Erratum van 30 september 2005
gepubliceerd op 21 november 2005
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer. - Errata

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2005014188
pub.
21/11/2005
prom.
30/09/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


30 SEPTEMBER 2005. - Koninklijk besluit tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer. - Errata


In het Belgisch Staatsblad nr. 344 van 9 november 2005 dient te worden gelezen : op blz. 48038 : - in het verslag aan de Koning : in de Franse tekst : « Le Ministre de l'Intérieur P. DEWAEL » in plaats van « Le Ministre des Finances D. REYNDERS »; in de Nederlandse tekst : « De Minister van Binnenlandse Zaken P. DEWAEL » in plaats van « De Minister van Financiën D. REYNDERS »; - in de aanhef, in de vermelding van het advies van de Raad van State : in de Franse tekst : « 23 août 2005 » in plaats van « 24 août 2005 »; in de Nederlandse tekst : « 23 augustus 2005 » in plaats van « 24 augustus 2005 »; op blz. 48039 : - in artikel 2, in de Franse tekst, tussen « Dispositions » en punt 1° : « Dans l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique : » in de Nederlandse tekst, tussen « Bepalingen » en punt 1° : « In het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg : »; op blz. 48041 : - tussen punten 28° en 30° : in de Franse tekst, een punt 29°, luidende : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld op blz. 48046 : - in de Nederlandse tekst : « HOOFDSTUK V. » in plaats van « HOOFDSTUK IV. ».

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^