Incompetitiestelling
gepubliceerd op 23 november 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Incompetitiestelling in de klasse A2 van betrekkingen waaraan de titel van eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur is verbonden in de buitendiensten van de FOD Financiën I. Onderwerp Bij toepassing van de artikelen 47 en 48 van het A. betrek

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2012003325
pub.
23/11/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Incompetitiestelling in de klasse A2 van betrekkingen waaraan de titel van eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur is verbonden in de buitendiensten van de FOD Financiën I. Onderwerp Bij toepassing van de artikelen 47 en 48 van het koninklijk besluit van 29 oktober 1971 (organiek reglement) worden in de buitendiensten de hierna vermelde betrekkingen waaraan de titel van eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur is verbonden, in competitie gesteld : A. betrekkingen die vacant zijn;

B. betrekkingen die eventueel vacant zullen worden ingevolge mutaties voortspruitend uit deze benoemingsbeweging;

C. betrekkingen die eventueel vacant zullen worden vóór 1 april 2013;

D. betrekkingen die tijdelijk niet waargenomen worden waarvoor de mogelijkheid geboden wordt om eventueel een bijkomende betrekking toe te kennen.

De lijst per administratie van de betrekkingen die vacant zijn of die vacant kunnen worden is opgenomen als bijlage 1.

De eerstaanwezend inspecteurs bij een fiscaal bestuur die hun huidige betrekking willen behouden moeten geen kandidatuur indienen.

II. Toepasselijke reglementering De toekenning van deze betrekkingen wordt geregeld door : - het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel; - het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het Rijkspersoneel; - het koninklijk besluit van 29 oktober 1971 tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de bijzondere bepalingen die er voorzien in de uitvoering van het statuut van het Rijkspersoneel; - de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, en het koninklijk besluit van 8 maart 2001 tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, samengevat op 18 juli 1966; - het koninklijk besluit van 6 juli 1997 houdende oprichting van de Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit; - het koninklijk besluit van 4 augustus 2004 betreffende de loopbaan van niveau A van het Rijkspersoneel; - het koninklijk besluit van 15 september 2006 houdende de integratie in het niveau A van de titularissen van een bijzondere graad van het niveau 1 bij de Federale Overheidsdienst Financiën en de Pensioendienst voor de Overheidssector; - het koninklijk besluit van 22 oktober 2012 tot wijziging van de overgangsbepalingen die van toepassing zijn tot de uitvoering van het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A. De bevorderingen zullen gerealiseerd worden binnen de perken van het personeelsplan.

III. Benoemingsvoorwaarden Mogen zich kandidaat stellen : - de ambtenaren die houder zijn van de titel van eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur die de vereiste titels bezitten in hun sector en die een mutatie binnen hun administratie van oorsprong of een terbeschikkingstelling bij de diensten van de BBI wensen te bekomen; - de inspecteurs bij een fiscaal bestuur die in hun sector laureaat zijn van de proef over beroepsbekwaamheid die toegang verleent tot de betrekkingen waaraan de titel van eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur is verbonden of van de vergelijkende selectie voor overgang naar de klasse A2 die toegang verleent tot diezelfde betrekkingen en die een bevordering naar de titel van eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur wensen te bekomen; - de fiscaal deskundigen, de financieel en administratief deskundigen (afgeschafte graad) en, bij overgangsmaatregel, de financieel en ICT-deskundigen, voorheen titularis van de geschrapte graad van programmeringsanalist bij financiën, die in hun sector laureaat zijn van de vergelijkende selectie voor overgang naar de klasse A2 die toegang verleent tot de betrekkingen waaraan de titel van eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur is verbonden en die een overgang naar het hogere niveau wensen te bekomen.

De kandidaten moeten een gecumuleerde anciënniteit van minstens drie jaar tellen in niveau A en/of in de graden van fiscaal deskundige of financieel en administratief deskundige (afgeschafte graad) of financieel en ICT-deskundige (afgeschafte graad).

Alle benoemingsvoorwaarden moeten vervuld zijn op de datum van de benoeming.

IV. Indiening van de kandidaturen De ambtenaren die wensen te solliciteren, maken gebruik van het aangehechte formulier (bijlage 2). Voor de ambtenaren die gedetacheerd zijn bij de centrale diensten of die ter beschikking gesteld zijn van de diensten van de BBI is een speciaal vak voorzien.

De kandidaten voor betrekkingen waarvoor de kennis van het Frans is vereist, voegen bij hun kandidatuur een afschrift van het bewijs of van de bewijzen van taalkennis, afgeleverd door het Vast Wervingssecretariaat of het Selectiebureau van de Federale Overheid.

De behoorlijk ingevulde kandidaturen, gedateerd en ondertekend, moeten worden ingediend bij een ter post aangetekend schrijven binnen een termijn van 10 werkdagen die ingaat op de eerste werkdag volgend op de publicatie van deze incompetitiestelling in het Belgisch Staatsblad (poststempel geldt als bewijs), gericht aan : De heer Kurt VAN RAEMDONCK Directeur van de Stafdienst P & O North Galaxy Koning Albert II-laan 33, bus 80 1030 BRUSSEL De kosten van de aangetekende zending zijn ten laste van de ambtenaren; het gebruik van administratieve briefomslagen is ter zake verboden.

Sollicitaties onder voorbehoud worden niet in aanmerking genomen.

Er zal ontvangst van de kandidaturen worden gemeld.

De Minister van Financiën, S. VANACKERE

Bijlage 1 FOD FINANCIEN Stafdienst Personeel & Organisatie Lijst van de betrekkingen van de klasse A2 waaraan de titel van eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur is verbonden die vacant zijn of die vacant zullen worden De kolomcode in deze lijst is enkel bedoeld voor de personeelsleden van de BTW, van de registratie en domeinen en van de directe belastingen (sector taxatie : klassieke diensten en controlecentra) * = betrekking die eventueel vacant zal worden (toepassing van artikel 48 van het koninklijk besluit van 29 oktober 1971) ** = tijdelijk niet waargenomen betrekking waarvoor de mogelijkheid geboden wordt om eventueel een bijkomende betrekking van eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur toe te kennen ADMINISTRATIE DER DIRECTE BELASTINGEN A) sector invordering Nederlandstalige betrekkingen

Code

Titel

Standplaats


Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Gent-Buitenland

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

ICPC-cel

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Blankenberge

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Brugge 1

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Brugge 2

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Brugge 3

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Brugge 4

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Diksmuide

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Harelbeke

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Ieper

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Izegem

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Kortrijk 1

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Kortrijk 2

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Kortrijk 3

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Menen

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Oostende 1

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Oostende 2

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Roeselare 1

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Roeselare 2

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Tielt

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Torhout

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Veurne

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Waregem

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Wevelgem

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Aalst 1

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Aalst 2

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Deinze

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Denderleeuw

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Dendermonde

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Eeklo

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Gent 1

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Gent 2

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Gent 4

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Gent 5

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Gent 6

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Geraardsbergen

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Lokeren

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Maldegem

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Ninove

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Oudenaarde

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Ronse

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Wetteren

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Zelzate

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Zottegem

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Beringen

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Bilzen

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Bree

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Diest

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Genk

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Hasselt 1

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Hasselt 2

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Hasselt 3

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Houthalen-Helchteren

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Maaseik

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Maasmechelen

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Neerpelt

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Sint-Truiden

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Tongeren

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Asse

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Haacht

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Halle

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Kortenberg

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Lennik

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Leuven 1

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Leuven 2

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Leuven 3

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Leuven 4

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Londerzeel

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Ternat

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Tervuren

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Tienen

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Vilvoorde

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Antwerpen 1

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Antwerpen 2

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Antwerpen 3

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Antwerpen 4

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Antwerpen 6

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Antwerpen 9

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Antwerpen 10

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Antwerpen 12

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Antwerpen 13

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Antwerpen 14

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Antwerpen 15

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Beveren

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Sint-Niklaas

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Temse

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Boom

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Brasschaat

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Geel

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Herentals

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Kapellen

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Kontich

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Lier 1

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Lier 2

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Malle

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Mechelen 1

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Mechelen 2

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Mechelen 3

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Mechelen 4

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Mol

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Mortsel 1

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Mortsel 2

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Puurs

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Schoten

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Turnhout 1

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Turnhout 2

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Westerlo

*


Tweetalige betrekkingen voorbehouden aan ambtenaren van de Nederlandse taalgroep

Code

Titel

Standplaats


Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Sint-Genesius-Rode

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Wemmel-Wezenbeek

*


Tweetalige betrekkingen

Code

Titel

Standplaats


Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Anderlecht 1

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Anderlecht 2

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Oudergem

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Brussel 1

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Brussel 2

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Brussel 3

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Brussel 4

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Brussel 5

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Brussel 6

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Brussel 7

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Etterbeek

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Vorst

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Elsene 1

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Elsene 2

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Jette

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Sint-Jans-Molenbeek 1

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Sint-Jans-Molenbeek 2

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Sint-Gillis

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Schaarbeek 1

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Schaarbeek 2

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Sint-Joost-ten-Node

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Ukkel

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Woluwe

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Brussel-Buitenland

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Belastingen Auto's

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Inningskantoor Brussel A

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Inningskantoor Brussel B

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Nationale Invorderingscel Kasgeldvennootschappen Brussel

*


Franstalige betrekkingen

Code

Titel

Standplaats


Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Namen-Buitenland

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

ICPC-cel

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Binche

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Charleroi 1

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Charleroi 2

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Charleroi 3

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Charleroi 4

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Charleroi 5

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Châtelet

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Chimay

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Courcelles

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Fleurus

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

La Louvière 1

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

La Louvière 2

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Thuin

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Ath

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Dour

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Lessen

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Bergen 1

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Bergen 2

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Bergen 3

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Moeskroen 1

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Moeskroen 2

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Quaregnon

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Saint-Ghislain

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Zinnik

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Doornik 1

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Doornik 2

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Aywaille

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Ciney

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Comblain-au-Pont

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Dinant

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Flémalle

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Fléron

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaalbestuur

Herstal

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Herve

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Hoei

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Luik 1

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Luik 2

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Luik 3

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Luik 4

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Luik 5

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Luik 6

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Malmedy

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Marche-en-Famenne

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Seraing 1

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Seraing 2

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Verviers 1

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Verviers 2

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Vielsalm

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Visé

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Borgworm

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Aarlen

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Bastenaken

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Eigenbrakel

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Fosses-la-Ville

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Geldenaken

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Namen 1

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Namen 2

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Namen 3

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Namen 4

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Neufchâteau

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Nijvel

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Ottignies-Louvain-la-Neuve

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Philippeville

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Sambreville

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Saint-Hubert

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Virton

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Waver

*


Duitstalige betrekkingen

Code

Titel

Standplaats


Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Eupen

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Sankt-Vith

*


B) SECTOR TAXATIE - klassieke diensten Nederlandstalige betrekkingen

Code

Titel

Standplaats


N269

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Antwerpen-Buitenland

*

N275

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Gent-Buitenland

*

B001

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Antwerpen I-Directie

*

B201

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Antwerpen-Vennootschappen 1

*

B202

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Antwerpen-Vennootschappen 2

*

B203

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Antwerpen-Vennootschappen 3

*

B204

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Antwerpen-Vennootschappen 4

*

B205

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Antwerpen-Vennootschappen 5

*

B206

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Antwerpen-Vennootschappen 6

*

B207

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Antwerpen-Vennootschappen 7

*

B208

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Antwerpen-Vennootschappen 8

*

B209

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Antwerpen-Vennootschappen 9

*

B237

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Antwerpen-Vennootschappen 10

1 vacante betrekking

B216

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Antwerpen-Vennootschappen 11

*

B219

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Antwerpen-Vennootschappen 12

*

B221

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Antwerpen-Vennootschappen 13

*

B239

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Antwerpen-Vennootschappen 14

*

B240

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Antwerpen-Vennootschappen 15

*

B241

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Antwerpen-Vennootschappen 16

*

B211

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Sint-Niklaas-Vennootschappen 1

*

B238

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Sint-Niklaas-Vennootschappen 2

*

B254

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Sint-Niklaas-Vennootschappen 3

*

B212

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Antwerpen 1

1 vacante betrekking

B215

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Antwerpen 2

*

B220

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Antwerpen 3

1 vacante betrekking

B225

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Antwerpen 4

1 vacante betrekking

B226

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Antwerpen 5

*

B227

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Antwerpen 6

1 vacante betrekking

B224

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Antwerpen 11-RPB

1 vacante betrekking

B242

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Antwerpen 12

1 vacante betrekking

B217

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Antwerpen 13

1 vacante betrekking

B245

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Antwerpen 15

*

B246

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Antwerpen 16

1 vacante betrekking

B247

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Antwerpen 17

*

B243

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Antwerpen 19

1 vacante betrekking

B244

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Antwerpen 20

1 vacante betrekking

B249

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Antwerpen 21

1 vacante betrekking

B250

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Antwerpen 22

1 vacante betrekking

B233

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Beveren

*

B234

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Hamme

*

B229

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Sint-Niklaas 1

*

B230

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Sint-Niklaas 2

*

B236

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Sint-Niklaas 3

*

B235

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Temse

*

K001

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Antwerpen II-Directie

*

K261

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Boom-Vennootschappen

1 vacante betrekking

K203

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Brasschaat-Vennootschappen 1

*

K202

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Brasschaat-Vennootschappen 2

*

K257

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Herentals-Vennootschappen 1

*

K258

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Herentals-Vennootschappen 2

*

K254

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Kalmthout-Vennootschappen

*

K242

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Lier-Vennootschappen 1

*

K259

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Lier-Vennootschappen 2

1 vacante betrekking

K205

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Mechelen-Vennootschappen 1

*

K206

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Mechelen-Vennootschappen 2

1 vacante betrekking

K244

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Mechelen-Vennootschappen 3

*

K260

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Mechelen-Vennootschappen 4

1 vacante betrekking

K245

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Mortsel-Vennootschappen

*

K207

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Turnhout-Vennootschappen 1

*

K248

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Turnhout-Vennootschappen 2

1 vacante betrekking

K256

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Turnhout-Vennootschappen 3

1 vacante betrekking

K255

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Wijnegem-Vennootschappen

*

K212

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Boom 1

1 vacante betrekking

K213

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Boom 2

*

K234

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Brasschaat

*

K246

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Brecht

*

K253

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Edegem

*

K237

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Geel

*

K221

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Heist-op-den-Berg

*

K222

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Herentals 1

*

K247

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Herentals 2

*

K262

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Kalmthout

*

K236

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Kapellen

*

K223

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Kontich

1 vacante betrekking

K224

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Lier 1

*

K225

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Lier 2

*

K226

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Lier 3

*

K239

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Malle

*

K228

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Mechelen 1

*

K229

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Mechelen 2

1 vacante betrekking

K231

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Mechelen 3

*

K238

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Mol 1

*

K252

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Mol 2

*

K210

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Mortsel

1 vacante betrekking

K232

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Puurs 1

*

K250

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Puurs 2

*

K235

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Schoten

*

K240

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Turnhout 1

*

K241

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Turnhout 2-RPB

*

K249

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Turnhout 3

*

K251

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Wijnegem

1 vacante betrekking

D001

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Brugge-Directie

1 vacante betrekking

D201

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Brugge-Vennootschappen 1

*

D202

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Brugge-Vennootschappen 2

1 vacante betrekking

D259

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Brugge-Vennootschappen 3

*

D207

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Ieper-Vennootschappen

*

D258

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Knokke-Heist-Vennootschappen

*

D205

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Kortrijk-Vennootschappen 1

*

D206

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Kortrijk-Vennootschappen 2

*

D252

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Kortrijk-Vennootschappen 3

*

D263

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Kortrijk-Vennootschappen 4

*

D264

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Kortrijk-Vennootschappen 5

*

D260

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Nieuwpoort-Vennootschappen

*

D204

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Roeselare-Vennootschappen 1

*

D253

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Roeselare-Vennootschappen 2

*

D255

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Roeselare-Vennootschappen 3

*

D261

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Roeselare-Vennootschappen 4

*

D262

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Roeselare-Vennootschappen 5

*

D257

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Belastingcentrum Oostende

*

D214

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Blankenberge

*

D208

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Brugge 1

*

D209

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Brugge 2

*

D210

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Brugge 3

*

D248

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Brugge 4-RPB

*

D213

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Brugge 5

*

D215

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Brugge 6

*

D219

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Diksmuide

*

D228

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Harelbeke

*

D220

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Ieper 1

*

D221

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Ieper 2

*

D229

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Ingelmunster

*

D245

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Izegem

*

D216

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Knokke-Heist

*

D224

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Kortrijk 1

*

D225

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Kortrijk 2

*

D230

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Kortrijk 3

*

D231

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Kortrijk 4

1 vacante betrekking

D232

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Menen 1

*

D223

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Menen 2

*

D235

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Nieuwpoort

*

D222

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Poperinge

*

D242

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Roeselare 1

*

D243

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Roeselare 2

1 vacante betrekking

D244

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Roeselare 3

1 vacante betrekking

D246

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Tielt 1

*

D247

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Tielt 2

*

D217

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Torhout 1

*

D218

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Torhout 2

*

D241

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Veurne

*

D234

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Waregem 1

*

D256

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Waregem 2

1 vacante betrekking

D233

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Wevelgem

*

F001

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Gent-Directie

*

F207

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Aalst-Vennootschappen 1

*

F252

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Aalst-Vennootschappen 2

*

F253

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Dendermonde-Vennootschappen

1 vacante betrekking

F201

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Gent-Vennootschappen 1

*

F202

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Gent-Vennootschappen 2

1 vacante betrekking

F203

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Gent-Vennootschappen 3

1 vacante betrekking

F251

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Gent-Vennootschappen 4

1 vacante betrekking

F205

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Gent-Vennootschappen 5

*

F249

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Gent-Vennootschappen 6

*

F255

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Gent-Vennootschappen 7

*

F256

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Gent-Vennootschappen 8

*

F254

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Geraardsbergen-Vennootschappen

1 vacante betrekking

F208

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Oudenaarde-Vennootschappen

*

F204

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Zele-Vennootschappen

*

F209

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Aalst 1

*

F210

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Aalst 2

*

F212

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Aalst 3

*

F213

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Aalst 4

*

F242

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Deinze

*

F217

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Dendermonde 1

*

F218

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Dendermonde 2

*

F219

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Dendermonde 3

*

F236

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Eeklo 1

*

F238

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Eeklo 2

*

F223

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Gent 1-RPB

*

F226

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Gent 2

*

F227

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Gent 3

*

F228

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Gent 4

1 vacante betrekking

F230

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Gent 5

*

F232

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Gent 6

1 vacante betrekking

F233

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Gent 7

*

F239

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Gent 8

*

F240

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Gent 12

*

F234

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Gent 13

*

F248

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Gent 14

1 vacante betrekking

F214

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Geraardsbergen 1

*

F215

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Geraardsbergen 2

*

F220

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Lokeren

*

F237

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Maldegem

*

F235

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Melle

*

F216

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Ninove

1 vacante betrekking

F243

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Oudenaarde 1

1 vacante betrekking

F244

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Oudenaarde 2

*

F245

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Ronse

1 vacante betrekking

F221

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Wetteren 1

*

F222

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Wetteren 2

*

F241

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Zelzate

1 vacante betrekking

F246

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Zottegem 1

*

F247

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Zottegem 2

*

G201

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Hasselt-Vennootschappen 1

1 vacante betrekking

G202

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Hasselt-Vennootschappen 2

*

G223

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Hasselt-Vennootschappen 3

*

G225

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Hasselt-Vennootschappen 4

*

G228

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Hasselt-Vennootschappen 5

*

G229

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Hasselt-Vennootschappen 6

*

G207

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Beringen 1

*

G227

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Beringen 2

*

G209

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Bree

*

G206

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Genk 1

*

G224

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Genk 2

1 vacante betrekking

G203

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Hasselt 1

*

G204

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Hasselt 2-RPB

*

G226

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Hasselt 3

*

G205

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Houthalen-Helchteren

*

G212

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Lanaken

*

G208

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Leopoldsburg

*

G210

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Maaseik

*

G211

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Neerpelt

*

G213

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Sint-Truiden 1

1 vacante betrekking

G214

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Sint-Truiden 2

1 vacante betrekking

G215

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Tongeren 1

*

G216

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Tongeren 2

*

G217

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Tongeren 3

*

T001

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Leuven-Directie

*

T242

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Asse-Vennootschappen

1 vacante betrekking

T209

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Halle-Vennootschappen 1

*

T239

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Halle-Vennootschappen 2

*

T210

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Leuven-Vennootschappen 1

*

T211

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Leuven-Vennootschappen 2

*

T240

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Leuven-Vennootschappen 3

1 vacante betrekking

T241

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Tienen-Vennootschappen

*

T212

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Vilvoorde-Vennootschappen 1

*

T213

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Vilvoorde-Vennootschappen 2

*

T214

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Aarschot

*

T215

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Asse

*

T217

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Diest 1

*

T218

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Diest 2

*

T216

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Dilbeek

*

T219

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Grimbergen

1 vacante betrekking

T220

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Haacht

1 vacante betrekking

T221

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Halle

*

T222

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Lennik

*

T223

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Leuven 1-RPB

*

T224

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Leuven 2

*

T225

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Leuven 3

*

T227

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Leuven 4

*

T228

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Leuven 5

*

T229

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Londerzeel

1 vacante betrekking

T230

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Overijse

*

T231

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Sint-Pieters-Leeuw

*

T232

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Ternat

*

T233

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Tervuren

1 vacante betrekking

T234

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Tienen 1

*

T235

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Tienen 2

*

T236

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Vilvoorde 1

*

T237

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Vilvoorde 2

*

T238

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Zaventem

1 vacante betrekking


Tweetalige betrekkingen

Code

Titel

Standplaats


E001

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Brussel I-Directie

*

E228

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Brussel 2-RPB

1 vacante betrekking

E225

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Brussel 5 (belast met de leiding van de controles Brussel 5, 8 en 9)

1 vacante betrekking

E224

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Brussel 7 (belast met de leiding van de controles Brussel 6 & 7)

1 vacante betrekking

E243

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Etterbeek

1 vacante betrekking

E252

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Vorst 1 (belast met de leiding van de controles Vorst 1 & 2)

1 vacante betrekking

E236

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Elsene 1 (belast met de leiding van de controles Elsene 1 & 2)

*

E238

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Elsene 3 (belast met de leiding van de controles Elsene 3 & 4)

1 vacante betrekking

E248

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Sint-Gillis 1 (belast met de leiding van de controles Sint-Gillis 1 & 2)

1 vacante betrekking

E257

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Ukkel 2 (belast met de leiding van de controles Ukkel 1 & 2)

1 vacante betrekking

E258

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Ukkel 3 (belast met de leiding van de controles Ukkel 3 & 4)

1 vacante betrekking

E007

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Brussel I-Vennootschappen-Directie

*

E201

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Brussel I-Vennootschappen 1 (belast met de leiding van de controles Venn 1 & Venn 21)

*

E202

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Brussel I-Vennootschappen 2

*

E203

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Brussel I-Vennootschappen 3

*

E204

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Brussel I-Vennootschappen 4 (belast met de leiding van de controles Venn 4 & Venn 5)

*

E213

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Brussel I-Vennootschappen 13 (belast met de leiding van de controles Venn 6, Venn 13, Venn 11 & Venn 15)

1 vacante betrekking

E207

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Brussel I-Vennootschappen 7 (belast met de leiding van de controles Venn 7 & Venn 10)

1 vacante betrekking

E208

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Brussel I-Vennootschappen 8 (belast met de leiding van de controles Venn 8 & Venn 12)

1 vacante betrekking

E214

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Brussel I-Vennootschappen 14 (belast met de leiding van de controles Venn 14 & Venn 22)

*

E216

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Brussel I-Vennootschappen 16 (belast met de leiding van de controles Venn 16 & Venn 17)

1 vacante betrekking

E218

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Brussel I-Vennootschappen 18 (belast met de leiding van de controles Venn 18 & Venn 19)

1 vacante betrekking

E271

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Brussel I-Vennootschappen 20 (belast met de leiding van de controles Venn 9 & Venn 20)

1 vacante betrekking

N001

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Brussel II-Directie

*

N212

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Anderlecht 1-RPB

1 vacante betrekking

N213

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Anderlecht 2

1 vacante betrekking

N214

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Anderlecht 3

1 vacante betrekking

N215

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Anderlecht 4

1 vacante betrekking

N226

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Oudergem

1 vacante betrekking

N236

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Evere

1 vacante betrekking

N222

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Ganshoren

1 vacante betrekking

N221

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Jette

1 vacante betrekking

N223

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Koekelberg

1 vacante betrekking

N217

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Sint-Jans-Molenbeek 1

1 vacante betrekking

N218

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Sint-Jans-Molenbeek 2

1 vacante betrekking

N231

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Schaarbeek 1 (belast met de leiding van de controles Schaarbeek 1 & 2)

1 vacante betrekking

N233

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Schaarbeek 3 (belast met de leiding van de controles Schaarbeek 3 & 4)

1 vacante betrekking

N229

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Watermaal-Bosvoorde

1 vacante betrekking

N227

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Sint-Lambrechts-Woluwe 1

1 vacante betrekking

N259

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Sint-Lambrechts-Woluwe 2

1 vacante betrekking

N228

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Sint-Pieters-Woluwe 1

1 vacante betrekking

N266

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Sint-Pieters-Woluwe 2

1 vacante betrekking

N002

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Brussel II-Vennootschappen-Directie

*

N201

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Brussel II-Vennootschappen A

*

N202

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Brussel II-Vennootschappen B

1 vacante betrekking

N203

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Brussel II-Vennootschappen C

1 vacante betrekking

N204

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Brussel II-Vennootschappen D

*

N206

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Brussel II-Vennootschappen E

*

N207

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Brussel II-Vennootschappen F

1 vacante betrekking

N205

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Brussel II-Vennootschappen G

1 vacante betrekking

N262

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Brussel II-Vennootschappen H

*

N267

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Brussel II-Vennootschappen K

1 vacante betrekking

N268

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Brussel II-Vennootschappen L

*

N216

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Brussel II-Vennootschappen M

1 vacante betrekking

N277

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Brussel II-Vennootschappen N

1 vacante betrekking

N278

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Brussel II-Vennootschappen P

*


Tweetalige betrekkingen voorbehouden aan ambtenaren van de Nederlandse taalgroep

Code

Titel

Standplaats


N248

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Sint-Genesius-Rode

*

N251

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Wemmel-Wezembeek

1 vacante betrekking


Franstalige betrekkingen

Code

Titel

Standplaats


I001

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Charleroi-Directie

*

I218

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Anderlues

*

I226

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Binche

**

I206

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Charleroi 1

*

I207

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Charleroi 2

*

I212

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Charleroi 3

*

I210

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Charleroi 4

**

I209

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Charleroi 5

**

I216

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Charleroi 6

*

I215

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Charleroi 7-RPB

*

I234

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Charleroi 8

*

I214

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Châtelet

*

I219

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Chimay

*

I224

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Courcelles

*

I217

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Fleurus

*

I220

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Thuin

*

I232

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Belastingcentrum van La Louvière

**

I201

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Charleroi-Vennootschappen 1

**

I202

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Charleroi-Vennootschappen 2

*

I203

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Charleroi-Vennootschappen 3

*

I204

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Charleroi-Vennootschappen 4

*

I213

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Charleroi-Vennootschappen 5

*

I233

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Thuin-Vennootschappen

*

R206

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Aat

**

R229

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur'

's Gravenbrakel

*

R205

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Komen-Waasten

*

R225

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Dour

**

R214

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Frameries

*

R215

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Lens

**

R207

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Lessen

*

R208

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Leuze-en-Hainaut

*

R211

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Bergen 1

**

R212

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Bergen 2

*

R228

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Bergen 3-RPB

*

R223

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Moeskroen 1

*

R224

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Moeskroen 2

*

R209

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Péruwelz

**

R216

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Quaregnon

*

R217

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Quiévrain

*

R218

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Saint-Ghislain

*

R213

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Zinnik

*

R220

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Doornik 1

*

R221

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Doornik 2

**

R222

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Doornik 3

1 vacante betrekking

R227

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Doornik 4

*

R230

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Aat-Vennootschappen

*

R201

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Bergen-Vennootschappen 1

**

R202

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Bergen-Vennootschappen 2

**

R226

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Bergen-Vennootschappen 3

*

R203

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Doornik-Vennootschappen 1

*

R204

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Doornik-Vennootschappen 2

*

C202

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Aarlen

*

C211

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Aubange

**

C206

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Bastenaken

*

C204

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Bouillon

1 vacante betrekking

C207

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Marche-en-Famenne

*

C205

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Neufchâteau

**

C208

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Saint-Hubert

*

C209

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Vielsalm

**

C210

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Marche-en-Famenne- Vennootschappen

*

C201

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Aarlen-Vennootschappen

**

L001

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Namen-Directie

*

L211

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Andenne

*

L203

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Beauraing

*

L220

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Eigenbrakel 1

*

L216

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Eigenbrakel 2

**

L207

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Ciney

1 vacante betrekking

L206

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Couvin

*

L204

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Dinant

**

N138

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Namen-Buitenland

*

L205

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Florennes

*

L213

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Fosses-la-Ville

*

L214

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Gembloers

*

L221

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Geldenaken

1 vacante betrekking

L208

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Namen 1

*

L209

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Namen 2-RPB

*

L210

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Namen 3

*

L215

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Namen 4

**

L222

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Nijvel

*

L223

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Ottignies-Louvain-la-Neuve

*

L212

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Sambreville

*

L224

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Tubeke

*

L225

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Waver 1 PB

*

L226

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Waver 2 PB

*

L217

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Dinant-Vennootschappen

*

L229

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Gembloers-Vennootschappen

*

L201

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Namen-Vennootschappen 1

*

L202

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Namen-Vennootschappen 2

**

L230

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Namen-Vennootschappen 3

*

L218

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Nijvel-Vennootschappen 1

**

L231

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Nijvel-Vennootschappen 2

*

L228

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Ottignies-Louvain-la-Neuve-Vennootschappen

**

L219

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Waver-Vennootschappen

1 vacante betrekking

H001

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Luik-Directie

*

H234

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Ans

*

H229

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Aywaille

*

H230

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Comblain-au-Pont

**

H231

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Flémalle

*

H226

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Fléron

*

H210

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Hannut

*

H235

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Herstal

*

H211

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Hoei 1

*

H212

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Hoei 2

**

H227

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Luik 1

*

H220

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Luik 2

*

H221

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Luik 3

*

H216

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Luik 4

*

H217

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Luik 5

*

H225

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Luik 6

*

H249

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Luik 12-RPB

*

H224

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Luik 14

*

H238

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Malmedy

*

H265

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Seraing 1

*

H266

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Seraing 2

*

H237

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Seraing 3

*

H239

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Spa

*

H241

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Verviers 1

*

H244

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Verviers 2

*

H245

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Verviers 3

*

H228

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Wezet 1

*

H236

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Wezet 2

*

H213

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Borgworm

*

H240

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Welkenraedt

**

H207

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Hoei-Vennootschappen

**

H201

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Luik-Vennootschappen 1

**

H202

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Luik-Vennootschappen 2

*

H203

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Luik-Vennootschappen 3

1 vacante betrekking

H204

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Luik-Vennootschappen 4

1 vacante betrekking

H205

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Luik-Vennootschappen 5

*

H246

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Luik-Vennootschappen 6

1 vacante betrekking

H247

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Luik-Vennootschappen 7

*

H268

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Luik-Vennootschappen 8

*

H208

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Verviers-Vennootschappen 1

*

H209

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Verviers-Vennootschappen 2

*

N139

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Luik-Buitenland

*


Duitstalige betrekkingen

Code

Titel

Standplaats


H264

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Eupen

*

H267

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Sankt-Vith

**

H269

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Eupen-Vennootschappen

1 vacante betrekking


ADMINISTRATIE VAN DE ONDERNEMINGS- EN INKOMENSFISCALITEIT (sector directe belastingen) A) OPSPORINGSDIENSTEN Tweetalige betrekkingen

Code

Titel

Standplaats


C700

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Directie van de Opsporingsdiensten - afdeling Nationale en Internationale Opsporing - inspectie Brussel

*

C890

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Directie van de Opsporingsdiensten - afdeling Plaatselijke Opsporing - inspectie Brussel I

1 vacante betrekking


Nederlandstalige betrekkingen

Code

Titel

Standplaats


C710

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Directie van de Opsporingsdiensten - afdeling Nationale en Internationale Opsporing - inspectie Antwerpen

1 vacante betrekking

C730

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Directie van de Opsporingsdiensten - afdeling Nationale en Internationale Opsporing - inspectie Leuven

*

C810

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Directie van de Opsporingsdiensten - afdeling Plaatselijke Opsporing - inspectie Antwerpen-Rand

*

C820

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Directie van de Opsporingsdiensten - afdeling Plaatselijke Opsporing - inspectie Mechelen

*

C840

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Directie van de Opsporingsdiensten - afdeling Plaatselijke Opsporing - inspectie Kortrijk

*

C870

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Directie van de Opsporingsdiensten - afdeling Plaatselijke Opsporing - inspectie Hasselt

*


Franstalige betrekkingen

Code

Titel

Standplaats


C740

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Directie van de Opsporingsdiensten - afdeling Nationale en Internationale Opsporing - inspectie Luik

*

C910

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Directie van de Opsporingsdiensten - afdeling Plaatselijke Opsporing - inspectie Charleroi

1 vacante betrekking

C930

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Directie van de Opsporingsdiensten - afdeling Plaatselijke Opsporing - inspectie Namen

*

C950

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Directie van de Opsporingsdiensten - afdeling Plaatselijke Opsporing - inspectie Verviers

*


B) CONTROLECENTRA Tweetalige betrekkingen

Code

Titel

Standplaats


C200

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controlecentrum Brussel II

2 vacante betrekkingen

C210

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controlecentrum Brussel III

2 vacante betrekkingen

C190

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controlecentrum Grote Ondernemingen Brussel

2 vacante betrekkingen


Nederlandstalige betrekkingen

Code

Titel

Standplaats


C240

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controlecentrum Vilvoorde

2 vacante betrekkingen

C110

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controlecentrum Brugge

2 vacante betrekkingen

C040

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controlecentrum Brasschaat-Wijnegem

3 vacante betrekkingen

C050

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controlecentrum Boom

1 vacante betrekkking

C370

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controlecentrum Gent II

3 vacante betrekkingen

C400

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controlecentrum Hasselt-Beringen

2 vacante betrekkingen

C060

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controlecentrum Mechelen-Lier (afdeling Mechelen)

1 vacante betrekking

C010

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controlecentrum Antwerpen I

1 vacante betrekking


Franstalige betrekkingen

Code

Titel

Standplaats


C440

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controlecentrum LuikII

4 vacante betrekkingen

C290

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controlecentrum Charleroi periferie

3 vacante betrekkingen

CA40

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controlecentrum Doornik-Aat (afdeling Doornik)

1 vacante betrekking

C450

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controlecentrum Verviers

2 vacante betrekkingen

C480

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controlecentrum Ottignies-Louvain-la-Neuve

2 vacante betrekkingen


Duitstalige betrekkingen

Code

Titel

Standplaats


C460

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

CC Eupen

1 vacante betrekking


ADMINISTRATIE VAN DE BIJZONDERE BELASTINGINSPECTIE Nederlandstalige betrekkingen

Code

Titel

Standplaats


O401

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

BBI Antwerpen

1 vacante betrekking (BTW) + 1 vacante betrekking (invordering BTW) + *

O402

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

BBI Hasselt

*

O301

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

BBI Gent

1 vacante betrekking (BTW) + *

O302

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

BBI Brugge

*


Tweetalige betrekkingen

Code

Titel

Standplaats


O101

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

BBI Brussel

2 vacante betrekkingen (BTW) + 1 vacante betrekking (directe belastingen) + *


Franstalige betrekkingen

Code

Titel

Standplaats


O501

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

BBI Namen

1 vacante betrekking (DA) + *

O524

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

BBI Charleroi

*

O502

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

BBI Luik

*

O519

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

BBI Bergen

1 vacante betrekking (directie belastingen) + *


ADMINISTRATIE VAN DE BTW, REGISTRATIE EN DOMEINEN, SECTOR VAN DE BTW A) SECTOR Invordering Nederlandstalige betrekkingen

Code

Titel

Standplaats


X832

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Ontvangkantoor BTW Sint-Niklaas

1 vacante betrekking

X846

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Ontvangkantoor BTW Antwerpen III

1 vacante betrekking

X862

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Ontvangkantoor BTW Antwerpen I

1 vacante betrekking

X863

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Ontvangkantoor BTW Antwerpen II

1 vacante betrekking

V833

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Ontvangkantoor BTW Kortrijk II

1 vacante betrekking

V847

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Ontvangkantoor BTW Roeselare

1 vacante betrekking

V848

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Ontvangkantoor BTW Oostende

1 vacante betrekking

V864

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Ontvangkantoor BTW Brugge

1 vacante betrekking

V865

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Ontvangkantoor BTW Kortrijk I

1 vacante betrekking

W838

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Ontvangkantoor BTW Gent II

*

W839

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Ontvangkantoor BTW Zottegem

*

W860

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Ontvangkantoor BTW Aalst

*

W866

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Ontvangkantoor BTW Gent I

1 vacante betrekking

W867

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Ontvangkantoor BTW Wetteren

1 vacante betrekking

P834

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Ontvangkantoor BTW Hasselt II

1 vacante betrekking

P843

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Ontvangkantoor BTW Turnhout

1 vacante betrekking

P844

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Ontvangkantoor BTW Tienen

*

P868

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Ontvangkantoor BTW Hasselt I

1 vacante betrekking

T831

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Ontvangkantoor BTW Halle

1 vacante betrekking

T842

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Ontvangkantoor BTW Mechelen

1 vacante betrekking

T861

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Ontvangkantoor BTW Vilvoorde

1 vacante betrekking

T869

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Ontvangkantoor BTW Leuven

*

T970

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

RCIV BTW Mechelen

1 vacante betrekking


Tweetalige betrekkingen

Code

Titel

Standplaats


Q840

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Ontvangkantoor BTW Brussel V

1 vacante betrekking

Q856

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Ontvangkantoor BTW Brussel IV

1 vacante betrekking

S857

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Ontvangkantoor BTW Brussel I

1 vacante betrekking

S858

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Ontvangkantoor BTW Brussel II

1 vacante betrekking

S859

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Ontvangkantoor BTW Brussel III

1 vacante betrekking


Franstalige betrekkingen

Code

Titel

Standplaats


Y835

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Ontvangkantoor BTW Luik III

1 vacante betrekking

Y841

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Ontvangkantoor BTW Verviers

*

Y850

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Ontvangkantoor BTW Luik I

*

Y851

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Ontvangkantoor BTW Luik II

*

R837

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Ontvangkantoor BTW Charleroi II

*

R849

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Ontvangkantoor BTW Doornik

*

R852

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Ontvangkantoor BTW Charleroi I

*

R853

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Ontvangkantoor BTW Bergen

1 vacante betrekking

Z836

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Ontvangkantoor BTW Namen II

*

Z845

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Ontvangkantoor BTW Nijvel

1 vacante betrekking

Z854

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Ontvangkantoor BTW Marche-en-Famenne

*

Z855

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Ontvangkantoor BTW Namen I

1 vacante betrekking

Z971

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

RCIV BTW Namen

*


B) SECTOR TAXATIE - klassieke diensten Nederlandstalige betrekkingen

Code

Titel

Standplaats


X492

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Directie BTW Antwerpen

*

X500

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Antwerpen I (belast met de leiding van de manutentiepool Antwerpen 1, 2 & 3)

1 vacante betrekking

X502

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Antwerpen III (belast met de leiding van de controlepool Antwerpen 1, 2 & 3)

*

X503

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Antwerpen IV (belast met de leiding van de manutentiepool Antwerpen 4, 6 & 7)

*

X506

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Antwerpen VII (belast met de leiding van de controlepool Antwerpen 4, 6 & 7)

*

X507

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Antwerpen VIII (belast met de leiding van de controlepool Antwerpen 8 & 9)

*

X508

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Antwerpen IX (belast met de leiding van de manutentiepool Antwerpen 8 & 9)

1 vacante betrekking

X509

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Antwerpen XIV (belast met de leiding van de controlepool Antwerpen 5, 14 & 15)

1 vacante betrekking

X510

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Boom

*

X511

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Antwerpen XIII (belast met de leiding van de manutentiepool Antwerpen 10, 11, 12 & 13)

1 vacante betrekking

X516

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Antwerpen X (belast met de leiding van de controlepool Antwerpen 10, 11, 12 & 13)

1 vacante betrekking

X593

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Sint-Niklaas I (belast met de leiding van de manutentiepool Sint-Niklaas 1 & 2)

*

X627

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Brasschaat (belast met de leiding van de controlepool Brasschaat-Schoten)

*

X631

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Kapellen

*

X633

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Mortsel I (belast met de leiding van de manutentiepoolMortsel 1 & 2)

*

X635

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Wijnegem

1 vacante betrekking

X645

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Sint-Niklaas II (belast met de leiding van de controlepool Sint-Niklaas 1 & 2)

*

X646

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Temse

*

X684

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Beveren

*

X685

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Antwerpen V (belast met de leiding van de manutentiepool Antwerpen 5, 14 & 15)

1 vacante betrekking

X686

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Malle I

1 vacante betrekking

X687

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Schoten (belast met de leiding van de manutentiepool Brasschaat-Schoten)

1 vacante betrekking

X731

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Malle II

1 vacante betrekking

X732

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Mortsel II (belast met de leiding van de controlepool Mortsel 1 & 2)

*

X733

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Kontich

1 vacante betrekking

V493

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Directie BTW Brugge

*

V519

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Brugge II (belast met de leiding van de controlepool Brugge 1, 2, 3 & 4)

1 vacante betrekking

V520

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Brugge III (belast met de leiding van de manutentiepool Brugge 3 & 4)

1 vacante betrekking

V521

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Harelbeke

*

V522

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Ieper I (belast met de leiding van de controlepool Ieper 1 & 2)

1 vacante betrekking

V523

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Izegem

1 vacante betrekking

V524

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Kortrijk I (belast met de leiding van de manutentiepool Kortrijk 1 & 5)

*

V526

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Kortrijk III

*

V527

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Menen

1 vacante betrekking

V528

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Oostende I (belast met de leiding van de controlepool Oostende 1 & 2)

1 vacante betrekking

V529

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Oostende II (belast met de leiding van de manutentiepool Oostende 1 & 2)

*

V530

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Roeselare I (belast met de leiding van de controlepool Roeselare 1, 2 & 3)

1 vacante betrekking

V531

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Tielt

*

V532

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Torhout I (belast met de leiding van de manutentiepoolTorhout 1 & 2)

*

V533

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Waregem

*

V672

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Blankenberge

1 vacante betrekking

V673

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Brugge IV (belast met de leiding van de manutentiepool Brugge 1 & 2)

*

V674

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Diksmuide

1 vacante betrekking

V675

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Ieper II (belast met de leiding van de manutentiepool Ieper 1 & 2)

1 vacante betrekking

V676

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Ingelmunster

1 vacante betrekking

V677

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Knokke-Heist

1 vacante betrekking

V678

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Kortrijk IV (belast met de leiding van de manutentiepool Kortrijk 2 & 4)

*

V679

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Nieuwpoort

1 vacante betrekking

V680

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Roeselare II (belast met de leiding van de manutentiepool Roeselare 1 & 2)

1 vacante betrekking

V681

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Roeselare III

1 vacante betrekking

V682

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Torhout II (belast met de leiding van de controlepool Torhout 1 & 2)

*

V683

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Veurne

1 vacante betrekking

V734

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Kortrijk V (belast met de leiding van de controlepool Kortrijk 1,2, 3, 4 & 5)

*

W494

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Directie BTW Gent

1 vacante betrekking

W581

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Aalst I

*

W582

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Aalst II (belast met de leiding van de manutentiepool Aalst 2 & 3)

*

W583

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Deinze

1 vacante betrekking

W584

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Dendermonde I (belast met de leiding van de controlepool Dendermonde 1 & 2)

*

W585

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Eeklo

*

W586

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Gent I (belast met de leiding van de manutentiepool Gent 1 & 2)

*

W588

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Gent III (belast met de leiding van de manutentiepool Gent 3 & 4)

1 vacante betrekking

W589

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Gent IV (belast met de leiding van de controlepool Gent 1,2, 3, 4 & 7)

*

W590

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Geraardsbergen

*

W591

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Lokeren

1 vacante betrekking

W592

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Oudenaarde II (belast met de leiding van de manutentiepool Oudenaarde 1 & 2)

*

W642

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Gent V (belast met de leiding van de con- trolepool Gent 5 & 6)

1 vacante betrekking

W643

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Gent VI (belast met de leiding van de manutentiepool Gent 5 & 6)

*

W644

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Oudenaarde I (belast met de leiding van de controlepool Oudenaarde 1 & 2)

*

W647

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Wetteren I (belast met de leiding van de controlepool Wetteren 1 & 2)

1 vacante betrekking

W648

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Aalter

1 vacante betrekking

W649

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Zottegem I (belast met de leiding van de controlepool Zottegem 1 & 2)

*

W706

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Aalst III (belast met de leiding van de controlepool Aalst 2 & 3)

*

W707

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Ninove

*

W708

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Ronse

*

W709

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Zottegem II (belast met de leiding van de manutentiepool Zottegem 1 & 2)

*

W710

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Merelbeke

1 vacante betrekking

W711

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Gent VII

1 vacante betrekking

W712

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Gent VIII

*

W713

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Wetteren II (belast met de leiding van de manutentiepool Wetteren 1 & 2)

*

W714

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Zelzate

1 vacante betrekking

W715

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Dendermonde II (belast met de leiding van de manutentiepool Dendermonde 1 & 2)

1 vacante betrekking

P495

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Directie BTW Hasselt

*

P513

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Herentals

1 vacante betrekking

P517

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Turnhout I

*

P569

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Bree

1 vacante betrekking

P572

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Diest

1 vacante betrekking

P574

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Hasselt I

*

P576

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Tienen

1 vacante betrekking

P577

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Tongeren I

1 vacante betrekking

P629

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Geel I

*

P636

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Aarschot

*

P637

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Beringen I

1 vacante betrekking

P638

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Genk

1 vacante betrekking

P640

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Neerpelt

*

P641

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW St-Truiden I

1 vacante betrekking

P696

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Hasselt II

*

P697

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Lanaken

1 vacante betrekking

P698

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Leopoldsburg

*

P699

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Maaseik

1 vacante betrekking

P700

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Mol

1 vacante betrekking

P701

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW St-Truiden II

1 vacante betrekking

P702

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Tongeren II

1 vacante betrekking

P703

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Turnhout II

1 vacante betrekking

P735

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Beringen II

1 vacante betrekking

P736

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Geel II

1 vacante betrekking

P737

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Houthalen-Helchteren

1 vacante betrekking

T491

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Directie BTW Mechelen

1 vacante betrekking

T514

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Lier

1 vacante betrekking

T716

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Mechelen III (belast met de leiding van de manutentiepool Mechelen 1, 2 & 3)

1 vacante betrekking

T570

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Asse

*

T571

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Brussel-Omtrek

1 vacante betrekking

T573

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Halle I (belast met de leiding van de manutentiepool Halle 1 & 2)

*

T575

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Leuven I (belast met de leiding van de manutentiepool Leuven 1 & 2)

1 vacante betrekking

T578

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Vilvoorde

1 vacante betrekking

T579

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Grimbergen

*

T580

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Zaventem

1 vacante betrekking

T630

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Heist-op-den-Berg

1 vacante betrekking

T632

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Mechelen II (belast met de leiding van de controlepool Mechelen 1, 2 & 3)

*

T634

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Puurs

*

T639

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Leuven II (belast met de leiding van de controlepool Leuven 1 & 2)

1 vacante betrekking

T704

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Haacht

1 vacante betrekking

T705

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Leuven III

*

T717

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Londerzeel

1 vacante betrekking

T718

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Overijse

1 vacante betrekking

T719

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Halle II (belast met de leiding van de controlepool Halle 1 & 2)

*

T720

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Dilbeek

*

T721

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Ternat

1 vacante betrekking


Tweetalige betrekkingen

Code

Titel

Standplaats


Q489

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Directie BTW Brussel II

2 vacante betrekkingen

Q535

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Brussel II (belast met de leiding van de controlepool Brussel 1, 2 & 4)

1 vacante betrekking

Q536

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Brussel III (belast met de leiding van de manutentiepool Brussel3, 5 & Sint-Joost-ten-node)

1 vacante betrekking

Q537

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Brussel IV (belast met de leiding van de manutentiepool Brussel 1, 2 &4)

1 vacante betrekking

Q538

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Brussel V (belast met de leiding van de controlepool Brussel3, 5 & Sint-Joost-ten-node)

1 vacante betrekking

Q539

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Brussel VI (belast met de leiding van de controlepool Brussel6, 7 & Evere)

1 vacante betrekking

Q541

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Woluwe (belast met de leiding van de controlepool Woluwe en Etterbeek)

1 vacante betrekking

Q544

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Brussel VIII

1 vacante betrekking

Q547

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Schaarbeek I (belast met de leiding van de controlepool Schaarbeek 1, 2 & 3)

1 vacante betrekking

Q549

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Schaarbeek III (belast met de leiding van de manutentiepool Schaarbeek 1, 2 & 3)

1 vacante betrekking

Q557

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Etterbeek (belast met de leiding van de manutentiepool Woluwe& Etterbeek en Brussel 6, 7 & Evere)

1 vacante betrekking

Q565

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Sint-Lambrechts-Woluwe (belast met de leiding van de manutentiepool Sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-Pieters-Woluwe)

1 vacante betrekking

Q729

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Sint-Pieters-Woluwe (belast met de leiding van de controlepool Sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-Pieters-Woluwe)

1 vacante betrekking

S490

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Directie BTW Brussel I

2 vacante betrekkingen

S542

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Berchem-Ganshoren (belast met de leiding van de controlepool Berchem-Ganshoren en Sint-Jans-Molenbeek 2)

1 vacante betrekking

S543

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Ukkel III (belast met de leiding van de manutentiepool Vorst 1 & 2 en Ukkel 3)

1 vacante betrekking

S550

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Anderlecht I (belast met de leiding van de controlepool Anderlecht 1, 2 en 3)

1 vacante betrekking

S551

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Anderlecht II (belast met de leiding van de manutentiepool Anderlecht 1, 2 en 3)

1 vacante betrekking

S553

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Elsene I (belast met de leiding van de manutentiepool Elsene 1 en 2)

1 vacante betrekking

S554

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Elsene II (belast met de leiding van de controlepool Elsene 1 en 2)

1 vacante betrekking

S555

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Elsene III (belast met de leiding van de manutentiepool Elsene 3 en 4)

1 vacante betrekking

S556

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Elsene IV (belast met de leiding van de controlepool Elsene 3 en 4)

1 vacante betrekking

S558

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Jette (belast met de leiding van de manutentiepool Jette en Sint-Jans-Molenbeek 1 & 3)

1 vacante betrekking

S559

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Oudergem

1 vacante betrekking

S560

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW St-Gillis I (belast met de leiding van de manutentiepool Sint-Gillis 1 en 2)

1 vacante betrekking

S561

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW St-Gillis II (belast met de leiding van de controlepool Sint-Gillis 1 en 2)

1 vacante betrekking

S563

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Sint-Jans-Molenbeek II (belast met de leiding van de manutentiepool Berchem-Ganshoren en Sint-Jans-Molenbeek 2)

1 vacante betrekking

S564

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Sint-Jans-Molenbeek III (belast met de leiding van de controlepool Jette en Sint-Jans-Molenbeek 1 & 3)

1 vacante betrekking

S566

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Ukkel I (belast met de leiding van de controlepool Ukkel 1 en 2)

1 vacante betrekking

S567

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Vorst I (belast met de leiding van de controlepool Vorst 1 & 2 en Ukkel 3)

1 vacante betrekking

S730

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Ukkel II (belast met de leiding van de manutentiepool Ukkel 1 en 2)

1 vacante betrekking


Franstalige betrekkingen

Code

Titel

Standplaats


Y486

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Directie BTW Luik

*

Y595

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Hoei I (belast met de leiding van de controlepool Hoei 1 & 2)

*

Y599

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Luik III (belast met de leiding van de manutentiepool Luik 2, 5 & 6)

*

Y600

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Luik IV (belast met de leiding van de manutentiepool Luik 1, 3 & 4)

*

Y601

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Seraing

*

Y602

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Borgworm

*

Y603

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Luik V (belast met de leiding van de controlepool Luik 1, 2, 3, 4, 5 & 6)

*

Y604

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Herstal

*

Y605

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Fléron (belast met de leiding van de controlepool Luik 7 & Fléron)

*

Y606

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Ans

*

Y607

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Verviers I (belast met de leiding van de manutentiepool Verviers 1, 2 & 3)

*

Y608

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Verviers II (belast met de leiding van de controlepool Verviers 1, 2 & 3)

*

Y650

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Eupen (voorbehouden aan Duitstaligen)

*

Y651

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Hoei II (belast met de leiding van de manutentiepool Hoei 1 & 2)

*

Y652

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Malmedy

*

Y722

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Aywaille

*

Y723

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Flemalle

1 vacante betrekking

Y725

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Luik VII (belast met de leiding van de manutentiepool Luik 7 & Fléron)

*

Y726

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Sankt-Vith (voorbehouden aan Duitstaligen)

*

Y728

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Wezet

*

Y738

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Herve

*

R487

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Directie BTW Bergen

1 vacante betrekking

R610

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Aat

*

R612

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Charleroi I (belast met de leiding van de controlepool Charleroi 1, 2 & 3)

1 vacante betrekking

R614

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Charleroi III (belast met de leiding van de manutentiepool Charleroi 1, 2 & 3)

*

R615

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Charleroi IV (belast met de leiding van de controlepool Charleroi 4, 5 & 6)

*

R618

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW La Louviere I (belast met de leiding van de controlepool La Louvière 1 & 2)

*

R619

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Bergen I (belast met de leiding van de controlepool Mons 1, 2 & 3)

*

R620

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Bergen II (belast met de leiding van de manutentiepool Mons 1, 2 & 3)

1 vacante betrekking

R621

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Moeskroen I (belast met de leiding van de controlepool Moeskroen 1 & 2)

1 vacante betrekking

R624

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Saint-Ghislain

1 vacante betrekking

R625

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Thuin

*

R626

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Doornik I (belast met de leiding van de manutentiepool Doornik 1, 2 & 3)

*

R653

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Binche

*

R656

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Leuze-en-Hainaut

1 vacante betrekking

R660

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Charleroi VI (belast met de leiding van de manutentiepool Charleroi 4, 5 & 6)

1 vacante betrekking

R661

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Châtelet

*

R662

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Chimay

*

R663

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Courcelles

1 vacante betrekking

R664

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Dour

*

R665

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW La Louvière II (belast met de leiding van de manutentiepool La Louvière 1 & 2)

*

R666

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Lessen

*

R668

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Moeskroen II (belast met de leiding van de manutentiepool Moeskroen 1 & 2)

1 vacante betrekking

R669

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Zinnik

1 vacante betrekking

R670

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Doornik II (belast met de leiding van de controlepool Doornik 1, 2 & 3)

*

Z488

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Directie BTW Namen

1 vacante betrekking

Z594

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Aarlen I (belast met de leiding van de manutentiepool Aarlen 1 & 2)

1 vacante betrekking

Z596

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Neufchâteau

1 vacante betrekking

Z609

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Vielsalm

1 vacante betrekking

Z611

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Eigenbrakel I (belast met de leiding van de manutentiepool Eigenbrakel 1 & 2)

1 vacante betrekking

Z616

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Dinant

*

Z617

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Gembloers

1 vacante betrekking

Z622

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Namen I (belast met de leiding van de controlepool Namen 1 & 2)

*

Z623

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Nijvel

*

Z655

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Geldenaken

*

Z657

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Namen II (belast met de leiding van de manutentiepool Namen 1 & 2)

*

Z658

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Philippeville

*

Z659

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Waver

1 vacante betrekking

Z688

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Ciney

*

Z689

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Fosses-la-Ville

*

Z690

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Namen IV (belast met de leiding van de controlepool Namen 3 & 4)

*

Z691

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Marche-en-Famenne

*

Z692

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Namen III (belast met de leiding van de manutentiepool Namen 3 & 4)

*

Z693

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Ottignies I (belast met de leiding van de manutentiepool Ottignies 1 & 2)

*

Z694

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Saint-Hubert

1 vacante betrekking

Z695

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Aarlen II (belast met de leiding van de controlepool Aarlen 1 & 2)

1 vacante betrekking

Z739

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Eigenbrakel II (belast met de leiding van de controlepool Eigenbrakel 1 & 2)

*

Z740

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle BTW Ottignies II (belast met de leiding van de controlepool Ottignies 1 & 2)

*


ADMINISTRATIE VAN DE ONDERNEMINGS- EN INKOMENSFISCALITEIT (sector BTW) A) opsporingsdiensten Nederlandstalige betrekkingen

Code

Titel

Standplaats


C720

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Inspectie NIOD Gent

1 vacante betrekking

C800

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Inspectie LOD Antwerpen

*

C830

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Inspectie LOD Brugge

1 vacante betrekking

C850

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Inspectie LOD Leuven

1 vacante betrekking

C860

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Inspectie LOD Gent

1 vacante betrekking


Tweetalige betrekking

Code

Titel

Standplaats


C900

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Inspectie LOD Brussel II

1 vacante betrekking


Franstalige betrekkingen

Code

Titel

Standplaats


C750

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Inspectie NIOD Charleroi

*

C920

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Inspectie LOD Bergen

1 vacante betrekking

C940

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Inspectie LOD Luik

*


B) CONTROLECENTRA Nederlandstalige betrekkingen

Code

Titel

Standplaats


C020

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

CC Antwerpen II

1 vacante betrekking

C030

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

CC Antwerpen III

1 vacante betrekking

C120

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

CC Oostende

1 vacante betrekking

C330

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

CC Oudenaarde

1 vacante betrekking

C410

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

CC Tongeren-Genk

1 vacante betrekking

C040

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

CC Brasschaat-Wijnegem

1 vacante betrekking


Tweetalige betrekkingen

Code

Titel

Standplaats


C190

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

CC Brussel I

1 vacante betrekking

C200

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

CC Brussel II

1 vacante betrekking

C210

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

CC Brussel III

1 vacante betrekking

C220

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

CC Brussel IV

1 vacante betrekking

C230

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

CC Brussel V

1 vacante betrekking


Franstalige betrekkingen

Code

Titel

Standplaats


C420

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

CC Luik I

1 vacante betrekking

CA40

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

CC Doornik-Aat (afdeling Doornik)

1 vacante betrekking


Duitstalige betrekkingen

Code

Titel

Standplaats


C460

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

CC Eupen

1 vacante betrekking


ADMINISTRATIE DER DOUANE EN ACCIJNZEN Nederlandstalige betrekkingen

Code

Titel

Standplaats


Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Aalst DA

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Aalst DAE (Ontvanger hulpkantoor)

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Antwerpen

9 vacante betrekkingen + *

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Antwerpen (IWECC)

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Antwerpen (Opsporingen)

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Antwerpen A (Ontvanger hulpkantoor)

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Brasschaat DA

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Brugge (IWECC)

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Brugge DA

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Brugge DAE (Ontvanger hulpkantoor)

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Deinze A (Gent)

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Geel DAE (Ontvanger hulpkantoor)

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Genk (Opsporingen)

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Genk A

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Genk D

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Genk DE

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Gent

4 vacante betrekkingen + *

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Gent (IWECC)

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Gent (Opsporingen)

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Gent DAE (Ontvanger hulpkantoor)

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Halle DA

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Hasselt

2 vacante betrekkingen + *

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Hasselt (IWECC)

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Hasselt DA (Ontvanger hulpkantoor)

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Kortrijk (Opsporingen)

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Kortrijk (Opsporingen) (Afdeling Brugge)

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Kortrijk A

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Leuven A

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Leuven D

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Leuven DAE (Ontvanger hulpkantoor)

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Lommel DA (Ontvanger hulpkantoor)

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Mechelen (IWECC)

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Mechelen A

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Mechelen D

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Mechelen DAE (Ontvanger hulpkantoor)

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Menen (IWECC)

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Menen-LAR D

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Menen-LAR DAE (Ontvanger hulpkantoor)

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Neerpelt DA

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Oostende D (Luchthaven)

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Oostende DA (Haven)

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Oostende DAE (Ontvanger hulpkantoor)

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Oudenaarde DA

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Poperinge DA

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Roeselare DA

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Roeselare DAE (Ontvanger hulpkantoor)

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Sint-Niklaas (IWECC)

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Sint-Niklaas DA

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Sint-Niklaas DAE (Ontvanger hulpkantoor)

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Tienen DA

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Tienen DAE (Ontvanger hulpkantoor)

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Turnhout (IWECC)

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Turnhout A

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Turnhout D

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Turnhout DAE (Ontvanger hulpkantoor)

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Vilvoorde (IWECC)

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Vilvoorde A

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Vilvoorde D

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Vilvoorde DAE (Ontvanger hulpkantoor)

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Zaventem D

1 vacante betrekking + *

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Zeebrugge D

1 vacante betrekking + *

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Zeebrugge D (Ontvanger hulpkantoor)

*


Tweetalige betrekkingen

Code

Titel

Standplaats


Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Brussel

5 vacante betrekkingen + *

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Brussel (Opsporingen) (Afdeling Brussel)

2 vacante betrekkingen + *

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Brussel IWECC

*


Duitstalige betrekkingen

Code

Titel

Standplaats


Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Eupen DA

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Eupen DAE (Ontvanger hulpkantoor)

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Eynatten (Raeren) D (Ontvanger hulpkantoor)

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Sankt-Vith DA

*


Franstalige betrekkingen

Code

Titel

Standplaats


Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Aarlen DA

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Aarlen DAE (Ontvanger hulpkantoor)

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Aat DA

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Beauraing DA

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Bergen

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Bergen (IWECC)

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Bergen (Opsporingen)

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Bergen DA

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Bierset Grâce-Hollogne (Controle) D

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Charleroi (IWECC)

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Charleroi DA

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Doornik DA

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Doornik DAE (Ontvanger hulpkantoor)

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Gembloux A

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Gosselies (Charleroi) DA (Ontvanger hulpkantoor)

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Grâce-Hollogne (Controle) D

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Grâce-Hollogne DE (Ontvanger hulpkantoor)

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Herstal DA

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Hoei DA

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

La Louvière DA

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

La Louvière DAE (Ontvanger hulpkantoor)

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Luik

2 vacante betrekkingen + *

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Luik (IWECC)

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Luik (Opsporingen) DA (Afdeling Aarlen)

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Luik (Opsporingen) DA (Afdeling Bierset (Grâce-Hollogne))

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Luik (Opsporingen) DA (Afdeling Luik)

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Luik A (Ontvanger hulpkantoor)

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Marche-en-Famenne DA

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Moeskroen DA

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Namen DA

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Namen DAE (Ontvanger hulpkantoor)

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Nijvel (IWECC)

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Nijvel DAE (Ontvanger hulpkantoor) (Ottignies-Louvain-la-Neuve)

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Ottignies-Louvain-la-Neuve DA

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Risquons-Tout (Moeskroen) DAE (Ontvanger hulpkantoor)

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Shape (Casteau) (Bergen)

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Verviers DA

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Verviers DAE (Ontvanger hulpkantoor)

*


ADMINISTRATIE VAN DE BTW, REGISTRATIE EN DOMEINEN, SECTOR REGISTRATIE EN DOMEINEN Nederlandstalige betrekkingen

Code

Titel

Standplaats


100

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Antwerpen I

1 vacante betrekking

141

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Antwerpen II

1 vacante betrekking

102

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Antwerpen III

1 vacante betrekking

117

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Antwerpen IV

1 vacante betrekking

104

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Antwerpen V

1 vacante betrekking

105

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Antwerpen VI

1 vacante betrekking

441

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Antwerpen VII

1 vacante betrekking

107

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Antwerpen VIII

*

113

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Antwerpen IX

*

109

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Antwerpen X

1 vacante betrekking

132

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Antwerpen XI

1 vacante betrekking

124

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Antwerpen XII

1 vacante betrekking

110

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Antwerpen Domeinen

*

111

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Antwerpen Penale Boeten

1 vacante betrekking

114

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Boom

*

116

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Brasschaat I

1 vacante betrekking

120

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Brasschaat II

1 vacante betrekking

140

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Kontich

*

442

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Mortsel

1 vacante betrekking

443

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Zandhoven

1 vacante betrekking

169

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Brugge I

1 vacante betrekking

170

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Brugge II

*

171

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Brugge III

1 vacante betrekking

172

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Brugge IV

*

438

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Brugge Domeinen en Penale Boeten

*

174

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Diksmuide

*

178

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Ieper

1 vacante betrekking

179

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Izegem

1 vacante betrekking

180

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Knokke-Heist

*

181

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Kortrijk I

1 vacante betrekking

182

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Kortrijk II

*

183

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Kortrijk III

1 vacante betrekking

184

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Kortrijk Domeinen en Penale Boeten

*

186

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Menen

1 vacante betrekking

439

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Nieuwpoort

*

189

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Oostende I

*

190

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Oostende II

*

188

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Oostende III

1 vacante betrekking

191

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Poperinge

1 vacante betrekking

193

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Roeselare

1 vacante betrekking

194

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Tielt

1 vacante betrekking

196

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Torhout

*

197

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Veurne

1 vacante betrekking

440

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Waregem

*

294

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Aalter

*

260

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Deinze

1 vacante betrekking

264

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Eeklo

1 vacante betrekking

266

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Gent I

*

267

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Gent II

*

269

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Gent IV

*

270

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Gent V

1 vacante betrekking

271

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Gent VI

*

272

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Gent VII

1 vacante betrekking

274

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Gent Domeinen

*

273

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Gent Penale Boeten

1 vacante betrekking

275

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Geraardsbergen

*

279

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Kruishoutem

1 vacante betrekking

280

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Lochristi

*

444

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Merelbeke

1 vacante betrekking

284

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Oudenaarde

*

285

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Oudenaarde Domeinen en Penale Boeten

*

282

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Ronse

1 vacante betrekking

293

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Zelzate

1 vacante betrekking

277

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Zottegem

*

296

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Aarschot

1 vacante betrekking

297

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Beringen I

*

298

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Beringen II

*

299

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Bilzen

*

300

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Borgloon

1 vacante betrekking

301

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Bree

*

302

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Diest

*

121

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Geel

1 vacante betrekking

304

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Genk

1 vacante betrekking

305

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Haacht

1 vacante betrekking

306

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Hasselt I

*

307

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Hasselt II

1 vacante betrekking

308

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Hasselt III

*

445

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Hasselt Domeinen en Penale Boeten

1 vacante betrekking

123

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Herentals I

*

446

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Herentals II

1 vacante betrekking

317

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Houthalen-Helchteren

*

310

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Leuven I

1 vacante betrekking

311

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Leuven II

*

312

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Leuven III

1 vacante betrekking

313

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Leuven Domeinen en Penale Boeten

1 vacante betrekking

314

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Maaseik

1 vacante betrekking

315

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Maasmechelen

1 vacante betrekking

133

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Mol

1 vacante betrekking

316

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Neerpelt

1 vacante betrekking

318

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Sint-Truiden

*

319

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Tienen I

*

309

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Tienen II

1 vacante betrekking

323

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Tongeren

*

322

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Tongeren Domeinen en Penale Boeten

1 vacante betrekking

135

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Turnhout I

1 vacante betrekking

137

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Turnhout II

*

136

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Turnhout Domeinen en Penale Boeten

1 vacante betrekking

255

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Aalst I

1 vacante betrekking

257

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Aalst II

1 vacante betrekking

261

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Aalst III

*

243

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Asse I

1 vacante betrekking

244

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Asse II

*

258

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Beveren

1 vacante betrekking

262

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Dendermonde I

*

263

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Dendermonde II

*

450

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Dendermonde Domeinen en Penale Boeten

1 vacante betrekking

245

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Dilbeek I

*

250

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Dilbeek II

1 vacante betrekking

246

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Grimbergen

1 vacante betrekking

247

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Halle I

*

248

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Halle II

*

122

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Heist-op-den-Berg

*

118

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Lier

1 vacante betrekking

281

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Lokeren

*

128

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Mechelen I

1 vacante betrekking

129

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Mechelen II

*

130

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Mechelen III

1 vacante betrekking

131

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Mechelen Domeinen en Penale Boeten

*

253

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Meise

*

283

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Ninove

*

249

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Overijse

1 vacante betrekking

134

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Puurs

*

276

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Sint-Niklaas I

*

289

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Sint-Niklaas II

1 vacante betrekking

287

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Sint-Niklaas III

1 vacante betrekking

252

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Vilvoorde

*

251

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Vilvoorde Domeinen en Penale Boeten

*

291

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Wetteren

1 vacante betrekking

254

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Zaventem

1 vacante betrekking


Tweetalige betrekkingen

Code

Titel

Standplaats


453

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Anderlecht I

1 vacante betrekking

454

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Anderlecht II

1 vacante betrekking

455

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Brussel I

1 vacante betrekking

456

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Brussel II

1 vacante betrekking

457

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Brussel III

1 vacante betrekking

458

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Brussel IV

1 vacante betrekking

207

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Brussel VI

1 vacante betrekking

210

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Brussel IX

1 vacante betrekking

214

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Brussel I Domeinen

1 vacante betrekking

209

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Brussel II Domeinen

1 vacante betrekking

215

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Brussel FINDOMIMMO

1 vacante betrekking

211

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Brussel I Penale Boeten

*

212

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Brussel II Penale Boeten

1 vacante betrekking

461

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Elsene I

1 vacante betrekking

462

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Elsene II

1 vacante betrekking

463

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Elsene III

1 vacante betrekking

464

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Jette I

1 vacante betrekking

465

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Jette II

1 vacante betrekking

468

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Schaarbeek I

1 vacante betrekking

469

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Schaarbeek II

1 vacante betrekking

466

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Sint-Jans-Molenbeek

1 vacante betrekking

467

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Sint-Joost-ten-Node

1 vacante betrekking

470

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Ukkel I

1 vacante betrekking

471

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Ukkel II

1 vacante betrekking

459

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Vorst I

1 vacante betrekking

460

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Vorst II

1 vacante betrekking

472

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Woluwe I

1 vacante betrekking

473

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Woluwe II

1 vacante betrekking


Duitstalige betrekkingen

Code

Titel

Standplaats


329

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Eupen

1 vacante betrekking

353

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Sankt-Vith

*


Franstalige betrekkingen

Code

Titel

Standplaats


142

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Aarlen

1 vacante betrekking

143

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Aarlen Domeinen en Penale Boeten

1 vacante betrekking

144

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Bastenaken

*

162

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Ciney

*

148

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Couvin

*

149

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Dinant

*

145

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Dinant Domeinen en Penale Boeten

*

150

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Durbuy

*

153

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Florenville

*

154

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Gedinne

1 vacante betrekking

156

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Marche-en-Famenne

*

157

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Marche-en-Famenne Domeinen en Penale Boeten

1 vacante betrekking

159

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Neufchâteau

*

451

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Neufchâteau Domeinen en Penale Boeten

*

160

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Paliseul

1 vacante betrekking

163

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Saint-Hubert

*

165

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Vielsalm

1 vacante betrekking

166

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Virton

*

167

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Walcourt

*

447

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Ans

*

327

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Aywaille

1 vacante betrekking

365

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Borgworm

*

328

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Comblain-au-Pont

1 vacante betrekking

449

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Fléron

*

333

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Hannuit

*

334

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Herstal

*

335

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Herve

*

337

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Hoei I

*

338

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Hoei II

*

339

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Hoei Domeinen en Penale Boeten

*

340

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Luik I

*

341

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Luik II

*

342

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Luik III

*

332

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Luik IV

*

344

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Luik V

*

345

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Luik VI

*

346

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Luik VII

*

325

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Luik VIII

*

348

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Luik Domeinen

*

347

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Luik Penale Boeten

*

351

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Saint-Nicolas

*

354

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Seraing I

1 vacante betrekking

355

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Seraing II

1 vacante betrekking

356

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Spa

*

357

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Stavelot

*

362

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Verviers I

*

361

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Verviers II

*

360

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Verviers Domeinen en Penale Boeten

*

364

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Wezet

1 vacante betrekking

367

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Aat

*

380

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Bergen I

*

381

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Bergen II

*

382

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Bergen III

*

390

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Bergen Domeinen en Penale Boeten

1 vacante betrekking

386

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Colfontaine

*

393

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Doornik I

*

369

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Doornik II

*

366

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Doornik III

*

395

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Doornik Domeinen en Penale Boeten

*

372

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Dour

*

424

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

La Louvière I

*

376

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

La Louvière II

1 vacante betrekking

370

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Lens

*

378

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Lessen

1 vacante betrekking

379

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Leuze-en-Hainaut

*

385

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Moeskroen I

*

371

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Moeskroen II

*

391

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Saint-Ghislain

*

392

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Zinnik

*

397

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Andenne

*

399

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Beaumont

*

400

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Binche

*

402

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Charleroi I

*

421

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Charleroi II

*

404

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Charleroi III

*

409

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Charleroi IV

*

406

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Charleroi V

*

422

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Charleroi VI

*

407

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Charleroi Domeinen en Penale Boeten

*

408

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Châtelet

*

410

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Chimay

*

401

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Eigenbrakel

1 vacante betrekking

412

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Fleurus

1 vacante betrekking

413

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Fontaine-l'Evêque

*

414

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Fosses-la-Ville

*

419

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Geldenaken

*

415

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Gembloux

*

425

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Namen I

1 vacante betrekking

426

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Namen II

*

427

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Namen III

*

428

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Namen Domeinen en Penale Boeten

*

429

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Nijvel

*

430

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Nijvel Domeinen en Penale Boeten

*

436

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Ottignies-Louvain-la-Neuve

1 vacante betrekking

431

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Perwijs

1 vacante betrekking

433

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Seneffe

*

434

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Thuin

*

435

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Tubeke

*

437

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Waver

*


ADMINISTRATIE VAN HET KADASTER Nederlandstalige betrekkingen

Code

Titel

Standplaats


Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Directie Brabant Geschillen

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Directie Brabant Plan

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Directie Brabant Legger

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Directie Brabant Beheer

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Directie Brabant Organisatie

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Directie Brabant Bezwaren Brussel

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Halle 1

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Halle 2

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Asse 1

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Asse 2

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Vilvoorde

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Dilbeek

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Overijse

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Zaventem

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Leuven 1

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Leuven 2

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Leuven 3

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Tienen 1

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Tienen 2

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Directie GOAP Technisch Bureau

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Directie GOAP Beheer

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle GOAP Leuven 4

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle GOAP Hasselt 4

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle GOAP Hasselt 5

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle GOAP Sint-Truiden 2

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle GOAP Gent 6

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle GOAP Gent 7

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle GOAP Gent 8

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle GOAP Brugge 4

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle GOAP Brugge 5

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle GOAP Roeselare 4

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle GOAP Antwerpen 8

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle GOAP Antwerpen 9

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle GOAP Turnhout 4

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Directie Antwerpen Geschillen

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Directie Antwerpen Plan

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Directie Antwerpen Legger

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Directie Antwerpen Beheer

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Directie Antwerpen Organisatie

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Antwerpen 1

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Antwerpen 2

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Antwerpen 3

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Antwerpen 4

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Antwerpen 5

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Antwerpen 6

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Antwerpen 7

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Mortsel

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Brasschaat

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Mechelen 1

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Mechelen 2

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Herentals

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Turnhout 1

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Turnhout 2

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Turnhout 3

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Geel

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Directie West-Vlaanderen Geschillen

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Directie West-Vlaanderen Plan

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Directie West-Vlaanderen Legger

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Directie West-Vlaanderen Beheer

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Directie West-Vlaanderen Organisatie

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Brugge 1

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Brugge 2

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Brugge 3

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Tielt

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Torhout

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Kortrijk 1

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Kortrijk 2

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Kortrijk 3

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Waregem

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Veurne

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Nieuwpoort

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Oostende 1

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Oostende 2

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Poperinge

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Roeselare 1

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Roeselare 2

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Izegem

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Diksmuide

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Ieper

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Directie Oost-Vlaanderen Geschillen

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Directie Oost-Vlaanderen Plan

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Directie Oost-Vlaanderen Legger

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Directie Oost-Vlaanderen Beheer

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Directie Oost-Vlaanderen Organisatie

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Directie Oost-Vlaanderen Bezwaren Gent

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Aalst 1

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Aalst 2

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Zottegem

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Gent 1

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Gent 2

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Gent 3

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Gent 4

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Gent 5

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Deinze

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Lokeren

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Sint-Niklaas 1

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Sint-Niklaas 2

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Sint-Niklaas 3

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Directie Limburg Geschillen

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Directie Limburg Plan

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Directie Limburg Legger

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Directie Limburg Beheer

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Hasselt 1

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Hasselt 2

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Hasselt 3

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Beringen

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Borgloon

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Bree

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Genk

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Neerpelt

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Sint-Truiden 1

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Tongeren

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Maasmechelen

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Directie C.I.V. Beheer

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Directie C.I.V. Micromatie

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Directie C.I.V. Controle

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Directie C.I.V. Elektronische verwerking

*


Tweetalige betrekkingen

Code

Titel

Standplaats


Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Brussel 1

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Brussel 2

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Brussel 3

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Schaarbeek

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Sint-Joost-ten-Node

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Ukkel

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Sint-Jans-Molenbeek

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Jette

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Elsene

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Vorst

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Anderlecht

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Woluwe

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle GOAP Brussel 4

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle GOAP Brussel 5

1 vacante betrekking


Tweetalige betrekking Duits/Frans

Code

Titel

Standplaats


Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Eupen

*


Franstalige betrekkingen

Code

Titel

Standplaats


Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Directie Brabant Organisatie

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Directie Brabant Beheer

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Directie Brabant Legger

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Directie Brabant Geschillen

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Directie Brabant Bezwaren - Brussel

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Directie Brabant Plan

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Eigenbrakel

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

ControleNijvel

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Ottignies-Louvain-la-Neuve

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Directie GOAP Technisch Bureau

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle GOAP Charleroi 5

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle GOAP Doornik 3

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle GOAP Bergen 2

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle GOAP Hoei 2

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle GOAP Verviers 2

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle GOAP Luik 6

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle GOAP Marche-en-Famenne 2

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle GOAP Aarlen 2

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle GOAP Ciney 2

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle GOAP Dinant 2

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle GOAP Namen 4

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Directie Namen Beheer

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Directie Namen Legger

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Directie Namen Plan

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Directie Namen Geschillen

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Dinant 1

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Ciney 1

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Couvin

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Namen 1

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Namen 2

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Namen 3

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Directie Henegouwen Organisatie

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Directie Henegouwen Beheer

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Directie Henegouwen Legger

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Directie Henegouwen Plan

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Directie Henegouwen Geschillen

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Charleroi 1

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Charleroi 2

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Charleroi 3

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Charleroi 4

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Bergen 1

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Saint-Ghislain

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Aat

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Doornik 1

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Doornik 2

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Directie Luik Organisatie

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Directie Luik Beheer

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Directie Luik Legger

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Directie Luik Plan

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Directie Luik Geschillen

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Hoei 1

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Luik 5

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Comblain-au-Pont

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Hannuit

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Luik 1

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Luik 2

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Luik 3

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Luik 4

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Borgworm

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Seraing

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Aywaille

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Wezet

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Verviers 1

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Spa

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Directie Luxemburg Beheer

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Directie Luxemburg Legger

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Directie Luxemburg Plan

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Directie Luxemburg Geschillen

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Aarlen 1

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Bertrix

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Marche-en-Famenne 1

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Neufchâteau

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Bastenaken

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Controle Vielsalm

1 vacante betrekking

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Directie C.I.V. Beheer

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Directie C.I.V. Micromatie

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Directie C.I.V. Controle

*

Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

Directie C.I.V. Elektronische verwerking

*


Bijlage 2 FOD FINANCIEN Stafdienst Personeel & Organisatie

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^