Incompetitiestelling
gepubliceerd op 03 december 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Incompetitiestelling met het oog op een bevordering door verandering van graad in betrekkingen van financieel medewerker bij de Administratie der douane en accijnzen Reglementaire bepalingen : 1.Koninklijk besluit van 2 oktober 1937, houdende 2. Konink

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2012003350
pub.
03/12/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Incompetitiestelling met het oog op een bevordering door verandering van graad in betrekkingen van financieel medewerker bij de Administratie der douane en accijnzen Reglementaire bepalingen : 1.Koninklijk besluit van 2 oktober 1937, houdende het statuut van het Rijkspersoneel (Codinet, D.I. 300.1); 2. Koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het Rijkspersoneel (Codinet, D.I. 332/333); 3. Koninklijk besluit van 29 oktober 1971 tot vaststelling van het organiek reglement van de FOD Financiën (Codinet, D.I. 220.11 Fin); 4. Koninklijk besluit van 3 maart 2005 houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën en de Administratie der pensioenen van het Ministerie van Financiën en houdende diverse bepalingen tot uitvoering van het koninklijk besluit van 5 september 2002 houdende hervorming van de loopbaan van sommige ambtenaren in de Rijksbesturen (Codinet, D.I.220.119 Fin).

Regels van tewerkstelling 1. De administratieve standplaatsen zullen worden toegewezen door de Voorzitter van het Directiecomité of zijn afgevaardigde.2. De kandidaten worden uitgenodigd de standplaatsen waar ze hun nieuwe functie van financieel medewerker wensen uit te oefenen, in orde van voorkeur, kenbaar te maken.De kandidatuur moet worden ingediend bij een ter post aangetekend schrijven aan de hand van het bijgevoegde aanvraagformulier (bijlage 2). 3. De bijzondere aandacht van de kandidaten wordt erop gevestigd dat diegenen die niet in nuttige orde komen voor één van de gepostuleerde standplaatsen of die nalaten te postuleren, het risico lopen verstoken te blijven van een benoeming tot de graad van financieel medewerker.4. Het feit dat een standplaats op het dienstorder voorkomt, betekent niet noodzakelijk dat er benoemingen zullen doorgevoerd worden. Benoemingsvoorwaarden Mogen zich kandidaat stellen : alle statutaire administratief medewerkers van de Administratie der douane en accijnzen die laureaat zijn van een proef over de beroepsbekwaamheid die toegang verleent tot de graad van financieel medewerker.

De benoemingsvoorwaarden moeten vervuld zijn op de datum van benoeming.

Lokalisatie van de toe te kennen betrekkingen - Antwerpen (sector douane) - Brussel (sector douane) - Brussel (sector kantoor) - Vilvoorde (sector douane) - Vilvoorde (sector kantoor) - Zaventem (sector douane) - Zeebrugge (sector douane) Richtlijnen : - Bij ontvangst van onderhavige dienstorder, per kerende, ontvangst melden onder dienstomslag of gewone omslag door gebruik te maken van het aangehechte formulier (bijlage 1) op het hieronder vermelde adres. - Uw kandidatuur moet, bij een ter post aangetekend schrijven, binnen een termijn van tien werkdagen die ingaat op de eerste werkdag volgend op de publicatie van de incompetitiestelling in het Belgisch Staatsblad, toegezonden worden op volgend adres (bijlage 2) : Federale Overheidsdienst FINANCIEN Stafdienst Personeel & Organisatie Expertisecentrum Planning en Loopbaan Ter attentie van de heer VANDERFRAENEN, directeur North Galaxy - Toren B - 19e verdieping Koning Albert II-laan 33, bus 80 1030 Brussel Contactpersoon : Norbert Strymeers, tel. : 0257-628 93 BELANGRIJKE OPMERKINGEN : - Er zal alleen rekening gehouden worden met de kandidaturen die aangetekend en binnen de wettelijke termijn op het voormelde adres ingediend worden. De sollicitatie die onder een andere dan de hierboven vermelde vorm ingediend wordt, zal als nietig en onbestaande worden beschouwd. - De kosten van de aangetekende zending zijn ten laste van de ambtenaar;het gebruik van de administratieve briefomslagen is verboden behalve voor wat het toezenden van het ontvangstbewijs betreft (bijlage 1). - Voor de betrekkingen te Brussel zal voorrang worden verleend aan de tweetalige personeelsleden; betrokkenen zullen het bewijs leveren van het slagen in het taalexamen niveau D zoals voorzien in de artikelen 8 en 9, § 1, van het koninklijk besluit van 8 maart 2001 (Codinet, D.I. 15).

H. D'HONDT, Voorzitter van het Directiecomité


Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^