Huishoudelijk Règlement van 09 juni 2009
gepubliceerd op 26 juni 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Huishoudelijk reglement van de interdepartementale stagecommissie

bron
federale overheidsdienst personeel en organisatie
numac
2009002039
pub.
26/06/2009
prom.
09/06/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

9 JUNI 2009. - Huishoudelijk reglement van de interdepartementale stagecommissie


Artikel 1.§ 1. De commissie vergadert op initiatief van de voorzitter die de datum en het uur van de vergadering vaststelt. § 2. De oproeping vermeldt de dagorde; ten minste 10 kalenderdagen voor de vergadering wordt ze door de directeur-generaal van het OFO of zijn afgevaardigde, met het verslag van de zaak toegestuurd : 1) aan de andere leden van de commissie;2) aan de functioneel directeur van de stafdienst "Personeel en Organisatie" van de federale overheidsdienst waarnaar de stagiair wordt geaffecteerd.Deze verwittigt de hiërarchische meerdere van de stagiair, die ambtshalve wordt gehoord; 3) aan de betrokken stagiair. § 3. Elke effectief lid dat de vergadering niet kan bijwonen, moet voor de dag van de vergadering het secretariaat en zijn eventuele plaatsvervanger verwittigen. § 4. Het volledig dossier van de zaak kan geraadpleegd worden op het secretariaat van de commissie waarvan het adres vermeld is in de oproeping.

Art. 2.Een lid van de commissie mag slechts een beslissing nemen over een stagiair, wanneer dit lid op geen enkel moment en in geen enkele hoedanigheid heeft deelgenomen aan het verloop van de stage van de betrokkene.

Art. 3.De Commissie kan alle informatie inwinnen en alle onderzoeksmaatregelen treffen die zij nodig acht.

Zij kan indien zij het nuttig acht het onderzoek van de zaak schorsen en de debatten naar een latere datum verschuiven.

Art. 4.De beraadslaging heeft plaats in afwezigheid van de stagiair en van de persoon die hem heeft bijgestaan.

De stemming is geheim.

Art. 5.Het voorstel of de beslissing is met redenen omkleed en ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Het voorstel of de beslissing wordt door het secretariaat ter kennis gebracht van de stagiair binnen 15 kalenderdagen na de vergadering.

Art. 6.Elke persoon die aan de vergadering heeft deelgenomen is geheimhouding verschuldigd van elke inlichting die hem ter kennis is gekomen.

Art. 7.De secretaris stelt het voorstel of de beslissing op met vermelding van de datum van de vergadering en de namen van personen die aan de debatten hebben deelgenomen.

Art. 8.Het secretariaat wordt waargenomen door ambtenaren van niveau A van de FOD Personeel en Organisatie.

Art. 9.De minuten, registers en archieven van de commissie worden bewaard op het secretariaat.

Art. 10.Over elke inwendige kwestie die niet in het reglement voorkomt, wordt bij meerderheid van stemmen beslist. Deze stemming geldt enkel voor het besproken geval.

Brussel, 9 juni 2009.

De Voorzitter, Jacky Leroy

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^