van de huidige bijlage en van de precieze wijzigingen die het onderzochte ontwerp beoogt erin aan te brengen, is immers niet zeer gemakkelijk.Dit probleem zal opgelost zijn indien er een nieuwe bijlage wordt opgesteld waarin de bij het ontwerp beoogde wijzigingen zijn opgenomen.

De kamer was samengesteld uit : De heer Y. Kreins, kamervoorzitter;

De heer P. Vandernoot en Mevr. M. Baguet, staatsraden;

Mevr. B. Vigneron, griffier.

Het verslag werd uitgebracht door de heer P. Ronvaux, auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst werd nagezien onder toezicht van Mevr. M. Baguet.

De griffier, B. Vigneron.

De voorzitter, Y. Kreins.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^