Huishoudelijk Règlement
gepubliceerd op 05 januari 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Huishoudelijk reglement van het Directiecomité Artikel 1. De Voorzitter van het Directiecomité staat in voor de goede werking van het Comité, doet het reglement naleven, opent, leidt en sluit de besprekingen. Ingeval de Voorzitter verhinderd Art. 2.

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2003023083
pub.
05/01/2004
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Huishoudelijk reglement van het Directiecomité

Artikel 1.De Voorzitter van het Directiecomité staat in voor de goede werking van het Comité, doet het reglement naleven, opent, leidt en sluit de besprekingen.

Ingeval de Voorzitter verhinderd is, duidt hij het lid van het Comité aan dat hem vervangt.

Art. 2.Het Comité vergadert op uitnodiging van de Voorzitter ten minste een maal per maand. Bovendien nodigt de Voorzitter het Comité uit op eigen initiatief of op aanvraag van minstens de helft van de leden.

Art. 3.De Voorzitter stuurt de uitnodiging, samen met de agenda en de documenten betreffende de te bespreken punten twee dagen vóór de vergadering aan de leden. Bij dringendheid kan door de Voorzitter een document tijdens de zitting worden uitgedeeld.

Het Comité kan zich laten bijstaan door personen die omwille van hun bijzondere bevoegdheden, hem nuttig kunnen inlichten over een punt van de agenda.

Art. 4.De Voorzitter stelt de agenda op. Het lid dat, na het ontvangen van de uitnodiging, een punt aan de agenda wenst toe te voegen, deelt dit vóór de vergadering mee aan de Voorzitter.

Tijdens de vergadering kunnen nieuwe punten enkel door de Voorzitter aan de agenda worden toegevoegd.

Op gemotiveerde aanvraag van een lid, kan de Voorzitter beslissen het onderzoek van één of meerdere punten te verdagen.

Art. 5.Het Comité kan slechts geldig beraadslagen indien de meerderheid van de leden aanwezig is. Indien dat quotum niet bereikt wordt, kan het Comité, na een tweede uitnodiging, geldig beraadslagen over dezelfde agenda ongeacht het aantal aanwezige leden.

Art. 6.De beslissingen worden bij consensus genomen of, bij ontstentenis hiervan, bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Voor de berekening van de stemmen worden de onthoudingen niet in aanmerking genomen. In geval van staking van stemmen is de stem van de Voorzitter doorslaggevend.

De beslissingen over individuele personen worden genomen bij geheime stemming. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Alle leden zijn ertoe gehouden de beslissingen en afspraken binnen het Comité, collegiaal en loyaal uit te voeren en te verdedigen.

Art. 7.De Voorzitter duidt een secretaris en eventueel een adjunct-secretaris van de andere taalrol aan, die belast worden met de voorbereiding van de vergaderingen, het noteren van de beraadslagingen van het Comité en het opstellen van de notulen.

Art. 8.Het ontwerp van de notulen wordt aan de aanwezige leden toegezonden ten laatste binnen drie werkdagen na de vergadering.

Indien geen enkele schriftelijke opmerking aan de Voorzitter wordt toegestuurd binnen drie werkdagen die op deze toezending volgen, worden de notulen als aanvaard beschouwd. In geval van opmerkingen, wordt de goedkeuring van de notulen aan de agenda van de eerstvolgende vergadering toegevoegd.

Een exemplaar van de definitieve tekst ondertekend door de Voorzitter en de secretaris wordt aan alle leden van het Comité toegezonden.

Art. 9.De uitnodiging, de agenda en de notulen worden opgesteld in het Nederlands en in het Frans. De documenten die aan de beraadslagingen van het Comité worden voorgelegd zijn opgesteld in de taal van hun auteur.

Art. 10.De Voorzitter stuurt aan de Minister een kopie van de notulen alsmede van de bijhorende bescheiden. Hij verstrekt hem eventueel elke nuttige toelichting in verband met de draagwijdte van de genomen beslissingen.

Op het einde van elke vergadering wordt afgesproken over de communicatie van de beslissingen aan het personeel.

Art. 11.Het huishoudelijk reglement treedt in werking op 13 oktober 2003.

Goedgekeurd door het Directiecomité tijdens zijn zitting van 10 oktober 2003.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^