Gewestplan
gepubliceerd op 31 maart 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ruimtelijke ordening. - Gewestplannen Bij besluit van de Waalse Regering van 6 maart 2006 wordt het besluit van de Waalse Regering tot voorlopige aanneming van de gedeeltelijke herziening van het gewestplan Moeskroen-Komen - artikel 1 en de bijgevoegde

bron
waalse overheidsdienst
numac
2009201421
pub.
31/03/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Ruimtelijke ordening. - Gewestplannen Bij besluit van de Waalse Regering van 6 maart 2006 wordt het besluit van de Waalse Regering tot voorlopige aanneming van de gedeeltelijke herziening van het gewestplan Moeskroen-Komen (bladen 28/6N en 28/7S) met het oog op de opneming van een industriële bedrijfsruimte als uitbreiding van de industriële bedrijfsruimte "Neerwaasten" en van een gemende bedrijfsruimte in het gehucht "Les Quatre Rois" te Komen (Waasten en Neerwaasten) als volgt gewijzigd en aangevuld : - artikel 1 en de bijgevoegde kaart worden vervangen door : "De Regering neemt de ontwerp-herziening van het gewestplan Moeskroen-Komen (bladen 28/6S, 28/7S en 36/2N) aan met betrekking tot de opneming op het grondgebied van Komen : - van een gemengde bedrijfsruimte als uitbreiding van de industriële bedrijfsruimte "Neerwaasten" en een gemengde bedrijfsruimte in het gehucht "Les Quatre Rois" en, als planologische compensaties, van een natuurgebied, een landbouwgeboed en een groengebied; - van een industriële bedrijfsruimte als uitbreiding van de industriële bedrijfsruimte van "Ploegsteert" en van een natuurgebied als planologische compensatie, overeenkomstig bijgevoegd plan"; - artikel 2 wordt opgeheven; - artikel 3 wordt vervangen door : "Het volgende bijkomende voorschrift, gemerkt *R 1.1, geldt in de gemengde bedrijfsruimtes opgenomen in het plan bij dit besluit "Kleinhandel en dienstverlening aan de bevolking mogen zich in dit gebied niet vestigen, behalve indien ze bij de in dit gebied toegelaten activiteiten horen." Bij hetzelfde besluit wordt bepaald dat volgend bijkomend voorschrift van toepassing is in het landbouwgebied opgenomen op het plan bij dit besluit : "Grondloze fokkerij en agro-industrie zijn verboden in het gebied aangeduid met *S34".

Dat besluit en de erbij gevoegde kaart(en) kunnen geraadpleegd worden op de website http://developpement-territorial.wallonie.be/PDS.html alsmede bij het bestuur van de gemeenten waarop de herziening betrekking heeft en bij de bevoegde buitendirectie van het operationele Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Patrimonium en Energie van de Waalse Overheidsdienst.

Bij besluit van de Waalse Regering van 6 maart 2009 wordt beslist het gewestplan Aat-Lessen-Edingen aan herziening te onderwerpen en wordt het voorontwerp van herziening van het gewestplan Aat-Lessen-Edingen (bladen 30/6, 38/2, 38/3 en 38/6) aangenomen overeenkomstig de kaart als bijlage bij dit besluit, met het oog op de opneming : - van een industriële bedrijfsruimte op het grondgebied van de gemeenten Aat en Lessen; - van woongebied met een landelijk karakter op het grondgebied van de gemeente Aat; - van een bosgebied op het grondgebied van de gemeente Lessen; en als planologische compensatie : - van een landbouwgebied op het grondgebied van de gemeente Aat; - van een bosgebied met een landschappelijk waardevolle omtrek op het grondgebied van de gemeente Aat; - van twee groengebieden op het grondgebied van de gemeente Aat; - van een groengebied met een landschappelijk waardevolle omtrek op het grondgebied van de gemeente Aat; - drie landbouwgebieden op het grondgebied van de gemeente Lessen, - van een bosgebied op het grondgebied van de gemeente Lessen; - van een groengebied op het grondgebied van de gemeente Lessen, en als planologische compensatie : - wat mobiliteit betreft, de bediening van het kenniscentrum "Orientis" met de bus vanaf de stations van Aat en Silly; de financiering van die bedieningen wordt overgenomen door de beheerder van het toekomstige bedrijvenpark, na aftrek, in voorkomend geval, van het gedeelte overgenomen door de TEC; - wat energie betreft, de productie van minstens één derde van de energiebehoeften, zowel privé als overheid, van het nieuwe gebied door hernieuwbare energie zoals windaangedreven energie, zonne-energie of biomassa, geproduceerd door de ondernemingen gevestigd in de omtrek van het nieuwe gebied of de beheerder van het toekomstige bedrijvenpark.

De inhoud van het effectenonderzoek bepaald bij dat besluit kan geraadpleegd worden via http://developpement-territorial.wallonie.be/PDS.html en ligt ter inzage bij het gemeentebestuur van de gemeenten die bij de herziening zijn betrokken en bij de bevoegde buitendirectie van het Operationele Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie van de Waalse Overheidsdienst.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^