Incompetitiestelling
gepubliceerd op 06 juni 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Incompetitiestelling in de klasse A3 van betrekkingen waaraan de titel van gewestelijk directeur bij een fiscaal bestuur en voorzitter van een aankoopcomité is verbonden in de buitendiensten van de FOD Financiën I. Onderwerp Bij toepassing va A. de be

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2007003303
pub.
06/06/2007
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Incompetitiestelling in de klasse A3 van betrekkingen waaraan de titel van gewestelijk directeur bij een fiscaal bestuur en voorzitter van een aankoopcomité is verbonden in de buitendiensten van de FOD Financiën I. Onderwerp Bij toepassing van de artikelen 47 en 48 van het koninklijk besluit van 29 oktober 1971 (organiek reglement) worden in de buitendiensten de hierna vermelde betrekkingen waaraan de titel van gewestelijk directeur bij een fiscaal bestuur of voorzitter van een aankoopcomité is verbonden, in competitie gesteld, op datum van 1 juni 2007 : A. de betrekkingen die vacant verklaard zijn;

B. de betrekkingen die eventueel vacant zullen worden ingevolge mutaties of veranderingen van titel voortspruitend uit deze benoemingsbeweging.

De lijst per administratie van de betrekkingen die vacant verklaard zijn of die vacant kunnen worden is opgenomen als bijlage 1.

De gewestelijk directeurs bij een fiscaal bestuur en de voorzitters van een aankoopcomité die hun huidige betrekking willen behouden moeten geen kandidatuur indienen.

II. Toepasselijke reglementering De toekenning van deze betrekkingen wordt geregeld door : - het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel; - het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het rijkspersoneel; - het koninklijk besluit van 29 oktober 1971 tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de bijzondere bepalingen die er voorzien in de uitvoering van het statuut van het rijkspersoneel, zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 april 2007; - de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, en het koninklijk besluit van 8 maart 2001 tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, samengevat op 18 juli 1966; - het koninklijk besluit van 6 juli 1997 houdende oprichting van de Administratie van de Ondernemings- en inkomensfiscaliteit; - het koninklijk besluit van 4 augustus 2004 betreffende de loopbaan van niveau A van het rijkspersoneel.

De benoemingen worden verleend binnen de perken van het personeelsplan 2007.

Een administratief comité dat wordt opgericht per administratie en eventueel per sector, brengt van alle kandidaten de verdiensten in kaart en bepaalt hun klasseanciënniteit en niveauanciënniteit, op basis van een individueel dossier. Dit dossier omvat per kandidaat : de kandidaatstelling, de motivatie, een rapport over zijn/haar competenties bepaald in artikel 14 van het organiek reglement en elementen van het persoonlijk dossier.

Deze gegevens worden door de Administratiechef medegedeeld aan het Directiecomité dat uitsluitend bevoegd is om de kandidaten te rangschikken en aan de Minister voor te dragen. Elk administratief comité is tweetalig samengesteld. Vanzelfsprekend kunnen in dit comité geen leden zetelen die zelf kandidaat zouden zijn voor één van de in competitie gestelde betrekkingen.

III. Benoemingsvoorwaarden Mogen zich kandidaat stellen : - de ambtenaren die houder zijn van de titel van gewestelijk directeur bij een fiscaal bestuur of voorzitter van een aankoopcomité die de vereiste titels bezitten in hun sector en die een mutatie of een verandering van titel of een terbeschikkingstelling wensen te bekomen; - de ambtenaren die houder zijn van de titel van directeur bij een fiscaal bestuur of van eerstaanwezend inspecteur-dienstchef bij een fiscaal bestuur, die de vereiste titels bezitten in hun sector en die een bevordering naar de titel van gewestelijk directeur bij een fiscaal bestuur of voorzitter van een aankoopcomité wensen te bekomen (hetgeen een verandering van vakklasse tot gevolg kan hebben).

De ambtenaren die houder zijn van de titel van directeur bij een fiscaal bestuur of van eerstaanwezend inspecteur-dienstchef bij een fiscaal bestuur moeten minstens zes jaar anciënniteit in niveau A en/of ex niveau 1 tellen.

Alle benoemingsvoorwaarden moeten vervuld zijn op datum van 1 juni 2007.

IV. Indiening van de kandidaturen De ambtenaren die wensen te solliciteren, zullen gebruik maken van het aangehechte formulier (bijlage 2).

Teneinde de kandidaten in staat te stellen hun aanspraken, competenties en vaardigheden beter te doen gelden, is een beschrijving van het hoofddoel van de functies alsmede van de gewenste eigenschappen bijgevoegd (bijlagen 3 en 4). Het staat hen vrij hun kandidatuur te motiveren op de keerzijde van het formulier van kandidaatstelling.

De kandidaten voor betrekkingen waarvoor de kennis van het Frans is vereist, voegen bij hun kandidatuur een afschrift van het bewijs of van de bewijzen van taalkennis, afgeleverd door het Vast Wervingssecretariaat of het Selectiebureau van de Federale Overheid.

De kandidaturen moeten worden ingediend bij een ter post aangetekend schrijven op onderstaand adres van de administratie van oorsprong, uiterlijk op 29 juni 2007 (poststempel geldt als bewijs).

Adressen van toezending : a) AOIF : FOD Financiën Stafdienst Personeel & Organisatie North Galaxy ter attentie van de Hr.Miel, Auditeur-generaal, dienstchef (AOIF) Koning Albert II-laan 33, bus 81 1030 Brussel (contactpersonen : Guy Veldeman, tel. 0257/628 67 (AOIF), Veronique George, tel. 0257/643 11 (AOIF), Hubert Vandenbempt, tel. 0257/674 30 (BBI)) b) D&A : FOD Financiën Stafdienst Personeel & Organisatie North Galaxy ter attentie van de Hr.Lievens, Directeur (Administratie van de douane en de accijnzen) Koning Albert II-laan 33, bus 83 1030 Brussel (contactpersoon : Rosa Jansegers, tel. 0257/633 19) c) AKRED : FOD Financiën Stafdienst Personeel & Organisatie North Galaxy ter attentie van Mevr.Derinck, Directeur (AKRED) Koning Albert II-laan 33, bus 85 1030 Brussel (contactpersonen : Erik Vandermaesen, tel. 0257/636 62 (kadaster) en Inge Vandendriessche, tel. 0257/628 79 (registratie en domeinen)) De kosten van de aangetekende zending zijn ten laste van de ambtenaren; het gebruik van administratieve briefomslagen is ter zake verboden.

Sollicitaties onder voorbehoud worden niet in aanmerking genomen.

Er zal ontvangst van de kandidaturen worden gemeld.

Opmerking : Het personeelsplan voorziet enkel in de incompetitiestelling van betrekkingen die functioneel noodzakelijk zijn. Derhalve worden naar aanleiding van deze beweging geen geldelijke gelijkstellingen verleend, maar de incompetitiestelling van de vacante betrekkingen bij de algemene diensten en bij de hoofdbesturen van de fiscale administraties zal in de maand september 2007 worden gerealiseerd.

Gezien de specifieke administratieve situatie van de personeelsleden bij de buitendiensten van de Administratie van de bijzondere belastinginspectie zullen de geldelijke gelijkstellingen op basis van bevorderingen in de buitendiensten van de administraties van oorsprong wel toegepast kunnen worden.

De Minister van Financiën, D. REYNDERS

Bijlage 1 bij het dienstorder van 6 juni 2007 Lijst van de betrekkingen van de klasse A3 met de titel van gewestelijk directeur bij een fiscaal bestuur of voorzitter van een aankoopcomité die vacant zijn of die eventueel vacant zullen worden * Enkel voor de personeelsleden van de BTW, de registratie en domeinen en van de directe belastingen (sector taxatie : klassieke diensten en controlecentra). ** Gewestelijk directeur bij een fiscaal bestuur of voorzitter van een aankoopcomité. *** Betrekking die eventueel vacant zal worden ingevolge mutaties of veranderingen van titel voortspruitend uit deze benoemingsbeweging (toepassing van artikel 48 van het koninklijk besluit van 29 oktober 1971).

ADMINISTRATIE DER DIRECTE BELASTINGEN (klassieke diensten) Eentalig Nederlandstalige betrekkingen

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Tweetalige betrekkingen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Eentalig Franstalige betrekkingen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld ADMINISTRATIE VAN DE ONDERNEMINGS- EN INKOMENSFISCALITEIT (controlecentra) (sector directe belastingen) Eentalig Nederlandstalige betrekkingen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Tweetalige betrekkingen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Eentalig Franstalige betrekkingen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Eentalig Duitstalige betrekking Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld ADMINISTRATIE VAN DE BIJZONDERE BELASTINGINSPECTIE (sector directe belastingen) Eentalig Nederlandstalige betrekkingen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Tweetalige betrekking Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld ADMINISTRATIE VAN DE BTW, REGISTRATIE EN DOMEINEN, SECTOR VAN DE BTW (klassieke diensten) Eentalig Nederlandstalige betrekkingen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Tweetalige betrekkingen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Eentalig Franstalige betrekkingen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld ADMINISTRATIE VAN DE ONDERNEMINGS- EN INKOMENSFISCALITEIT (controlecentra) (sector BTW) Eentalig Nederlandstalige betrekkingen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Tweetalige betrekkingen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Eentalig Franstalige betrekkingen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld ADMINISTRATIE VAN DE BIJZONDERE BELASTINGINSPECTIE (sector BTW) Eentalig Franstalige betrekking Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld ADMINISTRATIE DER DOUANE EN ACCIJNZEN Eentalig Nederlandstalige betrekkingen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Tweetalige betrekking Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Eentalig Franstalige betrekkingen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld ADMINISTRATIE VAN DE BTW REGISTRATIE EN DOMEINEN, SECTOR REGISTRATIE EN DE DOMEINEN Eentalig Nederlandstalige betrekkingen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Tweetalige betrekkingen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Eentalig Franstalige betrekkingen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld ADMINISTRATIE VAN HET KADASTER Eentalig Nederlandstalige betrekkingen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Tweetalige betrekking Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Eentalig Franstalige betrekkingen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Eentalige betrekking (Nederlandstalig of Franstalig) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Bijlage 2 bij het dienstorder van 6 juni 2007 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Bijlage 3 bij het dienstorder van 6 juni 2007 PROFIEL VAN DE GEWESTELIJK DIRECTEUR BIJ EEN FISCAAL BESTUUR HOOFDDOEL VAN DE FUNCTIE De gewestelijk directeur heeft de verantwoordelijkheid om, samen met zijn team, op een bezielende en dynamische wijze de leiding te geven aan de verschillende eenheden onder zijn gezag en te zorgen voor een efficiënte samenwerking met de andere diensten van de fiscale administraties.

Hij is de rechtstreekse gesprekspartner van het Hoofdbestuur en de eindverantwoordelijke voor de uitvoering door zijn diensten van de strategische beslissingen die door de overheid worden genomen.

Hij wordt belast met - de overdracht van de waarden en het imago van de Administratie, - de interne organisatie en controle van de diensten, - de coördinatie van het werk, - de verwezenlijking van de objectieven.

Hij is verantwoordelijk voor - het rendement, - de kwaliteit van het werk, - de kwaliteit van de dienstverlening aan de burger, - het beheer van de medewerkers en de logistiek, - de vorming en begeleiding van de medewerkers.

GEWENSTE EIGENSCHAPPEN Rekening houdende met zijn opdracht dient de gewestelijk directeur over kwaliteiten inzake organisatie en coördinatie te beschikken.

Hij moet openstaan voor veranderingen en in staat zijn zich aan te passen aan nieuwe structuren en aan de moderne beheerstechnieken.

Hij moet een voorbeeldgedrag vertonen. Zijn houding en zijn manier van handelen moeten bezielend werken naar collega's en medewerkers toe.

Hij moet beschikken over de kwaliteiten die nodig zijn om een modern en flexibel management te voeren en gedreven zijn vanuit de waarden die onderschreven worden in het « management-credo » (korpsgeest en interne relaties, interne et externe klantgerichtheid, doelstellingen en resultaten).

Hij moet in staat zijn om - zijn collega's en medewerkers te betrekken, - groepswerk de stimuleren, - het partnership te organiseren met de gesprekspartners en de leidinggevenden van de andere instanties, - initiatieven te stimuleren, - de controle op zijn medewerkers te organiseren en indien nodig, de vereiste maatregelen te nemen.

Uit het hoofddoel van de functie volgt ook dat teneinde de reglementering correct toe te passen en de fiscale en andere dossiers te kunnen verdedigen, de gewestelijke directeur moet beschikken over - een ruime kennis op administratief en reglementair vlak, - een algemene en diepgaande kennis van de fiscaliteit, - een juridische kennis in verhouding tot de functie.

De gewestelijk directeur BTW moet in staat zijn ten volle zijn opdracht te vervullen zowel wat de diensten van de sector taxatie als wat de diensten van de sector invordering betreft.

De gewestelijk directeur bij de BBI moet in staat zijn om te werken in een multidisciplinaire fiscale omgeving.

Bijlage 4 bij het dienstorder van 6 juni 2007 PROFIEL VAN DE VOORZITTER VAN EEN AANKOOPCOMITE HOOFDDOEL VAN DE FUNCTIE De voorzitter heeft de verantwoordelijkheid om, samen met zijn team, op een bezielende en dynamische wijze leiding te geven aan zijn dienst, wetende dat een aankoopcomité tegelijkertijd de taken verzekert van « makelaar », « openbaar notaris » en « beheerder van onroerend vermogen ».

Hij moet zorgen voor een efficiënte samenwerking met de andere comités en diensten van de fiscale administraties, de andere administraties en de opdrachtgevers en hij is de rechtstreekse gesprekspartner van het Hoofdbestuur en de eindverantwoordelijke voor de uitvoering van de opdrachten.

Hij wordt belast met - de overdracht van de waarden en het imago van de Administratie, - de interne organisatie van de diensten, - de coördinatie van het werk, - de snelle afhandeling van de dossiers.

Hij is verantwoordelijk - voor het rendement, - voor de kwaliteit van het werk, - voor de kwaliteit van de dienstverlening aan de burger, - voor het beheer van de medewerkers en de logistiek, - voor de vorming en begeleiding van de medewerkers, - voor de public relations en de « dienstverlening aan het cliënteel ».

GEWENSTE EIGENSCHAPPEN Rekening houdende met zijn opdracht dient de voorzitter over kwaliteiten inzake organisatie en coördinatie te beschikken.

Hij moet openstaan voor veranderingen en in staat zijn zich aan te passen aan nieuwe structuren en aan de moderne beheerstechnieken.

Hij moet een voorbeeldgedrag vertonen. Zijn houding en zijn manier van handelen moeten bezielend werken naar collega's en medewerkers toe.

Hij moet beschikken over de kwaliteiten die nodig zijn om een modern en flexibel management te voeren en gedreven zijn vanuit de waarden die onderschreven worden in het « management-credo » (korpsgeest en interne relaties, interne et externe klantgerichtheid, doelstellingen en resultaten).

Hij moet in staat zijn - om zijn collega's en medewerkers te betrekken, - om groepswerk de stimuleren, - om het partnership te organiseren met de gesprekspartners en de leidinggevenden van de andere instanties, - om initiatieven te stimuleren, - om de controle op zijn medewerkers te organiseren en indien nodig, de vereiste maatregelen te nemen.

Uit het hoofddoel van de functie volgt ook dat teneinde de reglementering correct toe te passen en de dossiers te kunnen verdedigen, de voorzitter moet beschikken over - een ruime kennis op administratief en reglementair vlak, - een diepgaande kennis van de federale en gewestelijke wetgeving in verhouding tot de functie (burgerlijk recht, gerechtelijk recht, registratierecht, administratief recht (o.a. domeingoederenrecht, onteigeningsrecht), de onroerende aspecten van het milieurecht sensu largo (= inclusief ruimtelijke ordening), de wettelijke bepalingen betreffende het opstellen van authentieke akten in administratieve vorm. ).

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^