Erratum van 28 november 2003
gepubliceerd op 06 mei 2004

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 december 2001 betreffende de zoogkoeienpremie en het extensiveringsbedrag voor zoogkoeien. - Erratum

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2004035685
pub.
06/05/2004
prom.
28/11/2003
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

28 NOVEMBER 2003. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/12/2001 pub. 16/02/2002 numac 2002016398 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende de zoogkoeienpremie en het extensiveringsbedrag voor zoogkoeien sluiten betreffende de zoogkoeienpremie en het extensiveringsbedrag voor zoogkoeien. - Erratum


Belgisch Staatsblad van 23 december 2003, blz. 60166 e.v.

De verwijzingen in de aanhef van het genoemde ministerieel besluit op blz. 60166 moeten vervangen worden door wat volgt : « Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, inzonderheid op artikel 3, § 1, 1°, vervangen bij de wet van 29 december 1990;

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3508/92 van de Raad van 27 november 1992 tot instelling van een geïntegreerd beheers- en controlesysteem voor bepaalde communautaire steunregelingen, laatst gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 495/2001 van 13 maart 2001;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees, laatst gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2345/2001 van 30 november 2001;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1258/1999 van 17 mei 1999 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1259/1999 van de Raad van 17 mei 1999 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor de regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid;

Gelet op Verordening (EG) nr. 2342/1999 van de Commissie van 28 oktober 1999 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees met betrekking tot de premieregelingen, laatst gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 169/2002 van 30 januari 2002;

Gelet op Verordening (EG) nr. 2419/2001 van de Commissie van 11 december 2001 houdende uitvoeringsbepalingen van het bij Verordening (EEG) nr. 3508/92 van de Raad ingestelde geïntegreerde beheers- en controlesysteem voor bepaalde communautaire steunregelingen, laatst gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2550/2001 van 21 december 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 november 2001 betreffende de zoogkoeienpremie en het extensiveringsbedrag voor zoogkoeien, laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 28 november 2003;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 10 juni 2003 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 juni 2003 betreffende de toepassing van de extra heffing in de sector melk en zuivelproducten;

Gelet op het ministerieel besluit van 3 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/12/2001 pub. 16/02/2002 numac 2002016398 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende de zoogkoeienpremie en het extensiveringsbedrag voor zoogkoeien sluiten betreffende de zoogkoeienpremie en het extensiveringsbedrag voor zoogkoeien;

Gelet op het akkoord van 15 juli 2002 van de Interministeriële Conferentie Landbouw inzake de overdracht aan de gewesten van de bevoegdheden van de landbouwpolitiek en specifiek inzake de toepassingsbepalingen voor de speciale premie en het extensiveringsbedrag voor producenten van rundvlees;

Gelet op het overleg tussen de gewestregeringen en de federale overheid op 19 mei 2003, bekrachtigd door de Interministeriële Conferentie Landbouw van 29 september 2003;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 augustus 2003; » Op bladzijde 60168 wordt na artikel 5 een nieuw artikel 5bis ingevoegd luidend als volgt : «

Art. 5bis.In artikel 8 van hetzelfde besluit worden de verwijzingen naar de artikelen 1.15, 1.16, 4, 5, 9, 10, 14 en 15 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1996 vervangen door verwijzingen naar de artikelen 1.14, 1.15, 4, 5, 9, 10, 14 en 15 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juni 2003. » Op bladzijde 60169 wordt artikel 11 van het genoemde besluit vervangen door wat volgt : «

Art. 11.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2002, met uitzondering van artikel 2 § 2, artikel 3, artikel 4, artikel 5 punt 3 en artikel 6 die uitwerking hebben met ingang van 1 januari 2003. »

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^