Incompetitiestelling
gepubliceerd op 20 augustus 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Incompetitiestelling met het oog op de integratie in de nieuwe structuur van de Federale Overheidsdienst Financiën I. ONDERWERP Overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 19 juli 2013 tot vaststelling van de regels volgens de 1° De A

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2013003275
pub.
20/08/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Incompetitiestelling met het oog op de integratie in de nieuwe structuur van de Federale Overheidsdienst Financiën I. ONDERWERP Overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 19 juli 2013 tot vaststelling van de regels volgens dewelke de personeelsleden worden geïntegreerd in de nieuwe structuur van de Federale Overheidsdienst Financiën, zal met behulp van deze dienstorder de integratie worden gerealiseerd in een van de volgende entiteiten: 1° De Algemene Administratie van de Fiscaliteit 2° De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen 3° De Algemene Administratie van de Inning en de Invordering 4° De Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie 5° De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie 6° De Algemene Administratie van de Thesaurie 7° De stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning 8° De stafdienst Personeel en Organisatie 9° De stafdienst Begroting en Beheerscontrole 10° De stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie 11° De stafdienst Logistiek 12° De Centrale Rechtskundige Dienst 13° De Dienst van de Voorzitter van het directiecomité 14° De Dienst "Multikanaal dienstverlening" 15° De Dienst voor Duurzame Ontwikkeling 16° De Dienst voor Informatieveiligheid en Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer 17° De Dienst voor het toezicht 18° De Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk 19° De Dienst voor alimentatievorderingen II.REGLEMENTAIRE BEPALINGEN De integratie in de nieuwe structuur van de Federale Overheidsdienst Financiën wordt geregeld door : 1° het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel;2° het koninklijk besluit van 19 juli 2013 betreffende de tewerkstelling van personeelsleden en de integratie in de Federale Overheidsdienst Financiën van : - de buitendiensten van de fiscale administraties van het Ministerie van Financiën; - de diensten van de Administratie der thesaurie van het Ministerie van Financiën; 3° het koninklijk besluit van 19 juli 2013 betreffende de tewerkstelling van de personeelsleden in de diensten andere dan operationele van de Federale Overheidsdienst Financiën;4° het koninklijk besluit van 19 juli 2013 tot vaststelling van de regels volgens dewelke de personeelsleden worden geïntegreerd in de nieuwe structuur van de Federale Overheidsdienst Financiën. De voormelde besluiten van 19 juli 2013 kunnen worden geraadpleegd op het intranet van Financiën, op de site « Coperfin 2.0 ».

III. BETROKKEN PERSONEELSLEDEN De huidige dienstorder is bestemd voor de statutaire personeelsleden bedoeld in het koninklijk besluit betreffende de tewerkstelling in de operationele diensten alsook in het koninklijk besluit betreffende de tewerkstelling in de diensten andere dan operationele met uitzondering van die personeelsleden die op vrijwillige basis een functie uitoefenen waarbij in opeenvolgende ploegen dient te worden gewerkt of die aangeworven werden voor de uitoefening van zulke functie en die wat hen betreft ambtshalve worden geïntegreerd in de entiteit waarin ze tewerkgesteld zijn.

IV. TE BEGEVEN BETREKKINGEN De integraties worden gerealiseerd in functie van het aantal beschikbare betrekkingen in elke entiteit. Dit aantal werd vastgesteld door de Voorzitter van het directiecomité.

De lijst van deze betrekkingen per entiteit, opgesteld per niveau voor wat betreft de niveaus B, C en D en per klasse voor wat betreft het niveau A, vindt u in bijlage 1.

De betrekkingen in de niveaus B, C en D worden samengevoegd, ongeacht de eraan verbonden graden, en worden zonder onderscheid van graad toegekend aan de ambtenaren die titularis zijn van een graad van het betrokken niveau.

V. KEUZE VAN DE ENTITEIT De artikelen 14 tot 34 van het koninklijk besluit van 19 juli 2013 tot vaststelling van de regels volgens dewelke de personeelsleden worden geïntegreerd in de nieuwe structuur van de Federale Overheidsdienst Financiën, stellen naar gelang van het geval de entiteiten vast waarvoor de personeelsleden zich voor hun integratie kunnen kandidaat stellen.

Ieder personeelslid werd overigens geïnformeerd over zijn/haar persoonlijke gegevens. Hij/zij kon en kan nog steeds op MyP & O de entiteiten consulteren die toegankelijk zijn voor hem/haar.

We leggen er in het bijzonder de nadruk op dat de personeelsleden een recht van voorrang tot integratie hebben in de entiteit waarin ze tewerkgesteld zijn (in de zin van artikel 2, 6° van het koninklijk besluit van 19 juli 2013 tot vaststelling van de regels volgens dewelke de personeelsleden worden geïntegreerd in de nieuwe structuur van de Federale Overheidsdienst Financiën) op datum van 1 september 2013, mits deze entiteit hun eerste voorkeur tot integratie is.

Het aantal beschikbare betrekkingen per entiteit, waarvan sprake hiervoor, garandeert dat deze prioriteit kan worden toegekend aan alle personeelsleden die hiervoor vragende partij zijn.

De personeelsleden die zich kandidaat stellen voor een integratie in een entiteit of meerdere entiteiten waarvoor ze geen recht van voorrang hebben en die zich niet gunstig rangschikken, worden ambtshalve geïntegreerd in een entiteit door de Voorzitter van het directiecomité, rekening houdend met de behoeften van de dienst.

De personeelsleden die niet binnen de in de dienstorder gestelde termijn hun voorkeur meedelen voor een integratie in een voor hen toegankelijke entiteit, worden ambtshalve geïntegreerd in een entiteit door de Voorzitter van het directiecomité, rekening houdend met de behoefen van de dienst.

De integratie heeft plaats in de graad waarvan de statutaire ambtenaren titularis zijn of in de klasse waarin ze benoemd zijn.

VI. HOE WORDEN DE KANDIDATEN GERANGSCHIKT De administratieve anciënniteiten van de kandidaten die in overweging worden genomen, hun graad, hun niveau en hun klasse, zijn deze die worden vastgesteld op datum van 1 september 2013.

Overigens werd elk personeelslid, zoals reeds vermeld in punt V, op de hoogte gebracht van zijn/haar persoonlijke gegevens. Hij/zij kon en kan deze nog steeds consulteren op MyP & O. De personeelsleden hebben een recht van voorrang tot integratie in de entiteit waarin ze tewerkgesteld zijn, mits deze entiteit hun eerste voorkeur tot integratie is. We benadrukken nogmaals dat het aantal beschikbare betrekkingen per entiteit, zoals vermeld hiervoor, garandeert dat deze prioriteit kan worden toegekend aan alle personeelsleden die hierom verzoeken.

In alle overige gevallen worden de betrekkingen toegekend volgens de hiernavolgende orde van voorrang : 1° in de niveaus B, C en D : a) aan de kandidaat met de grootste niveauanciënniteit;b) bij gelijke niveauanciënniteit, aan de kandidaat met de grootste dienstanciënniteit;c) bij gelijke dienstanciënniteit, aan de oudste kandidaat;2° in het niveau A : a) aan de kandidaat met de grootste klassenanciënniteit;b) bij gelijke klassenanciënniteit, aan de kandidaat met de grootste dienstanciënniteit;c) bij gelijke dienstanciënniteit, aan de oudste kandidaat. In afwijking hiervan : 1. wordt in het niveau D de niveauanciënniteit verhoogd met de niveauanciënniteit die in voorkomend geval door de kandidaat werd verworven in het voormalige niveau 4;2. wordt in het niveau C de niveauanciënniteit verhoogd met de graadanciënniteit die in voorkomend geval werd verworven : a) in de geschrapte graad van assistent bij financiën (niveau 3) voor zover de ambtenaar werd bezoldigd in de weddeschaal 30S2 of 30S3;b) in de volgende geschrapte graden : sectiechef bij financiën (rang 32), hoofddouanebeambte (rang 34), hoofdfinanciebeambte (rang 34), leidend tekenaar bij het kadaster (rang 34), sectiechef der accijnzen (rang 34), luitenant der douane (rang 35), adjunct-chef van de dienst der inkohieringen (rang 35) en chef van de dienst der inkohieringen (rang 35);3. omvat in het niveau A, wanneer de betrekkingen van de klassen A1 en A2 worden samengevoegd, de klassenanciënniteit van de ambtenaren van de klasse A2 de gecumuleerde anciënniteit in de klassen A1 en A2;4. wordt in het niveau A, in voorkomend geval, de klassenanciënniteit van de ambtenaren van de klasse A3 verhoogd, eensdeels met de niveauanciënniteit die zij hebben verworven als titularis van een betrekking waaraan een titel is verbonden vermeld in kolom 1 van onderstaande tabel, en anderdeels met de graadanciënniteit die zij verworven hebben in de graden vermeld in kolom 2 van die tabel :

Colonne 1

Colonne 2

kolom 1

kolom 2

1° inspecteur principal d'administration fiscale

1° contrôleur en chef d'administration fiscale

1° eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur

1° hoofdcontroleur bij een fiscaal bestuur

2° inspecteur principal d'administration fiscale-chef de service

2° receveur A

2° eerstaanwezend inspecteur-dienstchef bij een fiscaal bestuur

2° ontvanger A

3° premier attaché des finances

3° commissaire adjoint dans un comité d'acquisition

3° eerste attaché van financiën

3° adjunct-commissaris bij een aankoopcomité

4° contrôleur de direction dans un comité d'acquisition

4° directiecontroleur bij een aankoopcomité

5° inspecteur de comptabilité d'administration fiscale

5° comptabiliteitsinspecteur bij een fiscaal bestuur

6° inspecteur d'administration fiscale (rang 12)

6° inspecteur bij een fiscaal bestuur (rang 12)

7° commissaire dans un comité d'acquisition

7° commissaris bij een aankoopcomité

8° conseiller adjoint (rang 11)

8° adjunct-adviseur (rang 11)

9° auditeur adjoint

9° adjunct-auditeur

10° comptable spécial

10° speciaal rekenplichtige


VII.HOE MOET MEN ZIJN KEUZE(S) KENBAAR MAKEN VOOR DE INTEGRATIE 1. De kandidaturen moeten verplicht worden ingediend via elektronische weg (zie procedure hierna).Voor de personeelsleden die afwezig zijn van de dienst wordt opgemerkt dat de applicatie tevens toegankelijk is via www.myminfin.be, zelfs indien men over geen VPN-connectie beschikt.

De applicatie zal beschikbaar zijn van 2 tot 30 september 2013, hetgeen overeenstemt met de periode gedurende dewelke een kandidatuur geldig kan worden ingediend.

Enkel de personeelsleden die tijdens deze periode op geen enkele manier toegang hebben tot een computer, mogen een schriftelijke kandidatuur indienen.

Hiertoe dienen ze, tot en met 20 september 2013, een formulier van kandidaatstelling aan te vragen, ofwel via telefonisch contact met het informatiecentrum P & O (0257/257.60), ofwel via het mailadres po@minfin.fed.be .

De kandidatuur moet, op straffe van nietigheid, ingevuld, gedateerd en gehandtekend worden ingediend bij een ter post aangetekend schrijven tegen uiterlijk 30 september 2013 op volgend adres : FOD Financiën Stafdienst P & O - Team Kanteling North Galaxy B16 Koning Albert II-laan 33 bus 80 1030 Brussel De kosten van de aangetekende zending zijn ten laste van de kandidaten.

De aandacht wordt gevestigd op het feit dat, mocht een personeelslid zowel per aangetekende zending als via elektronische weg een kandidatuur indienen, enkel deze laatste als geldig zal worden beschouwd. 2. Procedure van indiening van de kandidaturen via elektronische weg 2.1. Om toegang te krijgen tot het formulier van kandidaatstelling moet u : - de intranetsite van het departement openen, - klikken op het icoon MyP & O, - nadat u uw login en paswoord heeft ingediend, klikken op "kanteling" en vervolgens op "keuze van integratie".

De onthaalpagina vraagt u te bevestigen dat u kennis heeft genomen van de regels van de kanteling en van de gevolgen van uw keuze.

Het tweede scherm geeft u de keuze tussen : - integratie in de entiteit waarin u momenteel bent tewerkgesteld; - integratie in een andere entiteit. 2.2. Indien u voor de eerste optie kiest, dan wordt u hiervan bevestiging gevraagd. Na uw validatie is de procedure beëindigd; een mail zal u worden toegestuurd waarin u bevestiging krijgt dat de operatie goed is verlopen.

Er wordt aan herinnerd dat : - de keuze die u op die wijze heeft gemaakt definitief is en dat u niet de mogelijkheid krijgt om uw keuze nadien nog te veranderen; - het aantal beschikbare betrekkingen per entiteit garandeert dat u, indien u gekozen heeft voor de entiteit waar u momenteel tewerkgesteld bent, hier ook werkelijk zal geïntegreerd worden. 2.3. Indien u kiest voor een integratie in een andere entiteit, zal u gevraagd worden om binnen de voor u toegankelijke entiteiten een orde van voorkeur bekend te maken. De entiteit waar u momenteel tewerkgesteld bent, mag niet als eerste keuze worden genomen.

Er zal u gevraagd worden uw keuzes te bevestigen en ook deze worden, na validatie, definitief. Een mail zal u worden toegestuurd waarin u bevestiging krijgt dat de operatie goed is verlopen. 2.4. Voor de personeelsleden die een integratie hebben gevraagd in een andere entiteit worden de beschikbare betrekkingen toegekend volgens de hiernavolgende orde van voorrang : 1° in de niveaus B, C en D : a) aan de kandidaat met de grootste niveauanciënniteit;b) bij gelijke niveauanciënniteit, aan de kandidaat met de grootste dienstanciënniteit;c) bij gelijke dienstanciënniteit, aan de oudste kandidaat;2° in het niveau A : a) aan de kandidaat met de grootste klassenanciënniteit;b) bij gelijke klassenanciënniteit, aan de kandidaat met de grootste dienstanciënniteit;c) bij gelijke dienstanciënniteit, aan de oudste kandidaat. De kandidaten die zich niet gunstig rangschikken om een beschikbare betrekking te krijgen, worden ambtshalve geïntegreerd in een entiteit door de Voorzitter van het directiecomité, rekening houdend met de behoeften van de dienst.

De Voorzitter van het directiecomité, HANS D'HONDT

FOD FINANCIEN Stafdienst Personeel en Organisatie

Bijlage 1 aan de dienstorder INTEGRATIE - LIJST VAN BETREKKINGEN

Niv/Klasse

Eind- totaal

Entiteit

A5

A4

A3

A1/2

B

C

D

01 Algemene administratie van de Fiscaliteit (AAFisc)

1

10

1400

1787

3120

2375

760

9453

02 Algemene administratie van de Douane en de Accijnzen (AADA)

2

3

310

248

1115

1254

595

3527

03 Algemene administratie van de Inning en de Invordering (AAII)

4

267

414

864

1034

268

2851

04 Algemene administratie van de Bijzondere Belastinginspectie (AABBI)

1

135

223

192

44

18

613

05 Algemene administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD)

1

5

625

294

1215

1466

298

3904

06 Algemene administratie van de Thesaurie (AAThes)

9

93

35

147

149

70

503

07 Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO)

1

29

37

29

2

98

08 Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning (BEO)

1

18

41

55

28

23

15

181

09 Stafdienst Personeel en Organisatie (P & O)

6

54

104

229

242

92

727

10 Stafdienst Begroting en Beheerscontrole (B&B)

1

18

44

30

18

9

120

11 Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie (ICT)

13

23

136

257

46

17

492

12 Stafdienst Logistiek

3

17

44

114

190

232

600

13 Centrale rechtskundige dienst

1

4

3

1

9

14 Dienst van de Voorzitter van het Directiecomité

1

8

36

9

9

2

65

15 Dienst Multikanaal dienstverlening (MKDV)

1

4

8

32

29

4

78

16 Dienst voor Duurzame Ontwikkeling

1

4

5

17 Dienst voor Informatieveiligheid en Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (= Privacy)

1

2

1

4

18 Dienst voor het Toezicht (= Dienst Beheer Persoonlijke gegevens = SITRAN)

4

2

1

7

19 Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW)

1

7

12

20

Eindtotaal

5

76

3003

3477

7405

6909

2382

23257

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^