Gerechtelijk Wetboek
gepubliceerd op 28 mei 2019
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Tuchtrechtbank en tuchtrechtbank in hoger beroep. - Tweede oproep tot het gerechtspersoneel ten einde de tuchtrechtbanken en de tuchtrechtbanken in hoger beroep samen te stellen Het Belgisch Staatsblad heeft op 12 april 2019 een oproep tot het g Deze op

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2019012759
pub.
28/05/2019
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019012759

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Tuchtrechtbank en tuchtrechtbank in hoger beroep. - Tweede oproep tot het gerechtspersoneel ten einde de tuchtrechtbanken en de tuchtrechtbanken in hoger beroep samen te stellen Het Belgisch Staatsblad heeft op 12 april 2019 een oproep tot het gerechtspersoneel van niveau A en B bekend gemaakt ten einde de tuchtrechtbanken en de tuchtrechtbanken in hoger beroep samen te stellen.

Deze oproep wordt gedaan ter uitvoering van het artikel 411 van het Gerechtelijk Wetboek.

Aangezien het aantal geldige kandidaturen nog steeds ontoereikend is gebleken om per rechtsgebied van het hof van beroep twee personeelsleden van niveau A en twee personeelsleden van niveau B aan te wijzen, wordt voor wat betreft de volgende rechtsgebieden overgegaan tot een tweede oproep voor de volgende functies: - voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent: 1 assessor van het niveau B; - voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel - Nederlandstalig: 1 assessor van het niveau B; - voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel - Franstalig: 1 assessor van het niveau A en 1 assessor van het niveau B; - voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik: 1 assessor van het niveau A en 2 assessoren van het niveau B; - voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen: 1 assessor van het niveau A en 1 assessor van het niveau B. Er bestaat voor heel België een niet-permanente Nederlandstalige tuchtrechtbank en een niet-permanente Franstalige tuchtrechtbank bevoegd ten aanzien van de leden en de personeelsleden van de rechterlijke orde. De Nederlandstalige rechtbank heeft haar zetel te Gent, de Franstalige rechtbank heeft haar zetel te Namen.

Er bestaat voor heel België een niet-permanente Nederlandstalige tuchtrechtbank in hoger beroep en een Franstalige niet-permanente tuchtrechtbank in hoger beroep.

Beide rechtbanken in hoger beroep hebben hun zetel te Brussel. De tuchtrechtbanken en tuchtrechtbanken in hoger beroep zijn telkens samengesteld uit twee rechters respectievelijk twee raadsheren en één assessor. Afhankelijk van het statuut van de vervolgde persoon met name magistraat van of bij het Hof van Cassatie, magistraat van de zetel, magistraat van het openbaar ministerie of lid van het gerechtspersoneel wordt de assessor aangewezen.

De leden-assessoren behorende tot het gerechtspersoneel van de tuchtrechtbank en van de tuchtrechtbank in hoger beroep worden aangewezen voor een niet-hernieuwbare termijn van vijf jaar.

Om als lid-assessor van de tuchtrechtscolleges te worden aangewezen, dient de kandidaat tien ambtsjaren binnen de Rechterlijke Orde vervuld te hebben, waarvan vijf jaar van personeelslid van niveau A of B, en mag hij geen enkele tuchtstraf ondergaan hebben. Dit wil zeggen dat een lid van het gerechtspersoneel van niveau A die zich kandidaat stelt als lid-assessor van niveau A, op het ogenblik van zijn kandidaatstelling ook reeds minstens vijf jaar niveau A is. Hetzelfde geldt voor een kandidaatstelling als lid-assessor van niveau B. De minister van Justitie wijst na advies van de hiërarchische meerdere per rechtsgebied van het hof van beroep de personeelsleden van niveau A en B aan.

Het maximum aantal assessoren die aangewezen kunnen worden per rechtsgebied van een hof van beroep wordt vastgesteld door artikel 411 van het Gerechtelijk Wetboek, vervangen bij de wet van 15 juli 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/07/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013009362 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de tucht sluiten.

De leden van het gerechtspersoneel die zich kandidaat stellen voor bovenvermelde functies van lid-assessor richten hun gemotiveerde kandidatuur met C.V. op het e-mailadres hr.roj@just.fgov.be ter attentie van mevrouw H. Devriese, adviseur, binnen dertig dagen na de oproep tot kandidaten bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.


begin


Publicatie : 2019-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^