Gewestplan
gepubliceerd op 12 juni 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse. - Definitieve vaststelling van een gedeelte van het gewestplan op het grondgebied van de gemeenten Grimbergen, Kampenhout, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise, Merchtem, Opwijk, Steenokkerzeel, Vilvoorde en Zemst

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
1998035576
pub.
12/06/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Leefmilieu en Infrastructuur


Gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse. - Definitieve vaststelling van een gedeelte van het gewestplan op het grondgebied van de gemeenten Grimbergen, Kampenhout, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise, Merchtem, Opwijk, Steenokkerzeel, Vilvoorde en Zemst Een besluit van de Vlaamse regering van 7 april 1998 bepaalt :

Artikel 1.Het hierbijgevoegd plan tot gedeeltelijke wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 1977 houdende vaststelling van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse wordt definitief vastgesteld voor een gedeelte van het grondgebied van de gemeenten Grimbergen, Kampenhout, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise, Merchtem, Opwijk, Steenokkerzeel, Vilvoorde en Zemst voor delen van de kaartbladen 23/2, 23/5, 23/6, 23/7, 23/8 en 24/5, zoals aangegeven in de bijlagen 1 tot en met 6 bij dit besluit.

Art. 2.De kaarten met de bestaande fysische en juridische toestand, behorend tot de niet-normatieve delen van voornoemd gewestplan, zijn vervat in de bijlagen 7 tot en met 12 van dit besluit.

Artikel 3.De Vlaamse minister bevoegd voor de ruimtelijke ordening is belast met de uitvoering van dit besluit.

ADVIES VAN DE REGIONALE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE RUIMTELIJKE ORDENING VOOR VLAAMS-BRABANT Vergadering van 26 januari 1998 - 14:00 uur Aanwezig: De heer L. De Witte: voorzitter;

De heren Anthoons, Baeyens, Vandemaete, L'Homme, Vanden Bosch, Vleeschouwers, Casaer, Cornelis, Schreurs, Pletinckx, Vaneerdewegh en Van Springel: leden;

Mevr. Denonville: lid;

Mevr. Van Acker: adjunct-secretaris;

Mevr. Callebaut: administratie provincie;

De heer David: AROHM, Brussel.

Verontschuldigd: De heren Leekens, Lehouck, Boogaerts, De Coninck, Geers, Swinnen, Van Vaerenbergh, Vandezande, Dekeyser en Ottenbourgh;

Mevr. Bom;

Mevr. Dendas: secretaris.

De vergadering vond plaats in de vergaderzaal van de Bestendige Deputatie, Diestsevest 25, 3000 Leuven. 1. Verslag vorige vergadering Er zijn geen opmerkingen op het verslag van de vorige vergadering. Daar de leden niet in aantal zijn, wordt de goedkeuring van het verslag uitgesteld tot de volgende vergadering. 2. Bespreking van het Gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse (gasleiding en waterzuiveringsstation) I.Algemene situering.

Dit ontwerp tot gedeeltelijke wijziging van het bovenvermelde gewestplan d.d. 7 maart 1977 beslaat het grondgebied van de gemeenten: Opwijk, Merchtem, Londerzeel, Meise, Kapelle-op-den- Bos, Zemst, Grimbergen, Vilvoorde, Steenokkerzeel en Kampenhout en werd door de Vlaamse regering voorlopig vastgesteld op 3 december 1996.

Het ontwerp beoogt de verwezenlijking van volgende werken van algemeen belang mogelijk te maken: de aanleg van de pijpleiding Brugge-Zomergem-Raeren en de oprichting van een waterzuivenngsstation te Londerzeel door Aquafin.

II. Bezwaarschriften.

In uitvoering van het artikel 11 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, werd het ontwerp onderworpen aan een openbaar onderzoek van 18 augustus 1997 tot en met 16 oktober 1997. In het kader van dit onderzoek diende Distrigaz op 13 oktober 1997 een bezwaarschrift in. Hierin meldt ze dat het tracé van de gasvervoerinstallaties niet helemaal overeenstemt met het definitieve tracé. Het tracé, opgenomen in het ontwerp-gewestplan was slechts een voorontwerp en sindsdien werden nog enkele beperkte tracé-aanpassingen doorgevoerd.

Er werd daarenboven nog 1 bezwaarschrift ingediend dat vraagt om ter gelegenheid van deze gewestplanherziening een zone "landschappelijk waardevol gebied" om te zetten naar "woonzone".

III. Wijzigingen ten opzichte van het vorige Gewestplan: Tegenover het vorig Gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse (vastgesteld bij koninklijk besluit van 7 maart 1977) zijn er volgende wijzigingen doorgevoerd: - de tracés voor de aan te leggen leidingen worden grafisch aangeduid; - een deel agrarisch gebied wordt omgezet in een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen en een gedeelte gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen wordt omgezet in agrarisch gebied op het grondgebied van de gemeente Londerzeel.

IV. Adviezen - Advies van de Bestendige Deputatie (d.d. 11 december 1997) Gunstig omdat de pijpleiding noodzakelijk is voor het vervoer van gas om de bevoorrading van de stad Leuven en omgeving in de toekomst te kunnen blijven verzekeren en omdat het waterzuiveringsstation omwille van het herstel van de waterkwaliteit dringend opgericht moet worden. - Advies van de Dienst Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit (d.d. 12 januari 1997) De dienst stelt dat het bezwaarschrift van de eigenaars, die vragen hun grond de bestemming woonzone te geven niet aanvaard kan worden omdat dit niet het voorwerp uitmaakt van de gedeeltelijke wijziging van het gewestplan.

Wat de vraag van Distrigaz betreft om het tracé aan te passen, stelt de dienst dat het openbaar onderzoek gebeurde op basis van het oorspronkelijk door Distrigaz voorgestelde tracé, zonder de voorgestelde wijzigingen en daarom is de vraag zonder voorwerp.

De dienst adviseert gunstig omdat de nutsvoorzieningen dringend aangelegd dienen te worden en omdat de inplantingen de goede aanleg van het gebied niet schaden noch het behoud van de open ruimte. - Advies van AROHM (d.d. 15 januari 1998) De eerste klacht van de heer Achiel Cluyse en Mevr. Jacqueline Peeters heeft geen betrekking op het wijzigingsvoorstel.

Over het bezwaar van Distrigaz kan moeilijk een standpunt ingenomen worden omwille van een gebrek aan gegevens. Het kan dat het alternatieve tracé, op 3 plaatsen althans, ruimtelijk beter verantwoord zou zijn.

V. Bespreking en advies De commissie bespreekt het bezwaarschrift van Distrigaz. Een lid benadrukt dat het vastleggen van het tracé van de gasleiding tot de essentie van het ontwerp-gewestplan behoort. Daarom vindt hij het ook fundamenteel dat het tracé, ingetekend op het ontwerp-gewestplan overeenstemt met het werkelijke tracé. Thans is men trouwens reeds begonnen met de bouwwerken in uitvoering van de bouwvergunningen, afgeleverd op basis van het voorlopig vastgestelde ontwerp-plan.

Indien men de Vlaamse regering vraagt rekening te houden met de technische opmerkingen van Distrigaz, zal er een nieuw openbaar onderzoek gevoerd dienen te worden. Andere eigenaars zullen immers door de wijzigingen benadeeld worden en mogelijks een bezwaarschrift indienen. Alle leden zijn het hier mee eens.

De vertegenwoordiger van AROHM, Brussel verwijst naar een gelijkaardig geval dat zich voorgedaan heen in Oost-Vlaanderen en waar men de vraag van Distrigaz zonder voorwerp heeft beschouwd omdat het openbaar onderzoek gebeurde op basis van het oorspronkelijk door Distrigaz voorgestelde tracés zonder de thans voorgestelde wijzigingen. Strikt genomen zou het trouwens geen bezwaarschrift zijn, doch enkel een opmerking.

Uit de bewoording, gebruikt door Distrigaz, kan men inderdaad besluiten dat het een opmerking betreft.

De voorzitter meent echter dat het tot de essentie van een openbaar onderzoek behoort dat men rekening houdend met de geformuleerde opmerkingen het plan kan aanpassen. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat men enkel kan kiezen tussen het uitbrengen van een gunstig advies of een ongunstig advies, doch niet kan adviseren het ontwerp aan te passen, in overeenstemming met gefundeerde opmerkingen. In dergelijk geval beeft een openbaar onderzoek weinig zin.

AROHM, Brussel beschouwt een gewestplan eerder als de vertolking van een globale beleidslijn terwijl de bouwvergunning over de lokale invulling beslist waarbij het tracé in beperkte mate nog verschoven mag worden.

De voorzitter wijst er de leden op dat de omwonenden, met wier klachten Distrigaz rekening heeft gehouden om vervolgens het tracé aan te passen, waarschijnlijk zonder die aanpassing wel een bezwaarschrift ingediend zouden hebben in het kader van het openbaar onderzoek.

Voorstel van advies: gunstig.

Ze wijst de Vlaamse regering er evenwel op dat het ontwerp-gewestplan op verschillende punten niet overeenstemt met het werkelijk tracé. De commissie vraagt de Vlaamse regering, indien mogelijk, het tracé op het gewestplan toch aan te passen aan het werkelijke tracé, zoals uitgevoerd door Distrigaz.

Het andere bezwaarschrift, waar gevraagd wordt "landschappelijk waardevol gebied" om te zetten in "woonzone", kan niet weerhouden worden omdat de aanvraag buiten de perimeter van het inherziening gesteld gebied valt.

Daar de leden niet in aantal zijn, wordt de beraadslaging over het voorstel van advies uitgesteld tot de volgende vergadering.

De adjunct-secretaris, A. Van Acker.

De voorzitter, L. De Witte.

REGIONALE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR RUIMTELIJKE ORDENING VOOR VLAAMS -BRABANT Vergadering van 26 januari 1998 - 16 u. 30 m.

Aanwezig: De heer L. De Witte: voorzitter;

De heren Anthoons, Baeyens, Vandemaele, L'Homme, Vanden Bosch, Vleeschouwers, Casaer. Cornelis, Schreurs, Pletinckx, Vaneerdewegh en Van Springel: leden;

Mevr. Denonville: lid;

Mevr. Van Acker: adjunct-secretaris;

Mevr. Callebaut: administratie provincie;

De heer David: AROHM, Brussel.

Verontschuldigd: De heren Leekens, Lehouck, Boogaerts, De Coninck, Geers. Swinnen, Van Vaerenbergh, Vandezande, Dekeyser en Ottenbourgh;

Mevr. Bom;

Mevr. Dendas: secretaris.

De vergadering wordt opnieuw geopend. Overeenkomstig artikel 3 van het besluit van de Vlaamse regering van 11 februari 1987 houdende vaststelling van het reglement van orde van de streekcommissies van advies voor de Ruimtelijke Ordening in het Vlaamse Gewest, moeten de leden thans niet meer in aantal zijn om geldig te kunnen beslissen.

De vergadering vond plaats in de vergaderzaal van de Bestendige Deputatie Diestsevest 25, 3000 Leuven. 1. Verslag vorige vergadering Het verslag van de vergadering d.d. 22 december 1997 wordt goedgekeurd. 2. Bespreking van het Gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse (gasleiding en waterzuiveringsstation) 1.Advies Het voorstel van advies wordt aangenomen.

Advies: de commissie brengt een gunstig advies uit.

Ze wijst de Vlaamse regering er evenwel op dat het ontwerp-gewestplan op verschillende punten niet overeenstemt met het werkelijk tracé. De commissie vraagt de Vlaamse regering, indien mogelijk, het tracé op het gewestplan toch aan te passen aan bet werkelijke tracé, zoals uitgevoerd door Distrigaz.

Het andere bezwaarschrift, waar gevraagd wordt "landschappelijk waardevol gebied" om te zetten in "woonzone", kan niet weerhouden worden omdat de aanvraag buiten de perimeter van het inherziening gesteld gebied valt.

De adjunct-secretaris, A. Van Acker.

De voorzitter, L. De Witte.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^