Incompetitiestelling
gepubliceerd op 03 december 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Incompetitiestelling met het oog op een bevordering door verandering van graad in een betrekking van financieel medewerker bij de Administratie van het kadaster Reglementaire bepalingen 1.Koninklijk besluit van 2 oktober 1937, houdende het s 2. Koninkl

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2012003353
pub.
03/12/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Incompetitiestelling met het oog op een bevordering door verandering van graad in een betrekking van financieel medewerker bij de Administratie van het kadaster Reglementaire bepalingen 1.Koninklijk besluit van 2 oktober 1937, houdende het statuut van het Rijkspersoneel (Codinet, D.I. 300.1); 2. Koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het Rijkspersoneel (Codinet, D.I. 332/333); 3. Koninklijk besluit van 29 oktober 1971 tot vaststelling van het organiek reglement van de FOD Financiën (Codinet, D.I. 220.11 Fin); 4. Koninklijk besluit van 3 maart 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/03/2005 pub. 08/03/2005 numac 2005003045 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën en de Administratie der pensioenen van het Ministerie van Financiën en houdende diverse bepalingen tot uitvoering van het sluiten houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën en de Administratie der pensioenen van het Ministerie van Financiën en houdende diverse bepalingen tot uitvoering van het koninklijk besluit van 5 september 2002 houdende hervorming van de loopbaan van sommige ambtenaren in de Rijksbesturen (Codinet, D.I. 220.119 Fin).

Regels van tewerkstelling De administratieve standplaats zal worden toegewezen door de Voorzitter van het Directiecomité of zijn afgevaardigde.

Benoemingsvoorwaarden Mogen zich kandidaat stellen : alle statutaire administratief medewerkers van de Administratie van het kadaster die laureaat zijn van een proef over de beroepsbekwaamheid die toegang verleent tot de graad van financieel medewerker.

De benoemingsvoorwaarden moeten vervuld zijn op de datum van benoeming.

Lokalisatie van de toe te kennen betrekkingen - Brussel Richtlijnen : - Bij ontvangst van onderhavige dienstorder, per kerende, ontvangst melden onder dienstomslag of gewone omslag door gebruik te maken van het aangehechte formulier (bijlage 1) op het hieronder vermelde adres. - Uw kandidatuur moet, bij een ter post aangetekend schrijven, binnen een termijn van 10 werkdagen die ingaat op de eerste werkdag volgend op de publicatie van de incompetitiestelling in het Belgisch Staatsblad, toegezonden worden op volgend adres (bijlage 2) : Federale Overheidsdienst FINANCIEN Stafdienst Personeel & Organisatie Expertisecentrum Planning en Loopbaan Ter attentie van de heer VANDERFRAENEN, directeur North Galaxy - Toren B - 19e verdieping Koning Albert II-laan 33, bus 80 1030 Brussel Contactpersoon : Ingrid Werbrouck, tel. : 0257-634 98 BELANGRIJKE OPMERKINGEN : - Er zal alleen rekening gehouden worden met de kandidaturen die aangetekend en binnen de wettelijke termijn op het voormelde adres ingediend worden. De sollicitatie die onder een andere dan de hierboven vermelde vorm ingediend wordt, zal als nietig en onbestaande worden beschouwd. - De kosten van de aangetekende zending zijn ten laste van de ambtenaar;het gebruik van de administratieve briefomslagen is verboden behalve voor wat het toezenden van het ontvangstbewijs betreft (bijlage 1). - Voor de betrekkingen te Brussel zal voorrang worden verleend aan de tweetalige personeelsleden; betrokkenen zullen het bewijs leveren van het slagen in het taalexamen niveau D zoals voorzien in de artikelen 8 en 9, § 1, van het koninklijk besluit van 8 maart 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/03/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001007077 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 augustus 1994 betreffende de werving en de vorming van de kandidaat-militairen van het actief kader type koninklijk besluit prom. 08/03/2001 pub. 19/04/2001 numac 2001007108 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van sommige koninklijke besluiten betreffende het statuut van de militairen type koninklijk besluit prom. 08/03/2001 pub. 31/03/2001 numac 2001002020 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken samengevat op 18 juli 1966 type koninklijk besluit prom. 08/03/2001 pub. 10/04/2001 numac 2001012218 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot bepaling van het bedrag van de opbrengst van de forfaitaire vermindering, bedoeld in artikel 71, 1° van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de wer type koninklijk besluit prom. 08/03/2001 pub. 10/04/2001 numac 2001012219 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot bepaling van het bedrag van de opbrengst van de forfaitaire vermindering, bedoeld in artikel 71, 2° van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen, en tot sluiten (Codinet, D.I. 15).

H. D'HONDT, Voorzitter van het Directiecomité

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^