Incompetitiestelling
gepubliceerd op 10 september 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Dienstorder. - Kadaster Incompetitiestelling van betrekkingen van fiscaal deskundige, met het oog op een bevordering door verandering van graad of door overgang naar het hoger niveau, bij de Administratie van het kadaster. Deze betrekkingen Reglementai

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2013003286
pub.
10/09/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Dienstorder. - Kadaster Incompetitiestelling van betrekkingen van fiscaal deskundige, met het oog op een bevordering door verandering van graad of door overgang naar het hoger niveau, bij de Administratie van het kadaster.

Deze betrekkingen zullen bij de kanteling worden geïntegreerd binnen de Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie.

Reglementaire bepalingen 1. Koninklijk besluit van 2 oktober 1937, houdende het statuut van het Rijkspersoneel (Codinet, D.I. 300.1); 2. Koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het Rijkspersoneel (Codinet, D.I. 332/333); 3. Koninklijk besluit van 19 juli 2013 tot vaststelling van het organiek reglement van de FOD Financiën en van de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het statutair personeel (Belgisch Staatsblad van 2 augustus 2013); 4. Koninklijk besluit van 3 maart 2005 houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën en de Administratie der pensioenen van het Ministerie van Financiën en houdende diverse bepalingen tot uitvoering van het koninklijk besluit van 5 september 2002 houdende hervorming van de loopbaan van sommige ambtenaren in de Rijksbesturen (Codinet, D.I. 220.119 Fin); 5. Koninklijk besluit van 3 maart 2005 houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de FOD Financiën en van de Pensioendienst voor de overheidssector (Codinet, D.I. 320 Fin).

Regels van tewerkstelling 1. De administratieve standplaatsen zullen worden toegewezen door de Voorzitter van het Directiecomité of zijn afgevaardigde.2. De kandidaten worden uitgenodigd de standplaatsen waar ze hun nieuwe functie van fiscaal deskundige wensen uit te oefenen, in orde van voorkeur, kenbaar te maken.De kandidatuur moet worden ingediend bij een ter post aangetekend schrijven aan de hand van het bijgevoegde aanvraagformulier (bijlage 1). 3. De bijzondere aandacht van de kandidaten wordt erop gevestigd dat diegenen die niet in nuttige orde komen voor één van de gepostuleerde standplaatsen of die nalaten te postuleren, het risico lopen verstoken te blijven van een benoeming tot de graad van fiscaal deskundige.4. Het feit dat een standplaats op het dienstorder voorkomt, betekent niet noodzakelijk dat er benoemingen zullen doorgevoerd worden. Benoemingsvoorwaarden Mogen zich kandidaat stellen : alle statutaire personeelsleden van de Administratie van het kadaster die laureaat zijn : - van de proef over de beroepsbekwaamheid die toegang verleent tot de graad van fiscaal deskundige; - van het bijzonder gedeelte van een vergelijkende selectie voor overgang naar de graad van fiscaal deskundige.

De benoemingsvoorwaarden moeten vervuld zijn op de datum van benoeming.

Lokalisatie van de toe te kennen betrekkingen - Brussel centrale diensten - Brussel buitendiensten - Antwerpen - Bree - Brugge - Geel - Ieper - Mechelen - Sint-Truiden - Tongeren - Veurne Richtlijnen : - Uw kandidatuur moet, bij een ter post aangetekend schrijven, binnen een termijn van tien werkdagen die ingaat op de eerste werkdag volgend op de publicatie van de incompetitiestelling in het Belgisch Staatsblad, toegezonden worden op volgend adres (bijlage 1) : Federale Overheidsdienst Financien Stafdienst Personeel & Organisatie Expertisecentrum Planning en Loopbaan ter attentie van de heer VANDERFRAENEN, Adviseur North Galaxy - Toren B - 19e verdieping Koning Albert II-laan 33, bus 80 1030 Brussel Contactpersoon : Ingrid Werbrouck, tel. : 0257/63.498 BELANGRIJKE OPMERKINGEN : - Er zal alleen rekening gehouden worden met de kandidaturen die aangetekend en binnen de wettelijke termijn op het voormelde adres ingediend worden. De sollicitatie die onder een andere dan de hierboven vermelde vorm ingediend wordt, zal als nietig en onbestaande worden beschouwd. - De kosten van de aangetekende zending zijn ten laste van de ambtenaar; het gebruik van de administratieve briefomslagen is verboden. - Voor de betrekkingen te Brussel zal voorrang worden verleend aan de tweetalige personeelsleden; betrokkenen zullen het bewijs leveren van het slagen in het taalexamen niveau B zoals voorzien in de artikelen 8 en 9, § 1 van het koninklijk besluit van 8 maart 2001 (Codinet, D.I. 322.49).

H. D'HONDT Voorzitter van het Directiecomité

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^