Erratum van 17 oktober 2011
gepubliceerd op 25 november 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit betreffende de categorisering van het kernmateriaal en de definiëring van veiligheidszones in de nucleaire installaties en de nucleaire vervoerbedrijven. - Erratum

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federaal agentschap voor nucleaire controle
numac
2011000738
pub.
25/11/2011
prom.
17/10/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN EN FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR NUCLEAIRE CONTROLE


17 OKTOBER 2011. - Koninklijk besluit betreffende de categorisering van het kernmateriaal en de definiëring van veiligheidszones in de nucleaire installaties en de nucleaire vervoerbedrijven. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad nr. 319 van 8 november 2011, moet op pagina 67477, het advies nr 49.677/2 van de afdeling wetgeving van de Raad van State ingevoegd worden na het verslag aan de Koning.

ADVIES 49.677/2 VAN 7 JUNI 2011 VAN DE AFDELING WETGEVING VAN DE RAAD VAN STATE De Raad van State, afdeling Wetgeving, tweede kamer, op 10 mei 2011 door de Minister van Binnenlandse Zaken verzocht haar, binnen een termijn van dertig dagen, van advies te dienen over een ontwerp van koninklijk besluit "betreffende de categorisering en de definiëring van veiligheidszones in de nucleaire installaties en de nucleaire vervoerbedrijven", heeft het volgende advies gegeven : Rekening houdend met het tijdstip waarop dit advies gegeven wordt, vestigt de Raad van State de aandacht op het feit dat, wegens het ontslag van de regering, de bevoegdheid van deze laatste beperkt is tot het afhandelen van de lopende zaken. Dit advies wordt evenwel gegeven zonder dat wordt nagegaan of dit ontwerp in die beperkte bevoegdheid kan worden ingepast, aangezien de afdeling Wetgeving geen kennis heeft van het geheel van de feitelijke gegevens welke de regering in aanmerking kan nemen als zij te oordelen heeft of het vaststellen of wijzigen van een verordening noodzakelijk is.

Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, zoals het vervangen is bij de wet van 2 april 2003, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voormelde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.

Wat deze drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen.

Voorafgaande vormvereisten 1. In een advies van 6 juli 2009 over het onderzochte ontwerp heeft de inspecteur van Financiën het volgende opgemerkt : « De adviezen van de gemachtigden van Financiën aangesteld bij het IRE en het SCK zijn absoluut onontbeerlijk om de impact op de federale staatsbegroting te kennen van deze ontwerpen. Deze gemachtigden werden precies aangesteld omdat ze over de vereiste kennis en het vertrouwen van de bevoegde voogdijministers beschikken".

Uit het aan de Raad van State overgezonden dossier blijkt niet dat deze bijkomende adviezen zouden zijn aangevraagd.

Indien dit nog niet is geschied, dient de steller van het ontwerp er voor te zorgen dat deze adviezen verkregen worden en in de aanhef vermeld worden. 2. Artikel 28 van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen bepaalt dat de koninklijke besluiten tot uitvoering van deze wet worden genomen "na advies van het Ministerieel Comité voor inlichting en veiligheid". Aangezien het ontworpen besluit inzonderheid uitgevaardigd is met toepassing van artikel 8bis, § 1, tweede lid, van de voornoemde wet van 11 december 1998, behoort dat advies te worden ingewonnen en dient daarvan melding te worden gemaakt in de aanhef.

Onderzoek van het ontwerp Aanhef 1. In het eerste lid volstaat het te verwijzen naar artikel 17ter, § 4, van de betrokken wet als rechtsgrond voor het ontwerp en moet de wijzigingswet van 30 maart 2011 alleen met de datum en niet met het volledige opschrift ervan worden aangegeven. 2. In het tweede lid, schrijve men ", artikel 8bis, § 1, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 30 maart 201 (1);". 3. Het derde lid dient te vervallen, aangezien de wet die daarin wordt vermeld geen rechtsgrond vormt voor het ontwerp (1).4. In het vierde lid, dat het derde lid wordt, moet eveneens melding worden gemaakt van het advies dat op 6 juli 2009 is gegeven.Er wordt voor het overige verwezen naar opmerking 1 die geformuleerd is met betrekking tot de voorafgaande vormvereisten. 5. Wat het vijfde lid betreft, dat het vierde lid wordt, is uit het dossier dat aan de Raad van State is overgelegd gebleken dat de datum van de akkoordbevinding waarvan sprake in dat lid, vervangen moet worden door de meer recente datum van 28 april 2011. Dispositief Artikel 1 In de tekst die volgt op het 1e streepje (lees : onderdeel 1) (2) zijn de woorden "en belast met het toezicht op de naleving van de fysieke beveiligingsregels in een nucleaire installatie of een nucleair vervoerbedrijf" overbodig, aangezien de verwijzing naar de afgevaardigde voor de fysieke beveiliging op zichzelf voldoende is om in te schatten zijn functie nader te omschrijven.

Artikel 5 Artikel 17bis, 1e streepje, van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefrnilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle vormt geen rechtsgrond voor het ontwerp. In het ontwerp van koninklijk besluit waarover de Raad van State heden advies 49.67512 gegeven heeft, dient de inwerkingtreding van die bepaling te worden geregeld. Vanuit een technisch-juridisch standpunt moet overigens niet worden voorzien in de inwerkingtreding van artikel 17bis, 1e streepje, van de voornoemde wet van 15 april 1994, maar wel van artikel 12 van de wet van 2 april 2003 tot wijziging van de voornoemde wet van 15 april 1994 (3). (1) Zie de opmerking die geformuleerd is bij artikel 5 van het ontwerp. (2) Beginselen van de wetgevingstechniek - Handleiding voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten, www.raadvst-consetat.be, tab "Wetgevingstechniek", aanbevelingen 58 en 59. (3) In dat verband wordt verwezen naar algemene opmerking 2 van advies 49.675/2 dat heden gegeven is over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de fysieke beveiliging van het kernmateriaal en de nucleaire installaties.

De kamer was samengesteld uit : De heer Y. Kreins, kamervoorzitter;

De heer P. Vandernoot en Mevr. M. Baguet, staatsraden;

Mevr. B. Vigneron, griffier.

Het verslag werd uitgebracht door de heer P. Ronvaux, auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst werd nagezien onder toezicht van Mevr. M. Baguet.

De griffier, B. Vigneron.

De voorzitter, Y. Kreins.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^