Incompetitiestelling
gepubliceerd op 10 september 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Dienstorder. - btw Incompetitiestelling van betrekkingen van fiscaal deskundige, met het oog op een bevordering door verandering van graad of door overgang naar het hoger niveau, bij de Administratie van de BTW, registratie en domeinen, sector Deze bet

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2013003291
pub.
10/09/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Dienstorder. - btw Incompetitiestelling van betrekkingen van fiscaal deskundige, met het oog op een bevordering door verandering van graad of door overgang naar het hoger niveau, bij de Administratie van de BTW, registratie en domeinen, sector BTW (taxatie en invordering) en bij de Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie.

Deze betrekkingen zullen bij de kanteling worden geïntegreerd binnen respectievelijk de Algemene administratie van de fiscaliteit, de Algemene administratie van de inning en de invordering en de Algemene administratie van de bijzondere belastinginspectie.

Reglementaire bepalingen 1. Koninklijk besluit van 2 oktober 1937, houdende het statuut van het Rijkspersoneel (Codinet, D.I. 300.1); 2. Koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het Rijkspersoneel (Codinet, D.I. 332/333); 3. Koninklijk besluit van 19 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013003216 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het statutair personeel sluiten tot vaststelling van het organiek reglement van de FOD Financiën en van de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het statutair personeel (Belgisch Staatsblad van 2 augustus 2013); 4. Koninklijk besluit van 3 maart 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/03/2005 pub. 08/03/2005 numac 2005003045 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën en de Administratie der pensioenen van het Ministerie van Financiën en houdende diverse bepalingen tot uitvoering van het type koninklijk besluit prom. 03/03/2005 pub. 08/03/2005 numac 2005003046 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Financiën en het Ministerie van Financiën sluiten houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën en de Administratie der pensioenen van het Ministerie van Financiën en houdende diverse bepalingen tot uitvoering van het koninklijk besluit van 5 september 2002 houdende hervorming van de loopbaan van sommige ambtenaren in de Rijksbesturen (Codinet, D.I. 220.119 Fin); 5. Koninklijk besluit van 3 maart 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/03/2005 pub. 08/03/2005 numac 2005003045 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën en de Administratie der pensioenen van het Ministerie van Financiën en houdende diverse bepalingen tot uitvoering van het type koninklijk besluit prom. 03/03/2005 pub. 08/03/2005 numac 2005003046 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Financiën en het Ministerie van Financiën sluiten houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de FOD Financiën en van de Pensioendienst voor de overheidssector (Codinet, D.I. 320 Fin).

Regels van tewerkstelling 1. De administratieve standplaatsen zullen worden toegewezen door de Voorzitter van het Directiecomité of zijn afgevaardigde.2. De kandidaten worden uitgenodigd de standplaatsen waar ze hun nieuwe functie van fiscaal deskundige wensen uit te oefenen, in orde van voorkeur, kenbaar te maken.De kandidatuur moet worden ingediend bij een ter post aangetekend schrijven aan de hand van het bijgevoegde aanvraagformulier (bijlage 1). 3. De bijzondere aandacht van de kandidaten wordt erop gevestigd dat diegenen die niet in nuttige orde komen voor één van de gepostuleerde standplaatsen of die nalaten te postuleren, het risico lopen verstoken te blijven van een benoeming tot de graad van fiscaal deskundige.4. Het feit dat een standplaats op het dienstorder voorkomt, betekent niet noodzakelijk dat er benoemingen zullen doorgevoerd worden.5. De aandacht wordt erop gevestigd dat met het oog op de goede werking en de continuïteit van de diensten van de BBI de personeelsleden die er ter beschikking zullen worden gesteld, deze diensten pas opnieuw kunnen verlaten nadat ze er hun functies gedurende ten minste drie jaar hebben uitgeoefend. Benoemingsvoorwaarden Mogen zich kandidaat stellen : alle statutaire personeelsleden van de Administratie van de BTW, registratie en domeinen, sector BTW, die laureaat zijn : - van de proef over de beroepsbekwaamheid die toegang verleent tot de graad van fiscaal deskundige; - van het bijzonder gedeelte van een vergelijkende selectie voor overgang naar de graad van fiscaal deskundige.

De benoemingsvoorwaarden moeten vervuld zijn op de datum van benoeming.

Lokalisatie van de toe te kennen betrekkingen Bij de klassieke diensten taxatie - Brasschaat - Brugge - Brussel - Ieper - Leuven - Lokeren - Roeselare - Vilvoorde Bij de diensten invordering - Antwerpen - Brussel - Kortrijk - Vilvoorde - Tienen - Turnhout - Mechelen - Halle - Brugge Bij de diensten van de BBI - Antwerpen - Brussel - Hasselt De lijst met de codes van de standplaatsen waarvoor kan gepostuleerd worden, is opgenomen in bijlage 2.

Richtlijnen - Uw kandidatuur moet, bij een ter post aangetekend schrijven, binnen een termijn van 10 werkdagen die ingaat op de eerste werkdag volgend op de publicatie van de incompetitiestelling in het Belgisch Staatsblad, toegezonden worden op volgend adres (bijlage 1) : Federale Overheidsdienst Financien Stafdienst Personeel & Organisatie Expertisecentrum Planning en Loopbaan Ter attentie van de heer VANDERFRAENEN, Adviseur North Galaxy - Toren B - 19de verdieping Koning Albert II - laan 33, bus 80, 1030 Brussel Contactpersoon : Els Saelens, tel. : 0257/63.755 BELANGRIJKE OPMERKINGEN - Er zal alleen rekening gehouden worden met de kandidaturen die aangetekend en binnen de wettelijke termijn op het voormelde adres ingediend worden. De sollicitatie die onder een andere dan de hierboven vermelde vorm ingediend wordt, zal als nietig en onbestaande worden beschouwd. - De kosten van de aangetekende zending zijn ten laste van de ambtenaar; het gebruik van de administratieve briefomslagen is verboden. - Voor de betrekkingen te Brussel zal voorrang worden verleend aan de tweetalige personeelsleden; betrokkenen zullen het bewijs leveren van het slagen in het taalexamen niveau B zoals voorzien in de artikelen 8 en 9, § 1, van het koninklijk besluit van 8 maart 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/03/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001007077 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 augustus 1994 betreffende de werving en de vorming van de kandidaat-militairen van het actief kader type koninklijk besluit prom. 08/03/2001 pub. 31/03/2001 numac 2001002020 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken samengevat op 18 juli 1966 type koninklijk besluit prom. 08/03/2001 pub. 19/04/2001 numac 2001007108 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van sommige koninklijke besluiten betreffende het statuut van de militairen type koninklijk besluit prom. 08/03/2001 pub. 10/04/2001 numac 2001012218 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot bepaling van het bedrag van de opbrengst van de forfaitaire vermindering, bedoeld in artikel 71, 1° van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de wer type koninklijk besluit prom. 08/03/2001 pub. 10/04/2001 numac 2001012219 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot bepaling van het bedrag van de opbrengst van de forfaitaire vermindering, bedoeld in artikel 71, 2° van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen, en tot sluiten (Codinet, D.I. 15).

H. D'HONDT Voorzitter van het Directiecomité

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^