Incompetitiestelling
gepubliceerd op 27 april 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Incompetitiestelling in de klasse A2 van betrekkingen waaraan de titel van eerste attaché van financiën is verbonden bij de Centrale Diensten van de Fiscale Administraties, bij de Administratie der Thesaurie en bij de Algemene Diensten van het Alge I.

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2010003260
pub.
27/04/2010
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Incompetitiestelling in de klasse A2 van betrekkingen waaraan de titel van eerste attaché van financiën is verbonden bij de Centrale Diensten van de Fiscale Administraties, bij de Administratie der Thesaurie en bij de Algemene Diensten van het Algemeen Secretariaat van de FOD Financiën I. Onderwerp Bij toepassing van artikel 47 van het koninklijk besluit van 29 oktober 1971 (organiek reglement) worden betrekkingen waaraan de titel van eerste attaché van financiën is verbonden bij de Centrale Diensten van de Fiscale Administraties, bij de Administratie der Thesaurie en bij de Algemene Diensten van het Algemeen Secretariaat van de FOD Financiën, in competitie gesteld.

De bevorderingen zullen gerealiseerd worden binnen de perken van het personeelsplan 2010 en onder voorbehoud van de bekrachtiging van het koninklijk besluit dat de benoemingen in hoger vermelde betrekkingen nog zal toelaten.

II. Toepasselijke reglementering De toekenning van deze betrekkingen wordt geregeld door : -het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel; - het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het rijkspersoneel; - het koninklijk besluit van 29 oktober 1971 tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de bijzondere bepalingen die er voorzien in de uitvoering van het statuut van het rijkspersoneel; - de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966; - het koninklijk besluit van 4 augustus 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/08/2004 pub. 16/08/2004 numac 2004002088 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de loopbaan van niveau A van het Rijkspersoneel sluiten betreffende de loopbaan van niveau A van het rijkspersoneel; - het koninklijk besluit van 19 december 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/12/2005 pub. 30/01/2006 numac 2005003836 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Financiën sluiten tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Financiën; - het koninklijk besluit van 15 september 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 27/09/2006 numac 2006003429 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende de integratie in het niveau A van de titularissen van een bijzondere graad van het niveau 1 bij de Federale Overheidsdienst Financiën en de Pensioendienst voor de Overheidssector sluiten houdende de integratie in het niveau A van de titularissen van een bijzondere graad van het niveau 1 bij de Federale Overheidsdienst Financiën en de Pensioendienst voor de Overheidssector.

III. Benoemingsvoorwaarden De ambtenaren die deel uitmaken van de centrale diensten van de fiscale administraties, de ambtenaren die benoemd zijn bij de Administratie der Thesaurie of die benoemd of gedetacheerd zijn bij de Algemene diensten van het Algemeen secretariaat, kunnen zich kandidaat stellen voor de betrekkingen van hun respectievelijke administratie, indien zij houder zijn van de vereiste titels die toegang geven tot de betrekkingen waaraan de titel van eerste attaché van financiën of eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur is verbonden.

De kandidaten dienen ten minste drie jaar anciënniteit te tellen in het niveau A en/of in de graad van fiscaal deskundige en/of in de geschrapte graden van financieel en administratief deskundige en/of financieel en ICT-deskundige.

Alle benoemingsvoorwaarden moeten vervuld zijn op datum van 26 april 2010.

IV. Indiening van de kandidaturen De ambtenaren die wensen te solliciteren, zullen gebruik maken van het aangehechte formulier.

De aandacht van de kandidaten wordt gevestigd op het feit dat zij eveneens de betrekkingen A2 kunnen solliciteren waaraan de titel verbonden is van eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur in de buitendiensten. Desgevallend moeten zij hun kandidatuur indienen bij middel van de 2 afzonderlijke sollicitatieformulieren en moeten zij duidelijk hun voorkeur tussen de twee titels aangeven.

De kandidaten hebben de mogelijkheid om hun kandidatuur te motiveren.

De kandidaturen moeten worden ingediend, bij een ter post aangetekend schrijven, op één van onderstaande adressen, naargelang de administratie waar een betrekking wordt gesolliciteerd, en dit ten laatste tegen 12 mei 2010 (poststempel geldt als bewijs).

De kandidaten bezorgen of sturen een afschrift van hun sollicitatie aan hun dienstchef.

Adressen van toezending : a) AOIF : FOD Financiën Stafdienst Personeel & Organisatie North Galaxy ter attentie van de heer Veldeman, Eerste attaché van financiën (AOIF) Koning Albert II-laan 33, bus 81 1030 Brussel Contactpersonen : Guy Veldeman, tel.0257/628 67 (btw), Veronique George, tel. 0257/643 11 (DB) en Hubert Vandenbempt, tel. 0257/674 30 (BBI) b) INVORDERING : FOD Financiën Stafdienst Personeel & Organisatie North Galaxy ter attentie van de heer Vanderheyden, Auditeur-generaal, dienstchef (Invorderingsdiensten) Koning Albert II-laan 33, bus 82 1030 Brussel Contactpersonen : Annie Kempe, tel.0257/628 55 en Diane Van Kerckhoven, tel. 0257/628 94 c) D&A : FOD Financiën Stafdienst Personeel & Organisatie North Galaxy Ter attentie van de heer Vandenbosch, Eerste attaché van financiën Koning Albert II-laan 33, bus 83 1030 Brussel Contactpersoon : Willy Vandenbosch, tel.0257/631 13 d) PATRIMONIUMDOCUMENTATIE : FOD Financiën Stafdienst Personeel & Organisatie North Galaxy ter attentie van Mevr.Vandendriessche, Eerste attaché van financiën Koning Albert II-laan 33, bus 85 1030 Brussel Contactpersonen : Erik Vandermaesen, tel. 0257/636 62 (kadaster) en Inge Vandendriessche, tel. 0257/628 79 (registratie en domeinen) e) THESAURIE : FOD Financiën Stafdienst Personeel & Organisatie ter attentie van de heer Jean Hambursin, Auditeur-generaal van financiën Kunstlaan 30 1040 Brussel Contactpersoon : Wim Baetens, tel.0257/471 84 f) ALGEMEEN SECRETARIAAT : FOD Financiën Stafdienst Personeel & Organisatie North Galaxy ter attentie van de heer Alphonse-Marie Colla, Auditeur-generaal van financiën Koning Albert II-laan 33, bus 80 1030 Brussel Contactpersoon : Rudi Rondou, tel.0257/681 31 De kosten van de aangetekende zending zijn ten laste van de ambtenaren; het gebruik van administratieve briefomslagen is ter zake verboden.

Sollicitaties onder voorbehoud worden niet in aanmerking genomen.

Er zal ontvangst van de kandidaturen worden gemeld.

De Minister van Financiën, D. REYNDERS Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^