Erratum van 28 november 2003
gepubliceerd op 16 maart 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 december 2001 betreffende de speciale premie en het extensiveringsbedrag voor producenten van rundvlees. - Erratum

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2004035393
pub.
16/03/2004
prom.
28/11/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

28 NOVEMBER 2003. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/12/2001 pub. 16/02/2002 numac 2002016403 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende de speciale premie en het extensiveringsbedrag voor producenten van rundvlees sluiten betreffende de speciale premie en het extensiveringsbedrag voor producenten van rundvlees. - Erratum


Belgisch Staatsblad van 23 december 2003, blz. 60162 e.v.

In de aanhef van het genoemde besluit op bladzijde 60163 moeten de zes laatste verwijzingen (na "Gelet op het koninklijk besluit van 30 november 2001...) vervangen worden door wat volgt : « Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 10 juni 2003 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 juni 2003 betreffende de toepassing van de extra heffing in de sector melk en zuivelproducten;

Gelet op het ministerieel besluit van 3 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/12/2001 pub. 16/02/2002 numac 2002016403 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende de speciale premie en het extensiveringsbedrag voor producenten van rundvlees sluiten betreffende de speciale premie en het extensiveringsbedrag voor producenten van rundvlees;

Gelet op het akkoord van 15 juli 2002 van de Interministeriële Conferentie Landbouw inzake de overdracht aan de gewesten van de bevoegdheden van de landbouwpolitiek en specifiek inzake de toepassingsbepalingen voor de speciale premie en het extensiveringsbedrag voor producenten van rundvlees;

Gelet op het overleg tussen de gewestregeringen en de federale overheid op 19 mei 2003, bekrachtigd door de Interministeriële Conferentie Landbouw van 29 september 2003;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 augustus 2003, » Op bladzijde 60164 wordt na artikel 11 een nieuw artikel 12 ingevoegd luidend als volgt : Art. 12 In artikel 4 van dit besluit worden de verwijzingen naar de artikelen 1.15, 1.16, 4, 5, 9, 10, 14 en 15 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1996 vervangen door verwijzingen naar de artikelen 1.14, 1.15, 4, 5, 9, 10,14, 15 van het besluit van de Vlaamse regering van 13 juni 2003.

In de plaats van het artikel 12 op bladzijde 60164 komt een nieuw artikel 13 dat luidt als volgt :

Art. 13.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2002, met uitzondering van artikelen 7 en 12 die uitwerking hebben met ingang van 1 januari 2003.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^