Erratum van 26 februari 2015
gepubliceerd op 01 september 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapcommissie betreffende de oprichting en het beheer van een "Cadre francophone des certifications" . - Errata

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015203967
pub.
01/09/2015
prom.
26/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015203967

WAALSE OVERHEIDSDIENST


26 FEBRUARI 2015. - Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapcommissie betreffende de oprichting en het beheer van een "Cadre francophone des certifications" (Franstalig kwalificatiekader, Franse afkorting : C.F.C.). - Errata


In bovenvermeld samenwerkingsakkoord, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 15 mei 2015, blz. 26149 en volgende : - dient artikel 6, § 3, 2° en 3° als volgt te worden gelezen : « 2° na te gaan dat de kwalificaties, voorgesteld voor de positionering, de positioneringscriteria bedoeld in artikel 11 vervullen; 3° de positionering vastleggen voor de overeenkomstig artikel 13 voorgestelde of gevalideerde kwalificaties;zijn beslissingen inzake positionering binnen de week aan de aanvragers mede te delen;"; - dient het eerste lid van artikel 15, § 1, als volgt te worden gelezen : «

Art. 15.§ 1. Wanneer de positioneringsaanvraag bij de instantie bedoeld in artikel 4 wordt ingediend overeenkomstig artikel 13, 1°, 2° of 4°, wordt hij onmiddellijk behandeld bij het directiecomité bedoeld in artikel 6. »; - dient de eerste zin van het eerste lid van artikel 15, § 2, als volgt te worden gelezen : « § 2. Wanneer de positioneringsaanvraag bij de instantie bedoeld in artikel 4 wordt ingediend overeenkomstig artikel 13, 3° of 5°, moet daarbij elk bewijsstuk worden gevoegd, en minstens drie volgende documenten : ».


begin


Publicatie : 2015-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^