Gewestplan
gepubliceerd op 12 juni 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Gewestplan Tienen-Landen. - Definitieve vaststelling van een gedeelte van het gewestplan op het grondgebied van de gemeenten Boutersem, Glabbeek, Landen, Linter, Tienen en Zoutleeuw Een besluit van de Vlaamse regering van 7 april 1998 bepaalt : Artikel

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
1998035575
pub.
12/06/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Leefmilieu en Infrastructuur


Gewestplan Tienen-Landen. - Definitieve vaststelling van een gedeelte van het gewestplan op het grondgebied van de gemeenten Boutersem, Glabbeek, Landen, Linter, Tienen en Zoutleeuw Een besluit van de Vlaamse regering van 7 april 1998 bepaalt :

Artikel 1.Het hierbijgevoegd plan tot gedeeltelijke wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 1978 houdende vaststelling van het gewestplan Tienen-Landen wordt definitief vastgesteld voor een gedeelte van het grondgebied van de gemeenten Boutersem, Tienen, Glabbeek, Linter, Zoutleeuw en Landen, voor delen van de kaartbladen 32/3, 32/4, 32/7, 33/1, 33/5 en 33/6 zoals aangegeven in de bijlagen 1 tot en met 4 bij dit besluit.

Art. 2.De kaarten met de bestaande fysische en juridische toestand, behorend tot de niet-normatieve delen van voornoemd gewestplan, zijn vervat in de bijlagen 5 tot en met 8 van dit besluit.

Art. 3.De Vlaamse minister bevoegd voor de ruimtelijke ordening is belast met de uitvoering van dit besluit.

ADVIES VAN DE REGIONALE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE RUIMTELIJKE ORDENING VOOR VLAAMS-BRABANT Vergadering van 26 januari 1998 - 14 00 uur Aanwezig: De heer L. De Witte: voorzitter;

De heren Anthoons, Baeyens, Vandemaele, L'Homme, Vanden Bosch, Vleeschouwers, Casaer, Cornelis, Schreurs, Pletinckx, Vaneerdewegh en Van Springel: leden;

Mevr. Denonville: lid;

Mevr. Van Acker: adjunct-secretaris;

Mevr. Callebaut: administratie provincie;

De heer David: AROHM, Brussel.

Verontschuldigd: De heren Leekens, Lehouck, Boogaerts, De Coninck, Geers, Swinnen, Van Vaerenbergh, Vandezande, Dekeyser en Ottenbourgh;

Mevr. Bom;

Mevr. Dendas: secretaris.

De vergadering vond plaats in de vergaderzaal van de Bestendige Deputatie, Diestsevest 25, 3000 Leuven. 4. Bespreking van het Gewestplan Tienen-Landen (gasleiding en waterzuiveringsstation) I.Algemene situering.

Dit ontwerp tot gedeeltelijke wijziging van het bovenvermelde gewestplan d.d. 24 maart 1978, beslaat het grondgebied van de gemeenten Boutersem, Tienen, Glabbeek, Linter, Zoutleeuw en Landen en werd door de Vlaamse regering voorlopig vastgesteld op 3 december 1996.

Het ontwerp beoogt de verwezenlijking van volgende werken van algemeen belang mogelijk te maken: de aanleg van de pijpleiding Brugge-Zomergem-Raeren en de oprichting van een waterzuiveringsstation te Neervelp door Aquafin.

II. Bezwaarschriften.

In uitvoering van het artikel 11 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, werd het ontwerp onderworpen aan een openbaar onderzoek van 18 augustus 1997 tot en met 16 oktober 1997. Er werden geen bezwaarschriften ingediend.

III. Wijzigingen ten opzichte van het vorige Gewestplan.

Tegenover het vorig Gewestplan Tienen-Landen (vastgesteld bij koninklijk besluit van 24 maart 1978) zijn er volgende wijzigingen doorgevoerd : - de tracés voor de aan te leggen leidingen worden grafisch aangeduid; - een deel agrarisch gebied wordt omgezet in gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen op de gemeente Boutersem.

IV. Adviezen - Advies van de Bestendige Deputatie (d.d. 11 december 19971) Gunstig omdat de pijpleiding noodzakelijk is voor het vervoer van gas om de bevoorrading van de stad Leuven en omgeving in de toekomst te kunnen blijven verzekeren en omdat het waterzuiveringsstation omwille van het herstel van de waterkwaliteit dringend opgericht moet worden. - Advies van de Dienst Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit (d.d. 12 januari 1997) De dienst adviseert gunstig omdat de nutsvoorzieningen dringend aangelegd dienen te wogen en omdat de inplantingen de goede aanleg van het gebied niet schaden noch het behoud van de open ruimte. - Advies van AROHM (d.d. 15 januari 1998) De dienst stelt dat het niet nodig is een technisch verslag op te stellen omdat er geen bezwaren ingediend zijn.

V. Bespreking van het Gewestplan Voorstel van advies: gunstig.

Daar de leden niet in aantal zijn, wordt de beraadslaging over het voorstel van advies uitgesteld tot de volgende vergadering.

De adjunct-secretaris, A. Van Acker.

De voorzitter, L. De Witte.

REGIONALE COMMlSSIE VAN ADVIES VOOR RUIMTELIJKE ORDENING VOOR VLAAMS-BRABANT Vergadering van 26 januari 1998 - 16 u. 30 m.

Aanwezig : De heer L. De Witte : voorzitter;

De heren Anthoons, Baeyens, Vandemaele, L'Homme, Vanden Bosch, Vleeschouwers, Casaer, Cornelis, Schreurs, Pletinckx, Vaneerdewegh en Van Springel : leden;

Mevr. Denonville : lid;

Mevr. Van Acker : adjunct-secretaris;

Mevr. Callebaut : administratie provincie;

De heer David : AROHM, Brussel.

Verontscbuldigd : De heren Leekens, Lehouck, Boogaerts, De Coninck, Geers, Swinnen, Van Vaerenbergh, Vandezande, Dekeyser en Ottenbourgh.

Mevr. Bom.

Mevr. Dendas : secretaris.

De vergadering wordt opnieuw geopend. Overeenkomstig artikel 3 van het besluit van de Vlaamse regering van 11 februari 1987 houdende vaststelling van het reglement van orde van de streekcommissies van advies voor de Ruimtelijke Ordening in het Vlaamse Gewest, moeten de leden thans niet meer in aantal zijn om geldig te kunnen beslissen.

De vergadering vond plaats in de vergaderzaal van de Bestendige Deputatie. Diestsevest 25, 3000 Leuven. 4. Bespreking van bet Gewestplan Tienen-Landen (gasleiding en waterzuiveringsstation) I.Advies Het voorstel van advies wordt aangenomen.

Advies : de commissie brengt een gunstig advies uit.

De adjunct-secretaris, A. Van Acker.

De voorzitter, L. De Witte.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^