Incompetitiestelling
gepubliceerd op 12 november 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Incompetitiestelling in de klasse A2 van betrekkingen waaraan de titel van eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur is verbonden in de buitendiensten van de FOD Financiën I. Onderwerp Bij toepassing van de (...) A. de betrekkingen die vacant

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2008003443
pub.
12/11/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Incompetitiestelling in de klasse A2 van betrekkingen waaraan de titel van eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur (vakrichting fiscaliteit) is verbonden in de buitendiensten van de FOD Financiën I. Onderwerp Bij toepassing van de artikelen 47 en 48 van het koninklijk besluit van 29 oktober 1971 (organiek reglement) worden in de buitendiensten de hierna vermelde betrekkingen waaraan de titel van eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur is verbonden, in competitie gesteld, op datum van 1 november 2008 : A. de betrekkingen die vacant verklaard zijn;

B. de betrekkingen die eventueel vacant zullen worden ingevolge mutaties voortspruitend uit deze benoemingsbeweging.

De lijst per administratie van de betrekkingen die vacant verklaard zijn of die vacant kunnen worden is opgenomen als bijlage 1.

De eerstaanwezend inspecteurs bij een fiscaal bestuur die hun huidige betrekking willen behouden moeten geen kandidatuur indienen.

II. Toepasselijke reglementering De toekenning van deze betrekkingen wordt geregeld door : -het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel; - het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het rijkspersoneel; - het koninklijk besluit van 29 oktober 1971 tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de bijzondere bepalingen die er voorzien in de uitvoering van het statuut van het rijkspersoneel, zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 april 2007; - de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, en het koninklijk besluit van 8 maart 2001 tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, samengevat op 18 juli 1966; - het koninklijk besluit van 6 juli 1997 houdende oprichting van de Administratie van de Ondernemings- en inkomensfiscaliteit; - het koninklijk besluit van 4 augustus 2004 betreffende de loopbaan van niveau A van het rijkspersoneel; - het koninklijk besluit van 15 september 2006 houdende de integratie in het niveau A van de titularissen van een bijzondere graad van het niveau 1 bij de Federale Overheidsdienst Financiën en de Pensioendienst voor de Overheidssector.

De benoemingen worden verleend binnen de perken van het geactualiseerde personeelsplan 2007.

III. Benoemingsvoorwaarden Mogen zich kandidaat stellen : - de ambtenaren die houder zijn van de titel van eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur die de vereiste titels bezitten in hun sector en die een mutatie binnen hun administratie van oorsprong of een terbeschikkingstelling bij de diensten van de BBI wensen te bekomen; - de inspecteurs bij een fiscaal bestuur die in hun sector laureaat zijn van de proef over beroepsbekwaamheid die toegang verleent tot de betrekkingen waaraan de titel van eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur is verbonden of van de vergelijkende selectie voor overgang naar de klasse A2 die toegang verleent tot diezelfde betrekkingen en die een bevordering naar de titel van eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur wensen te bekomen; - de fiscaal deskundigen, de financieel en administratief deskundigen (afgeschafte graad) en bij overgangsmaatregel de financieel en ICT-deskundigen, voorheen titularis van de geschrapte graad van programmeringanalist bij financiën, die in hun sector laureaat zijn van de vergelijkende selectie voor overgang naar de klasse A2 die toegang verleent tot de betrekkingen waaraan de titel van eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur is verbonden en die een overgang naar het hogere niveau wensen te bekomen.

De kandidaten moeten een gecumuleerde anciënniteit van minstens drie jaar tellen in het niveau A en/of in de graden van fiscaal deskundige of financieel en administratief deskundige (afgeschafte graad) of financieel en ICT-deskundige (afgeschafte graad).

Alle benoemingsvoorwaarden moeten vervuld zijn op datum van 1 november 2008.

IV. Indiening van de kandidaturen De ambtenaren die wensen te solliciteren, maken gebruik van het aangehechte formulier (bijlage 2). Voor de ambtenaren die gedetacheerd zijn bij de centrale diensten of die ter beschikking gesteld zijn van de diensten van de BBI is een speciaal vak voorzien.

De kandidaten voor betrekkingen waarvoor de kennis van het Frans is vereist, voegen bij hun kandidatuur een afschrift van het bewijs of van de bewijzen van taalkennis, afgeleverd door het Vast Wervingssecretariaat of het Selectiebureau van de Federale Overheid.

De kandidaturen moeten worden ingediend bij een ter post aangetekend schrijven op onderstaand adres van de administratie van oorsprong, uiterlijk op 28 november 2008 (poststempel geldt als bewijs).

Adressen van toezending : a) AOIF : FOD Financiën Stafdienst Personeel & Organisatie North Galaxy ter attentie van de Hr.Miel, Auditeur-generaal, dienstchef (AOIF) Koning Albert II-laan 33, bus 81 1030 Brussel Contactpersonen : Guy Veldeman, tel. 02-576 28 67 (BTW), Veronique George, tel. 02-576 43 11 (DB) en Hubert Vandenbempt, tel. 02-576 74 30 (BBI) b) INVORDERING : FOD Financiën Stafdienst Personeel & Organisatie North Galaxy ter attentie van de Hr.Vanderheyden, Auditeur-generaal, dienstchef (Invorderingsdiensten) Koning Albert II-laan 33, bus 82 1030 Brussel Contactpersonen : Annie Kempe, tel. 02-576 28 55 en Diane Van Kerckhoven, tel. 02-576 28 94 c) D&A : FOD Financiën Stafdienst Personeel & Organisatie North Galaxy ter attentie van de Hr.Alborghetti-Denis, Directeur Koning Albert II-laan 33, bus 83 1030 Brussel Contactpersoon : Willy Vandenbosch, tel. 02-576 31 13 d) AKRED : FOD Financiën Stafdienst Personeel & Organisatie North Galaxy ter attentie van Mevr.Derinck, Directeur (AKRED) Koning Albert II-laan 33, bus 85 1030 Brussel Contactpersonen : Erik Vandermaesen, tel. 02-576 36 62 (kadaster) en Inge Vandendriessche, tel. 02-576 28 79 (registratie en domeinen) De kosten van de aangetekende zending zijn ten laste van de ambtenaren; het gebruik van administratieve briefomslagen is ter zake verboden.

Sollicitaties onder voorbehoud worden niet in aanmerking genomen.

Er zal ontvangst van de kandidaturen worden gemeld.

De kandidaten van de buitendiensten worden tevens verzocht om tezelfdertijd een afschrift van hun kandidatuur bij gewone administratieve zending en via hiërarchische weg, toe te sturen aan de gewestelijk directeur bij een fiscaal bestuur of de voorzitter van het aankoopcomité waarvan zij afhangen.

De kandidaten ter beschikking gesteld van de Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie zenden een afschrift van hun kandidatuur, onder dezelfde voorwaarden, aan het Secretariaat Personeel BBI (P5), Koning Albert II-laan 33, bus 87, 1030 Brussel.

De kandidaten die tewerkgesteld zijn bij de centrale diensten bezorgen dit afschrift aan hun dienstchef.

De Minister van Financiën, D. REYNDERS

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^