Gerechtelijk Wetboek van 10 oktober 1967
gepubliceerd op 27 november 2018
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Gerechtelijk Wetboek, Deel IV, Boek IV, Hoofdstukken XI tot XXVI. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2018040750
pub.
27/11/2018
prom.
10/10/1967
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018040750

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


10 OKTOBER 1967. - Gerechtelijk Wetboek, Deel IV, Boek IV, Hoofdstukken XI tot XXVI. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie


De hierna volgende tekst is de officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie van het Gerechtelijk Wetboek, Deel IV, Boek IV, Hoofdstukken XI tot XXVI (art. 1254 tot 1385octiesdecies) (Belgisch Staatsblad van 31 oktober 1967), zoals zij achtereenvolgens zijn gewijzigd bij : - de wet van 28 december 1967Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/11/2013 pub. 22/08/2014 numac 2014009441 bron federale overheidsdienst justitie Wet dat de tenuitvoerlegging beoogt van het Verdrag van 's-Gravenhage van 19 oktober 1996 inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregele type wet prom. 27/11/2013 pub. 04/05/2015 numac 2015000221 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet dat de tenuitvoerlegging beoogt van het Verdrag van 's-Gravenhage van 19 oktober 1996 inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregele sluiten4 betreffende een uitgesteld loon in land- en tuinbouw (Belgisch Staatsblad van 20 januari 1968); - de wet van 1 juli 1972 betreffende de rechtspleging inzake echtscheiding door onderlinge toestemming en scheiding van tafel en bed en haar gevolgen (Belgisch Staatsblad van 18 juli 1972); - de wet van 1 juli 1974 tot wijziging van sommige artikelen van het Burgerlijk en het Gerechtelijk Wetboek, betreffende de echtscheiding (Belgisch Staatsblad van 17 augustus 1974, err. van 26 september 1974); - de wet van 28 oktober 1974 tot wijziging van de artikelen 387, 388 en 389 van het Strafwetboek, van de artikelen 229 en 230 van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 1269 van het Gerechtelijk Wetboek (Belgisch Staatsblad van 29 november 1974); - de wet van 10 februari 1976 tot invoeging van een artikel 1260bis in het Gerechtelijk Wetboek (Belgisch Staatsblad van 11 maart 1976); - de wet van 14 juli 1976 betreffende de wederzijdse rechten en verplichtingen van echtgenoten en de huwelijksvermogensstelsels (Belgisch Staatsblad van 18 september 1976, err. van 6 oktober 1977); - de wet van 1 maart 1978 tot wijziging van Afdeling V van Titel IV van het Tweede Boek (artikelen 682 tot 685) van het Burgerlijk Wetboek, betreffende het recht van uitweg (Belgisch Staatsblad van 15 maart 1978); - de wet van 29 november 1979 tot wijziging van de artikelen 573, 590, 1338 en 617 van het Gerechtelijk Wetboek (Belgisch Staatsblad van 22 december 1979); - de wet van 31 januari 1980 houdende goedkeuring van de Benelux-Overeenkomst houdende eenvormige wet betreffende de dwangsom, en van de Bijlage (eenvormige wet betreffende de dwangsom), ondertekend te 's-Gravenhage op 26 november 1973 (Belgisch Staatsblad van 20 februari 1980); - de wet van 14 mei 1981 tot wijziging van het erfrecht van de langstlevende echtgenoot (Belgisch Staatsblad van 27 mei 1981); - de wet van 29 december 1983Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/2014 pub. 08/07/2014 numac 2014009354 bron federale overheidsdienst justitie Wet ter verbetering van verschillende wetten inzake justitie type wet prom. 05/05/2014 pub. 07/09/2015 numac 2015000463 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot verbetering van verschillende wetten inzake justitie. - Duitse vertaling sluiten5 betreffende de huur van onroerende goederen (Belgisch Staatsblad van 30 december 1983); - de wet van 29 juli 1987 tot wijziging van de artikelen 1338, 1340, 1342, 1343 en 1399 van het Gerechtelijk Wetboek (Belgisch Staatsblad van 15 augustus 1987); - de wet van 3 mei 1990 tot wijziging van de artikelen 723 en 1266 van het Gerechtelijk Wetboek en tot opheffing van artikel 1273 van het Gerechtelijk Wetboek (Belgisch Staatsblad van 23 juni 1990); - de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (Belgisch Staatsblad van 9 juli 1991, err. van 6 augustus 1991); - de wet van 3 augustus 1992 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek (Belgisch Staatsblad van 31 augustus 1992); - de wet van 30 juni 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende wijziging van artikel 931 van het Gerechtelijk Wetboek en van de bepalingen betreffende de procédures van echtscheiding (Belgisch Staatsblad van 21 juli 1994, err. van 21 januari 1995); - de wet van 11 juli 1994 betreffende de politierechtbanken en houdende een aantal bepalingen betreffende de versnelling en de modernizering van de strafrechtspleging (Belgisch Staatsblad van 21 juli 1994); - de wet van 13 april 1995Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/11/2013 pub. 22/08/2014 numac 2014009441 bron federale overheidsdienst justitie Wet dat de tenuitvoerlegging beoogt van het Verdrag van 's-Gravenhage van 19 oktober 1996 inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregele type wet prom. 27/11/2013 pub. 04/05/2015 numac 2015000221 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet dat de tenuitvoerlegging beoogt van het Verdrag van 's-Gravenhage van 19 oktober 1996 inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregele sluiten3 betreffende de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag (Belgisch Staatsblad van 24 mei 1995); - de wet van 20 mei 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/11/2013 pub. 22/08/2014 numac 2014009441 bron federale overheidsdienst justitie Wet dat de tenuitvoerlegging beoogt van het Verdrag van 's-Gravenhage van 19 oktober 1996 inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregele type wet prom. 27/11/2013 pub. 04/05/2015 numac 2015000221 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet dat de tenuitvoerlegging beoogt van het Verdrag van 's-Gravenhage van 19 oktober 1996 inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregele sluiten5 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Burgerlijk Wetboek betreffende de procedures tot echtscheiding (Belgisch Staatsblad van 27 juni 1997); - de wet van 10 augustus 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2013 pub. 22/08/2014 numac 2014009440 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de artikelen 1322bis en 1322undecies van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. 21/12/2013 pub. 04/05/2015 numac 2015000222 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de artikelen 1322bis en 1322undecies van het Gerechtelijk Wetboek. - Duitse vertaling sluiten5 houdende instemming met het Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen, opgemaakt te 's Gravenhage op 25 oktober 1980, tot opheffing van de artikelen 2 en 3 van de wet van 1 augustus 1985 houdende goedkeuring van het Europees Verdrag betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen over het gezag over kinderen en betreffende het herstel van het gezag over kinderen, opgemaakt te Luxemburg op 20 mei 1980, alsook tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek (Belgisch Staatsblad van 24 april 1999); - de wet van 30 november 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2013 pub. 22/08/2014 numac 2014009440 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de artikelen 1322bis en 1322undecies van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. 21/12/2013 pub. 04/05/2015 numac 2015000222 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de artikelen 1322bis en 1322undecies van het Gerechtelijk Wetboek. - Duitse vertaling sluiten7 tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de rechtspleging inzake huur van goederen en van de wet van 30 december 1975 betreffende de goederen, buiten particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen van uitzetting (Belgisch Staatsblad van 1 januari 1999); - de wet van 23 maart 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2013 pub. 22/08/2014 numac 2014009440 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de artikelen 1322bis en 1322undecies van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. 21/12/2013 pub. 04/05/2015 numac 2015000222 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de artikelen 1322bis en 1322undecies van het Gerechtelijk Wetboek. - Duitse vertaling sluiten6 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken (Belgisch Staatsblad van 27 maart 1999); - de wet van 26 juni 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2013 pub. 22/08/2014 numac 2014009440 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de artikelen 1322bis en 1322undecies van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. 21/12/2013 pub. 04/05/2015 numac 2015000222 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de artikelen 1322bis en 1322undecies van het Gerechtelijk Wetboek. - Duitse vertaling sluiten4 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet (Belgisch Staatsblad van 29 juli 2000); - het koninklijk besluit van 20 juli 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/11/2013 pub. 22/08/2014 numac 2014009441 bron federale overheidsdienst justitie Wet dat de tenuitvoerlegging beoogt van het Verdrag van 's-Gravenhage van 19 oktober 1996 inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregele type wet prom. 27/11/2013 pub. 04/05/2015 numac 2015000221 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet dat de tenuitvoerlegging beoogt van het Verdrag van 's-Gravenhage van 19 oktober 1996 inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregele sluiten7 houdende uitvoering inzake justitie van de wet van 26 juni 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2013 pub. 22/08/2014 numac 2014009440 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de artikelen 1322bis en 1322undecies van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. 21/12/2013 pub. 04/05/2015 numac 2015000222 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de artikelen 1322bis en 1322undecies van het Gerechtelijk Wetboek. - Duitse vertaling sluiten4 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet (Belgisch Staatsblad van 30 augustus 2000, err. van 8 maart 2001); - de wet van 19 februari 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2013 pub. 22/08/2014 numac 2014009440 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de artikelen 1322bis en 1322undecies van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. 21/12/2013 pub. 04/05/2015 numac 2015000222 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de artikelen 1322bis en 1322undecies van het Gerechtelijk Wetboek. - Duitse vertaling sluiten3 betreffende de proceduregebonden bemiddeling in familiezaken (Belgisch Staatsblad van 3 april 2001); - de programmawet (I) van 24 december 2002 (Belgisch Staatsblad van 31 december 2002, err. van 7 februari 2003); - de wet van 24 maart 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2013 pub. 22/08/2014 numac 2014009440 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de artikelen 1322bis en 1322undecies van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. 21/12/2013 pub. 04/05/2015 numac 2015000222 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de artikelen 1322bis en 1322undecies van het Gerechtelijk Wetboek. - Duitse vertaling sluiten2 tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (Belgisch Staatsblad van 2 mei 2003); - de wet van 10 juli 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2013 pub. 22/08/2014 numac 2014009440 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de artikelen 1322bis en 1322undecies van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. 21/12/2013 pub. 04/05/2015 numac 2015000222 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de artikelen 1322bis en 1322undecies van het Gerechtelijk Wetboek. - Duitse vertaling sluiten1 betreffende de elektronische procesvoering (Belgisch Staatsblad van 7 september 2006); - de wet van 26 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2013 pub. 22/08/2014 numac 2014009440 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de artikelen 1322bis en 1322undecies van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. 21/12/2013 pub. 04/05/2015 numac 2015000222 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de artikelen 1322bis en 1322undecies van het Gerechtelijk Wetboek. - Duitse vertaling sluiten0 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het bestrijden van de gerechtelijke achterstand (Belgisch Staatsblad van 12 juni 2007); - de wet van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/2014 pub. 08/07/2014 numac 2014009354 bron federale overheidsdienst justitie Wet ter verbetering van verschillende wetten inzake justitie type wet prom. 05/05/2014 pub. 07/09/2015 numac 2015000463 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot verbetering van verschillende wetten inzake justitie. - Duitse vertaling sluiten7 betreffende de hervorming van de echtscheiding (Belgisch Staatsblad van 7 juni 2007); - de wet van 10 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/2014 pub. 08/07/2014 numac 2014009354 bron federale overheidsdienst justitie Wet ter verbetering van verschillende wetten inzake justitie type wet prom. 05/05/2014 pub. 07/09/2015 numac 2015000463 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot verbetering van verschillende wetten inzake justitie. - Duitse vertaling sluiten9 tot tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1347/2000, van het Europees Verdrag van Luxemburg van 20 mei 1980 betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen inzake het gezag over kinderen en betreffende het herstel van het gezag over kinderen, en van het Verdrag van 's-Gravenhage van 25 oktober 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen (Belgisch Staatsblad van 21 juni 2007); - de wet van 10 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/2014 pub. 08/07/2014 numac 2014009354 bron federale overheidsdienst justitie Wet ter verbetering van verschillende wetten inzake justitie type wet prom. 05/05/2014 pub. 07/09/2015 numac 2015000463 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot verbetering van verschillende wetten inzake justitie. - Duitse vertaling sluiten9 betreffende de transseksualiteit (Belgisch Staatsblad van 11 juli 2007); - de wet van 10 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/2014 pub. 08/07/2014 numac 2014009354 bron federale overheidsdienst justitie Wet ter verbetering van verschillende wetten inzake justitie type wet prom. 05/05/2014 pub. 07/09/2015 numac 2015000463 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot verbetering van verschillende wetten inzake justitie. - Duitse vertaling sluiten9 betreffende de aspecten van gerechtelijk recht van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten (Belgisch Staatsblad van 10 mei 2007, err. van 14 mei 2007); - de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/2014 pub. 08/07/2014 numac 2014009354 bron federale overheidsdienst justitie Wet ter verbetering van verschillende wetten inzake justitie type wet prom. 05/05/2014 pub. 07/09/2015 numac 2015000463 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot verbetering van verschillende wetten inzake justitie. - Duitse vertaling sluiten8 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de verbetering van de akten van de burgerlijke stand voor materiële misslagen (Belgisch Staatsblad van 12 juli 2007); - de wet van 18 juni 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/2014 pub. 08/07/2014 numac 2014009354 bron federale overheidsdienst justitie Wet ter verbetering van verschillende wetten inzake justitie type wet prom. 05/05/2014 pub. 07/09/2015 numac 2015000463 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot verbetering van verschillende wetten inzake justitie. - Duitse vertaling sluiten6 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de procedure inzake bepaalde huurgeschillen (Belgisch Staatsblad van 14 juli 2008, err. van 11 augustus 2008); - de wet van 18 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2013 pub. 22/08/2014 numac 2014009440 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de artikelen 1322bis en 1322undecies van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. 21/12/2013 pub. 04/05/2015 numac 2015000222 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de artikelen 1322bis en 1322undecies van het Gerechtelijk Wetboek. - Duitse vertaling sluiten8 tot wijziging van de wetgeving wat betreft de wijziging van het huwelijksvermogensstelsel zonder tussenkomst van de rechtbank en tot wijziging van artikel 9 van de wet van 16 maart 1803 tot regeling van het notarisambt (Belgisch Staatsblad van 14 augustus 2008); - de wet van 17 november 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/11/2013 pub. 22/08/2014 numac 2014009441 bron federale overheidsdienst justitie Wet dat de tenuitvoerlegging beoogt van het Verdrag van 's-Gravenhage van 19 oktober 1996 inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregele type wet prom. 27/11/2013 pub. 04/05/2015 numac 2015000221 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet dat de tenuitvoerlegging beoogt van het Verdrag van 's-Gravenhage van 19 oktober 1996 inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregele sluiten6 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzake de kostenverdeling onder partijen bij een echtscheidingsprocedure (Belgisch Staatsblad van 22 januari 2010); - de wet van 19 maart 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/11/2013 pub. 22/08/2014 numac 2014009441 bron federale overheidsdienst justitie Wet dat de tenuitvoerlegging beoogt van het Verdrag van 's-Gravenhage van 19 oktober 1996 inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregele type wet prom. 27/11/2013 pub. 04/05/2015 numac 2015000221 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet dat de tenuitvoerlegging beoogt van het Verdrag van 's-Gravenhage van 19 oktober 1996 inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregele sluiten2 tot bevordering van een objectieve berekening van de door de ouders te betalen onderhoudsbijdragen voor hun kinderen (Belgisch Staatsblad van 21 april 2010); - de wet van 22 april 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/11/2013 pub. 22/08/2014 numac 2014009441 bron federale overheidsdienst justitie Wet dat de tenuitvoerlegging beoogt van het Verdrag van 's-Gravenhage van 19 oktober 1996 inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregele type wet prom. 27/11/2013 pub. 04/05/2015 numac 2015000221 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet dat de tenuitvoerlegging beoogt van het Verdrag van 's-Gravenhage van 19 oktober 1996 inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregele sluiten1 tot wijziging van de artikelen 92, 109bis en 1301 van het Gerechtelijk Wetboek (Belgisch Staatsblad van 18 juni 2010); - de wet van 2 juni 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/11/2013 pub. 22/08/2014 numac 2014009441 bron federale overheidsdienst justitie Wet dat de tenuitvoerlegging beoogt van het Verdrag van 's-Gravenhage van 19 oktober 1996 inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregele type wet prom. 27/11/2013 pub. 04/05/2015 numac 2015000221 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet dat de tenuitvoerlegging beoogt van het Verdrag van 's-Gravenhage van 19 oktober 1996 inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregele sluiten0 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van het Burgerlijk Wetboek, wat de behandeling in raadkamer van gerechtelijke procedures inzake familierecht betreft (Belgisch Staatsblad van 30 juni 2010); - de wet van 2 juni 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/11/2013 pub. 22/08/2014 numac 2014009441 bron federale overheidsdienst justitie Wet dat de tenuitvoerlegging beoogt van het Verdrag van 's-Gravenhage van 19 oktober 1996 inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregele type wet prom. 27/11/2013 pub. 04/05/2015 numac 2015000221 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet dat de tenuitvoerlegging beoogt van het Verdrag van 's-Gravenhage van 19 oktober 1996 inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregele sluiten0 tot wijziging van sommige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en van het Gerechtelijk Wetboek wat de procedure inzake echtscheiding betreft (Belgisch Staatsblad van 21 juni 2010); - de wet van 6 juni 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2013 pub. 22/08/2014 numac 2014009440 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de artikelen 1322bis en 1322undecies van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. 21/12/2013 pub. 04/05/2015 numac 2015000222 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de artikelen 1322bis en 1322undecies van het Gerechtelijk Wetboek. - Duitse vertaling sluiten9 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek (Belgisch Staatsblad van 1 juli 2010); - de wet van 5 april 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/2014 pub. 08/07/2014 numac 2014009354 bron federale overheidsdienst justitie Wet ter verbetering van verschillende wetten inzake justitie type wet prom. 05/05/2014 pub. 07/09/2015 numac 2015000463 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot verbetering van verschillende wetten inzake justitie. - Duitse vertaling sluiten4 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de persoonlijke verschijning en de poging tot verzoening bij echtscheiding betreft en tot invoering van een kennisgeving over het bestaan en het nut van bemiddeling in echtscheidingszaken (Belgisch Staatsblad van 16 juni 2011); - de wet van 13 augustus 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/08/2011 pub. 14/09/2011 numac 2011009623 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende hervorming van de procedure van gerechtelijke vereffening-verdeling type wet prom. 13/08/2011 pub. 14/11/2011 numac 2011000692 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende hervorming van de procedure van gerechtelijke vereffening-verdeling. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten houdende hervorming van de procedure van gerechtelijke vereffening-verdeling (Belgisch Staatsblad van 14 september 2011); - de wet van 27 december 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014009291 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties met het oog op de toekenning van bevoegdheid aan de natuurlijke rechter in diverse materies type wet prom. 26/03/2014 pub. 29/02/2016 numac 2016000100 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties met het oog op de toekenning van bevoegdheid aan de natuurlijke rechter in diverse materies. - Duits sluiten0 houdende diverse bepalingen betreffende justitie (Belgisch Staatsblad van 31 januari 2013); - de wet van 14 januari 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014009291 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties met het oog op de toekenning van bevoegdheid aan de natuurlijke rechter in diverse materies type wet prom. 26/03/2014 pub. 29/02/2016 numac 2016000100 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties met het oog op de toekenning van bevoegdheid aan de natuurlijke rechter in diverse materies. - Duits sluiten1 houdende diverse bepalingen inzake werklastvermindering binnen justitie (Belgisch Staatsblad van 1 maart 2013); - de wet van 17 maart 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014009291 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties met het oog op de toekenning van bevoegdheid aan de natuurlijke rechter in diverse materies type wet prom. 26/03/2014 pub. 29/02/2016 numac 2016000100 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties met het oog op de toekenning van bevoegdheid aan de natuurlijke rechter in diverse materies. - Duits sluiten2 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid (Belgisch Staatsblad van 14 juni 2013); - de wet van 30 juli 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014009291 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties met het oog op de toekenning van bevoegdheid aan de natuurlijke rechter in diverse materies type wet prom. 26/03/2014 pub. 29/02/2016 numac 2016000100 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties met het oog op de toekenning van bevoegdheid aan de natuurlijke rechter in diverse materies. - Duits sluiten3 betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank (Belgisch Staatsblad van 27 september 2013); - de wet van 27 november 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/11/2013 pub. 22/08/2014 numac 2014009441 bron federale overheidsdienst justitie Wet dat de tenuitvoerlegging beoogt van het Verdrag van 's-Gravenhage van 19 oktober 1996 inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregele type wet prom. 27/11/2013 pub. 04/05/2015 numac 2015000221 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet dat de tenuitvoerlegging beoogt van het Verdrag van 's-Gravenhage van 19 oktober 1996 inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregele sluiten dat de tenuitvoerlegging beoogt van het Verdrag van 's-Gravenhage van 19 oktober 1996 inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen (Belgisch Staatsblad van 22 augustus 2014); - de wet van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2013 pub. 22/08/2014 numac 2014009440 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de artikelen 1322bis en 1322undecies van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. 21/12/2013 pub. 04/05/2015 numac 2015000222 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de artikelen 1322bis en 1322undecies van het Gerechtelijk Wetboek. - Duitse vertaling sluiten tot wijziging van de artikelen 1322bis en 1322undecies van het Gerechtelijk Wetboek (Belgisch Staatsblad van 22 augustus 2014); - de wet van 26 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014009291 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties met het oog op de toekenning van bevoegdheid aan de natuurlijke rechter in diverse materies type wet prom. 26/03/2014 pub. 29/02/2016 numac 2016000100 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties met het oog op de toekenning van bevoegdheid aan de natuurlijke rechter in diverse materies. - Duits sluiten tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties met het oog op de toekenning van bevoegdheid aan de natuurlijke rechter in diverse materies (Belgisch Staatsblad van 22 mei 2014); - de wet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014009291 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties met het oog op de toekenning van bevoegdheid aan de natuurlijke rechter in diverse materies type wet prom. 26/03/2014 pub. 29/02/2016 numac 2016000100 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties met het oog op de toekenning van bevoegdheid aan de natuurlijke rechter in diverse materies. - Duits sluiten4 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (Belgisch Staatsblad van 14 mei 2014); - de wet van 5 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/2014 pub. 08/07/2014 numac 2014009354 bron federale overheidsdienst justitie Wet ter verbetering van verschillende wetten inzake justitie type wet prom. 05/05/2014 pub. 07/09/2015 numac 2015000463 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot verbetering van verschillende wetten inzake justitie. - Duitse vertaling sluiten tot verbetering van verschillende wetten inzake justitie (Belgisch Staatsblad van 8 juli 2014); - de wet van 8 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009238 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie sluiten houdende wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie (I) (Belgisch Staatsblad van 14 mei 2014); - de wet van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/05/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014009237 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie sluiten houdende wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie (II) (Belgisch Staatsblad van 19 mei 2014); - de wet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014009676 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie type wet prom. 19/12/2014 pub. 29/02/2016 numac 2016000099 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie. - Duitse vertaling sluiten houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (Belgisch Staatsblad van 29 december 2014); - de wet van 17 juli 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014009291 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties met het oog op de toekenning van bevoegdheid aan de natuurlijke rechter in diverse materies type wet prom. 26/03/2014 pub. 29/02/2016 numac 2016000100 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties met het oog op de toekenning van bevoegdheid aan de natuurlijke rechter in diverse materies. - Duits sluiten5 tot wijziging van artikel 1299 van het Gerechtelijk Wetboek, in verband met het aantekenen van hoger beroep tegen een vonnis dat de echtscheiding op grond onderlinge toestemming uitspreekt, in geval van verzoening (Belgisch Staatsblad van 1 september 2015); - de wet van 25 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016009669 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de rechtspositie van de gedetineerden en van het toezicht op de gevangenissen en houdende diverse bepalingen inzake justitie type wet prom. 25/12/2016 pub. 30/04/2018 numac 2018040083 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de rechtspositie van de gedetineerden en van het toezicht op de gevangenissen en houdende diverse bepalingen inzake justitie. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot wijziging van de rechtspositie van de gedetineerden en van het toezicht op de gevangenissen en houdende diverse bepalingen inzake justitie (Belgisch Staatsblad van 30 december 2016); - de wet van 8 juni 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/2014 pub. 08/07/2014 numac 2014009354 bron federale overheidsdienst justitie Wet ter verbetering van verschillende wetten inzake justitie type wet prom. 05/05/2014 pub. 07/09/2015 numac 2015000463 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot verbetering van verschillende wetten inzake justitie. - Duitse vertaling sluiten1 betreffende de coördinatie van het deskundigenonderzoek en de versnelling van de procedure in verband met bepaalde vormen van foutloze aansprakelijkheid (Belgisch Staatsblad van 21 juni 2017); - de wet van 25 juni 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014009291 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties met het oog op de toekenning van bevoegdheid aan de natuurlijke rechter in diverse materies type wet prom. 26/03/2014 pub. 29/02/2016 numac 2016000100 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties met het oog op de toekenning van bevoegdheid aan de natuurlijke rechter in diverse materies. - Duits sluiten7 tot hervorming van regelingen inzake transgenders wat de vermelding van een aanpassing van de registratie van het geslacht in de akten van de burgerlijke stand en de gevolgen hiervan betreft (Belgisch Staatsblad van 10 juli 2017); - de wet van 6 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/2014 pub. 08/07/2014 numac 2014009354 bron federale overheidsdienst justitie Wet ter verbetering van verschillende wetten inzake justitie type wet prom. 05/05/2014 pub. 07/09/2015 numac 2015000463 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot verbetering van verschillende wetten inzake justitie. - Duitse vertaling sluiten3 houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijke recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie (Belgisch Staatsblad van 24 juli 2017); - de wet van 10 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014009291 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties met het oog op de toekenning van bevoegdheid aan de natuurlijke rechter in diverse materies type wet prom. 26/03/2014 pub. 29/02/2016 numac 2016000100 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties met het oog op de toekenning van bevoegdheid aan de natuurlijke rechter in diverse materies. - Duits sluiten8 tot versterking van de rol van de fiscale bemiddelingsdienst (Belgisch Staatsblad van 20 juli 2017); - de wet van 21 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014009291 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties met het oog op de toekenning van bevoegdheid aan de natuurlijke rechter in diverse materies type wet prom. 26/03/2014 pub. 29/02/2016 numac 2016000100 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties met het oog op de toekenning van bevoegdheid aan de natuurlijke rechter in diverse materies. - Duits sluiten6 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de vermelding in de vonnissen betreffende de vaststelling van een onderhoudsbijdrage, van de mogelijkheid tot machtiging van de schuldeiser om aan de onderhoudsplichtige verschuldigde geldsommen te ontvangen (Belgisch Staatsblad van 22 augustus 2017); - de wet van 11 augustus 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/2014 pub. 08/07/2014 numac 2014009354 bron federale overheidsdienst justitie Wet ter verbetering van verschillende wetten inzake justitie type wet prom. 05/05/2014 pub. 07/09/2015 numac 2015000463 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot verbetering van verschillende wetten inzake justitie. - Duitse vertaling sluiten2 houdende invoeging van het Boek XX "Insolventie van ondernemingen", in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan Boek XX en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan Boek XX in het Boek I van het Wetboek van economisch recht (Belgisch Staatsblad van 11 september 2017); - de wet van 18 oktober 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014009291 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties met het oog op de toekenning van bevoegdheid aan de natuurlijke rechter in diverse materies type wet prom. 26/03/2014 pub. 29/02/2016 numac 2016000100 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties met het oog op de toekenning van bevoegdheid aan de natuurlijke rechter in diverse materies. - Duits sluiten9 betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed (Belgisch Staatsblad van 6 november 2017); - de wet van 29 maart 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/2014 pub. 08/07/2014 numac 2014009354 bron federale overheidsdienst justitie Wet ter verbetering van verschillende wetten inzake justitie type wet prom. 05/05/2014 pub. 07/09/2015 numac 2015000463 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot verbetering van verschillende wetten inzake justitie. - Duitse vertaling sluiten0 tot uitbreiding van de opdrachten en versterking van de rol van de fiscale bemiddelingsdienst (Belgisch Staatsblad van 13 april 2018).

Deze officieuze coördinatie in het Duits is opgemaakt door de Centrale dienst voor Duitse vertaling in Malmedy.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2018-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^