Incompetitiestelling
gepubliceerd op 18 augustus 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Incompetitiestelling in de klasse A4 - Adviseur-generaal bij de diensten van de FOD Financiën I. ONDERWERP Bij toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel worden de vol 1° - 1

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2014003261
pub.
18/08/2014
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Incompetitiestelling in de klasse A4 - Adviseur-generaal bij de diensten van de FOD Financiën I. ONDERWERP Bij toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel worden de volgende betrekkingen, waaraan de titel is verbonden van Adviseur-generaal (A4), in competitie gesteld : 1° - 1 betrekking waaraan de functie is verbonden van "Adviseur-generaal - Directeur (functieclassificatie : ISA006) bij de centrale diensten van de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering;2° - 1 betrekking waaraan de functie is verbonden van "Adviseur-generaal wetgeving (functieclassificatie : DJU380) bij de Algemene Administratie van de Thesaurie (Administratie Financiering van de Staat en de Financiële Markten). II. TOEPASSELIJKE REGLEMENTERING De toekenning van deze betrekkingen wordt geregeld door : - het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel; - het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het Rijkspersoneel; - het koninklijk besluit van 19 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013003216 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het statutair personeel sluiten tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het statutair personeel; - het koninklijk besluit van 25 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/10/2013 pub. 14/11/2013 numac 2013002052 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt sluiten betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt; - het koninklijk besluit van 5 december 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 19/12/2011 numac 2011003426 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 11/01/2012 numac 2011021120 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid sluiten tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Financiën; - de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.

De benoemingen worden toegekend binnen de perken van het personeelsplan 2013.

III. BENOEMINGSVOORWAARDEN Mogen zich kandidaat stellen voor de betrekkingen waaraan de titel is verbonden van Adviseur-generaal (A4) : alle ambtenaren van de FOD Financiën die op de datum van de benoeming bekleed zijn met de klasse A3 en die menen te beantwoorden aan de in de functieprofielen gespecificeerde voorwaarden.

Alleen de kandidaturen van de ambtenaren die aan de evaluaties voldaan zullen hebben waarvan sprake in de fasen 2 en 3 hiernavolgend, zullen in aanmerking kunnen worden genomen in het kader van de huidige benoemingsprocedure.

IV. SOLLICITATIEPROCEDURE 1. Hoe naar een betrekking solliciteren? De ambtenaren die wensen te solliciteren, dienen gebruik te maken van het bijgevoegde formulier (bijlage 1). Teneinde de kandidaten in staat te stellen hun aanspraken beter te doen gelden, zijn de functieprofielen bijgevoegd (bijlage 2).

Een afzonderlijke kandidatuur en een specifieke motivering moeten verplicht per functieprofiel worden opgesteld.

De kandidaat mag tussen de verschillende functieprofielen geen orde van voorkeur uitdrukken.

De behoorlijk ingevulde, gedateerde en gehandtekende kandidatu(u)r(en) moet(en), op straffe van nietigheid, uiterlijk op 5 september 2014 worden ingediend bij een ter post aangetekend schrijven (poststempel geldt als bewijs), op volgend adres : Federale Overheidsdienst Financiën Ter attentie van de Directeur van de Stafdienst Personeel en Organisatie North Galaxy, B16 Koning Albert II-laan 33, bus 80 1030 Brussel Contact : 02-572 57 60 (Informatiecentrum P&O) De kandidaten moeten hun kandidatu(u)r(en) motiveren en deze motivering(en) toevoegen aan de voornoemde zending.

De kosten van de aangetekende zending zijn ten laste van de ambtenaren en het gebruik van een administratieve briefomslag is hierbij verboden.

Om alle betwistingen aangaande het exacte aantal stukken in eenzelfde omslag te vermijden, worden de kandidaten nadrukkelijk verzocht om deze stukken doorlopend te nummeren, zodat deze nummering toelaat om het totale aantal stukken vast te stellen (`stuk 1 van ... ', `stuk 2 van ... ', enzovoort).

Een sollicitatie onder voorbehoud wordt niet in aanmerking genomen.

Er zal ontvangst worden gemeld van de kandidaturen. 2. Welke verschillende fasen volgen er na de sollicitatie? Na ontvangst door het SSC - Team Loopbaan doorlopen de kandidaturen verschillende fasen, met name : Fase 1 - Onderzoek van de ontvankelijkheid van de kandidatuur Tijdens deze fase onderzoekt het SSC - Team Loopbaan de ontvankelijkheid van de kandidatuur.Indien de kandidatuur na afloop van dit onderzoek niet ontvankelijk blijkt te zijn, wordt ze verworpen. De kandidaat ontvangt een brief (verstuurd naar zijn woonplaats) die hem hiervan in kennis stelt en waarin hem de redenen van de verwerping worden meegedeeld.

De eerste fase is eliminerend.

Fase 2 - Evaluatie van de generieke competenties De kandidaten die na de eerste fase overblijven, zullen worden uitgenodigd voor een evaluatie van de generieke competenties zoals die in het functieprofiel worden vereist.

De evaluatie van de generieke competenties zal gebeuren op basis van een geïnformatiseerde situationele beoordelingstest (Situational Judgement Test) en een test abstract redeneren.

De situationele beoordelingstest evalueert de bekwaamheden, de dimensies en de geschiktheid vereist voor de functie. Hij bestaat uit een simulatieoefening waarbij de kandidaat verschillende realistische situaties moet inschatten. Deze weerspiegelen de kenmerken en de bekwaamheden vereist voor de functie. In deze test moeten de kandidaten aanduiden welke reactie het meest en/of het minst geschikt is.

De test abstract redeneren meet de capaciteit om uit een reeks abstracte informaties, regels af te leiden en deze op een nieuw geheel aan informaties toe te passen.

De evaluatie van de generieke competenties kan op meerdere data worden georganiseerd.

De deelname aan de evaluatie van de generieke competenties is voor de voor fase 2 weerhouden kandidaten verplicht.

Om de procedure verder te mogen zetten, dienen de kandidaten een gemiddelde van minimum 60 % voor de beide testen te behalen (de situationele beoordelingstest wordt geëvalueerd op 15 punten; de test abstract redeneren wordt geëvalueerd op 5 punten).

De evaluatie van de generieke competenties telt voor 30 % in het eindresultaat.

De kandidaten die niet deelnemen aan de competentietest op de vastgelegde dag, worden geacht niet te hebben voldaan aan deze proef en zullen worden uitgesloten van het vervolg van de procedure, wat ook de reden van hun afwezigheid moge zijn.

Het Directiecomité bekrachtigt de resultaten van de evaluatie van de generieke competenties.

Fase 2 is eliminerend.

Evaluatie van de generieke competenties - Vrijstelling - Latere procedure De kandidaten die in het kader van deze sollicitatieprocedure zullen slagen voor de evaluatie van hun generieke competenties (minimum 60%), kunnen nadien, op hun verzoek, een vrijstelling verkrijgen en hun welslagen (resultaat) laten gelden in het kader van een latere sollicitatieprocedure, waarvan het profiel van de generieke competenties, de evaluatieprocedure van deze compententies en alle gebruikte testen identiek zijn aan het thans in competitie gestelde profiel.

De geldigheidstermijn van het slagen voor een dergelijke evaluatie van generieke competenties is beperkt tot drie jaar, ingaande op de datum waarop het Directiecomité het behaalde resultaat heeft gevalideerd.

Er moet worden opgemerkt : • dat de kandidaat die zijn resultaat wenst te verbeteren, slechts opnieuw aan een evaluatie van de generieke competenties kan deelnemen voor zover er een termijn van zes maanden verlopen is sinds de validatie van het bekomen resultaat door het Directiecomité; • dat dezelfde termijn van toepassing is voor de kandidaat die voor de evaluatie van de generieke competenties niet geslaagd is ingeval de evaluatieprocedure van de competenties en de gebruikte testen identiek zijn aan wat voorzien is in de huidige incompetitiestelling.

In het kader van de huidige procedure kan een vrijstelling worden gevraagd en bekomen op basis van het welslagen (resultaat) dat door het Directiecomité op datum van 13 juni 2014 werd gevalideerd voor de sollicitatieprocedure betreffende de incompetitiestelling van betrekkingen in de klasse A4 - Adviseur-generaal gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 2 april 2014.

Geen enkele andere vrijstelling kan worden gevraagd.

Het is dus niet mogelijk om het welslagen (resultaat) te laten valideren dat behaald werd in het kader van de sollicitatieprocedure betreffende de incompetitiestelling van de betrekkingen in de klasse A4 - Adviseur-generaal, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 25 maart 2013.

De evaluatiemethode van de generieke competenties van de huidige procedure verschilt inderdaad van deze van de vorige procedure van 25 maart 2013. De voor de huidige procedure gebruikte tests houden rekening met en evalueren competenties die niet werden gemeten in de procedure van 25 maart 2013.

Fase 3 - Evaluatie van het algemeen functioneren De na afloop van fase 2 weerhouden kandidaten zullen worden uitgenodigd om een bijkomende evaluatie af te leggen om het voor de functie vereiste algemeen functioneren te evalueren. Deze bijkomende evaluatie wordt uitgevoerd op basis van een assessmentoefening.

Deze gestandaardiseerde oefening is een vorm van simulatie waarin de kandidaat een thema moet voorstellen en zijn standpunt moet verdedigen. De kandidaat ontvangt de nodige basisinformatie betreffende het opgelegde thema, precies en realistisch. Hij ontvangt eveneens de inlichtingen betreffende de context waarin deze simulatie wordt uitgevoerd. De evaluatoren vragen op het einde van de presentatie uitleg aan de kandidaat.

Tijdens deze proef wordt onder andere de motivatie van de kandidaat evenals zijn visie op de functie geëvalueerd.

Bovendien controleert de jury - samengesteld uit deskundigen - tijdens deze proef of de kandidaat beschikt over de nodige generieke en technische competenties om de functie uit te oefenen door hem te ondervragen over de verschillende in het profiel beschreven competenties. Elk van deze competenties wordt geëvalueerd onder de vorm van vragen over alles wat onder deze materie valt.

De deelname aan deze evaluatie is verplicht voor de in fase 3 weerhouden kandidaten.

Om te slagen dienen de kandidaten ten minste 60 % te behalen.

De evaluatie van het algemeen functioneren telt voor 70 % in het eindresultaat.

De evaluatie van het algemeen functioneren kan op meerdere data worden georganiseerd.

De kandidaten die niet op de vastgelegde dag deelnemen aan deze bijkomende evaluatie, zullen worden uitgesloten van het vervolg van de procedure, wat ook de reden van hun afwezigheid moge zijn.

Het Directiecomité bekrachtigt de resultaten van de evaluatie van het algemeen functioneren.

Fase 3 is eliminerend.

Fase 4 - Integratie van de resultaten van de proeven beschreven in de fasen 2 en 3 In deze fase integreert het Directiecomité, voor de na afloop van fase 3 weerhouden kandidaten, de resultaten van de evaluatie van de generieke competenties evenals deze van de evaluatie van het algemeen functioneren.

Na deze integratie zullen de kandidaten geklasseerd worden op basis van de bekomen punten.

Er zal niettemin ook rekening worden gehouden met de elementen vervat in het persoonlijk dossier van de kandidaten.

De Voorzitter van het Directiecomité, Hans D'HONDT Bijlage 1 bij het dienstorder van 18 augustus 2014

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Bijlage 2 bij het dienstorder van 18 augustus 2014 1) Adviseur-generaal (A4) : 1 betrekking waaraan de functie is verbonden van "Adviseur-generaal - Directeur (functieclassificatie : ISA006) bij de centrale diensten van de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering; Profiel : (Rol van leidinggevende) Doel en context van de functie Binnen de Algemene administratie van de Inning en de Invordering, voert de Adviseur-generaal - Directeur de volgende taken uit : • de leiding en coördinatie van de dienst `Applicatiebeheer en Businessanalyse' (dienst ABA); • het geven van advies, ondersteuning en informatie aan de algemene directie, en dit zowel op strategisch als operationeel niveau (functionele analyse en implementatie van andere informaticatoepassingen van de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering) teneinde een conceptuele, organisatorische en strategische bijdrage te leveren aan het behalen van de strategische doelstellingen van de AAII (realisatie van strategische of organisatorische doelen, een bemiddelingsrol spelen tussen de doelstellingen van de business en de diensten-ICT, en het objectiveren van de wensen van de business en de reële ICT-mogelijkheden).

De Adviseur-generaal - Directeur krijgt leiding van de Administrateur-generaal van de Inning en de Invordering en geeft leiding aan de medewerkers van de dienst `Applicatiebeheer en Businessanalyse'.

Taken en opdrachten De Adviseur-generaal - Directeur heeft, onder andere, de volgende taken en opdrachten : • het coördineren van de dagelijkse werkzaamheden van de organisatie en het nemen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren, bijvoorbeeld : kennis nemen en analyseren van de informaticabehoeften van het management (met name zoals uitgedrukt in het managementplan) en de gebruikers, het opvolgen van de technische evolutie van applicaties die gebruikt worden voor inning en invordering van schulden; • deelnemen aan het opstellen van het strategisch plan, de operationele acties die dienen om dit plan te verwezenlijken, opvolgen en de nodige correcties doorvoeren; • aansturen, begeleiden en opvolgen van een team van medewerkers belast met beleidsondersteuning, coördinatie en (eventueel) administratieve ondersteuning van de manager, bijvoorbeeld : aansturen van het team `Applicatiebeheer en Businessanalyse' en begeleiden in hun ontwikkeling en het verdelen van de taken en de activiteiten onder de teamleden met een aangepaste tijdsplanning; • begeleiden en opvolgen van verbeter- en moderniseringsprojecten die voortvloeien uit het strategisch plan, bijvoorbeeld : de implementatie van een geïntegreerde softwaretoepassing (Federal Integrated Recovery System and Tax refund - FIRST -) voor de ondersteuning van de AAII inzake fiscale en niet-fiscale vorderingen geïnd door de Federale Overheidsdienst Financiën en het superviseren van alle lopende projecten.

Functievereisten : De adviseur-generaal - Directeur beschikt over de volgende vaardigheden : - op het vlak van de generieke vaardigheden : • Analyseren, informatie integreren en vernieuwend denken door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen; • Proactief stellen van objectieven, nauwgezet uittekenen van actieplannen en daarbij de juiste middelen inschakelen, binnen de beschikbare tijd; • Begeleiden van medewerkers in hun groei en gericht feedback geven aan medewerkers over hun functioneren (prestaties en ontwikkeling); • Impact hebben, onderhandelen om tot een win-win situatie te komen en een publiek te overtuigen; • Beschikken over goede communicatievaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling; • Interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier begeleiden, hen een persoonlijke dienstverlening leveren en constructieve contacten onderhouden; • Beschikken over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de correctheid van ondernomen acties; • Groepsgeest creëren en bevorderen door zijn/haar mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's; • De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken; • Integer handelen in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, vertrouwelijkheid respecteren, verbintenissen nakomen en elke vorm van partijdigheid vermijden. - op het vlak van de technische vaardigheden : Gevorderde kennis hebben van : • de organisatiestructuur en de werking van de Algemene Administratie Inning en Invordering; • de methoden en technieken inzake functionele analyse in het kader van de implementatie van een geïntegreerd informaticasysteem; • projectwerking en tools; • de stakeholders (bv. deurwaarders, banken, gemeenten, Gewesten en Gemeenschappen, Europees niveau, Sociale Secretariaten).

Een gebruikerskennis hebben van : • de bestaande toepassingen en de toepassingen die in ontwikkeling zijn binnen de Algemene Administratie van de Inning en Invordering alsook de verbindingen met toepassingen van andere Administraties. 2) Adviseur-generaal (A4) : 1 betrekking waaraan de functie is verbonden van "Adviseur-generaal wetgeving (functieclassificatie : DJU380) bij de Algemene Administratie van de Thesaurie (Administratie Financiering van de Staat en de Financiële Markten). Profiel : (Rol van leidinggevende) Doel en context van de functie • Als erkend deskundige in meerdere domeinen van het recht (bijvoorbeeld financieel, budgettair, administratief recht, handelsrecht,... ) het aansturen van de uitwerking of aanpassing van meestal complexe of delicate wetgevende normatieve teksten, in alle fases van het redactieproces, zowel nationaal als internationaal en Europees teneinde deze teksten af te leveren aan de opdrachtgevers om de ontwikkeling van het recht in uiteenlopende domeinen overeenkomstig de vooropgestelde beleidsdoelstellingen te realiseren; • Deelnemen aan onderhandelingen die internationale instrumenten of internationale beleidsopties tot voorwerp hebben in meerdere domeinen van het recht of het behandelen van complexe individuele dossiers die een hoge graad van expertise en een ruime ervaring vereisen teneinde de ontwikkeling van optimale internationale normen of de keuze van de juiste beleidsopties te bevorderen of een deskundige behandeling van complexe individuele dossiers op hoog niveau mogelijk te maken; • Waken als erkend deskundige van hoog niveau over een uniforme toepassing bij het geven van adviezen over individuele dossiers betreffende de -soms delicate- toepassing van de wetten die onder de bevoegdheid van zijn/haar dienst vallen en desgevallend voorstellen doen tot verbetering overeenkomstig de beleidsdoelstellingen vervat in het managementplan teneinde de instanties, organisaties en burgers relevant advies te geven over de toepassing van de behandelde rechtsmateries of, op grond van opgedane ervaring bij de toepassing van het recht, resultaatgericht in te spelen op behoeften van de maatschappij of op individuele behoeften, maar steeds rekening houdend met het algemeen belang.

De Adviseur-generaal wetgeving werkt onder de leiding van de Administrateur van de Administratie "Financiering van de Staat en de financiële markten".

Opdrachten en taken De Adviseur-generaal wetgeving heeft, onder andere, volgende opdrachten en taken : • het waarborgen van een hoge graad van expertise door richting te geven bij de opstelling of aanpassing van normatieve teksten in de verschillende rechtsdomeinen van zijn/haar dienst (bijvoorbeeld financieel, budgettair, administratief recht, handelsrecht,... ); • het beantwoorden van complexe algemene of specifieke vragen die een hoger niveau van ervaring vereisen komende van de opdrachtgever, van particulieren, ondernemingen, openbare organisaties, diverse overheden (nationaal en internationaal) of parlementsleden betreffende de concrete toepassing van de normatieve teksten (betreffende bijvoorbeeld financieel, budgettair, administratief recht, handelsrecht,... ); • deelnemen aan vergaderingen op hoog niveau met het kabinet en het management of andere hoge instanties waarin over de richtsnoeren en de concrete toepassing van de normatieve teksten op een hoog niveau van gedachten gewisseld wordt, zowel op nationaal als op internationaal vlak; • proactief voorstellen doen (bijvoorbeeld : verbetermogelijkheden voor bestaande teksten aan het management voorstellen, de hiaten in het rechtsdomein identificeren en opties vooruitschuiven, ...); • het begeleiden, aanmoedigen en bijsturen van de wetgevingsjuristen als deskundigen in een of meer rechtsdomeinen (bijvoorbeeld financieel, budgettair, administratief recht, handelsrecht,...).

Vereisten van de functie Als Adviseur-generaal wetgeving beschik je over volgende vaardigheden en competenties : - op het vlak van de generieke competenties : • analyseren, informatie integreren en vernieuwend denken door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen; • proactief stellen van objectieven, nauwgezet uittekenen van actieplannen en daarbij de juiste middelen inschakelen, binnen de beschikbare tijd; • begeleiden van medewerkers in hun groei en gericht feedback geven aan medewerkers over hun functioneren (prestaties en ontwikkeling); • impact hebben, onderhandelen om tot een win-win situatie te komen en een publiek te overtuigen; • beschikken over goede communicatievaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling; • interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier begeleiden, hen een persoonlijke dienstverlening leveren en constructieve contacten onderhouden; • beschikken over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de correctheid van ondernomen acties; • groepsgeest creëren en bevorderen door zijn/haar mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's; • de eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken; • integer handelen in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, vertrouwelijkheid respecteren, verbintenissen nakomen en elke vorm van partijdigheid vermijden. - op het vlak van de technische competenties : Een geavanceerde kennis hebben : • van de financiële markten en van de nationale en internationale wetgeving en reglementering inzake deze materie; • van de financiering van de federale Staat, meer bepaald van de producten van de federale schuld, van hun primaire en secondaire markten en van hun juridisch kader alsook van de gebruikelijke contracten inzake risicobeheer.

Troef Een geavanceerde mondelinge en schriftelijke kennis hebben van het Engels.

Kennis hebben van het Frans.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^