Incompetitiestelling
gepubliceerd op 18 september 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Incompetitiestelling bij de FOD Financiën van betrekkingen bij de hypotheekkantoren in de sector hypotheken van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie. - Toelating tot de stage van bepaalde tijdelijke bedienden I. ONDERWERP Het gehee

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2015003328
pub.
18/09/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015003328

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Incompetitiestelling bij de FOD Financiën van betrekkingen bij de hypotheekkantoren in de sector hypotheken van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie. - Toelating tot de stage van bepaalde tijdelijke bedienden I. ONDERWERP Dit dienstorder nodigt u uit om in toepassing van de bepalingen van het koninklijk besluit van 20 januari 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/01/2014 pub. 19/02/2014 numac 2014003004 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het in werking treden en tot uitvoering van de wet van 11 december 2006 betreffende het statuut van de bedienden der hypotheekbewaarders sluiten tot vaststelling van de datum van het in werking treden en tot uitvoering van de wet van 11 december 2006 betreffende het statuut van de bedienden der hypotheekbewaarders, u kandidaat te stellen, in orde van voorkeur, voor één of meerdere vacante betrekkingen van het kader van het personeel dat aan elk hypotheekkantoor gehecht wordt om de permanente personeelsbehoeften in te vullen.

Het geheel van de in het kader voorziene betrekkingen is opgenomen in bijlage 1. Deze bijlage vermeldt de momenteel vacante betrekkingen per standplaats.

II. REGLEMENTAIRE BEPALINGEN De toelating tot de stage van de tijdelijke bedienden van de hypotheekbewaarders wordt geregeld door: 1. het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel;2. het koninklijk besluit van 20 januari 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/01/2014 pub. 19/02/2014 numac 2014003004 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het in werking treden en tot uitvoering van de wet van 11 december 2006 betreffende het statuut van de bedienden der hypotheekbewaarders sluiten tot vaststelling van de datum van het in werking treden en tot uitvoering van de wet van 11 december 2006 betreffende het statuut van de bedienden der hypotheekbewaarders;3. het ministerieel besluit van 7 april 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/04/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014035492 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 februari 2014 betreffende de aanwijzing van zwemwateren voor het badseizoen 2014 type ministerieel besluit prom. 07/04/2014 pub. 24/04/2014 numac 2014024151 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor het opstellen van het federale milieurapport type ministerieel besluit prom. 07/04/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014011237 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanstelling van een vertegenwoordiger van de Minister, tot wiens bevoegdheid de Economische Zaken behoren, bij het begeleidingscomité zoals bedoeld in artikel 13 van de wet van 10 augustus 2001 betreffende de Centrale voor Kredie type ministerieel besluit prom. 07/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014024161 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor de beoefenaars van de verpleegkunde, afdeling geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie en afdeling palliatieve zorg type ministerieel besluit prom. 07/04/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014024229 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende het toekennen van een toelage aan de vzw Latitude Jeunes sluiten tot vaststelling van het kader van het personeel dat aan elk hypotheekkantoor gehecht wordt om de permanente personeelsbehoeften in te vullen;4. de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966. III. WIE KAN ZICH KANDIDAAT STELLEN ? Onderhavig dienstorder is bestemd voor de tijdelijke bedienden van de hypotheekbewaarders, ongeacht het hypotheekkantoor waarin ze tewerkgesteld zijn, die de volgende voorwaarden vervullen: 1° geslaagd zijn in de vereiste selectie-A of selectie-B;2° op datum van 1 mei 2014 zonder onderbreking minstens 60 maanden dienst tellen, zoals bedoeld in artikel 113 van het koninklijk besluit van 20 januari 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/01/2014 pub. 19/02/2014 numac 2014003004 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het in werking treden en tot uitvoering van de wet van 11 december 2006 betreffende het statuut van de bedienden der hypotheekbewaarders sluiten, in een of meer hypotheekkantoren;3° de wettelijke taalvereisten vervullen. IV. TE BEGEVEN BETREKKINGEN De toelating tot de stage wordt gerealiseerd binnen de limieten van de vacante betrekkingen van het kader van het personeel dat aan elk hypotheekkantoor gehecht wordt, zoals vastgesteld in voormeld ministerieel besluit van 7 april 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/04/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014035492 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 februari 2014 betreffende de aanwijzing van zwemwateren voor het badseizoen 2014 type ministerieel besluit prom. 07/04/2014 pub. 24/04/2014 numac 2014024151 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor het opstellen van het federale milieurapport type ministerieel besluit prom. 07/04/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014011237 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanstelling van een vertegenwoordiger van de Minister, tot wiens bevoegdheid de Economische Zaken behoren, bij het begeleidingscomité zoals bedoeld in artikel 13 van de wet van 10 augustus 2001 betreffende de Centrale voor Kredie type ministerieel besluit prom. 07/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014024161 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor de beoefenaars van de verpleegkunde, afdeling geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie en afdeling palliatieve zorg type ministerieel besluit prom. 07/04/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014024229 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende het toekennen van een toelage aan de vzw Latitude Jeunes sluiten en binnen de limieten van de voorziene personeelskredieten voor de sector van de hypotheken 2015.

De lijst met een overzicht van de vacante betrekkingen die voorzien zijn in het kader vindt u in bijlage 1 (tabel met standplaatsen, aantal voorziene betrekkingen in het kader per standplaats en aantal momenteel vacante betrekkingen per standplaats).

V. HOE WORDEN DE KANDIDATEN GEKLASSEERD? Binnen de limieten van het kader vastgesteld door voormeld ministerieel besluit van 7 april 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/04/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014035492 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 februari 2014 betreffende de aanwijzing van zwemwateren voor het badseizoen 2014 type ministerieel besluit prom. 07/04/2014 pub. 24/04/2014 numac 2014024151 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor het opstellen van het federale milieurapport type ministerieel besluit prom. 07/04/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014011237 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanstelling van een vertegenwoordiger van de Minister, tot wiens bevoegdheid de Economische Zaken behoren, bij het begeleidingscomité zoals bedoeld in artikel 13 van de wet van 10 augustus 2001 betreffende de Centrale voor Kredie type ministerieel besluit prom. 07/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014024161 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor de beoefenaars van de verpleegkunde, afdeling geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie en afdeling palliatieve zorg type ministerieel besluit prom. 07/04/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014024229 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende het toekennen van een toelage aan de vzw Latitude Jeunes sluiten en binnen de limieten van de voorziene personeelskredieten voor de sector van de hypotheken 2015 zullen 20 vacante betrekkingen bij voorrang toegekend worden aan de kandidaten die laureaat zijn van een selectie-A in de volgende orde: 1° indien meerdere kandidaten laureaat zijn van een selectie-A, aan de kandidaat die het hoogste aantal maanden dienst heeft volbracht zonder onderbreking in één of meer hypotheekkantoren, zoals bedoeld in artikel 113 van het voormeld koninklijk besluit van 20 januari 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/01/2014 pub. 19/02/2014 numac 2014003004 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het in werking treden en tot uitvoering van de wet van 11 december 2006 betreffende het statuut van de bedienden der hypotheekbewaarders sluiten;2° bij gelijke rangschikking overeenkomstig 1°, aan de oudste kandidaat. Na toekenning van de betrekkingen aan kandidaten die laureaat zijn van een selectie-A, worden de vacant gebleven betrekkingen toegekend aan de kandidaten die laureaat zijn van een selectie-B, in de volgende orde: 1° indien meerdere kandidaten laureaat zijn van een selectie-B, aan de kandidaat die het hoogste aantal maanden dienst heeft volbracht zonder onderbreking in één of meer hypotheekkantoren, zoals bedoeld in artikel 113 van het voormeld koninklijk besluit van 20 januari 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/01/2014 pub. 19/02/2014 numac 2014003004 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het in werking treden en tot uitvoering van de wet van 11 december 2006 betreffende het statuut van de bedienden der hypotheekbewaarders sluiten;2° bij gelijke rangschikking overeenkomstig 1°, aan de oudste kandidaat. VI. TOELATING TOT DE STAGE - INTEGRATIE ALS RIJKSAMBTENAAR De tijdelijke bedienden van de hypotheekbewaarders die een kandidatuur hebben ingediend en die zich volgens de regels uiteengezet onder punt V hiervoor batig rangschikken, worden toegelaten tot de stage onder de voorwaarden bepaald in het statuut, mits zij hun ontslag hebben aangeboden als bediende aan de hypotheekbewaarder.

Deze zal dit aanvaarden zonder dat er een opzeggingstermijn dient te worden gepresteerd en zonder dat er een opzegvergoeding verschuldigd is voor het niet naleven van de opzegtermijn.

De laureaten van een selectie-A of een selectie-B worden tot de stage toegelaten respectievelijk in de graad van administratief assistent of administratief medewerker.

De geschikt bevonden stagiairs worden geïntegreerd als rijksambtenaar in de Sector Hypotheken van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Voor de vaststelling van hun dienstanciënniteit worden de diensten verricht op een hypotheekkantoor zoals bedoeld in artikel 113 van voormeld koninklijk besluit van 20 januari 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/01/2014 pub. 19/02/2014 numac 2014003004 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het in werking treden en tot uitvoering van de wet van 11 december 2006 betreffende het statuut van de bedienden der hypotheekbewaarders sluiten in aanmerking genomen.

VII. HOE KAN MEN ZIJN KEUZE(S) VAN STANDPLAATSEN KENBAAR MAKEN? De tijdelijke bedienden van de hypotheekbewaarders die wensen te postuleren, dienen gebruik te maken van het bijgevoegde formulier (bijlage 2).

Indien de kandidaten niet het risico willen lopen om verstoken te blijven van een toelating tot de stage wordt de aandacht er op gevestigd dat zij er belang bij hebben om, gelet op het beperkt aantal vacante betrekkingen, hun keuzes niet te beperken.

De behoorlijk ingevulde, gedateerde en ondertekende kandidatuur moet op straffe van nietigheid, bij een ter post aangetekend schrijven, binnen een termijn van 10 werkdagen die ingaat op de eerste werkdag volgend op de publicatie van de incompetitiestelling in het Belgisch Staatsblad, toegezonden worden op volgend adres : Federale Overheidsdienst Financien Ter attentie van de Directeur van de Stafdienst Personeel en Organisatie North Galaxy B - 16 Koning Albert II-laan 33, bus 80 1030 Brussel Contact: 0257/257 60 (P&O Informatiecentrum).

De kosten van de aangetekende zending zijn ten laste van de tijdelijke bedienden.

Een voorwaardelijke kandidatuurstelling zal niet in overweging worden genomen.

Er zal ontvangst gemeld worden van de kandidaturen.

Wouter DE RYCK Administrateur-generaal van de Patrimoniumdocumentatie

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2015-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^